Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jorritsma wast zijn handen in onschuld

Het nieuwe normaal?

Deze brief is op vrijdag 17 juli 2020, door de Eindhovense fractievoorzitter Mary-Ann Schreurs (fractie M.A. Schreurs) naar de CvdK gestuurd. Het waarom zal u duidelijk zijn na het lezen hiervan. De hierbovenstaande poster past dan ook weer goed bij dit artikel.

 

Geachte Commissaris van de Donk,

Dank voor de uitleg hoe het democratische proces rond moties in raden verloopt. Sinds ik vanaf 1994 in het Eindhovense bestuur functioneer, was het me al eerder opgevallen dat de meerderheid bepaalt, na wat in ieder geval in formele zin een bespreking is. En dat je het daarmee moet doen als samenleving.
 
Zo zijn de spelregels van ons democratisch bestel.
 
Maar dat de situatie die ik u in mijn eerdere mail geschetst heb ook afdoende afgehandeld is, bij het behandelen van de motie zoals u concludeert is niet evident. Ik kom daar nog op terug.
 
Eerst het volgende dat mij opgevallen is aan uw reactie. Pas nadat ik gereclameerd heb, ik had ook geen ontvangstbevestiging gekregen, kreeg ik een reactie. Dat zou toeval kunnen zijn.
 
Mij valt verder op dat uw reactie inhoudelijk volkomen voorbijgaat aan wat er aan de motie vooraf is gegaan. En in wat eraan vooraf is gegaan, maakt zich toch echt een te adresseren probleem kenbaar. 
 
Even schetsend waar het precies over ging. Het ging om het appen door de burgemeester van Eindhoven naar slechts een deel van de fractievoorzitters van de raad, aan mij appte hij bijvoorbeeld niet, over de aanstoot die hij nam aan iets wat de heer Reker van de LPF gedaan heeft. Een politieke poster die de heer Reker gemaakt heeft en on-line gezet. En in zijn apps riep de burgemeester op om er iets specifieks tegen te doen. 
 
Inmiddels is er een brief van de burgemeester, hier bijgesloten als pdf. In de brief ziet u bevestigd door hemzelf, dat hij slechts een deel van de fractievoorzitters appte. Ook is nu precies bekend hoe zijn appje luidt:
 
"Ik mag hopen dat de coalitie/dat de fractievoorzitters zich openlijk uitspreken tegen dit soort walgelijke 'politiek' (LPF). Zo niet doe ik het zelf wel maar dan zonder enige terughoudendheid. Ik ben wel klaar met 'lippendienst'."
 
U ziet, hier is druk uitgeoefend op een deel van de raad politiek iets te doen ten aanzien van  een politieke actie van de heer Reker. Daar is ook gehoor aan gegeven. In eerste instantie is er een veroordelend statement gemaakt en later is die veranderd in een veroordelende motie.
 
U kunt ook lezen dat op dezelfde dag de griffier en het college door de burgemeester ge├»nformeerd zijn. Meer appjes dan deze ene worden niet ter beschikking gesteld. Ook niet die naar het college. Een beperkte invulling van de informatie die gevraagd is. Aan het eind van de brief wordt door de burgemeester de conclusie getrokken dat hij niets met het opstellen van de motie te maken had, maar zich er wel door gesteund voelde.
 
Nu is  zonder inzicht in de andere bestaande  appjes niet vast te stellen dat de burgemeester verder geen bemoeienis heeft gehad met de motie. Zelfs als die andere appjes bekend zijn valt bemoeienis niet uit te sluiten. En dat is ook niet echt relevant. De nu publiek bekende app maakt al duidelijk dat de burgemeester een deel van de raad vertelt wat ze doen moet ten opzichte van een bepaalde fractie, of anders. De concrete invulling is niet relevant.
 
Dit verhoudt zich niet tot neutraal en boven de partijen staan als voorzitter. Het is actief inzetten op een politieke actie door een deel van de raad en ook nog eens gericht tegen een ander deel van de raad en achter de rug van de heer Reker om. 
 
Het verhoudt zich ook niet met de eigen verantwoordelijkheid nemen. De paragraaf in de brief van de burgemeester over de opdracht die hij als burgemeester heeft om gedrag aan de kaak te stellen en raadsleden op hun individuele verantwoordelijkheid te wijzen illustreert paradoxaal genoeg precies wat de burgemeester had moeten doen en niet gedaan heeft: hij had het zelf moeten doen. Er bestaan gemeentelijke gremia, zoals het fractievoorzittersoverleg om zaken aan de orde te stellen. Of nog beter en voor de hand liggend en passend bij de tekst die de burgemeester opschrijft, de burgemeester zou de heer Reker persoonlijk kunnen benaderen. 
 
Dat zoveel fracties in de raad de burgemeester zonder meer volgen moet ook te denken geven. En blijkbaar heeft niemand van het college, of de griffier, beseft dat dit niet "comme il faut" was. En let wel, er zitten 10 dagen tussen 5 juni en het bekend maken van de motie en ze waren allemaal 5 juni op de hoogte. 
 
Een ander zorgwekkend aspect is het volgende. 
 
