Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Energiearmoede 

UPDATE 3 april 2022
 
24 maart 2022

Wie verzint dit woord energiearmoede? De armoede is bij veel huishoudens in ons land veel breder. Veel werknemers verdienen nu nog in 2022 bij 40 uren p/w nog het minimum CAO loon van € 9,96. (Bij minder uren een beetje meer) Tel daarbij de schrikbarenede hoge huren, energie, ziektekostenverzekering en andere vaste lasten bij op, zoals levensonderhoud, dan hebben deze mensen geen energiearmoede, maar is het probleem dat er te weinig inkomsten tegenover staan.
 
De LPF fractie heeft in november 2021 een motie ingediend in het kader van armoedebestrijding, die de wethouder in de raadsvergadering van 9 november 2021 heeft omarmd.
 
In de raadsvergadering van 8 maart 2022. heeft de LPF nog mondelinge vragen gesteld hoe het nu precies zit met de verhoging van het minimum loon naar 14 euro bruto p/u. De wethouder zou het antwoord snel per brief beantwoorden. Vandaag ontvingen wij deze brief, waarin dit de belangrijkste zin is: 
 
"Op 27 januari jl. is de nieuwe CAO definitief bekrachtigd. Deze CAO loopt van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Onderdeel van de nieuwe CAO betreft het minimumloon van € 14,00 per uur voor alle salarisschalen." 
 
"Ook zijn alle leveranciers van inhuurkrachten met lagere uurtarieven half februari en begin maart aangeschreven met het verzoek om de nieuwe tarieven op basis van de nieuwe CAO aan te leveren."
 
Uiteraard zullen wij als Lijst Pim Fortuyn dit voor u blijven volgen.
 
Rudy Reker, fractievoorzitter
 
(Om dit resultaat tot stand te brengen is goed samengewerkt met de FNV)
 
 
 
Brief Gemeente Eindhoven 
Betreft: Bruto minimum uurloon van € 14,00 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 9 november 2021 heeft de LPF motie 16 ‘Armoedebestrijding’ ingediend waarin het college werd verzocht om in overleg met uitzendorganisaties te bewerkstelligen dat de door haar ingehuurde medewerkers per 1 januari 2022 ook een bruto minimum loon betaald krijgen van € 14,00 per uur. 
 
De motie is ingetrokken in de raadsvergadering op basis van de toezegging van wethouder Oosterveer de motie te omarmen, ervan uitgaande dat de CAO wordt vastgesteld per 1 januari 2022. 
 
Daarnaast heeft wethouder Thijs bij de bespreking van vrije motie 5 van de PvdA en de SP over “Vroeg of laat wordt het leven onbetaalbaar” in uw raadsvergadering op 8 maart 2022 toegezegd de vraag over de stand van zaken van het verhogen van minimumloon naar €14 schriftelijk te zullen beantwoorden. 
 
Wij informeren u naar aanleiding van het bovenstaande graag over het volgende. 
Op 27 januari jl. is de nieuwe CAO definitief bekrachtigd. Deze CAO loopt van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Onderdeel van de nieuwe CAO betreft het minimumloon van € 14,00 per uur voor alle salarisschalen. 
 
Hierbij informeren wij u ook over de uitvoering. 
 
Brainnet (de MSP-partij die de inhuur gemeentebreed verzorgd) heeft alle leveranciers van inhuurkrachten met lagere uurtarieven half februari en begin maart aangeschreven met het verzoek om de nieuwe tarieven op basis van de nieuwe CAO aan te leveren. Inmiddels is van verreweg de meeste leveranciers een reactie ontvangen en zijn de CAO aanpassingen, inclusief de ophoging van het minimumloon van €14,00 per uur doorgevoerd per 1 januari 2022. Ook de laatste leveranciers die nog moeten aanleveren, worden hierop strak gecontroleerd. Inboeknummer 22bst00469 
 
Daarnaast heeft Brainnet de volgende ingebouwde maatregelen ten aanzien van de naleving van een correcte inlenersbeloning: 
• Brainnet is lid van de NBBU, de branchevereniging voor uitzendbureaus en daarmee gebonden aan de NBBU CAO voor Uitzendkrachten. 
Het lidmaatschap van de NBBU brengt een periodieke controle op de correcte naleving van de NBBU CAO voor Uitzendkrachten met zich mee. 
• Brainnet is een NEN-gecertificeerde onderneming en staat geregistreerd in het register van de Stichting Normering Arbeid. Een NEN-certificering betekent 2x per jaar een toetsing op correcte afdracht Loonheffingen maar ook op correcte toepassing van de inlenersbeloning. 
• Brainnet heeft zelf uitzendkrachten op de loonlijst, maar maakt ook gebruik van andere uitzendondernemingen om in de vraag naar flexibele arbeid van de Gemeente Eindhoven te kunnen voorzien. Ten einde te waarborgen dat ook de toeleveranciers van Brainnet de inlenersbeloning correct toepassen, controleert Brainnet steekproefsgewijs periodiek haar toeleveranciers. 
• Vanzelfsprekend maakt correcte naleving van de inlenersbeloning deel uit van de contractvoorwaarden welke zijn overeengekomen tussen gemeente Eindhoven en Brainnet en tussen Brainnet en de betreffende uitzendbureaus/toeleveranciers. 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Hoogachtend,
 
burgemeester en wethouders van Eindhoven,
 

Fragment uit een brief van CNV Vakcentrale

31 maart 2022
 
Een goede beloning van het werk

(...) Mensen met een fatsoenlijk salaris en zekerheid over hun inkomen, maken minder gebruik van sociale voorzieningen. Een goede beloning draagt bij aan de bestrijding van armoede. Ongeveer de helft van de kinderen die in armoede opgroeien, hebben werkende ouders. Een goede beloning draagt zo ook bij aan de bestrijding van kinderarmoede. Kinderen profiteren er ook van als hun ouders in staat zijn om te
zorgen voor een goede woonomgeving. Toegang tot energiebesparende maatregelen vergroot het besteedbaar inkomen. Ook een veilige en prettige leefomgeving draagt bij aan de positieve ontwikkeling van kinderen.
 

Het wettelijk minimumloon ligt tussen €9,95 en €11,05 per uur. Gemeenten hanteren een minimumloon van €14,- per uur. Bij aanbestedingen wordt regelmatig gekozen voor het laagste prijsaanbod. De mensen die het werk uitvoeren krijgen dan minder salaris dan een ambtenaar. Het CNV vindt dat inhuurkrachten tenminste het cao-loon moeten krijgen. Zzp’ers moeten een uurtarief krijgen waarmee ze zich kunnen
verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en waarvan ze ook een pensioen kunnen opbouwen.(...)
 
Noot LPF Eindhoven
 
"Wij zullen er als fractie alles aan doen en ook controleren dat de gemeente Eindhoven maar ook de bedrijven/wergevers die door de Gemeente Eindhoven worden ingehuurd, zich aan deze afspraken houden."
Rudy Reker, fractievoorzitter