Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Ingetrokken brandbrief aan drie ministeries

Rob van Gijzel II

 

Prinsjesdag 2020, vandaag precies vier jaar geleden trok de toen nog kersverse burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma (VVD) om onduidelijke reden de brandbrief van oud-burgemeester Rob van Gijzel (PvdA), op verzoek van minister Ard van der Steur (VVD) meteen terug. Dat geeft op zijn minst te denken!

 

Eindhoven, 15 september 2020

 
Vervolgvragen: ingetrokken brief aan drie ministeries
 
Geacht college,
 
Door de coronacrisis hebben wij als raad niet verder kunnen ingaan op de door burgemeester Jorritsma ingetrokken brandbrief, die zijn ambtsvoorganger Rob van Gijzel in september 2016 heeft geschreven en gericht was aan drie ministeries. Hierin beklaagde van Gijzel zich over de passieve houding van de NCTV en de AIVD, naar aanleiding van zijn grote zorgen over gebeurtenissen bij de orthodoxe salafistische Al Fourqaanmoskee. Op 17 juni jl. heb ik u in mijn betoog beloofd om hier later nog op terug te komen. Vandaag Prinsjesdag 2020, precies vier jaar na het verscheuren van de zeer urgente brandbrief, lijkt ons in meerdere opzichten een mooie dag daarvoor. 
 
De burgemeester antwoorde in een vergadering op een vraag van het Ouderen Appél het volgende: ‘Ik hoorde er voor het eerst van toen er in het Haagse onrust over ontstond. Die brief is buiten mijn medeweten verstuurd. Hij maakte geen deel uit van het overdrachtsdossier- met geen woord, met geen letter.’ Toch trekt de burgemeester deze brandbrief ter plaatse in, precies één week na zijn installatie als burgemeester van Eindhoven. Dit op verzoek van de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD). 
 
Het college heeft bij monde van de burgemeester eerder al verklaard dat deze brandbrief het gevoel en de ervaring beschrijft van zijn ambtsvoorganger de heer van Gijzel, vanuit diens contacten met Veiligheid en Justitie. Deze burgemeester zag deze brief als een wake-up call, maar dit hoorden wij van hem pas in 2020. De vraag is of het intrekken van deze brandbrief zonder overleg met zijn voorganger Rob van Gijzel wel zo verstandig was. Van Gijzel als een zeer ervaren politicus en bestuurder schrijft deze brandbrief niet voor niets.
 
In onze raadsvragen ‘NRC-artikel over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaanmoskee’ van 16 januari 2020 stelde wij als LPF de volgende vraag. “Wat is in 2016 voor de heer Jorritsma als kersverse burgemeester van Eindhoven de ware reden geweest om de brief van zijn voorganger in te trekken?” Het antwoord luidde als volgt. 
 
‘Zoals ook aan het NRC is medegedeeld: na zijn aantreden heeft de burgemeester in overleg met de toenmalig minister de brief van tafel gehaald en heeft hij meteen afspraken gemaakt en geconcretiseerd over hoe burgemeester(s), de betrokken departementen en veiligheidspartners op deze thema’s met elkaar samenwerken. Over thema’s als radicalisering, polarisatie, problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verschillende overleggen met o.a. het ministerie van J&V, SZW, andere gemeenten en andere instanties. Daaraan nemen we als Eindhoven actief deel.’ 
 
Dus concluderen wij als Lijst Pim Fortuyn dat de brandbrief op Prinsjesdag 2016 in overleg met minister Ard van der Steur (VVD) meteen van tafel is gehaald! 
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen.
1. Is onze conclusie over de ingetrokken brandbrief juist?
 
1.a Zo nee, hoe is het besluit voor het intrekken van de brief dan precies verlopen?
 
2. Wist de burgemeester toen hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat de orthodoxe salafistische Al Fourqaanmoskee al vele jaren negatieve aandacht had getrokken van de NCTV/ AIVD?
 
 
3. Wist de burgemeester toen hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat er door de Lijst Pim Fortuynfractie al jaren talrijke bezorgde raadsvragen over de Al Fourqaanmoskee waren gesteld?
 
4. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat de Al Fourqaanmoskee jaren achtereen tegen gemaakte afspraken in ongewenste haatimams bleef uitnodigen?
 
5. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat er gedwongen huwelijken werden gesloten in de salafistische Al Fourqaanmoskee?
5.a Hoe is het verdergegaan met de gedwongen huwelijken nadat de burgemeester de brandbrief had ingetrokken? Welke acties heeft u ondernomen?
 
Het salafisme kan een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar het gewelddadig jihad-salafisme, dat heel de wereld in haar greep houdt. Dit zijn geen loze woorden waar je zomaar aan voorbij kunt gaan. Deze waarschuwing is te lezen in jaarverslagen van de AIVD. In november 2015 heeft de LPF-fractie in raadsvragen haar ongerustheid uitgesproken over de activiteiten in- en om de organisatie en exploitatie van de omstreden salafistische Al Fourqaanmoskee in onze stad. Ook de AIVD vermeldt in meerdere van haar jaarverslagen dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde in ons land en maakt ook zij zich grote zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van deze salafisten verspreid wordt.
 
6. Heeft de burgemeester voordat hij in september 2016 als burgemeester werd geïnstalleerd kennisgenomen van de gevaren van het salafisme?
6.a Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk de jaarverslagen van de AIVD gelezen? 
 
7. Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk zich verdiept in de salafistische organisaties in Eindhoven, zoals de Stichting Waqf, Stichting Alabraar en de Al Fourqaanmoskee?
 
 
8. Wist de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk dat er in de Al Fourqaanmoskee jongeren werden geronseld voor de Jihad? 
8.a Hoelang is dat ronselen nog doorgegaan nadat u de brandbrief had ingetrokken? En welke acties heeft u ondernomen om hier een eind aan te maken? 
  
9. Wist de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk dat Imad Ismail Bakri, medeoprichter van de Al Fourqaanmoskee in Eindhoven, deel uitmaakt van een wijdvertakt internationaal netwerk van salafistische islamitische organisaties waarvan sommige in verband worden gebracht met terrorisme?
 
10. Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk de financiering en geldstromen vermoedelijk vanuit de golfregio van de Al Fourqaanmoskee voldoende onderzocht?
10.a Zo nee, waarom niet?
 
11. Had u als burgemeester voordat u de brandbrief introk al gesproken met een van de bestuurders van de Al Fourqaanmoskee, de heer Nasr el Damarhoury die eerder betrokken was bij de aankoop van de Rotterdamse salafistenschool voor 1,7 miljoen euro?
  
12. Zo ja, heeft u dan als burgemeester voordat u de brandbrief van uw ambtsvoorganger introk de heer Nasr el Damarhoury, aangesproken over de financiering van zijn organisaties?
 
13. Wist u bij het intrekken van de brandbrief van uw ambtsvoorganger dat er vele tonnen aan euro’s vanuit het buitenland naar de salafistische stichting(en) van Nasr el Damarhoury waren overgemaakt? 
 
14. Kan de burgemeester ons vertellen wie de kostbare vluchten vanuit de golfregio en verblijfkosten in dure hotels heeft betaald van de (haat)imams, die door het bestuur van de Al Fourqaanmoskee werden uitgenodigd?
 
15. Was de burgemeester toen hij de brief van zijn ambtsvoorganger introk bekend met de al vele jaren voortdurende problemen met de Al Fourqaanmoskee?
15.a Zo ja, waarom trekt u dan de bewuste brandbrief in voordat u met uw ambtsvoorganger en de drie ministeries had gesproken?
15.b Zo nee, Was het dan niet verstandiger geweest om eerst een onderzoek in te stellen naar de feitelijke situatie en activiteiten van het salafisme rondom de Al Fourqaanmoskee?
 
16. Als u terugkijkt naar de totale situatie en met name naar de ingetrokken brief van uw ambtsvoorganger bent u als burgemeester dan tevreden hoe het is gelopen?
 
17. Tot slot vragen wij u om deze vragen stuk voor stuk per vraag te beantwoorden en niet een algemeen verhaaltje om de plooien glad proberen te strijken. 
 
Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid
 
 
 
 
 
Laat reactieformulier zien