Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Spreektekst commissievergaderingen 15 juni 2021

 

Uitverkoopregeling woonboten en De Hurk-Croy 

Raadsvoorstel Procesvoorstel uitkoopregeling woonboten De Hurk

Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan II bedrijventerrein De Hurk-Croy (reparatieplan)

Spreektekst Mari Nijs

Voorzitter, dank u wel,
Daar zitten we weer, voor de zoveelste keer in 10 jaar tijd. Zelfs dit jaar al voor de 3e keer, zowel in maart als in april, en dan nu nogmaals.

Je zult er zelf maar wonen, en dan zo behandeld te worden. Wij vanuit de LPF-fractie begrijpen dan ook voor 300% de frustratie van deze bewoners. En dan ligt nu voor ons dit raadsvoorstel om in te stemmen met een gewijzigd bestemmingsplan, alsmede ons oordeel te geven over het procesvoorstel voor een uitkoopregeling. We kunnen daar kort en krachtig over zijn: Met het gewijzigd bestemmingsplan gaan wij niet instemmen, zolang er geen duidelijkheid is over het procesvoorstel voor de uitkoopregeling.

Qua bestemmingsplan vinden wij eigenlijk het moment nu daar om ons eens te beraden om de zware industrie er uit weg te bestemmen. Dit mede door de zoveelste brand die bij Mirec recentelijk heeft plaatsgevonden.
Dan het procesvoorstel voor de uitkoopregeling:

De woonboten-bewoners geven zelf aan dat ze in kunnen stemmen als er gekozen wordt voor de zogenaamde ‘Schipholregeling’. Wij zien dit ook als de enige en de juiste manier om op een gedegen en nette manier tot een oplossing voor uitkoop te komen. DAT wat er dan uit komt, is zoals het is. En dat we daar dan geld voor vrij moeten maken middels een begrotingswijziging, het zij zo!

Kortom, wij zijn op dit moment tegen het gewijzigd bestemmingsplan, en zijn voor de aangedragen ‘Schipholregeling’ om uit de impasse te komen qua uitkoopregeling voor de woonboten-bewoners. Laten we daar in ieder geval op korte termijn een overeenstemming vanuit de raad op kunnen geven. Tot zover onze bijdrage.

Dank u wel voorzitter

Te hard van stapel

A-kant 5

5.1 Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lichthoven fase 1 (kavel A)
5.2 Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Lichthoven fase 2
5.3 Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stationsplein (District-E)

Spreektekst Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel, 
Het is vandaag niet de eerste keer, dat wij aan het college vragen om een uitgewerkt totaalplan i.p.v. postzegelplannetjes. Deze opmerking geldt voor de gehele stad. Een visie van één collegeperiode, voor ingrijpende en kostbare bouwwerken, is geen langetermijnvisie. En snel beginnen om deze grasstrook, die behoort bij de Ecologische verbindingszone (EVZ) vol te bouwen met een aantal hoge gebouwen, zien wij als LPF ook niet als een lange termijnvisie. Bovendien Waterschap de Dommel, is het volgens een brief van 8 mei 2020, die ik vandaag pas in handen kreeg, zet om meerdere gegronde redenen grote vraagtekens bij deze plannen.

Voorzitter
Dit bestemmingsplan Lichthoven en Edge maakt deel uit van een veel groter plan, ten zuiden van de spoorlijn in een Ecologische Verbindingszone. Vanaf de Bijenkorf, tot en met het riviertje de Dommel. Daar moeten wij rekening mee houden.

Ondertussen praat het college al jaren om de binnenstad te vergroenen. Maar met een paar strookjes groen op de Vestdijk en wat bloembakken in de binnenstad maak je onze stad niet veel groener. De beoogde locatie van dit plan, ten zuiden van de spoorlijn is bij uitstek geschikt, om daar deze ecologische verbindingszone te behouden en te ontwikkelen tot een ‘Central Park’. Niet alleen de omwonenden maar ook de familie Bever, die daar tegenwoordig woont, vinden dat beter bij deze verbindingszone passen.

Voor het college is het ook nog géén uitgemaakte zaak, aan welke zijde van de spoorlijn, eventueel het nieuwe spoor voor de Intercity naar Aken komt te liggen. Verder is ook bekend bij het college, dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, allen maar in aantal zal toenemen. Dus waarom een extra risico lopen door vlak langs de spoorlijn massaal te gaan bouwen?

Voorzitter
Met de bebouwing destijds op het 18 Septemberplein verhinderde de toenmalige veiligheidsregels dat er zo dicht tegen het spoor, gebouwd zou worden. De oplossing was destijds eenvoudig, de veiligheidsregels werden gewoon aangepast aan de bouwplannen. Dat hadden wij toen als raad nooit mogen toestaan.

De randverschijnselen die dit project Lichthoven en Edge teweeg zal brengen is voor alle bewoners aan de Stationsweg, de horecabedrijven en het Villapark een nachtmerrie. Wij als LPF-fractie begrijpen dit.

Voorzitter, hierover hebben wij enkele vragen:

- Hoeveel stekkende meter plint staat er in Eindhoven, met name in de binnenstad al leeg?

- Hoeveel strekkende meter plint gaat u met de bouwwerken Lichthoven en Edge nu toevoegen?

- Wat betekend dat integraal bekeken, voor de directe leefbaarheid en businessmodellen in de binnenstad?

- Heeft u hierover overleg gevoerd met woordvoerders van het MKB en Ondernemersverenigingen in de binnenstad?

- Hoe staat Waterschap de Dommel op dit moment t.o.v. het bouwplan?

Voorzitter, graag een antwoord op deze 5 vragen.

Het bestemmingsplan Stationsplein (District-E) Lichthoven en Edge is voor onze fractie nog geen gelopen race.

- Vooraf aan de besluitvorming zult u duidelijkheid moeten geven aan de Raad en alle inwoners en ondernemers die het aangaat, zoals bewoners van de Stationsstraat, Buurtvereniging Villapark en horecaondernemers. Duidelijkheid over de consequenties, die na afronding van de totale bouwwerken, merkbaar worden. Duidelijk is dat ik het hier ondermeer heb, over de parkeerdruk, de verkeersintensiteit, en de grondwaterkwaliteit in de buurt en wijk, waar Waterschap de Dommel het in de genoemde brief in negatieve zin uitgebreid over heeft.

- De bouwwerken moeten minder kolossaal worden, met een ondergrondse parkeergarage, die groot genoeg is voor al hun eigen werknemers. Mits Waterschap de Dommel daarmee akkoord gaat.

- Want het idee dat alle werknemers met de trein, bus of op de fiets komen, gebeurde vijf en zeventig jaar geleden wel bij Philips, omdat er niets anders was.

- Maar wij leven nu in het jaar 2021.

- De bestaande horecazaken en bedrijven mogen geen enkele last of hinder ondervinden van nieuwe beperkende verkeersmaatregelen, zoals een kiss and ride gelegenheid voor hun bedrijf.

- Geen ingang van de ondergrondse fietsenstalling vlak voor terrassen, op welke wijze dan ook, die hen beperken in hun bedrijfsvoering.

Voorzitter tot slot:. 

- Niet minder belangrijk is dat de gebouwen van District-E, Lichthoven en Edge geen zon mag wegnemen, voor alle zojuist genoemde bewoners, bedrijven en horecabedrijven, aan de overzijde van deze gebouwen. Want een goed terras is broodnodig om een gezonde exploitatie van een horecagelegenheid mogelijk te maken.

- Indien u niet aan deze voorwaarden kunt voldoen, met inbegrip van toestemming van Waterschap de Dommel, zal de Lijst Pim Fortuyn niet met uw plannen meegaan.

Dank u wel

https://www.ed.nl/eindhoven/1000-woningen-erbij-in-stationsgebied-eindhoven-zorgen-over-veiligheid-vanwege-giftreinen~aaabffba/ 

 

Leefbaarheid, veiligheid Gestel verder onder druk

 
Leefbaarheid en veiligheid stadsdeel Gestel steeds verder onder druk
 
Spreektekst Tjerk Langman

Vz.

De LPF heeft de leefbaarheid en veiligheid van het stadsdeel Gestel geagendeerd omdat die zeker rondom de Scheidingstraat erg onder druk staat. Dit wordt vooral veroorzaakt door een overvloed aan sociale opvangplekken die drugsdealers aantrekken, crimineel gedrag in de hand werken en daardoor ernstige overlast veroorzaken. De bewoners van de Scheidingstraat hebben hier al heel vaak melding van gemaakt maar er wordt te weinig actie ondernomen en de communicatie is minimaal waardoor de buurt zich niet serieus genomen voelt.

