Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Begroting Eindhoven 2021

Uitgesproken teksten in de meningsvormende vergaderingen van 27 oktober 2020

Op 3 november volgt de raadsvergadering

Programma 6: Sociaal Domein 
Programma 7: Volksgezondheid 
Programma 0: deel van Bestuur en ondersteuning

TEAM A - 16.00 – 19.00. Collegeleden Yasin Torunlognu / Renate Richters

Betoog: Petra Strijbos 
 
Voorzitter, dank u wel,
Het Sociaal Domein en Volksgezondheid zijn twee beleidsterreinen die respectievelijk € 414 miljoen en € 71 miljoen euro van de begroting voor hun rekening nemen. Samen is dat het grootste deel van de begroting over 2021. Dat hoort ook zo, want de gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom. 
Ik ben mij bewust van het feit voorzitter, dat deze mening niet door iedereen zal worden gedeeld. Zeker niet door hen, dus de belastingbetaler die aan den lijve hebben ondervonden dat de noodzakelijke hulp te laat, te stroperig of geheel niet tot stand was gekomen. Natuurlijk is dat niet de bedoeling van het college, maar juist vanuit daar, vanuit het college moet een goede gestroomlijnde organisatie gestalte krijgen. En juist daar ontbreekt het regelmatig aan.  
 
Voorzitter,
Alleen de mogelijkheden, geld en een goede wil, die ongetwijfeld bij het college aanwezig is, is niet voldoende gebleken om optimaal de burgers die dat nodig hebben ten dienste te zijn. Dit blijkt, ook dit jaar weer opnieuw uit de vele ontevreden mailtjes en telefoontjes die wij als Lijst Pim Fortuyn op ons bordje krijgen. Want een benoemd college en een gekozen gemeenteraad schept verplichtingen naar onze inwoners. 
 
Voorzitter, dan de Volksgezondheid.
Wij gaan hier niets over corona zeggen, want dat is voorlopig nog ongewis waar dat uiteindelijk toe leidt. 
Wat we hier wel over willen zeggen is dat bijzetafval, niet alleen een verloederend aanzicht geeft, maar ook ratten en ander ongedierte aantrekt, wat de gezondheid van omwonenden in gevaar kan brengen. Ook voor bezoekers van de winkels die daar zijn is het geen pretje om daar dagelijks tegenaan te kijken. U zal als college de pakkans moeten verhogen en de overtreders moeten afschrikken met torenhoge boetes.
 
Dank u wel.   
 
Programma 5: Cultuur en Recreatie 
Programma 7: Milieu

TEAM A – 19.30 – 21.00. Collegeleden Monique List / Rik Thijs

 Betoog: Mari Nijs
 
Voorzitter, dank u wel,
Cultuur is in onze stad helaas een beladen woord geworden. Want ook Zwarte Piet is cultuur. En wel onze cultuur, waarmee wij al eeuwenlang dit traditionele feest gestalte hebben kunnen geven. Maar het college verwijst Zwarte Piet, eigenhandig en tegen de wil van een raadsmeerderheid en niet minder belangrijk, tegen de wil van een zéér grote meerderheid van de Eindhovense bevolking naar het verdomhoekje. Daar is maar een woord voor en dat is een dictatuur bestuur.
 
En toch begint u op pagina 64 van de begroting met de zin dat ‘kunst en cultuur, erfgoed’, jawel u hoort het goed voorzitter, er staat ERFGOED en evenementen, omdat deze in belangrijke mate bijdragen bij de aantrekkingskracht’ van Eindhovense inwoners, bezoekers, bedrijven etc. 
 
Voorzitter, hoe durft het college, na dezer afgang het woordje ‘erfgoed’ nog in de mond te nemen? Dit is grote schande!
 
