Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Spreektekst raadsvergadering en meningsvorming

 Raadsvergadering 15 december 2020

Woordmelding Rudy Reker
 
6.3 Initiatiefvoorstel met nadere toelichting Gedragscodes raadsleden, wethouders en burgemeester gemeente Eindhoven en Procesafspraken over de handhaving van de integriteit van het gemeentebestuur Eindhoven
 
Voorzitter, dank u wel.
Gemeenteraadsleden, dus ook wij als vertegenwoordigers van de Lijst Pim Fortuyn worden democratisch gekozen. Raadslid ben je dan ook op persoonlijke titel. En wij als Lijst Pim Fortuyn leggen meerdere keren per jaar in het openbaar, verantwoording af over ons doen en laten. Als LPF-fractie doet wij dat via ledenvergaderingen, onze website en via social media. Ook via de telefoon en regelmatig bij mensen thuis.
   
In de grondwet is verankerd dat raadsleden dit ambt uitvoeren zonder zogeheten ‘last of ruggespraak’. Dit houdt in dat niemand anders dan het raadslid zelf bepaalt, hoe hij of zij invulling geeft aan het raadslidmaatschap. Ook het benoemen van onwelgevallige gebeurtenissen blijven in onze ogen feiten, die wij in een democratie niet mogen verzwijgen voor de inwoners van deze stad. Bij mijn beëdiging tot Raadslid, 2006, 2010, 2014 en in 2018 heb ik 4 keer de eed afgelegd. En u weet allen wat erin staat en wat dat betekent. 
 
Voorzitter, tot slot,
Als wij nu met dit raadsvoorstel over gedragscodes zouden instemmen betekent dit, dat wij onze belofte aan onze leden en alle inwoners van deze stad geweld aandoen. Vergelijk het maar met het getrouwd zijn met meerdere partners. Je kunt ze nooit allemaal tevreden houden. Daarom zullen wij tegen dit voorstel stemmen.
In navolging van Pim Fortuyn zeg ik dan: 
‘Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we  doen’.
 
At your Service!’
 
6.8 Raadsvoorstel met twee nadere toelichtingen Uitvoering Proeftuin ’t Ven
 
Woordmelding Rudy Reker
 
Voorzitter, dank u wel, 
Het spreekwoord ‘Bezint eer ge begint’ betekend dat je eerst moet nadenken voor je ergens aan begint. De gevolgen van ondoordacht handelen kunnen wel eens niet te overzien zijn. Zo is het ook met dit raadsvoorstel.
U als college wil in ons land vooroplopen, om de CO-2 uitstoot van gebouwen in onze stad terug te dringen. De mogelijkheden voor voldoende wind- en zonne-energie is in onze gemeente zeer beperkt. Dat is een gegeven. En de storingsgevoelige warmtepompen en deels ook de aanleg van Warmtenetten kosten vele honderden miljoenen euro’s. Tegelijkertijd moeten de luchtvervuilende Bio-energiecentrales in Meerhoven en Strijp harder stoken om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Dat is een broekzak vestzak constructie waar de lucht niet schoner van wordt. 
 
Wat de LPF al eerder heeft gezegd en voor heeft gepleit, is dat we eerst alle gebouwen in onze gemeente goed moeten isoleren. Dat is op zich al vele jaren werk en dat scheelt al enorm veel aan het brandstofgebruik in de stenen omgeving. En dus aan uitstoot van CO-2 en andere vervuilende gassen. We hebben nog 30 jaar voordat het 2050 is, en Groene Waterstof, met alleen schoon water als uitstoot, komt als wij het goed zien, binnen 10 tot 20 jaar ter beschikking. En met kleine aanpassingen, kan er straks Waterstofgas door uw leidingen stromen, waarbij de miljarden euro’s kostende energietransitie overbodig is. De Lijst Pim Fortuyn zal dus tegen dit voorstel stemmen.
Dank u wel 
 
7.2 Raadsvoorstel Verdichtingsvisie Binnenstad
 
 Woordmelding Rudy Reker
 
Voorzitter, dank u wel,
Als er één partij blij was met een lange termijnvisie was het de Lijst Pim Fortuyn wel. Maar het gaat de LPF niet alleen om de binnenstad te verdichten. Het gaat ons nu en met name NU, om het schrijnende woningtekort met betaalbare woningen, zo snel als mogelijk is op te lossen. En dat doe je niet alleen met de binnenstad dicht te bouwen. Ook elders in de stad zijn op veel kortere termijn kleinere bouwprojecten mogelijk. Dit nog even los van de vraag of je blij moet zijn met de locaties voor die woontorens tot 160 meter hoogte. In elk geval is het geen breed gedragen plan waar iedereen bij staat te juichen. 
 
De Henri van Abbe Stichting, Stichting Wederopbouw Eindhoven en de Stichting Beter Eindhoven staan in elk geval niet te springen van blijdschap. En dat zijn toch instanties waar je als college terdege rekening mee dient te houden. Anders kun je deze beter opdoeken. Ook zij brachten tijdens de inspraakavond steekhoudende argumenten in, die de moeite van het onderzoeken waard zijn. En dat onderzoeken kan ook op zeer korte termijn. Dit raadsvoorstel mag geen vluggertje worden.
 
Daarom is het verstandig om de voor- en nadelen van de projecten goed tegen elkaar af te wegen. Samen met alle stakeholders en burgers méér te kijken naar scenario’s en alternatieven die tot op heden hebben ontbroken. 
 
Voorzitter,
Ik ben dit betoog begonnen met te zeggen dat wij het schrijnende woningtekort met betaalbare woningen, op zeer korte termijn dienen op te lossen. Op de eerste plaats is hoogbouw veel duurder, waardoor de betaalbaarheid van het aandeel koop- en huurwoningen in het geding komt en ook géén oplossing betekent om de woningnood snel op te lossen. Hoogbouw duurt veel langer. 
Bovendien houdt het college geen rekening met de verslechtering van de bereikbaarheid door duizenden extra bewoners en voetgangers door de drukke oversteek van de Vestdijk, het 18 Septemberplein en de Stationsweg. Ook houdt het college geen rekening met voldoende parkeergelegenheid voor deze hoogbouw-bewoners. 
 
Ervan uitgaande dat deze bewoners, omdat ze vlakbij het Station wonen geen eigen auto nodig hebben, zal later een grote inschattingsfout van dit college betekenen. Een fout die dan net als een beoogde verdiepte Vestdijktunnel niet meer is te corrigeren. Een fout die wellicht is ingegeven door de nogal wilde Supervisor Binnenstad en projectontwikkelaars. Want parkeergarages bouwen is nu eenmaal veel duurder waardoor sociale appartementen bouwen tegen een redelijke huurprijs niet mogelijk zal blijken.     
 
Volgens NVM en Funda onderzoek geeft meer dan 70 % van de woningzoekenden aan, op zoek te zijn naar een huis met een tuintje. Ook een klein tuintje is een tuintje, wat nog altijd beter is dan een balkonnetje of een piepklein raampje om tijdens een crisis een frisse neus te halen. 
 
Voorzitter,
De fractie van de Lijst Pim Fortuyn heeft na rijp beraad besloten om tegen dit ‘Raadsvoorstel Verdichtingsvisie Binnenstad’ te stemmen.
Dank u wel
 

7.4 Raadsvoorstel Klimaatplan 2021-2025

Betoog Tjerk Langman

Voorzitter, dank u wel.

Nederland gaat al jaren gebukt onder een klimaatdictatuur die vele offers vraagt van onze inwoners en ondernemers. De CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde moeten volgens de huidige plannen onrealistisch snel ingeperkt worden waardoor mensen en bedrijven snel in de financiële problemen komen. Zoals de LPF al vaker heeft gezegd, het mes wordt ze op de keel gezet. En dat terwijl we nog midden in de coronacrisis zitten waardoor diezelfde mensen en ondernemers het water al aan de lippen staat.

In dit klimaatplan 2021-2025 staat dat Eindhoven een bovengemiddelde bijdrage levert aan de uitstoot van de CO2, maar als we de uitstoot van CO2 drastisch beperken krijgen we dan ook een betere luchtkwaliteit want onze stad zit immers ingeklemd tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied, de echte grote vervuilers. Maken we nu geen beleid obv cijfers die een vertekend beeld geven?

Het punt dat we willen maken vz. Is dat we nu een enorme ambitie hebben om de CO2 uitstoot in korte tijd te verminderen door het verkeer in de binnenstad binnen een paar jaar emissievrij te maken, wijken aardgasvrij te maken, zonnepanelen op daken te leggen en warmtepompen te installeren. En dat terwijl de vuile lucht vanuit de omliggende gebieden onze stad binnentrekt. Als we deze klimaatambities binnen zo’n korte tijd willen realiseren is het trekken aan een dood paard en dat is ook wel te zien aan het aantal kanttekeningen die worden gemaakt in dit raadsvoorstel.

Daarin staat duidelijk dat, en ik citeer: “de haalbaarheid van de doelstellingen voor 2025 en van 55% CO2 reductie in 2030 onzeker is. Dit komt omdat er grote investeringen noodzakelijk zijn van maatschappelijke partijen en bewoners om de beoogde maatregelen te kunnen uitvoeren. En voor sommige gebruikers/bewoners is het eenvoudigweg niet betaalbaar door hun zwakke economische positie”. Einde citaat.

Ook heeft de gemeente een beperkte invloed om de CO2 uitstoot te beïnvloeden omdat ze simpelweg geen zeggenschap heeft over de toename van het verkeer op snelwegen en buiten wegen, en dat zal na de coronacrisis weer fors toenemen.

Voorzitter, 

Naast dat de gemeente incidenteel geld vrijmaakt om de klimaatdoelen te realiseren zijn we geheel afhankelijk van de middelen vanuit de provincie, het Rijk en Europa. En of wie die middelen gaan krijgen is ook nog geheel onzeker.

Voorzitter,

Afsluitend, we willen allemaal een schoner klimaat maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn en het is de LPF wel duidelijk geworden dat dit klimaatplan als los zand aan elkaar hangt door onrealistische doelen en de vele financiële onzekerheden.

Dank u wel

Spreektekst Meningsvorming

8 december 2020

TEAM A

2. Meningsvorming: Uitvoering Proeftuin 't Ven

Betoog: Rudy Reker

Wethouder: Rik Thijs 

Voorzitter dank u wel,
In 2050 moeten alle gebouwen in Eindhoven aardgasvrij zijn. In het raadsbesluit op 18 februari jl. heeft de LPF daar niet mee kunnen instemmen. En waarom niet voorzitter?
De naam van dit stuk zegt het eigenlijk al. 'Uitvoering Proeftuin ’t Ven'. Een proeftuin met kostbare, nee onbetaalbare investeringen, terwijl we nog 30 jaar hebben voordat het 2050 is. Terwijl we nu al weten dat de huidige methodes achterhaald zijn en nieuwe technieken bespreekbaar en onderweg zijn.

De wethouder vertelde laatst het volgende. Als we 10% van Eindhoven aan het Warmtenet krijgen kost ons dat 2 miljard euro. Een eenvoudige rekensom leert ons dan dat als wij heel Eindhoven van een warmtenet voorzien de rekening oploopt tot 20 miljard. Dit nog afgezien van stagnaties in de uitvoering, de inflatie en tussentijdse prijsverhogingen en dan hebben wij het alleen maar over Eindhoven!
Dit roept dan bij mij dan een vraag op: Wie gaat dat betalen, geacht dame en heren van het college?

En wat te denken aan de milieuonvriendelijke Bio-energiecentrales in onze stad, die dan steeds meer energie moeten produceren om het Warmtenet op temperatuur te houden? En met het salderen om in Drenthe of Polen het stikstof-quotum van een stoppende veehouder op te kopen los je het probleem in Eindhoven niet op. De stikstof en CO2 gassen worden hier alsnog de lucht ingeblazen. Dit is geen verduurzaming maar gewoon het verschuiven van het probleem. De bewoners in Meerhoven, Strijp en andere delen van onze stad zullen u dat niet in dank afnemen. Ook de gemeenteraad mag zich dat aanrekenen als zij dit Raadsvoorstel goedkeuren. Vooraf een beetje nadenken kan al helpen, daar hoef je geen ervaring voor op te doen.

En Warmtepompen en Geothermie zijn wegens hun problematische techniek ook nog niet de ultieme oplossing gebleken. En voor Windmolens en Zonneparken is in steden, zoals Eindhoven te weinig ruimte.

Voorzitter,
Dat we niet op onze handen moeten blijven zitten moge duidelijk zijn. Maar laten we nu dan inzetten op het goed isoleren van alle woningen, kantoren en gebouwen. En geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. En als mijn glazen bol mij niet bedriegt staat Groene Waterstof voor de deur. Laten wij in Eindhoven deze deur op een kier zetten, dan is de stap voor de Provincie en het Rijk eenvoudiger.

Er gaan op verschillende bestuurlijk niveaus in ons land stemmen op om Kernenergiecentrales te bouwen met Thorium als brandstof. Een hoogleraar reactorfysica van de TU/Delft publiceerde in oktober vorig jaar een artikel met de naam: Nederland zal thoriumreactor hard nodig hebben. Dat artikel moet u toch eens lezen en als overheid deze hoogleraar steunen. Frankrijk heeft geen enkel probleem met kernreactoren, terwijl deze al een halve eeuw oud zijn.

Duitsland importeert via een nieuw aan te leggen pijplijn gas uit Rusland, omdat na de kernramp in Japan wat angstig is geworden van verouderde Duitse kerncentrales. Maar ze werken nog wel naar wens. Evenals in ons buurland België. Zelfs vlak over de Nederlands/Belgische grens bij Mol.

Kernenergie met Thorium als brandstof lost vele problemen op. Het levert minder afval op en de straling breekt veel eerder af. Wat ik heb begrepen, maar ik ben daar momenteel niet helemaal zeker van, is dat je met een Thoriumreactor geen kernwapens kunt produceren. Dat is dan mooi meegenomen.

Tot slot voorzitter weet u dat wij met Waterstof alle energieproblemen kunnen oplossen zonder Stikstof of een gram CO2 de lucht in te blazen. Ook de mobiliteit kan schoon CO2-vrij rijden op waterstof, omdat het restproduct uit schoon water bestaat. Wij als Lijst Pim Fortuyn kunnen en zullen dan ook nooit met dit raadsvoorstel instemmen.

Dank u wel.

Gedragscodes raadsleden, wethouders en burgemeester

4.2. Initiatiefvoorstel Gedragscodes raadsleden, wethouders en burgemeester gemeente Eindhoven en Procesafspraken over de handhaving van de integriteit van het gemeentebestuur Eindhoven

Betoog: Rudy Reker

College: John Joritsma

Voorzitter, dank u wel.
Gemeenteraadsleden, dus ook wij als vertegenwoordigers van de Lijst Pim Fortuyn worden democratisch gekozen. Raadslid ben je dan ook op persoonlijke titel. En wij als LPF leggen elk jaar, of op verzoek van onze kiezers en leden in elke nieuwe zaak weer, op verzoek verantwoording af over ons doen en laten. In de grondwet is verankerd dat men dit ambt uitvoert zonder zogeheten ‘last of ruggespraak’. Dit houdt in dat niemand anders dan het raadslid zelf bepaalt, hoe hij/zij invulling geeft aan het raadslidmaatschap. Bij mijn beëdiging tot Raadslid, 2006, 2010, 2014 en in 2018 heb ik al 4 keer de eed afgelegd. En u weet allen wat erin staat en wat dat betekent.

Voorzitter,
Nu mag u van mij aannemen dat ik uit een keurig en net gezin kom en van huis uit een goede opvoeding heb gekregen. Ik ga er vanuit voorzitter dat u dat zondermeer van mij aanneemt.

Voorzitter,
Deze gedragscode is bij nader inzien toch wel interessant, omdat zowel de Ambtenaren, Raad en het College nagenoeg dezelfde Gedragscode hebben. En waarom is het zo interessant? Wel, omdat bij de inleiding van Raads- en Commissieleden wordt gesproken over ‘Het belang van integriteit.’ Wat betekend dat nu in de praktijk?

Ik zal u slecht één voorbeeld geven. Wij moeten als raadsleden benaderbaar en integer zijn. Dat betekend dat wij tegen onze kiezers en leden, dus ook hier in de raad de waarheid moeten spreken. Dat betekend dat wij niet mogen liegen. Maar dat hebben mijn ouders en de pastoor mij vroeger al verteld. Dat liegen heb ik in deze raad dan ook nooit gedaan. Maar dat kan niet iedereen in dit Stadhuis zeggen. Maar u weet ook dat wij als LPF-fractie, als dat even kan, kort en duidelijk zijn. Wij praten dat ook de taal die hier in Eindhoven wordt gesproken. Als voorbeeld: ‘Hedde gij’ betekend: Heb jij. Ik heb’ut kaaw betekent dat ik het koud heb. En de waarheid bewust niet vertellen noemen wij in Eindhoven liegen.

Voorzitter,
Natuurlijk heeft mijn fractie en ook ikzelf de nieuwe ‘Gedragscode Raads- en Commissieleden Gemeente Eindhoven’ gelezen. En wij zullen zowel het digitale- als de papieren versie netjes in ons dossier opbergen. Maar als wij er over moeten stemmen, zal de Lijst Pim Fortuyn tegen stemmen.

Rudy Reker

Woonprogramma 2021 t/m 2025

6. Raadsvoorstel Vaststellen Woonprogramma 2021 t/m 2025

Betoog Mari Nijs

College Yasin Torunoglu

Dank u wel voorzitter,
Voor ons ligt het Raadsvoorstel Woonprogramma 2021 t/m 2025.
Hierin staan een 3-tal doelstellingen:
1) Forse groei van de woningvoorraad om de grote vraag naar woningen op te kunnen vangen.
2) Een evenwichtig woningaanbod waardoor alle inwoners een betaalbare woning kunnen vinden.
3) Voldoende geschikte woningen voor kwetsbare inwoners.

Om dit te kunnen realiseren, dienen er de komende jaren gemiddeld 3000 woningen per jaar bijgebouwd te worden. Op zich zien wij als Lijst Pim Fortuyn hier nog niet zo’n probleem in, echter wat betreft het evenwichtig te bouwen woningaanbod zien wij wel als een probleem. Hiervoor zijn helaas al enkele gerealiseerde voorbeelden te noemen.

In het onderzoek van Kompaenen werd eerder al aangegeven dat er een juiste balans dient te zijn in het aanbod voor zowel goedkope, gemiddelde, en dure huur- en koopwoningen. Ook het aanbod in het type woning is hierin belangrijk. Dit ook om de benodigde doorstroming te bevorderen.

Wat wij de laatste tijd veelvuldig zien gebeuren, is dat er woonunits bijgebouwd worden voor studenten, expats of een-gezin huishoudens, maar dat er voor de doorstroming van gezinnen of ouderen te weinig gebouwd wordt. 

Als ik naar onze eigen privé situatie kijk, behoren ik en mijn partner tot de doelgroep die binnen een paar jaar voor het punt staan om onze grotere gezinswoning te gaan verkopen, om daarna een leuk en betaalbaar appartement te gaan kopen. Als ik dan de goedkoopste studio in de Bunkertoren zie voor € 280.000,-- kosten koper, of het goedkoopste appartement voor € 640.000,-- kosten koper, dan zijn dit geen prijzen voor de gemiddelde eindhovenaar. Ditzelfde geldt voor het nieuwbouwprojekt in Blixembosch Noord, waar men voor een simpele tussenwoning al € 350.000,-- kosten koper voor dient neer te tellen.

DAT zijn dus de uitdagingen waar we in Eindhoven voor staan de komende jaren. De te bouwen aantallen zien wij niet als een probleem, maar wel de diversiteit en betaalbaarheid van de te bouwen woningen voor zowel huur als koop. Vraag aan de wethouder hoe hij denkt dit de komende jaren in de juiste richting te kunnen bewegen?

Dank u wel voorzitter.
Mari Nijs

Verdichtingsvisie Binnenstad

7. Raadsvoorstel Verdichtingsvisie Binnenstad

Betoog: Rudy Reker

College: Yasin Torunognu

Voorzitter, dank u wel,
Laat ik beginnen voorzitter met een positief bericht, namelijk dat de Lijst Pim Fortuyn blij is met een lange termijnvisie i.p.v. het hap-snap-beleid wat te lang de leidraad van meerdere colleges zijn geweest. Maar laten wij deze visie dan ook met beleid uitwerken, goed luisteren en ook rekening houden met de argumenten van de Eindhovense bevolking. De insprekers van 1 december jl. zoals de Henri van Abbe Stichting, Stichting Wederopbouw Eindhoven en de Stichting Beter Eindhoven brachten langs hun kritiek ook waardevolle ideeën in.

Voorzitter,
Eindhoven staat aan de vooravond van een grote metamorfose, die als wij nu verkeerde keuzes maken met de verdichtingsvisie onze stad onherstelbaar zal verminken. Dat zal onze stad de komende honderden jaren zeer betreuren. Daarom is het verstandig om de voor- en nadelen van de projecten goed tegen elkaar af te wegen. Samen met alle stakeholders, burgers meer te kijken naar scenario’s en alternatieven die tot op heden hebben ontbroken.

Deze visie en ambitie is ingegeven door de grote woningnood aan betaalbare woningen. Hoogbouw in de binnenstad dient geen doel om de woningnood snel op te lossen. Integendeel! Ook mogen de opbrengsten van de OZB in een hoge torenflat, omdat de grond per vierkante meter meer opbrengt dan een huis met een tuintje, geen bepalende rol spelen. Op de eerste plaats is hoogbouw veel duurder, waardoor de betaalbaarheid van het aandeel koop- en huurwoningen in het geding komt en ook géén oplossing betekent om de woningnood snel op te lossen. Hoogbouw duurt veel langer.
Volgens NVM en Funda onderzoek geeft meer dan 70 % van de woningzoekenden aan, op zoek te zijn naar een huis met een tuintje. Dus waarom hoogbouw?

Twee jaar geleden kwam in het rapport van Companen al naar voren dat er veel meer behoefte is aan sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen! Companen adviseert overduidelijk een accentverschuiving in het bouwprogramma. Dat ziet de LPF in deze Verdichtingsvisie Binnenstad niet terug.

Als ik nu zie dat er in de Bunkertoren de kleinste studio’s worden aangeboden vanaf 280 duizend euro waar alleen maar studenten zouden kunnen wonen. Een ruimte die vergelijkbaar is met de grondgebonden skaeve huse in Eindhoven. Voorzitter, het worden onbetaalbare woonhokken zoals een inspreker dat vertaalde.

Ook komen er appartementen voor huishoudens vanaf zes ton of meer. Wij vragen ons af; voor wie worden die woningen gebouwd? Niet voor Eindhovenaren. Niet voor onze kinderen die met smart op een sociale huurwoning zitten te wachten. Zij zijn als woningzoekende de verloren generatie, wanneer wij als gemeenteraad nu niet sterk bijsturen! En hoewel ik al wat langer in deze stad woon ben ik hier nog nooit een Sjeik tegengekomen.

Voorzitter,
Met de Verdichtingsvisie Binnenstad zoals deze nu voor ons ligt, bouwen wij voor leegstand met verpaupering tot gevolg. Ook is er op geen enkele wijze rekening is gehouden met voldoende parkeerruimte voor de beoogde bewoners en de verslechtere bereikbaarheid van de drukker wordende Binnenstad. De illusie van het college dat er geen parkeerruimte noodzakelijk is omdat zij dicht bij het Station wonen, is een droom die niet zal uitkomen. Laat u niet verleiden door mooie praatjes en kleurrijke plaatjes. Ik hoop dat u daar te oud voor bent.