Dit staat ook te lezen in de bewonersbrief van 4 mei jl en dit blijkt ook uit de woorden van de inspreker van vorige week. Bewoners verhuizen of hebben verhuisplannen waardoor de samenhang in de wijk verdwijnt. Dit wordt ook veroorzaakt door een toename van kamerverhuur en woningsplitsing. Uit de beantwoording van onze raadsvragen van 30 maart jl. blijkt desondanks dat u de schrijversbuurt waar de Scheidingstraat deel van uitmaakt niet bij de lijst van “Kwetsbare buurten” voegt omdat via de buurtthermometer is gebleken dat de leefbaarheid in de wijk “ruim bovengemiddeld” zou zijn. Hier merken de bewoners helemaal niets van en zo neemt de woningsplitsing en kamerverhuur ter plaatsen alleen maar toe.

Vz.
Nu staat Gestel al langer te boek als een stadsdeel waar teveel sociale opvang is wat overlast en criminaliteit veroorzaakt maar de acties die door de gemeente en politie zijn genomen de laatste jaren hebben niet afdoende gewerkt. Er is sprake van een vicieuze cirkel en we zijn als LPF bang dat de buurt rondom de Scheidingstraat snel bergafwaarts gaat naar het niveau van de wijk Oud-Woensel, de Kruisstraat en de Woenselse Markt dus.
En dat moet echt voorkomen worden!

Vz.
Daarom willen wij ook dat het beleid wat de afgelopen jaren is gevoerd vanavond wordt geëvalueerd. En aan deze commissie vragen daarom wij hun mening en advies over de ontstane situatie. Welke maatregelen zijn volgens deze commissie nodig om de overlast tegen te gaan en de leefbaarheid te verbeteren? En wat moet er gebeuren met de enorme hoeveelheid sociale opvangplekken in het stadsdeel Gestel? Dat is de discussie die wij vandaag graag willen voeren met u.

Vz.
En van de wethouder en de burgemeester horen wij graag wat zij vinden van de huidige ontwikkelingen rondom de Scheidingstraat in gestel? Kunnen zij zich vinden in de zorgen van de buurt en wat gaan zij ondernemen om deze problematiek een halt toe te roepen?

Ook willen we graag weten hoe de drugsoverlast wordt aangepakt binnen de sociale opvangplekken? Zijn daar duidelijke huisregels over opgesteld en worden die ook nageleefd en worden mensen die die huisregels overtreden aangepakt? Graag reactie.

Vz.
En wij als LPF hebben vooral gemerkt dat communicatie een erg moeilijk punt is. Zeker als clienten van de sociale opvangplekken in de openbare ruimte overlast veroorzaken. Als bewoners naar de bewuste instelling bellen om een melding te maken van overlast van hun client worden zij doorverwezen naar de politie en de BOA’s omdat een instelling blijkbaar alleen kan ingrijpen als hun client in de instelling problemen veroorzaakt.

Omgekeerd verwijst de politie bewoners weer naar de instelling van de overlastgevende client. Ook worden er heel veel meldingen gedaan via de woonoverlast app en de BuitenBeter app maar vaak zonder het gewenste resultaat.

Uiteindelijk gebeurt er dus niets of te weinig waardoor de overlast blijft bestaan.

Wat gaat het college doen om de communicatie te verbeteren en de bewoners duidelijke richtlijnen te geven wie ze moeten bellen als er sprake is van overlast in de openbare ruimte?

Dit alles moet namelijk gebeuren zodat de bewoners niet de hele tijd het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. De Wijk-GGD’ers die sinds dit jaar worden ingezet in de wijk zijn voor veel bewoners nog onzichtbaar. De vraag is dan ook of het aantal wijk GGD’ers die nu worden ingezet wel voldoende zijn voor een wijk met zoveel problematiek?

Vz.
Afsluitend willen wij het college nog vragen of CURE al gericht actie heeft ondernomen om de afvaloverlast rondom de Scheidingstraat tegen te gaan zoals in de beantwoording raadsvragen staat?

Voorzitter tot zover, dank u wel

 

https://www.ed.nl/eindhoven/sociaal-pension-boutenslaan-eind-2022-dicht-eindhoven-grijpt-in-nu-overlast-bewoners-en-drugsdealers-toeneemt~a7d5e7f3/ 

 

Ontwerp snelfietsroute Eindhoven-Helmond

6 Raadsvoorstel Ontwerp snelfietsroute Eindhoven-Helmond (tracé Dorgelolaan-Loostraat)

Spreektekst Dennis Klein

Voorzitter dank u wel,

Met veel genoegen nemen wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven kennis van het ontwerp tracé Dorgelolaan-Loostraat. Al vele jaren ligt het plan er voor een goede aansluiting per fiets van en naar Helmond. Nu loopt de route nog over verschillende wegen en fietspaden om uiteindelijk in Helmond uit te komen.

