Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Ingetrokken brandbrief aan drie ministeries

Rob van Gijzel II

 

Prinsjesdag 2020, vandaag precies vier jaar geleden trok de toen nog kersverse burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma (VVD) om onduidelijke reden de brandbrief van oud-burgemeester Rob van Gijzel (PvdA), op verzoek van minister Ard van der Steur (VVD) meteen terug. Dat geeft op zijn minst te denken!

 

Eindhoven, 15 september 2020

 
Vervolgvragen: ingetrokken brief aan drie ministeries
 
Beantwoording college op 13 oktober 2020
 
Geacht college,
 
Door de coronacrisis hebben wij als raad niet verder kunnen ingaan op de door burgemeester Jorritsma ingetrokken brandbrief, die zijn ambtsvoorganger Rob van Gijzel in september 2016 heeft geschreven en gericht was aan drie ministeries. Hierin beklaagde van Gijzel zich over de passieve houding van de NCTV en de AIVD, naar aanleiding van zijn grote zorgen over gebeurtenissen bij de orthodoxe salafistische Al Fourqaanmoskee. Op 17 juni jl. heb ik u in mijn betoog beloofd om hier later nog op terug te komen. Vandaag Prinsjesdag 2020, precies vier jaar na het verscheuren van de zeer urgente brandbrief, lijkt ons in meerdere opzichten een mooie dag daarvoor. 
 
De burgemeester antwoorde in een vergadering op een vraag van het Ouderen Appél het volgende: ‘Ik hoorde er voor het eerst van toen er in het Haagse onrust over ontstond. Die brief is buiten mijn medeweten verstuurd. Hij maakte geen deel uit van het overdrachtsdossier- met geen woord, met geen letter.’ Toch trekt de burgemeester deze brandbrief ter plaatse in, precies één week na zijn installatie als burgemeester van Eindhoven. Dit op verzoek van de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD). 
 
Het college heeft bij monde van de burgemeester eerder al verklaard dat deze brandbrief het gevoel en de ervaring beschrijft van zijn ambtsvoorganger de heer van Gijzel, vanuit diens contacten met Veiligheid en Justitie. Deze burgemeester zag deze brief als een wake-up call, maar dit hoorden wij van hem pas in 2020. De vraag is of het intrekken van deze brandbrief zonder overleg met zijn voorganger Rob van Gijzel wel zo verstandig was. Van Gijzel als een zeer ervaren politicus en bestuurder schrijft deze brandbrief niet voor niets.
 
In onze raadsvragen ‘NRC-artikel over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaanmoskee’ van 16 januari 2020 stelde wij als LPF de volgende vraag. “Wat is in 2016 voor de heer Jorritsma als kersverse burgemeester van Eindhoven de ware reden geweest om de brief van zijn voorganger in te trekken?” Het antwoord luidde als volgt. 
 
‘Zoals ook aan het NRC is medegedeeld: na zijn aantreden heeft de burgemeester in overleg met de toenmalig minister de brief van tafel gehaald en heeft hij meteen afspraken gemaakt en geconcretiseerd over hoe burgemeester(s), de betrokken departementen en veiligheidspartners op deze thema’s met elkaar samenwerken. Over thema’s als radicalisering, polarisatie, problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verschillende overleggen met o.a. het ministerie van J&V, SZW, andere gemeenten en andere instanties. Daaraan nemen we als Eindhoven actief deel.’ 
 
Dus concluderen wij als Lijst Pim Fortuyn dat de brandbrief op Prinsjesdag 2016 in overleg met minister Ard van der Steur (VVD) meteen van tafel is gehaald! 
Dat brengt ons tot de volgende vragen.
1. Is onze conclusie over de ingetrokken brandbrief juist?
 
1.a Zo nee, hoe is het besluit voor het intrekken van de brief dan precies verlopen?
 
2. Wist de burgemeester toen hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat de orthodoxe salafistische Al Fourqaanmoskee al vele jaren negatieve aandacht had getrokken van de NCTV/ AIVD?
 
