Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Hoe nu verder?

 Raadsvragen naar aanleiding van wanordelijkheden van moslimjongeren.

Geacht college,

Nu de rook is opgetrokken is het tijd de balans op te maken. Evenwicht & Energie heet het huidige coalitieakkoord: “Zuinig op elkaar, op de stad en op de toekomst”. Dat is de rode draad van deze coalitie die op zondag 26 mei jl. compleet knapte. Na dit geweld zijn er ook de bedreigingen die nadien door islamitische organisatie(s) (w.o. moslimbeweging Oemmah en lokale moslimjongeren) via mail en de media geuit.

Als burgemeester, die verantwoordelijk is voor Openbare Orde en Veiligheid heeft deze wat aan de inwoners van Eindhoven uit te leggen. Zeker aan de omwonenden van de Al Fourqaan moskee die met een grote emotionele kater en vernielde eigendommen achterblijven. Het verbaast de LPF-fractie dat uw adviseurs geen lering hebben getrokken uit de hevige schermutselingen bij de intocht van Sinterklaas of andere soortgelijke gebeurtenissen. Keer op keer hetzelfde patroon, waarbij de bestuursdienst o.a. faalt.

Wij delen uw mening dat iedereen het recht heeft om te demonstreren. Dat mag in geen geval leiden tot verstoring van de openbare orde. De wetgever geeft u als burgemeester in Artikel 9 van de Grondwet de mogelijkheid dit demonstratierecht te beperken. Juist ter voorkoming van wanordelijkheden. In dit geval, zegt Artikel 9: De burgemeester kan ‘regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’. Einde citaat.

Ondertussen zitten college en burgemeester met een kater en een duivels dilemma. Als burgemeester doet u afbreuk aan uw eigen veel uitgesproken woorden: “de vrijheid van demonstreren”. Bij de Pegida demonstratie gaat u nu, na bedreiging en druk van extreme organisaties en moslimjongeren, een nieuwe vergunning aan Pegida om bij de Al-Fourqaan moskee te demonstreren weigeren. Het zou LPF Eindhoven heel wat waard zijn geweest, als u al eerder, op 17 november 2018, van dit verbod gebruik had gemaakt. U ziet wat een beoordelingsfout bij de KOZP-provocatie voor gevolgen heeft gehad. Het college was meervoudig, tijdig gewaarschuwd. Los of u of wij voor- of tegen deze manier van demonsteren zijn. De honderden moslimjongeren waren zondag 26 mei jl. in dit geval de agressors.

Dat brengt LPF Eindhoven tot de volgende vragen voor burgemeester en college:

1. Hebt u tijdens de contacten met Pegida aangegeven, dat er op alternatieve locaties kan worden gedemonstreerd?

2. Is de berichtgeving in de media juist dat de honderden moslimjongeren de agressors waren en de hevige onlusten de reden waren dat deze demonstratie door het college vroegtijdig moest worden afgebroken (Los of u deze manier van demonstreren kunt waarderen.)?

3. De indruk is gewekt dat het college na ernstige bedreigingen vanuit islamitische hoek toegeeft aan de wensen van de agressors. Bent u het met onze fractie eens dat dit een gevaarlijk en geheel verkeerd signaal is, en wat gaat u aan dit signaal doen (hoe treedt de veiligheidsdriehoek op of bijv. het OM)?

4. Is het college het met de LPF Eindhoven eens dat het college door de beslissing na bedreiging te weigeren, haar eigen gezag ondermijnt?

5. Wat gaat het college doen om dit ondermijnen verder tegen te gaan?

6. Wat gaat dit college doen, om dit geschonden vertrouwen bij haar burgers en bewoners weer terug te winnen?

7. Hoever wil het college gaan met ‘het naar de pijpen dansen’ van de islamitische gemeenschap?

8. Hoeveel raddraaiers heeft de politie opgepakt? Gaat u het OM adviseren om deze raddraaiers, in navolging van 17 november 2018, ook actief te vervolgen?

9. Wat heeft het college gedaan, gaat zij nog doen richting alle betrokken ambtenaren die in functie waren, die zijn bedreigd of gewond zijn geraakt, w.o. de 4 politieagenten van de Regionale Eenheid Oost-Brabant?

10. Waar kunnen de buurtbewoners terecht die schade hebben opgelopen aan privé-eigendommen? Hoe houdt u de raad op de hoogte over de voortgang van herstel van dit proces?

11. Wat is tot op heden de totaal geleden schade voor de gemeenschap?

12. Hoe groot is de financiële schade voor de gemeente zelf op dit moment? Hoe houdt u de raad op de hoogte over de voortgang van herstel van dit proces?

13. Gaat de burgemeester, als hoofdverantwoordelijke van de veiligheidsdriehoek, maar ook dit college er nog actief voor zorgdragen dat al het resterend beschikbare beeldmateriaal van de gewelddadigheden van 26 mei jl. beschikbaar wordt gesteld aan o.a. het TV programma Opsporing Verzocht, waardoor de resterende raddraaiers, snel worden opgepakt, om te worden vervolgd? Hoe gaan burgemeester en college de raad en haar burgers hiervan op de hoogte houden?

14. Wat zijn uw additionele acties om uw coalitieakkoord “Evenwicht & Energie” aan te scherpen? Hoe gaat u de raddraaiers weer op het rechte pad brengen, naast een eventueel justitiële traject dat wordt doorlopen? Of te wel: “Hoe buigt u deze negatieve situatie voor de Eindhovenaren, Brainport om in iets positiefs? Iets constructief opbouwends voor de samenleving als individu en collectief?”

In afwachting van uw schriftelijke reactie verblijven wij,

Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina