Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Algemene Beschouwingen Jaarrekening 2020


Raadsvergadering Jaarrekening 2020                                         

13 juli 2021

Betoog Rudy Reker

Deze Algemene Beschouwingen begin ik met één woord voorzitter. Verbijsterd!

Inderdaad voorzitter, verbijsterd zijn wij als Lijst Pim Fortuyn, als we de werkwijze van dit college op de korrel nemen. Bewust en moedwillig zijn honderden inwoners van onze stad door dit college, met leugens straal voor de gek gehouden om het eigen falen te verdoezelen. De huidige collegeperiode is een schandvlek op het honderd jarig bestaan van Groot Eindhoven, een onuitwisbare schandvlek op onze stad.

Ja voorzitter, dit zijn keiharde woorden, maar eigenlijk nog niet hard genoeg omdat ik mijn woorden parlementair wil houden. Het college heeft misbruik gemaakt van de positie waarin honderden van onze stadsgenoten in verkeren. Zij, die juist de hulp van de gemeente zo hard nodig hebben.  

En dat niet alleen voorzitter.

Ook de gemeenteraad, die niet alleen de nobele taak heeft, maar ook de plicht om het college te controleren, heeft u niet altijd de waarheid verteld. Er was veelal een ontwijkend antwoord, om uw niet correctie werkwijze te verhullen. Er moest uiteindelijk een WOB-verzoek van fractie Schreurs aan te pas komen om een klein inkijkje te kunnen nemen in de puinhopen, die dit college ervan heeft gemaakt. Ik zeg met nadruk een klein inkijkje, omdat te veel tekst is weggelakt. Het gezegde; dat raadsleden wel alles mogen eten, maar niet alles mogen weten, wordt door dit college op onreglementaire wijze toegepast. 

Voorzitter,

De inwoners van onze stad, zelfs van de Metropoolregio, hebben geen WOB-verzoek nodig, maar wel een abonnement op het Eindhovens Dagblad om te weten hoe het echt zit. Het ED schrift met vette koppen:

Woensdag 7 juli:

  • Gemeente Eindhoven houdt belangrijke informatie over huishoudelijke hulp achter.
  • Omwonenden Eindhovens bedrijventerrein De Hurk boeken winst: Raad van State blokkeert uitbreiding veevoederfabriek ABP

Donderdag 8 juli:

  • Eindhoven speelt stommetje over draai tegenover bezwaarmakers huishoudelijke hulp: KBO wil actie.

  • Eindhoven gebruikte verboden nepprofielen om inwoners op internet te bespioneren.

En op vrijdag 9 juli pontificaal op de voorpagina van editie Eindhoven:

  • Illegale werkwijze Eindhoven

Voorzitter,

Elk college moet de gemeente besturen, waarvan zij onderdeel van zijn. Dat is geen eenvoudige taak. Dat beseffen wij als LPF-fractie maar al te goed. En jawel, er mogen ook fouten worden gemaakt. Dat is inherent aan het werken wat we allemaal doen. Maar wat ontoelaatbaar is, is dat het college zowel de gemeenteraad als onze inwoners bewust verkeerde en onjuiste informatie heeft verstrekt.

In mijn betoog van vorige week voorzitter heb ik Eindhoven vergeleken met de situatie, die ikzelf heb ondervonden, zoals deze was vóór 1989 in het Oostblok. Ook daar was er destijds geen democratie. Inwoners werden genegeerd, bespioneerd en zelfs verraden voor het eigen gewin.

Voorzitter, dan tot slot,

Onze fractie maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid in onze stad. Het college kijkt graag weg van serieuze problemen, waar te veel inwoners mee worstelen. Wij zien en daarin zijn wij niet de enigen, dat dit college op grote afstand staat van onze inwoners. Het is verbijsterend, dat dit college dát niet wil zien.

De illegale werkwijze en verboden nepprofielen om inwoners op internet te bespioneren voorzitter, willen wij als Lijst Pim Fortuyn graag zo snel mogelijk agenderen in een commissievergadering.

Ondertussen kan het college de inwoners van onze stad een groot plezier doen, door vanavond terug te treden en als demissionair college de minister te verzoeken om in Eindhoven vervroegde verkiezingen te houden. Het vertrouwen heeft dit college verspeeld. Voorgoed!

Dank u wel.

Commissievergadering Jaarstukken 2020

6 juli 2021

Betoog Rudy Reker

Ongekende weelde
 
Inderdaad voorzitter, ongekende weelde als we in de Jaarstukken van 2020, alléén naar het financieel resultaat kijken. Want, zo mogen we dat wel stellen, is er in 2020 ruim 43 miljoen euro minder uitgegeven dan dat er aan baten zijn binnengekomen. Mijn vader zou hier blij mee zijn geweest. Maar ja, zijn financiële administratie paste destijds ook achter op zijn sigarendoos.
 