 
3. Wist de burgemeester toen hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat er door de Lijst Pim Fortuynfractie al jaren talrijke bezorgde raadsvragen over de Al Fourqaanmoskee waren gesteld?
 
4. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat de Al Fourqaanmoskee jaren achtereen tegen gemaakte afspraken in ongewenste haatimams bleef uitnodigen?
 
5. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat er gedwongen huwelijken werden gesloten in de salafistische Al Fourqaanmoskee?
5.a Hoe is het verdergegaan met de gedwongen huwelijken nadat de burgemeester de brandbrief had ingetrokken? Welke acties heeft u ondernomen?
 
Het salafisme kan een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar het gewelddadig jihad-salafisme, dat heel de wereld in haar greep houdt. Dit zijn geen loze woorden waar je zomaar aan voorbij kunt gaan. Deze waarschuwing is te lezen in jaarverslagen van de AIVD. In november 2015 heeft de LPF-fractie in raadsvragen haar ongerustheid uitgesproken over de activiteiten in- en om de organisatie en exploitatie van de omstreden salafistische Al Fourqaanmoskee in onze stad. Ook de AIVD vermeldt in meerdere van haar jaarverslagen dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde in ons land en maakt ook zij zich grote zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van deze salafisten verspreid wordt.
 
6. Heeft de burgemeester voordat hij in september 2016 als burgemeester werd geïnstalleerd kennisgenomen van de gevaren van het salafisme?
6.a Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk de jaarverslagen van de AIVD gelezen? 
 
7. Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk zich verdiept in de salafistische organisaties in Eindhoven, zoals de Stichting Waqf, Stichting Alabraar en de Al Fourqaanmoskee?
 
 
8. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat er in de Al Fourqaanmoskee jongeren werden geronseld voor de Jihad? 
8.a Hoelang is dat ronselen nog doorgegaan nadat u de brandbrief had ingetrokken? En welke acties heeft u ondernomen om hier een eind aan te maken? 
  
9. Wist de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat Imad Ismail Bakri, medeoprichter van de Al Fourqaanmoskee in Eindhoven, deel uitmaakt van een wijdvertakt internationaal netwerk van salafistische islamitische organisaties waarvan sommige in verband worden gebracht met terrorisme?
 
10. Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk de financiering en geldstromen vermoedelijk vanuit de golfregio van de Al Fourqaanmoskee voldoende onderzocht?
10.a Zo nee, waarom niet?
 
11. Had u als burgemeester voordat u de brandbrief introk al gesproken met een van de bestuurders van de Al Fourqaanmoskee, de heer Nasr el Damarhoury die eerder betrokken was bij de aankoop van de Rotterdamse salafistenschool voor 1,7 miljoen euro?
  
12. Zo ja, heeft u dan als burgemeester voordat u de brandbrief van uw ambtsvoorganger introk de heer Nasr el Damarhoury, aangesproken over de financiering van zijn organisaties?
 
13. Wist u bij het intrekken van de brandbrief van uw ambtsvoorganger dat er vele tonnen aan euro’s vanuit het buitenland naar de salafistische stichting(en) van Nasr el Damarhoury waren overgemaakt? 
 
14. Kan de burgemeester ons vertellen wie de kostbare vluchten vanuit de golfregio en verblijfkosten in dure hotels heeft betaald van de (haat)imams, die door het bestuur van de Al Fourqaanmoskee werden uitgenodigd?
 
15. Was de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk bekend met de al vele jaren voortdurende problemen met de Al Fourqaanmoskee?
15.a Zo ja, waarom trekt u dan de bewuste brandbrief in voordat u met uw ambtsvoorganger en de drie ministeries had gesproken?
15.b Zo nee, Was het dan niet verstandiger geweest om eerst een onderzoek in te stellen naar de feitelijke situatie en activiteiten van het salafisme rondom de Al Fourqaanmoskee?
 
16. Als u terugkijkt naar de totale situatie en met name naar de ingetrokken brief van uw ambtsvoorganger bent u als burgemeester dan tevreden hoe het is gelopen?
 