Voorzitter,
Wij hopen dan ook hiermee een begin te maken van de snelfietsroute binnen onze gemeente en vervolgens te kunnen aansluiten op de overige gemeentes.

Voorzitter,
Wel willen wij graag weten van de wethouder of er nagedacht is over het stukje veiligheid in de avond, het laatste gedeelte loopt dan ook over een verlaten gebied en zal vanuit daar doorlopen naar de overige gemeentes. Wij vinden het belangrijk dat fietsers zich veilig voelen overdag maar ook in de avond.

Tot slot voorzitter,
Wij staan positief tegenover het ontwerp en hopen dat er snel gestart kan worden!

Dank u wel.

 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 3

7 Raadsvoorstel Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 3: vaststellen Voorlopig Ontwerp en kredietaanvraag

Spreektekst Tjerk Langman

Vz.

De HOV3 is een megalomaan prestige project in wording met grote financiële risico’s. Het bustraject van het station winkelcentrum WoensXL naar de Luchthaven moet hierdoor grote aanpassingen ondergaan. Met name op de Marathonloop en de Anthony Fokkerweg.

Geheel in stijl met dit college wordt de Marathonloop voor de automobilist weer versmalt van 2x2 naar 2x1 rijbaan. Dit om een aparte busbaan voor de bus te creëren. Hierdoor wordt de verkeersdoorstroming daar ernstig gehinderd. Het is duidelijk dat dit college niets heeft geleerd van de verkeerssituatie op de Sterrenlaan en de Aalsterweg na de aanleg van de HOV2. Daar staat het tijdens de spitsperiode altijd vast.


Om zich in te dekken heeft het college in het raadsvoorstel gezet dat mocht de verkeersdrukte in de toekomst toch enorm toenemen op de Marathonloop dan zal er voor gekozen worden om toch weer een extra rijbaan te creëren. Hierdoor moet dan wel grond worden aangekocht en volwassen bomen worden gekapt. Dit zal ten kosten gaan van de laanstructuur aldaar. Een knap staaltje geldverkwisting en natuurvernietiging ten bate van de duurzame mobiliteitsagenda van dit college.

Vz.
Als LPF vragen we ons dan ook af: waar zijn we in godsnaam mee bezig!

En, dan missen we in dit raadsvoorstel ook nog de ontsluiting van de brandweerkazerne en de ambulancepost aan de marathonloop. Hoe gaan die hulpdiensten om met dit nieuwe traject? Zijn zij het eens met dit voorlopig ontwerp en wat voor afspraken zijn er gemaakt?

Vz.
En dan hebben we het nog niet gehad over de Anthony Fokkerweg. Ook daar wordt een aparte busbaan gecreëerd en gelukkig gaat dit NIET ten kosten van de bestaande rijbanen voor de automobilist. Wel moet even een tankstation verhuizen en een viaduct volledig worden aangepast. De totaal geraamde kosten zijn tot nu toe dik 12 miljoen. En dat zal gegarandeerd meer worden. Alsof het niets is.

Vz.
De LPF kan zich wel vinden in de overwegingen van dit college over het HOV traject op het industrieterrein en de Luchthavenweg. Met slimme oplossingen en dus een flinke kosten besparing de bus vlot laten manoeuvreren over het traject zonder de aanleg van weer een aparte busbaan.. Waarom kan dit niet op de Marathonloop en de Anthony Fokkerweg? Dat scheelt miljoenen! Geen extra busbaan aanleggen, geen grondaankopen en geen onnodige bomenkap. Want alleen de bomencompensatie voor de aanleg van de HOV3 kost al bijna een miljoen. Hoezo duurzaam beleid?

Vz.
Wij roepen de wethouder en het college dan ook op om ipv aparte busbanen te creëren en rijbanen voor de automobilisten in te perken te kiezen voor slimme oplossingen op al de bestaande wegen waar de HOV3 moet komen. Dat scheelt vele miljoenen, jaren van overlastgevende werkzaamheden en zorgt voor het behoud van veel volwassen bomen. Vz. Dat is pas echt duurzaam beleid.

Dank u wel.

https://www.ed.nl/eindhoven/cda-en-lpf-vrezen-drukte-en-sluipverkeer-door-hov-lijn-woensel-airport~aebea0e7/