Voorzitter,
Milieu raakt veel beleidszaken die het college voornemens is om uit te voeren. Eén daarvan is het energieneutraal maken van de stad ten aanzien van wonen, werken en verplaatsingen. Een omstreden punt is de NUL-emissie op de mobiliteit. Voorlopig alleen binnen de Ring, door in 2030 daar alleen elektrisch vervoer, handkarren en hondentrekkarren toe te staan. 
 
Zoals het college nu bezig is met het energieneutraal maken van wijken loopt men blindelings achter de achterhaalde ideeën van de Provinciale Staten en de Regering van Mark Rutte aan. U kan dan wel beargumenteren dat dit zo is afgesproken, maar zelf nadenken en met andere en betere ideeën komen is volgens de LPF-fractie niet verboden. Gelukkig is momenteel bij meerdere fracties in de Brabantse Staten een kentering te zien naar een Kernreactor op Thorium en Waterstof.
 
Voorzitter,
Regeren is vooruitzien. En als je de ontwikkelingen op energiegebied bijhoudt weet je dat onze huizen over enkele jaren met Waterstofgas verwarmd worden en ook het autopark, langzaam maar zeker elektrisch en op Waterstof gaat rijden. Voorzitter, sorteer daarop voor, is ons advies in plaats van windmolens, zonneparken en voor miljarden euro’s voor warmtenetten in de grond te leggen, die nadien helemaal overbodig zijn!
 
Dank u wel. 
   
 
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 

TEAM A – 21.30 – 23.00. Collegeleden Monique List / Rik Thijs

Betoog Tjerk Langman
 
Voorzitter, dank u wel,
Waar willen wij met onze stad naar toe? Dat is de vraag die wij als LPF ons zelf stellen als we de begroting 2021 lezen. Ook dit jaar laat het college via de Begroting weten wat de plannen voor de nabije toekomst van onze stad zijn. Dan valt ons als LPF op dat wij het met een aantal beleidspunten eens kunnen zijn, maar dat het realistische gehalte op andere beleidspunten ver te zoeken is. Deze heeft plaats gemaakt voor idealistisch beleid. En dat idealistisch beleid zal behalve in de Efteling en in Disneyland nooit in onze stad haalbaar zijn. 
 
Eindhoven groeit. De inwoners worden internationaler en het aantal verplaatsingen zullen toenemen. Dat brengt ons dan ook bij het eerste probleem, namelijk de mobiliteit, de bereikbaarheid én het parkeerprobleem in de stad, met in het bijzonder de binnenstad. Dit gezegd hebbende, roept dat bij de Lijst Pim Fortuyn de vraag op, hoe de vele duizenden nieuwe bewoners die in de binnenstad komen wonen en forenzen die daar werken, zich behalve met de fiets, lopend of openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Want een fiets, e-bike of openbaar vervoer is niet voor iedereen geschikt. En bij lange na niet zaligmakend en betrouwbaar vervoer, zeker niet in dit kikkerlandje.
 
U loopt als college met dit idealistische beleid te ver voor de troepen uit. Met een NUL-emissie in 2025 op bestelwagens en in 2030 op alle mobiliteit binnen de Ring, geeft u te kennen dat u los staat van de realiteit. Dit is dagdromerij. Dat is voor veel bedrijven, het MKB en veel particulieren financieel niet op te brengen. Zeker niet zolang het coronavirus niet is onderdrukt. Daarna zullen veel ondernemers, die de crisis hebben overleefd weer vlees op de botten moeten hebben alvorens zij kunnen investeren. En u weet dat banken nu al terughoudend zijn in het verstrekken van bedrijfskredieten. Wilt u als college deze bedrijven en inwoners ondersteunen, zal u deze jaartallen vooruit moeten schuiven en de weg kiezen van geleidelijkheid. Uiteindelijk is niet de mobiliteit de grootste vervuiler maar de Bio-energiecentrales waarvan wij er twee in Eindhoven hebben staan. 
 
Voorzitter,
Het college neemt met haar beleid de verkeerde afslag. Het college verplicht hen dan hun huidige auto in te ruilen tegen een elektrische auto. En als onze inwoners dan geen tienduizenden euro’s voor een nieuwe of gebruikte auto hebben liggen, plaatst u hen voor een heel groot probleem. Temeer omdat onder de verordening die Eindhoven dan stelt, de huidige auto’s bij inruil een absurde scherpe prijsdaling te zien zal geven, wat het bijbetalingsbedrag alleen maar groter maakt. Wij als Lijst Pim Fortuyn blijven liever met beide benen op de grond staan en kiezen voor de weg van de geleidelijkheid en niet minder belangrijk, de realiteit.  
 
Voorzitter,
De doorstroming op de Ring wil u verder aanpakken. Het was in de coalitieperiode 2006 – 2010 een prima idee van de Lijst Pim Fortuyn om zeer uitgebreid voor een Groene golf op de Ring te pleiten. Tot op heden functioneert dat op die stukken waar het in werking is prima. Maar als u al het verkeer wat nu in Eindhoven moet zijn via de Ring wil omleiden zijn er daar te weinig rijbanen. Vergelijk het maar met de Ring om Antwerpen waar het elke dag een aantal uren muurvast staat. Dat moeten wij als raad niet willen. 
 
Voorzitter tot slot een welgemeend advies,
Verspil geen duur belastinggeld aan dagdromerij en idealistisch beleid, maar blijf realistisch en met beide voetjes op de grond. 
 
Dank u wel
 
 
Programma 0: Bestuur en Ondersteuning (incl. raadsvoorstel financiële verordening gem. Eindhoven 2020) 
Programma 1: Veiligheid

TEAM B - 17.00 – 19.00. Collegeleden John Jorritsma / Stijn Steenbakkers / Monique List

Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel,

Eindhovenaren mogen trots zijn op hetgeen hier in deze stad de afgelopen 100 jaar is bereikt. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Los van de coronacrisis zijn er veel zorgen over voldoende woningen met name sociale huurwoningen die voor velen, met dank aan de dure grondprijs en de verplichte verhuurdersheffing, voor veel inwoners nu al onbetaalbaar zijn. Ondertussen neemt de wachttijd voor een sociale huurwoning drastische vormen aan. De Voedselbank en opvanginstellingen hebben het drukker dan ooit tevoren, terwijl het aantal mensen zonder dak boven het hoofd toeneemt. Maar ook de bereikbaarheid van- en naar de stad, alsook in de stad baart ons en velen met ons, grote zorgen. 
 
Wat ons nog grotere zorgen baart is de werkwijze van dit college. Denk bijvoorbeeld aan de Zwarte Pietendiscussie waar het college, tegen de gemaakte afspraken, die zij eerder met het intochtcomité heeft gemaakt, haar eigen beslissing heeft doorgedrukt. En daarbij een aangenomen motie van de gemeenteraad, om deze beslissing te heroverwegen, arrogant langs zich neer legt.
 
Voorzitter,
Helaas is dit niet het enige wat niet goed gaat. Meerdere keren merken wij dat het college de beantwoording van raadsvragen niet altijd even serieus neemt. Om duidelijker te zijn voorzitter, er worden soms bewust keiharde onwaarheden in de beantwoording gezet om het eigen falen te verdoezelen. Hierbij mogen wij denken aan de vervolgvragen van de ingetrokken brief aan drie ministeries, die op 13 oktober jl. door het college zijn beantwoord. Als je bij de beantwoording van de éérste vraag al niet de waarheid zegt, weet je dat de andere 16 vragen ook behoorlijke afwijkingen hebben. 
 