17. Tot slot vragen wij u om deze vragen stuk voor stuk per vraag te beantwoorden en niet een algemeen verhaaltje om de plooien glad proberen te strijken. 
 
Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is onze conclusie over de ingetrokken brandbrief juist?


1.a Zo nee, hoe is het besluit voor het intrekken van de brief dan precies verlopen?


De brief is niet op Prinsjesdag 2016 van tafel gehaald, maar in de weken daarna tijdens een gesprek tussen de toenmalige minister en de burgemeester. Dit is in goed overleg gebeurd.


2. Wist de burgemeester toen hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat de orthodoxe salafistische Al Fourqaanmoskee al vele jaren negatieve aandacht had getrokken van de NCTV / AIVD?

 

De burgemeester is direct na zijn aanstelling uitgebreid geïnformeerd door de afdeling Veiligheid, over diverse veiligheidsthema’s. Daarin is hij in ook nadrukkelijk geïnformeerd over de Al Fourqaan moskee.


3. Wist de burgemeester toen hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat er door de Lijst Pim Fortuynfractie al jaren talrijke bezorgde raadsvragen over de Al Fourqaan moskee waren gesteld?


Het college en dus ook de burgemeester zijn op de hoogte van de vele raadsvragen van de LPF. Zie verder het antwoord op vraag 2.


4. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat de Al Fourqaanmoskee jaren achtereen tegen gemaakte afspraken in ongewenste haatimams bleef uitnodigen?


De burgemeester heeft direct na zijn aanstelling afspraken gemaakt met het bestuur van de Al Fourqaan moskee. Ook over predikers die wel of niet worden genodigd. Die afspraken worden sindsdien gerespecteerd. En er wordt toegezien op naleving daarvan. Zie ook het antwoord op vraag 2.


5. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat er gedwongen huwelijken werden gesloten in de salafistische Al Fourqaanmoskee?


Zie het antwoord op vraag 2.


5.a Hoe is het verdergegaan met de gedwongen huwelijken nadat de burgemeester de brandbrief had ingetrokken? Welke acties heeft u ondernomen?


Het is volgens de Nederlandse wet niet toegestaan om uitsluitend voor het geloof te trouwen. Als er signalen bij de gemeente binnenkomen dat wet en regelgeving niet wordt nageleefd wordt daarop actie ondernomen.


6. Heeft de burgemeester voordat hij in september 2016 als burgemeester werd geïnstalleerd kennisgenomen van de gevaren van het salafisme?


De burgemeester was en is bekend met het salafisme. Het gevaar binnen de stroming van het salafisme komt van een kleine substroming. Dit jihadistisch salafisme ondermijnt onze democratische rechtsorde.

6.a Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk de jaarverslagen van de AIVD gelezen?


Dhr. Jorritsma werd burgemeester in september 2016. Het jaarverslag van de AIVD over 2015 (gepubliceerd in april 2016) heeft hij voorafgaand aan het intrekken van de brief niet zelf gelezen. De jaarverslagen van de AIVD worden, net zoals de DTN’s (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland) van de NCTV altijd ambtelijk beoordeeld op lokale relevantie. Indien de situatie daarom vraagt, wordt dit met de burgemeester besproken en vindt afstemming plaats met AIVD en/of NCTV. Zie ook het antwoord op vraag 2.


7. Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk zich verdiept in de salafistische organisaties in Eindhoven, zoals de Stichting Waqf, Stichting Alabraar en de Al Fourqaanmoskee?


Zie het antwoord op vraag 2.


8. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat er in de Al Fourqaanmoskee jongeren werden geronseld voor de Jihad?


Zie het antwoord op vraag 2.


8.a Hoelang is dat ronselen nog doorgegaan nadat u de brandbrief had ingetrokken? En welke acties heeft u ondernomen om hier een eind aan te maken?


We weten niet wat we niet weten maar er zijn via de kanalen van politie, NCTV/AIVD of anderszins geen signalen bij ons bekend.


9. Wist de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat Imad Ismail Bakri, medeoprichter van de Al Fourqaanmoskee in Eindhoven, deel uitmaakt van een wijdvertakt internationaal netwerk van salafistische islamitische organisaties waarvan sommige in verband worden gebracht met terrorisme?


In de beantwoording van uw raadsvragen uit februari 2017 gaven wij aan geen signalen te hebben dat Imad Bakri Ismail zelf lid was van extremistische organisaties. Wij hebben ook sindsdien geen signalen ontvangen dat Imad Bakri Ismail lid is van een terroristische organisatie.


10. Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk de financiering en geldstromen vermoedelijk vanuit de golfregio van de Al Fourqaanmoskee voldoende onderzocht?
10.a Zo nee, waarom niet?

 

Zie het antwoord op vraag 2.


Bij het intrekken van de brief heeft de burgemeester samenwerkingsafspraken gemaakt met de toenmalige minister VenJ. Een van de samenwerkingsverbanden die hierin nu relevant zijn is de
Taskforce Ongewenste Buitenlandse Financiering en Problematisch gedrag. Vanuit die Taskforce zijn wij betrokken bij de informatie over geldstromen uit onvrije landen naar Eindhovense organisaties.


11. Had u als burgemeester voordat u de brandbrief introk al gesproken met een van de bestuurders van de Al Fourqaanmoskee, de heer Nasr el Damarhoury die eerder betrokken was bij de aankoop van de Rotterdamse salafistenschool voor 1,7 miljoen euro?


De burgemeester heeft nadat de brief van tafel was gehaald kennisgemaakt met en samenwerkingsafspraken gemaakt met de heer El Damanhoury. Er is daarna veelvuldig contact gehouden op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.


12. Zo ja, heeft u dan als burgemeester voordat u de brandbrief van uw ambtsvoorganger introk de heer Nasr el Damarhoury, aangesproken over de financiering van zijn organisaties?


Zie het antwoord op vraag 11.


13. Wist u bij het intrekken van de brandbrief van uw ambtsvoorganger dat er vele tonnen aan euro’s vanuit het buitenland naar de salafistische stichting(en) van Nasr el Damarhoury waren overgemaakt?


Zie het antwoord op vraag 2.


14. Kan de burgemeester ons vertellen wie de kostbare vluchten vanuit de golfregio en verblijfkosten in dure hotels heeft betaald van de (haat)imams, die door het bestuur van de Al Fourqaanmoskee werden uitgenodigd?


Verblijfs- en vervoerskosten worden door de moskee betaald.


15. Was de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk bekend met de al vele jaren voortdurende problemen met de Al Fourqaanmoskee?


Zie het antwoord op vraag 2.


15.a Zo ja, waarom trekt u dan de bewuste brandbrief in voordat u met uw ambtsvoorganger en de drie ministeries had gesproken?


De burgemeester heeft met de (toenmalige) minister VenJ gesproken over de brief voordat gezamenlijk werd besloten dat die brief niet meer nodig was omdat er direct goede samenwerkingsafspraken konden worden gemaakt.


15.b Zo nee, Was het dan niet verstandiger geweest om eerst een onderzoek in te stellen naar de feitelijke situatie en activiteiten van het salafisme rondom de Al Fourqaanmoskee?


Zie het antwoord op vraag 2 en op 15a.


16. Als u terugkijkt naar de totale situatie en met name naar de ingetrokken brief van uw ambtsvoorganger bent u als burgemeester dan tevreden hoe het is gelopen?


De contacten en samenwerking met betrokken ministeries en de respectievelijke veiligheids- en inlichtingendiensten verlopen naar tevredenheid. Met de Al Fourqaan moskee is de samenwerking goed, net zoals met de andere moskeeën in onze stad.


17. Tot slot vragen wij u om deze vragen stuk voor stuk per vraag te beantwoorden en niet een algemeen verhaaltje om de plooien glad proberen te strijken.


Zie beantwoording vragen 1-16.


Eindhoven, 13 oktober 2020