De burgemeester beroept zich op grote verontwaardiging als excuus voor zijn toon. Maar de burgemeester formuleert hiermee juist een fundamenteel probleem in zijn handelen.
Grote verontwaardiging als excuus geeft aan dat de rationaliteit van het handelen, de functie van burgemeester, ondergeschikt is gemaakt aan de persoonlijke emotie en dat dat acceptabel zou zijn vanwege de emotie. Het tegendeel is juist het geval. Ten allen tijde dient de taak, de opgave leidend te zijn.
Juist degene die boven de partijen hoort te staan en van de zorgvuldige procedures hoort te zijn instigeert in complete tegenstelling emotioneel, impulsief, via de achterkamertjes, een politieke actie tegen een raadslid.
 
En wast dan ook aan het eind van de brief nog eens zijn handen in onschuld. Zij van de raad hebben het gedaan. Niet ik. Zich verschuilen achter de raad, dat is niet chic. 
 
Zover de nadere toelichting op het incident en waarom daar toch te adresseren problemen inzitten. Ook omdat het incident niet op zichzelf staat.
 
En dat brengt me op het volgende dat me opvalt aan uw reactie. Uw reactie gaat niet in op dat ik aangeef in mijn mail dat dit incident niet op zichzelf staat. Kenmerken van het boven beschreven incident zijn in een reeks van voorvallen terug te vinden.
 
Zo zijn impulsieve, emotionele acties en erupties ten opzichte van iemand of over iemand die in zijn ogen iets fout gedaan heeft  of iets niet aan de orde mag stellen niet zeldzaam. Specifieke voorbeelden zijn direct terug te vinden in de raadsvergaderingen en commissievergaderingen die tegenwoordig on-line staan. En dat de democratische spelregels niet altijd gehanteerd worden is ook direct zichtbaar.
Zaken die oneigenlijk in beslotenheid geregeld zijn, zijn natuurlijk niet on-line te zien, maar een aantal zijn "per ongeluk" ook gedocumenteerd via verschillende bronnen. 
 
Nu lijken dit allemaal voorbeelden dat er democratisch gezien aangerommeld wordt en op zich is dat erg genoeg. Maar het echt zorgwekkende, zit natuurlijk in  de link die die incidenten hebben met de stad. Met een specifieke politieke agenda en het niet goed kunnen uitoefenen van de controlerende  en ombudsfunctie door raadsleden vanwege de problemen die burgers van de stad ervaren door die politieke agenda. Ik zal er niet verder over uitweiden, u heeft er tenslotte niet naar gevraagd. 
 
Maar dit alles bracht mij tot mijn mail met het verzoek om u te verdiepen in de situatie in Eindhoven en te zorgen dat het beter wordt. Waarbij het app-incident de directe aanleiding was. 
 
Uw reactie is duidelijk afwijzend ten aanzien van het verzoek u verder verdiepen in de situatie in Eindhoven. Het lijkt me ook niet fijn om op het laatste moment iets vervelends op het bord te krijgen. En ik zal u er dan ook niet verder mee lastig vallen.
 
Zoals boven beloofd kom ik nog even terug op uw inhoudelijke reactie dat alles bij de behandeling in de raad democratisch  afgehandeld is. Dat betekent dus dat als een meerderheid van de raad actief betrokken is bij een onzuiver proces, ik heb dat proces besmet genoemd,  het volgens u democratisch geen probleem is als diezelfde meerderheid van de raad oordeelt over het proces waar ze zelf onderdeel van zijn geweest, dat het zuiver is geweest. Wij van WC-eend vinden dat WC-eend.. 
 
Normaal is het de rol van de burgemeester om de zuiverheid te bewaken, maar dat ligt hier  wat moeilijk. In ieder geval zou je verwachten dat altijd de Minister een rol kan spelen. Op grond van artikel 61.b. Op grond van datzelfde  artikel leek het mij wel logisch u te vragen de situatie in Eindhoven te verbeteren. Maar helaas. 
 
Nog een klein puntje. 
U veronderstelt abusievelijk dat er discussie is geweest over de voorgeschiedenis in de raad. Dat is niet het geval. Tot enige verantwoording door de direct betrokkenen kwam het niet. Vanuit de meerderheid van de raad die betrokken is, vindt men het wel een probleem en dat werd in de raadsvergadering wel  benadrukt, dat er gelekt is. Hiermee sluit de raad aan bij een hedentendage zichtbaar florerend bestuurlijk verschijnsel. Niet het dubieus handelen wordt door het "systeem" waarin dat gebeurt gezien als probleem, maar dat het naar buiten komt. 
 
Het maakt nog eens extra duidelijk dat de huidige situatie in Eindhoven niet alleen tot 1 persoon te herleiden is, hoe bepalend ook qua functie en gedrag. Of ze nu actief of passief meewerken, er zijn velen nodig  om dit soort situaties mogelijk te maken. Dat dat het geval is, hoeft geen verbazing te wekken. Wegkijken en meewerken is, zoals bekend, een diep verankerde Nederlandse traditie.
 
Ik wens u een fijn afscheid.
 
Ik zal aan de nieuwe Commissaris vragen wat zij van het nieuwe normaal in Eindhoven vindt. 
En aan de Minister.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mary-Ann Schreurs, raadslid in Eindhoven