Voorzitter,
Het moge bekend zijn dat de Pim Fortuynfractie de laatste jaren zeer kritisch is als het gaat om de handel en wandel van dit college. Maar daar heeft men het zelf naar gemaakt en de gemeenteraad heeft ondermeer de taak om het college te controleren. En dat zullen wij met verve blijven doen. 
Als het college dan medecollegeleden, ambtenaren en raadsleden meetrekken in de ‘Poel des Verderfs’, zeg maar gewoon misbruiken om het eigen gelijk te halen, zijn ook zij medeschuldig en medeverantwoordelijk voor het afglijden van de gemeentelijke organisatie van onze stad naar een bedenkelijk niveau. Een niveau waar ik mij als geboren en getogen Eindhovense jongen niet prettig bij voel. Dat is een niveau wat wij in meerdere derdewereldlanden kunnen constateren. Stop daarmee!
 
Voorzitter
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad, schrijft u en daarin zijn wij als Lijst Pim Fortuyn-fractie het volledig met u eens. Maar met alléén over veiligheid praten, wordt de stad niet veiliger door. Stadstoezicht en Boa’s krijgt steeds meer taken en zijn daardoor meer en meer een semi-politiedienst geworden. De LPF vindt agressie tegen medewerkers met een publieke taak onacceptabel en daarom zouden zij ook de juiste uitrusting moeten krijgen bij hun uniform. Medewerkers van stadstoezicht in onze stad hebben naast een steekwerend vest nog steeds geen andere middelen om zichzelf te verdedigen, terwijl de verruwing van onze samenleving hier wel om vraagt. Denk daarbij aan wapenstok, pepperspray, handboeien en Body-Cam.
 
Meerdere keren heeft onze fractie, op verzoek van Eindhovense Boa’s aandacht gevraagd voor dit probleem en na de pilot die enkele jaren geleden al plaats heeft gevonden werd het stil. In deze begroting heb ik geen woord en geen letter gelezen dat u hieraan in 2021 invulling aan wil geven.  Eindhoven als vijfde stad van ons land loopt hier ver achter op andere gemeenten die wel aan de veiligheid van hun handhavers hebben gedacht.
 
Dank u wel.
 
 
Programma 3: Economie
Programma 4: Onderwijs 
Programma 5: Sport 
TEAM B – 19.30 – 21.00. Collegelid Stijn Steenbakkers
Betoog Dennis Klein
 

Economie

Voorzitter, dank u wel,
Het zal niemand verbazen dat het coronavirus op alle taakvelden haar sporen in onze stad zal achterlaten. Het is niet anders en ondanks dat er nu een begroting ligt voor 2021 wat in dit coronatijdperk op zichzelf al heel knap is, is het nog maar de vraag van wat ervan waargemaakt kan worden. Daarom pleiten wij ervoor om, ondanks dat uw beleid en uw voornemens prima in deze begroting tot uitdrukking komen, om behoedzaam met de mogelijkheden en onze middelen om te gaan. Doe in deze onzekere tijd wel het noodzakelijke maar denk goed na voordat er met dat project gestart gaat worden, zoals de energietransactie. Het feit dat we als gemeente Eindhoven nu een aardige reserve hebben, betekent niet dat het op moet.
 
Natuurlijk mag onze stad op economische gebied niet stilvallen, maar wij als Lijst Pim Fortuyn willen voorkomen dat er, wat al eerder is gebeurd, dat er meer dan 100 miljoen euro te veel hebben uitgegeven en dat dan op de balans over 2021 tekortkomen. Onze collega de heer Rennenberg zal zich dit nog wel kunnen herinneren.
 
Onderwijs 
Wat ik zojuist heb gezegd geldt ook voor het onderwijs. Maar de afspraken die eerder zijn gemaakt met de schoolbesturen over nieuwbouwplannen zullen uitgevoerd moeten worden.
   
Voorzitter, dan de sport 
Al eerder is door mij gezegd dat het coronavirus haar sporen in onze stad zal achterlaten. Een van de sectoren die daar ook veel last van krijgen en waarschijnlijk al last van hebben zijn de sportverenigingen. Niet spelen en gesloten kantines betekent, behalve de te ontvangen contributies, te weinig inkomsten om de vaste lasten te kunnen betalen. Omdat de gemeente Eindhoven in de meeste gevallen eigenaar is van het sportcomplex, zal uitstel van huurpenningen even wat lucht geven, maar dat is niet de ultieme oplossing om alle problemen het hoofd te bieden. De opgebouwde schulden zullen onoverbrugbaar worden. Huurpenningen in die gevallen kwijtschelden zal dan meer zoden aan de dijk zetten. Want wij mogen als samenleving niet toestaan dat er door genoemde coronaproblemen sportverenigingen failliet gaan.
 
