Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Meningsvorming
Ondergrondse fietsenstalling & Water en klimaat 

Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Stationsplein Zuid (ondergrondse fietsenstalling)

Raadsvoorstel Water en Klimaatadaptatie Aanpak (onderaan deze pagina)

13 december 2022

Voorzitter, dank u wel. 

Waar gehakt wordt vallen spaanders is een oud spreekwoord. Maar dit spreekwoord heeft in de tijd niets aan kracht ingeboet. Ook tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein Zuid, is niet aan bepaalde mate van overlast te ontkomen.

De gemeente Eindhoven, als opdrachtgever zal er dan ook alles aan moeten doen om de overlast van omwonenden én ondernemers tot het minimum te beperken. En waar dit niet kan, zal de gemeente Eindhoven in overleg met deze bewoners én bedrijven tot goede afspraken en/of een aanvaartbare financiële compensatie moeten komen. Zeker als door deze overlast en de nieuw ontstane situatie het bedrijf extra uitgaven moet doen en/of het voortbestaan van deze bedrijven in gevaar kan komen.

Voorzitter,

Dinsdag 20 december staat dit Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Stationsplein Zuid als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering. Wij weten ook dat de gemeente Eindhoven lang heeft onderhandeld met de eigenaar van de daar gevestigde Gastropub d’n Hertog. Juist omdat deze zaak door de bouw van de ondergrondse fietsenstalling, de meeste overlast ondervindt. Overlast, die deels blijvend kan, of zal zijn.

Er zijn met de gemeente Eindhoven afspraken, alsook financiële afspraken gemaakt, waar beide partijen zich uiteindelijk in konden vinden. Maar wat gebeurt er nu? Beter gezegd, wat gebeurt er nu niet?

Voorzitter,

De gemeente Eindhoven weigert tot nu toe, deze onderling en mondeling gemaakte afspraken te concretiseren en zwart op wit aan de ondernemer te bevestigen. En dat doet deze gemeente in een periode tijd dat het vertrouwen in de Nederlandse politiek nog nooit zo laag is geweest als nu!

Zeven op de tien ondervraagden, volgens het Ipsos-onderzoek in opdracht van de NOS voorzitter, gaven aan géén of heel weinig vertrouwen te hebben in de Nederlandse politiek. Gezien de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in onze stad zal dat hier niet anders zijn.

Voorzitter,

Daarom verzoek ik via u het college, om vóór de raadsvergadering van komende dinsdag 20 december de mondeling gemaakte afspraken met Gastropub d’n Hertog schriftelijk te bevestigen. Het is wenselijk dat u hierin opneemt dat de gemeente Eindhoven, eventuele periodieke of deelbetalingen, die voortvloeien uit deze concreet gemaakte afspraken, na ontvangst per omgaande te zullen betalen. En deze zin staat er niet voor niets!

Voorzitter,

Ik spreek hierbij het vertrouwen uit dat het college haar afspraken en beloften tijdig zwart op wit zal bevestigen. Indien het college alsnog in gebreke blijft op dit verzoek, zullen wij als Lijst Pim Fortuyn tegen dit voorstel stemmen.

Dank u wel

Raadsvoorstel Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) 2023-2026

Water! Voorzitter, wij kunnen niet zonder.

Maar wij moeten het water, of het nu vanuit de bodem, van boven, via rivieren, kanalen, beekjes of stroompjes tot ons komt, voor zover het mogelijk, is wel in de hand houden. Via dezelfde kanalen voeren wij het overtollige water ook af.

Soms valt er meer nattigheid dan op dat moment is gewenst. Dus een goede wateradaptatie in de bodem, veel bomen, veel groen en een goed functionerend watersysteem en rioolstelsel is belangrijk voor een leefbare en gezonde stad.

Voorzitter,

Te veel water, zeker als het ongecontroleerd tot ons komt is niet altijd prettig. Niet alleen krijgen wij dan natte voeten, maar niet zelden gaan daar levens door verloren. Zie dit laatste nog even los van de financiële schade.

Maar een leven zonder water is niet mogelijk. Wij gebruiken als bewoners van deze aardbol zelf veel water en dat gebruikte water wordt in ons land via de riolering afgevoerd, gezuiverd en weer aan de bestaande waterstromen toegevoegd.

Voorzitter,

Voor niets gaat de zon op, maar waterbeheer, de zuivering daarvan, het gebruik en het consumeren van water is niet gratis. En als compliment kan ik zeggen dat Brabant Water hier in deze regio erg goed doet. Daarom kunnen wij instemmen met dit Raadsvoorstel.

Dank u wel