Een week geleden is er een inspraakavond geweest van prominente Eindhovenaren die, om het maar ronduit te zeggen nogal wat kritiek hadden op deze Verdichtingsvisie. Volgens onze fractie geheel terechte kritiek.
1. Zo zijn er door meerdere van hen eerdere afspraken met het college gemaakt, die zij niet in deze visie zien terugkomen.
2. Er is veel kritiek op de rol van de Supervisor Binnenstad, die als een olifant door een porseleinkast loopt. Zonder rekening te houden met de vele historische kenmerken die onze stad zo uniek maakt.
3. Zo is er ook terecht veel bezwaar tegen de hoge torens die het zicht op de Catharinakerk wegnemen.
4. Kritiek is er ook op de hinderlijke harde wind die zich een weg zoekt langs de woontorens. Eindhoven kent haar voorbeelden hierin maar al te goed.
5. Hitte-stress omdat de massieve blokstenen de warmte vasthouden en tot ongezonde situaties leiden. Allemaal dan aan de airco? Nee, dat moeten wij niet willen.
6. Er wordt in de visie wel gesproken over veel groen om die woontorens heen, maar enkele bomen met wat struikgewas is voor de LPF niet veel groen, want veel openbare ruimte is er niet. Al met al nog erg onduidelijk hoe uiteindelijk het totaalplan, met de Omgevingsvisie in aantocht, eruit komt zien.
7. Ook is er veel ruis over het dossier Stadhuisplein Noord omdat de wethouder in maart 2018 heeft gezegd dat er pas gesloopt wordt wanneer er een bestemmingsplan is vastgesteld, terwijl er de afgelopen maanden is gesloopt zonder bestemmingsplan. Dit ook zonder een vastgestelde Verdichtingsvisie Binnenstad.
8. Onduidelijk is waarom de bejubelde Supervisor van het Stadhuisplein daar is vertrokken en niet is opgevolgd door een andere Supervisor? Mag de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit dit proces, als gevolg van haar eigen functie wel begeleiden?

De Lijst Pim Fortuyn is een groot voorstander van doelmatige vernieuwing. Maar niet voor ongelimiteerde hoogbouw die roofbouw pleegt op onze dierbare stad.

Rudy Reker,

Beleidsplan Starup ecosystemen

TEAM B

2. Beleidsplan startup ecosysteem Brainport Eindhoven 2020-2023

Betoog: Petra Strijbos
College: Stijn Steenbakers

Dank u wel voorzitter,
Over het beleidsplan waar we het nu over hebben kunnen wij als LPF Eindhoven kort zijn. Een mooi streven om bij de top van Europa te willen horen en met dit plan zou het moeten lukken. Onze vraag aan de wethouder is hoe denkt de wethouder rekening te kunnen houden met de wat oudere Eindhovenaren die nu als gevolg van Corona zonder werk zijn komen te zitten en ook een startup willen beginnen? Of wordt er alleen ingezet op jongere startups.

Belangrijk is dat er een goede bekendheid is voor elke startup zodat ze de weg naar elkaar weten te vinden. Dit om samenwerking te bevorderen en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Dus zoals wij al vaker zeggen is een goede communicatie van groot belang.

Dank u wel

Bereikbaarheid De Run

5. Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run
Betoog: Dennis Klein
College: Monique List
 