Voorzitter,
Even een zijsprongetje naar een ander beleidsveld, maar ik wil het hier toch hebben gezegd, geldt dit voorgaande eveneens voor buurthuizen die in de problemen zitten.
 
Dank u wel, 
  
 
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Programma 0: deel van Bestuur en ondersteuning

TEAM B – 21.30 – 23.00. Collegelid Yasin Torunlognu

Betoog Mari Nijs

 
Voorzitter, dank u wel, 
De laatste jaren heeft het college een offensief ingezet naar een inwoneraantal van 300.000 inwoners. Dit alleen maar om de stad betaalbaar te houden. Met name met de verdichting van de binnenstad wil het college, bij gebrek aan bouwgrond de hoogte in. Maar een stemmetje in mij zegt dat wij wel met beide voeten op de grond moeten blijven staan. Daar past bijvoorbeeld het meewerken aan een onderzoek om de Catharinakerk de hoogte in te tillen absoluut niet in. Het idee alleen werkt op je lachspieren, als het niet zo serieus zou zijn. Wat wij als Lijst Pim Fortuyn dan ook niet begrijpen waarom er een Stedenbouwkundige van elders moet komen, terwijl er ook goede Stedenbouwkundigen, die onze stad door en door kennen ook in Eindhoven wonen. Of is het nog steeds zoals bij de Chinese stenen op het Catharinaplein. Wat van ver komt is goed?
 
Begrijp mij goed voorzitter, meer allure door hoogbouw in de stad is een visitekaartje voor de Brainportregio. Daar zijn wij het mee eens. Maar wij willen daar als Lijst Pim Fortuyn wel kanttekeningen bij plaatsen. 
- De (on)bereikbaarheid van de binnenstad. 
- Te weinig parkeergelegenheid.
- De invulling van de plintbebouwing omdat er steeds meer online wordt gekocht.
 
Een ander punt van zorg is de vraag of de tijd de bestaande plannen niet inhaalt? Zo wordt met de coronacrisis als oorzaak, waarschijnlijk het hotel in district-E geschrapt. Ook is de vraag of er voldoende bewoners zijn te vinden voor de sociale huurwoningen die daar worden gebouwd. Hierbij denk ik aan het project destijds in Amsterdam. De Bijlmer. Vijftig jaar geleden een schitterend project, hoge flatgebouwen met veel ruimte, goede parkeervoorzieningen, veel groen en de huren ook nog betaalbaar. Maar Amsterdammers wilde daar niet wonen en vertrokken naar de randgemeenten en de Bijlmer verpauperde.
 
Momenteel is de trend dat expats liever in het buitengebied wonen dan in de stad. Dus rijst de vraag of daarmee niet aan het bouwen zijn voor leegstand? De volgende vraag is of minima die een sociale huurwoning toegewezen krijgen om naar de binnenstad te verhuizen, waar alles veel duurder is, moeilijk bereikbaar en te weinig of te kostbare parkeergelegenheid. 
 
Voorzitter,
Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare huurwoningen in de social sector. Daar komt bij dat door de hoge grondprijzen en de verhuurdersheffing van het Rijk de huren bijna onbetaalbaar zijn. Wilt u als college iets goeds nalaten aan de stad zal u hieraan moeten werken. Is het bijvoorbeeld een idee om bouwgrond te verhuren, dus erfpacht i.p.v. te verkopen zodat de balanswaarde van de gemeente gelijk blijft en huren goedkoper kunnen worden?
 
Dank u wel  
 
Laat reactieformulier zien