Voorzitter,
Mijn fractie zou tevreden kunnen zijn, omdat na 15 jaren van rode cijfers schrijven, het herstel uit 2018 en ‘19 doorzet. En dat in een jaar waarin het corona pandemie wereldwijd, dus ook onze stad voor grote problemen heeft gesteld. Maar wij als Lijst Pim Fortuyn fractie vragen ons wél af, ten koste van wat en waaraan hebben wij deze bedragen kunnen overhouden? 
 
Voorzitter,
Eindhoven is een vooruitstrevende stad waar ik ben geboren en getogen en al heel lang met noeste arbeid mijn aandeel daaraan heb bijgedragen. Ik ben dan ook trots op alles wat Eindhoven heeft voortgebracht en wil en mag dan ook met recht spreken over mijn stad. En dat doe ik dan ook met verve. 
Wij van de fractie Lijst Pim Fortuyn beseffen heel goed dat niets hetzelfde kan blijven en veel zaken, op alle niveaus aan verandering onderhevig zijn. Dat juichen wij (ook zonder juichcape) van harte toe en deze uitdaging gaan we graag met het college aan.
 
Voorzitter,
Waar wij ons als LPF-fractie wel grote zorgen over maken is dat “De Menselijke Maat” in onze stad helemaal is verdwenen. In het verlengde daarvan staat ook de lokale democratie al enkele jaren onder zware druk. Inspraak door burgers op raadsvoorstellen en meepraten over de inrichting van de stad, voor de komende honderden jaren is verworven tot een farce, omdat beslissingen door dit college eerder al zijn genomen. Helaas stemmen de meeste fracties veelal blindelings met het college mee.
 
Wij als Lijst Pim Fortuyn merken, horen en zien dat het college burgers alleen maar als lastig ervaren. Het college kijkt graag weg van serieuze problemen waar haar inwoners mee worstelen. Wij zien en daarin zijn wij niet de enigen, dat dit college op grote afstand staat van de inwoners van onze stad. De Eindhovense ziel, die juist door onze inwoners in stand moet worden gehouden, is helemaal verdwenen. Het is verbijsterend dat dit college dát niet wil zien. 
Kille cijfers en statistieken zijn voor het college belangrijker dan de mening, klachten en problemen van onze inwoners. Voor veel van onze inwoners houden collegeleden zich onbereikbaar en worden doorverwezen naar ambtenaren en meerdere instanties die niet verder komen dan hun eigen bubbel waar ze in verkeren. Het totaaloverzicht en daarmee de beoogde oplossing komt dan steeds verder uit het zicht. 
Maar is het niet zo voorzitter, dat het college verantwoordelijk is en blijft voor het beleid, ambtenaren de uitvoering voor hun rekening nemen en de raadsleden het college controleert?
  
Voorzitter,
Ik heb het genoegen gehad om voor de “Val van de Berlijnse muur” in 1989 meerdere keren in landen achter het “IJzeren gordijn” te zijn geweest. Daar was destijds de menselijke maat en de democratie al jaren daarvoor zoek. Burgers werden daar ook genegeerd en hadden zelf angst om hun mening in het openbaar te uiten. 
De inwoners van Eindhoven mogen hopen, zij over 8 maanden een nieuw college krijgen van een andere samenstelling. Want geld is één, maar een leefbare stad en samenleving is zeker zo belangrijk. 
 
Dank u wel.
 

Raadsvergadering Kadernota 2022

Raadsvergadering Kadernota 

Betoog Tjerk Langman 

13 juli 2021

Voorzitter, dank u wel,

De Kadernota 2022 is een onmisbaar instrument om te komen tot een uitgebalanceerde begroting. Wij zien een Kadernota dan ook als een wensenlijstje, waarmee je zowel de planning in tijd als zowel de begroting onder controle kunt houden.

Wij als Lijst Pim Fortuyn mogen ervan uitgaan dat het college voldoende aandacht heeft besteed aan deze Kadernota. Maar toch kun je niet altijd voorkomen dat het achteraf in het Jaaroverzicht niet één op één is gelopen.

Zo vernemen wij inmiddels dat busbedrijf Hermes in 2022 weer minder bussen wil laten rijden. Dat komt niet overeen met uw wensen in de Kadernota om het OV én het hoofd- en onderliggend wegennet op te schalen.  (pag. 12)

Voorzitter,

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een motie aan te kondigen om de Hondenbelasting in onze stad af te schaffen.

Motie: Gebruik de hond niet meer als melkkoe                                                      K.M01

 

Meningsvorming Kadernota 2022

6 juli 2022

Betoog Tjerk Langman

Voorzitter, dank u wel,

De Kadernota voor 2022 hebben wij inmiddels ontvangen. De wensen en doelstellingen zoals daarin geschreven, kunnen wij ons als Lijst Pim Fortuyn wel in vinden. Maar zoals vandaag al eerder gezegd, het gaat ook over de uitvoering van het beleid. Want het mag nimmer ten koste gaan van de leefbaarheid en de Menselijke Maat?

Nu is de kans daarvoor niet zo heel groot voorzitter, omdat we in maart volgend jaar verkiezingen krijgen. Hopelijk dan ook met een andere invulling van het college.

Dank u wel.