Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raads- en commissievergaderingen, Begroting 2023

- Raadsvergadering 'Begroting 2023'

- Commissievergadering(en) 1 november 2022

- Groot Eindhoven, Begroting: plannen voor 2023 

Raadsvergadering Vaststellen Begroting 2023
 
8 november 2022
 
Voorzitter, dank je wel,
 
Bij het begin van de vorige coalitieperiode, dat was in 2018, zat Eindhoven in een financieel dal, dat al enkele jaren op rij steeds dieper was geworden. De toenmalige coalitie heeft met medewerking van de gemeenteraad, waar mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn deel van uitmaakte, de neerwaartse spiraal kunnen ombuigen naar een gezond eigen vermogen. Dat ombuigen ging niet altijd zonder pijn, maar het huidige college kon bij haar start, eerder dit jaar, geen betere uitgangspositie wensen.
 
Voorzitter,
Vandaag ligt de Begroting 2023 voor ons, die wij als raad mogen beoordelen. Een sluitende begroting van meer dan 1,2 miljard euro. Deze begroting is een financiële vertaling, van de ambities van dit college. En deze ambitie liggen hoog, waarbij op voorhand kan worden gezegd, dat lang niet alle ambities, door bureaucratische geneuzel, onhaalbare idealistische doelstellingen en de uitspraak vorige week van de Hoge Raad, waargemaakt zullen en kunnen worden. En alleen in bouwplannen kun je niet wonen.
    
Voorzitter,
Zo zijn wij als LPF het wel eens met het reduceren van de CO₂, het aanpakken van lucht-vervuilende bedrijven zoals de Asfaltcentrale op de Hurk en de verduurzaming van woningen. Maar wij blijven graag realistische en met beide voeten op de grond staan. Absoluut oneens zijn wij het met uw, in onze ogen onrechtvaardige aanpak van de mobiliteit. Dat is dromen met open ogen.
 
In het hoofdstuk Focus 2023 wilt u maatregelen uitwerken voor invoering van een nul-emissiezone voor vrachtauto’s bestelauto’s en autobussen in 2025. Dat is erg snel, te snel als u het mij vraagt. Geef ondernemers de tijd om bij te blijven. Anders vallen er slachtoffers. Haastige spoed is zelden goed.
 
Om in 2030 binnen de Ring een nul-emissiezone in te stellen waar niet meer gereden mag worden op benzine, diesel of gas, zal funest uitpakken voor alle bedrijven en het MKB binnen de Ring. Ook alle bewoners binnen de Ring worden hierdoor ernstig gedupeerd. Electrische voertuigen zijn kostbaar, voor velen zelfs onbetaalbaar. Dat is waarom de meeste elektrische auto’s, nu door het bedrijfsleven, veelal via leaseconstructies op de weg zijn gezet.
 
De LPF ziet nog niet gebeuren dat alle particulieren, binnen de Ring hun Heilige Koe die op fossiele brandstoffen loopt, kunnen vervangen door een elektrische koe.
 
Het openbaar vervoer, de deelauto, de scooters, fietsen en steps en misschien nog skeelers is voor de meeste mensen geen goed alternatief. En toch is voor velen van hen de auto onmisbaar. 
 
Voorzitter,
Als u denkt dat elektrische auto’s minder milieubelastend zijn, dus vanaf de winning van bepaalde grondstoffen, de productie, het rijden en het veelvuldig bijladen van de accu, tot en met het recyclen van alle componenten heeft u het goed mis. En als u goed nadenkt weet u dat zelf ook voorzitter. 
 
De doelstelling van Eindhoven, als centrumgemeente van de Metropoolregio en Brainport moet gericht zijn op een echte oplossing. Een toekomst-bestendige energievoorziening voor alles waar energie voor nodig is, missen wij in de paragraaf economie. Dan hebben wij ook geen Gronings en Russisch gas meer nodig. Het nadenken over de mogelijkheden van een kerncentrale met Thorium als brandstof moet u niet wegstoppen, maar luid en duidelijk bespreekbaar maken. Ja voorzitter, zowel in de Provincie, Den Haag en Brussel. Goede bestuurders moeten verder vooruit kijken dan één coalitieperiode. 
 
Dan spreek ik vandaag nogmaals mijn zorgen uit over het gebrek, ja ook het toekomstig gebrek aan openbare parkeerplaatsen in de binnenstad, waar in totaal minimaal zo’n 8.000 woningen worden bijgebouwd.  
 
Tot slot voorzitter is er een amendement van de LPF, die samen met FVD, VVD en 50PLUS wordt ingediend om de Hondenbelasting vanaf 2023 in zijn geheel af te schaffen en dit te dekken uit de septembercirculaire gemeentefonds 2022. 
 
