Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 Belofte maakt schuld, ... zeker als het over armoedebestrijding gaat

Deze vragen zouden voor 11 augustus door het college beantwoord moeten zijn.

Beantwoord op 27 september.

Ontvangen op 10 oktober.

 

Raadsvragen over de beloofde 14 euro bruto.

12 juli 2022

Geacht college,

In het kader van armoedebestrijding heeft de Lijst Pim Fortuyn-fractie, in de raadsvergadering in november 2021 een motie Armoedebestrijding aangekondigd.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1307-armoedebestrijding

Deze motie is toen op 9 november 2021 ook daadwerkelijk ingediend en door de wethouder in zijn geheel stevig omarmd, wat wil zeggen dat hij deze in zijn geheel onverkort gaat uitvoeren. Daarom is deze motie niet in stemming gebracht.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/moties-amendementen/1308-motie-armoedebestrijding 

Inmiddels is het levensonderhoud de laatste periode, door meerdere oorzaken drastisch gestegen, waardoor de armoede bij steeds meer huishoudens drastisch toeslaat. Beter en goedkoper is om dat als sociale stad zien te voorkomen. Die mogelijkheid heeft het college.

Uitkeringsgerechtigden en zij die geen volledige werkweek kennen, dus de werkende armen, maar ook de ca. 700 personen die in het kader van de Participatiewet via ERGON worden uitgezonden, zitten nog steeds in de laagste loonschaal.

Gezien de ernst van de toenemende armoede duldt uitstel van de stevig omarmde motie geen verder uitstel.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Bij hoeveel toeleveringsbedrijven, waar de gemeente Eindhoven een zakelijke relatie heeft is het minimum bruto uurloon van 14 euro per uur inmiddels geregeld?
  2. Bij hoeveel toeleveringsbedrijven van de gemeente Eindhoven moet dit nog worden geregeld?
  3. Indien er sprake is van lopende contracten, bent u dan bereidt om deze contracten open te breken en te eisen dat ook zij – dus toeleveranciers, uitzendbureaus en zij die incidenteel aan de gemeente levert – minimaal het bruto uurloon dienen te betalen van bruto 14 euro per uur?
  4. Bent u het met de LPF eens dat de ERGON voor meerdere gemeenten ook een uitzendorganisatie is? En ook zij allemaal minimaal het bruto uurloon van 14 euro per uur dienen te ontvangen?

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Rudy Reker, fractievoorzitter

Antwoord van burgemeester en wethouders

De tekst van de motie luidt: ‘Stelt de raad voor het college te verzoeken: Om in overleg met uitzendorganisaties te bewerkstelligen dat de door haar ingehuurde medewerkers per 1 januari 2022 ook een bruto minimum uurloon betaald krijgen van 14,00 per uur.’

1. Bij hoeveel toeleveringsbedrijven, waarmee de gemeente Eindhoven een zakelijke relatie heeft, is het minimum bruto uurloon van 14 euro per uur inmiddels ingevoerd?

De gemeente heeft via een Europese aanbesteding een zogenoemde MSP (Managed Service Provider) aanbesteed die alle inhuur voor de gemeente verricht. Deze MSP (Brainnet) geeft uitvoering aan de motie en al het ingehuurde personeel door de gemeente krijgt minimaal 14 euro per uur betaald. Ook de salarissen van de gemeente voor personeel in vaste of tijdelijke dienst voldoen aan deze motie. Bij andere externe opdrachten door toeleveranciers worden niet rechtstreeks werknemers ingehuurd, maar wordt er bv. een stuksprijs afgerekend of een prijs berekend voor de gehele opdracht (zoals onderhoud of bouw van een werk). Deze opdrachten vallen niet onder de toezegging uit de motie. Het is voor opdrachtnemers van deze opdrachten niet uitvoerbaar om enkel het personeel dat (in)direct werkt voor gemeente Eindhoven (tijdelijk) hoger te belonen dan wanneer ditzelfde personeelslid wordt ingezet bij andere opdrachten. Opdrachtnemers dienen zich bij aanbestedingen te houden aan de Nederlandse wet. Dit betekent dat zij te allen tijde de minimumlonen moet nakomen en daar waar van toepassing de toepasselijke algemeen verbindende cao moeten volgen.

2. Bij hoeveel toeleveringsbedrijven van de gemeente Eindhoven moet dit nog worden geregeld?

Wat is de reden dat het na acht maanden, na de toezegging nog niet is ingevoerd?

Alle inhuur binnen de gemeente voldoet aan de aangenomen motie, zie het antwoord op vraag 1.

3. Indien er sprake is van lopende contracten, bent u dan bereidt om deze contracten open te breken en te eisen dat ook zij – dus toeleveranciers, uitzendbureaus en zij die incidenteel aan de gemeente levert – minimaal het uurloon van bruto 14 euro per uur te betalen?

Nee, nu alle inhuur voldoet is het openbreken van contracten niet nodig. Zie het antwoord op vraag 1.

4. Bent u het met de LPF eens dat de ERGON voor Eindhoven maar ook voor meerdere gemeenten gewoon een uitzendorganisatie is? En ook bij deze werknemers in de Participatiewet, uit moeten gaan van minimaal het bruto uurloon van 14 euro per uur? Op 9 november 2021 is een motie aangenomen in het kader van armoedebestrijding.

Nee, Ergon is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en is geen uitzendorganisatie. Bij Ergon zijn mensen werkzaam met een arbeidsbeperking in het kader van de Wsw of de Participatiewet. De werknemers die in het kader van de Wsw werkzaam zijn, vallen onder de cao Sociale Werkvoorziening en de werknemers die via de Participatiewet (met loonkostensubsidie of beschut werk) aan het werk zijn, vallen onder de cao Aan de Slag. ..

Eindhoven, 27 september 2022