Voorzitter dank u wel,
Wij hebben als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven kennisgenomen van het Raadsvoorstel “Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run”. Dit pakket aan maatregelen zorgt in onze ogen voor een verbeterde doorstroming op de weg als bereikbaarheid per fiets als bus. Dagelijks staan er op dit traject lange files die zorgen voor een verkeersinfarct op de Kempenbaan, met de nieuwe afslag Veldhoven-West zal de Kempenbaan al flink ontlast worden van forenzen uit De Kempen en het zuiden. Door het toepassen van verbeterde verkeerslichten en het opwaarderen van de Kempenbaan – Oost/ afslag Veldhoven-Zuid zal dit zorgen voor betere doorstroming.
Voorzitter,
De nieuwe snelfietsroute De Run – HTC stemt ons positief, zeker gezien de huidige situatie! Wel vragen wij de wethouder goed te kijken naar de veiligheid van de voetgangers in dat gebied. Op dit moment delen beide één verhard pad. Dit zou in onze ogen in de toekomst gescheiden moeten worden en ook de verlichting in de donkeren maanden heeft aandacht nodig. Dit gezien de toch wel afgelegen ligging van het gebied.
Voorzitter,
Verder zouden wij graag willen weten van de wethouder over welk traject het op de A50 gaat waar in de toekomst de bussen over de vluchtstrook zullen gaan.
Tot slot voorzitter,
Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven zijn positief en zullen dan ook instemmen met de bijdragen van 4,195,000 miljoen euro.
Dank u wel.

Klimaatplan 2021 - 2025

6. Raadsvoorstel Klimaatplan 2021-2025
Betoog: Tjerk Langman
College: Rik Thijs

Voorzitter,

Nederland gaat al jaren gebukt onder een klimaatdictatuur die vele offers vraagt van onze inwoners en ondernemers. De CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde moeten volgens de huidige plannen onrealistisch snel ingeperkt worden waardoor mensen en bedrijven snel in de financiële problemen komen. Zoals de LPF al vaker heeft gezegd, het mes wordt ze op de keel gezet. En dat terwijl we nog midden in de coronacrisis zitten waardoor diezelfde mensen en ondernemers het water al aan de lippen staat.

In dit klimaatplan 2021-2025 staat dat Eindhoven een bovengemiddelde bijdrage levert aan de uitstoot van de CO2, maar als we de uitstoot van CO2 drastisch beperken krijgen we dan ook een betere luchtkwaliteit want onze stad zit immers ingeklemd tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied, de echte grote vervuilers. Maken we nu geen beleid obv cijfers die een vertekend beeld geven?

Het punt dat we willen maken vz. Is dat we nu een enorme ambitie hebben om de CO2 uitstoot in korte tijd te verminderen door het verkeer in de binnenstad binnen een paar jaar emissievrij te maken, wijken aardgasvrij te maken, zonnepanelen op daken te leggen en warmtepompen te installeren. En dat terwijl de vuile lucht vanuit de omliggende gebieden onze stad binnentrekt. Als we deze klimaatambities binnen zo’n korte tijd willen realiseren is het trekken aan een dood paard en dat is ook wel te zien aan het aantal kanttekeningen die worden gemaakt in dit raadsvoorstel. Daarin staat duidelijk dat, en ik citeer: “de haalbaarheid van de doelstellingen voor 2025 en van 55% CO2 reductie in 2030 onzeker is.

Dit komt omdat er grote investeringen noodzakelijk zijn van maatschappelijke partijen en bewoners om de beoogde maatregelen te kunnen uitvoeren. En voor sommige gebruikers/bewoners is het eenvoudigweg niet betaalbaar door hun zwakke economische positie”. Einde citaat.

Ook heeft de gemeente een beperkte invloed om de CO2 uitstoot te beïnvloeden omdat ze simpelweg geen zeggenschap heeft over de toename van het verkeer op snelwegen en buiten wegen, en dat zal na de coronacrisis weer fors toenemen.

Voorzitter,
Naast dat de gemeente incidenteel geld vrijmaakt om de klimaatdoelen te realiseren zijn we geheel afhankelijk van de middelen vanuit de provincie, het Rijk en Europa. En of wie die middelen gaan krijgen is ook nog geheel onzeker.

Afsluitend, we willen allemaal een schoner klimaat maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn en het is de LPF wel duidelijk geworden dat dit klimaatplan als los zand aan elkaar hangt door onrealistische doelen en de vele financiële onzekerheden.

Dank u wel
Tjerk Langman

Laat reactieformulier zien