Dank u wel.  

 

Raadszaal 16.00 – 18.00

(0) Bestuur en Ondersteuning (1) Veiligheid & paragrafen (3a) lokale heffingen (3b) weerstandsvermogen en risicobeheersing (3d) financiering (3f) verbonden partijen (3h) toelichting financiële begroting

Voorzitter, dank u wel,

BESTUUR 


Met de oorlog in de Oekraïne hoeft het geen betoog, dat veiligheid één van de belangrijkste onderwerpen is, in het leven van onze inwoners. Maar om dichter bij huis te blijven, ook in onze stad moeten we blijven opletten, dat maatschappelijke onrust door problematisch en gewelddadig gedrag, dat vanuit een ideologie en radicaliseringsproblematiek wordt aangestuurd niet ontspoort. Dus niet wegkijken als zich dat voordoet, zoals eerder bij de massale vechtpartij op zondag 26 mei 2019 bij de Al Fourqaan moskee! Want de daders van toen, waarvan vele herkenbaar in beeld gingen ten onrechte allemaal vrijuit.

VEILIGHEID 


Voorzitter,
Georganiseerde criminaliteit en ondermijning heeft terecht onze aandacht. Maar de massale toestroom van migranten of gelukszoekers, die door mensensmokkelaars deze kant op komen, maakt toezicht wel erg lastig. Daar komen ook mensen mee met minder goede bedoelingen.
Hebben zij eenmaal de positie van statushouder, krijgen zij voorrang bij toewijzing op onze schaarste sociale woningvoorraad. U begrijpt dat dit de onvrede onder Nederlandse burgers sterk aanwakkert. Het sluimert nu al behoorlijk, maar let op, de kruik gaat zolang te water tot hij barst.
Voor alle duidelijkheid, ik heb het hier natuurlijk niet over de echte vluchtelingen uit de Oekraïne.

FINANCIEN & LOKALE HEFFINGEN

De Begroting 2023 is zoals wij mochten verwachten sluitend. Met dank aan iedereen die daar, zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen. Mijn fractie kan leven met de verdeling van de Baten en Lasten zoals u deze heeft gemaakt. Alleen en dat betreur ik wederom, dat u als college de hond nog steeds gebruikt als melkkoe. Dat is niet meer van deze tijd. De Lijst Pim Fortuyn zal in de Raadsvergadering van 8 november een motie indienen om de hondenbelasting te laten vervallen.

Dank u wel.

 

 

Raadszaal 18.45 – 20.15

(3) Economie en (4) Onderwijs

Voorzitter, dank u wel,


ECONOMIE

Optimistisch en positief moet je zijn, om een paragraaf in deze begroting over economie te schrijven. Want alles wat wij als gemeente Eindhoven doen, heeft invloed op onze economie. Maar je moet vooral ook realistisch zijn. Buiten onze gemeentegrens, buiten de Metropoolregio en buiten ons land gebeuren zaken, waar wij als gemeente geen invloed op hebben, maar die onze economie danig kunnen verstoren. Ik bedoel hiermee de nadelige gevolgen van de oorlog in de Oekraïne.

Denk alleen maar even aan de hoge energieprijzen en aan de beschikbaarheid van grondstoffen om energie te produceren. Wat gaat er met de economie in onze stad gebeuren als er onvoldoende brandstof is voor industrie en transport? Wat gebeurt er met onze voedselvoorziening? Want zonder transport staat alles stil. Ja alles vz, … … want bakfietsen en paard en wagens zijn er tegenwoordig onvoldoende.

Voorzitter,
Wij moeten als Eindhoven verder vooruitkijken. Een aantal weken geleden woonde ik een symposium bij van prof.dr.ir. Jan Leen Kloosterman, hoogleraar Kernreactorfysica aan de Tu/Delft. Daar heeft u vast wel eens van gehoord.  Ik stelde de heer Kloosterman na afloop van zijn boeiende presentatie een vraag. Een presentatie die hij op ons verzoek ook graag hier aan de gemeenteraad van Eindhoven wil geven.

Wat zou hij ons huidige kabinet, Rutte IV adviseren om onze energiebehoefte voor de toekomst veilig te stellen? Zijn antwoord was voor mij niet verassend. Zijn antwoord was: Morgen direct beginnen met het bouwen van een gesmolten-zout-reactor met Thorium als brandstof. Voorzitter, kernenergie is een zeer schone en veilige vorm van energieopwekking.

Met de schone energie die daar CO2 vrij wordt geproduceerd, kunnen veel, zo niet alle huidige milieuproblemen worden opgelost. Denk aan de productie van groene Waterstof voor industrie en verwarming van onze woningen. Maar ook de totale mobiliteit, ter land, ter zee en in de lucht, kan uitstekend CO2 vrij op Waterstof rijden, varen en vliegen. En het bijtanken, in verhouding tot het laden van de batterij is een fluitje van een cent.

Voorzitter, dit is mijn visie op dit hoofdstuk Economie en tevens de boodschap die ik namens de Lijst Pim Fortuyn aan u meegeef, met de uitdrukkelijke vraag om dit in uw achterban en in het Torentje in Den Haag met de meeste spoed bespreekbaar te maken. Want zonder energie gaat ook hier in de Brainportregio het licht uit.

ONDERWIJS

Voorzitter,
Als u een willekeurige burger de vraag zou stellen hoe het is gesteld met het onderwijs in deze stad, zal je alleen maar positieve antwoorden krijgen. Op de onderwijsbegroting 2023 heb ik dan ook geen op- of aanmerkingen. Maar toch is het onderwijs in onze stad niet voor elk kind toegankelijk, door koppigheid en halsstarrig dwarsliggen van meerdere medewerkers. De grote vraag hierbij is dan: WAAROM? Waarom heeft een 9-jarige jongen, waar ik het hier over heb, door tegenwerking van ‘de gemeente’ de laatste twee jaar onderwijs moeten missen?

Dank u wel.

 

 

Raadszaal 20.30 – 23.00 


(6) Sociaal Domein (7) Volksgezondheid 

Voorzitter, dank u wel,

SOCIAAL DOMEIN

Ik begrijp voorzitter dat ook onder dit college, Eindhoven een sociale stad wil zijn. Dat wil deze gemeenteraad ook, en onze inwoners hebben daar recht op. Maar met alléén goede bedoelingen, gaat dat niet lukken. Dat is in de jaren dat ik in deze raad zit wel duidelijk geworden. Veel tijd, te veel kostbare tijd gaat verloren in bureaucratisch geneuzel. En dat is alleen met geld in deze begroting niet goed te maken.

Het is té eenvoudig om te stellen dat er een tekort is aan medewerkers en daardoor de wachtlijsten te lang zijn, waardoor de toegang tot zorg voor velen met een jaar of langer wordt uitgesteld. Ondertussen zal de gezondheid van de cliënt of patiënt verder afnemen, waardoor de behandelprocedure langer wordt en uiteraard ook veel duurder uitpakt.

 

Voorzitter,
Vermindering van de regeldruk en administratieve vereenvoudiging, van de uit te voeren, of reeds uitgevoerde taken zullen de wachtlijsten drastisch verkorten. Een standaard van formulieren om werkzaamheden te verantwoorden, zullen de hulpverleners als muziek in de oren klinken. Deze tijd kan zoveel beter besteed worden, door cliënten en patiënten te helpen. Dus, minder administratie, meer plezier in het werk, betere zorg, minder uitval, wat resulteert in kortere wachtlijsten en minder kosten. Gewoon het kip/ei verhaal. Alle hulpverleners wachten hierop. Dat blijkt telkens weer als men met hulpverleners hierover in gesprek gaat. Maar wat dan?

 

Voorzitter,
Ik adviseer u, wat men in de stad, waar Pim Fortuyn in 2002 de gemeenteraad inging altijd zeggen: ‘Niet lullen, maar poetsen’. Dus, stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen. En ja, vereenvoudiging van deze administratieve procedures is mogelijk.

 

VOLKSGEZONDHEID

 

Voorzitter,
Als je ziek bent of iets mankeert, besef je pas wat het is om gezond te zijn. Niet iedereen heeft het geluk om de kwaliteit van het leven ten volle te benutten. Zo is de sociale status, het hebben van werk, het besteedbaar inkomen, een woning met een prettige en veilige leefomgeving van grote betekenis op het geluk van onze inwoners. In ons geval zou ik daar nog voldoende parkeergelegenheid voor mijn auto aan willen toevoegen. Maar dat terzijde. In het eerste stuk van dit betoog ben ik op de sociale status al uitvoerig ingegaan.

Maar toch wil ik nogmaals benadrukken dat meerdere bewoners letterlijk ziek en depressief worden van de Eindhovense bureaucratie. Het niet willen luisteren en zich niet kunnen inbeelden of verplaatsen naar de problemen van individuele inwoners brengt grote schade toe aan de gezondheid van deze mensen. Ik zeg dit voorzitter, door mijn jarenlange ervaring met problematische voorvallen in deze stad.

Tot slot voorzitter: Als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. 

Dank u wel.

 Groot Eindhoven Begroting: plannen voor 2023