Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Polariserende uitdrukkingen

Bij nader inzien is nu de tekst aangepast

Jammer dat er eerst niet over de tekst is nagedacht.

De zaadjes van polariseren zijn in vruchtbare Nederlandse bodem geplant.

Raadsvragen: Polariserende uitdrukkingen.

4 januari 2022

 
Mijn telefoon en app verkeer stonden vanmorgen ‘roodgloeiend’ met vragen en verontwaardigde berichten over Radar en de gemeente Eindhoven over de hier onderstaande zeer discriminerende posters. Inderdaad, iedereen verdient een eerlijke kans op een woning. Maar deze posters suggereren dat niet omdat statushouders al jarenlang voorrang krijgen op een sociale huurwoning en Nederlandse woningzoekenden daarmee bij elke toegewezen woning aan een statushouder, weer een plaats naar achter doorschuiven.
 
Een korte samenvatting van de binnengekomen berichten is als volgt. ‘Omar en Samira hebben geen enkele bijdrage geleverd aan ons land. Waarom krijgen zij met voorrang een gratis woning, uitkering en zorg terwijl Erik en Annemarie nog 15 jaar bij hun ouders moeten wonen voordat zij aan de beurt zijn en zij en velen anderen dat allemaal door hard werken mogen betalen?’ Dat de echte teksten en uitspraken veel verder gingen moge duidelijk zijn. Maar deze poster is totaal misleidend en polariserend!
 
Dat brengt mij tot de volgende vragen.
 
- Is de tekst op deze poster in samenwerking met de gemeente Eindhoven tot stand gekomen?
 
- Vindt u deze tekst achteraf bezien wel zo verstandig?
 
- Trekt het college hiermede de voordeelkaart voor alle Omar’s en Samira’s?
 
- Gezien de reacties van veel getergde landgenoten, bent u het met de Lijst Pim Fortuyn eens dat deze tekst, olie op het vuur gooit als het gaat om opvang van alle asielzoekers?
 
- En daarmee het paard achter de wagen spant?
 
- Hoeveel borden zijn/worden er geplaatst en wat zijn de kosten daarvan?
 
- Bent u bereidt om alle reeds geplaatste borden onmiddellijk te verwijderen?
 
- Wie zich gediscrimineerd voelt kan normaal aangifte doen bij de politie. Radar pookt de discriminatiekachel alleen maar verder op. Is het college bereidt om nu eindelijk eens de samenwerking met Radar als subsidie slurpend links instituut te verbreken?
 
-Nu krijgen statushouders in Eindhoven met voorrang een sociale huurwoning toegewezen, is dat niet juist discriminerend naar andere woningzoekende toe en bent u bereid om hier direct mee te stoppen? Zo nee, waarom niet?
 
Lijst Pim Fortuyn
 
Rudy Reker
 
 
 
 
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders

Graag verwijzen wij u ook naar de beantwoording van de raadsvragen gesteld door de heer L. Janssen (VVD), getiteld 'Ook Erik en Annemarie krijgen morgen géén sleutel'.
 

1. Is de tekst op deze poster in samenwerking met de gemeente Eindhoven tot stand gekomen?
 

Deze gehele tekst is afkomstig van de Rijksoverheid die de campagne heeft gelanceerd, behalve het stukje ‘’Meld discriminatie op www.radar.nl/meld’’ die ook onder iedere poster staat vermeld. Deze is in  afstemming tussen de gemeente Eindhoven en RADAR tot stand gekomen.
 

2. Vindt u deze tekst achteraf bezien wel zo verstandig?
 

Ja, we staan achter de inhoud en de boodschap van deze landelijke campagne. We snappen wel dat deze specifieke poster vragen en/of reacties op kan roepen. Niet iedereen zal bekend zijn met het bestaan van discriminatie op de particuliere woningmarkt. De gehele campagne is gebaseerd op landelijk onderzoek naar discriminatie op de particuliere woningmarkt waaruit blijkt dat zowel mannen als vrouwen met een niet-Nederlandse achternaam minder kans hebben op het vinden van een woning. Dit, omdat ze een kleinere uitnodigingskans hebben voor een bezichtiging dan iemand met een Nederlands klinkende naam.
 
 
Daarnaast blijkt uit dit landelijk onderzoek dat een overgrote meerderheid van de makelaars op een bepaalde manier medewerking gaven aan een discriminerend verzoek van fictieve verhuurders. Er is n.a.v. de
uitkomsten een landelijke campagne gestart om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten en om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie. Het college vindt het vervelend dat de uitwerking van deze campagne – die discriminatie op de particuliere woningmarkt aan wil kaarten – zoveel verschillende reacties oproept.
 

Dat is, vanzelfsprekend, niet wat we wilden bereiken door mee te doen aan deze landelijke campagne. Het doel is het creëren van bewustwording van discriminatie en te wijzen op de mogelijkheid om discriminatie te melden bij RADAR (het lokale meldpunt voor discriminatie) en het vergroten van de bekendheid van RADAR als meldpunt voor discriminatie. We willen onderstrepen dat deze campagne zich richt op particuliere
(commerciële) verhuurders en niet op woningcorporaties en/of sociale huurwoningen. Dit komt, achteraf gezien, onvoldoende duidelijk naar voren in de uitwerking van deze landelijke campagne. Ook het gegeven dat de Rijksoverheid deze campagne heeft geïnitieerd, is minder goed zichtbaar dan van tevoren ingeschat.
 

3. Trekt het college hiermede de voordeelkaart voor alle Omars en Samira’s?
 

Nee. Het college streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedere Eindhovenaar gelijkwaardig is en gelijke kansen heeft. De postercampagne duidt op de omstandigheid dat geboren en/of getogen  Nederlanders met bijvoorbeeld een niet-Nederlandse naam op de particuliere woningmarkt deze gelijke kansen niet altijd hebben.
 

4. Gezien de reacties van veel getergde landgenoten, bent u het met de Lijst Pim Fortuyn eens dat deze tekst, olie op het vuur gooit als het gaat om opvang van alle asielzoekers en daarmee het paard achter de wagen spant?
 

Nee, deze campagne heeft geen betrekking op de opvang van vluchtelingen, maar kaart discriminatie op de particuliere (commerciële) woningmarkt aan. Zie verder antwoord op vraag 2.
 

5. Hoeveel borden zijn/worden er geplaatst en wat zijn de kosten daarvan?
 

De drie posters zijn geplaatst in 50 abris verspreid over geheel Eindhoven, het ledscherm in de hoge mast en de schermen onder de luifel bij busstation Neckerspoel, in vier dubbelzijdige digitale borden (intownboard) en drie dubbelzijdige digitale schermen in Winkelcentrum Woensel. De posters waren in totaal zes weken lang in Eindhoven te zien in de periode van 22 november 2022 tot 22 januari 2023. De kosten voor het plaatsen van de borden inclusief drukwerk bedroegen €27.175,- (ex. btw).
 

6. Bent u bereidt om alle reeds geplaatste borden onmiddellijk te verwijderen?
 

Zie antwoord vraag 5. De betreffende postercampagne is reeds verlopen op 22 januari 2023.
 

7. Wie zich gediscrimineerd voelt kan normaal aangifte doen bij de politie. Radar pookt de discriminatiekachel alleen maar verder op. Is het college bereidt om nu eindelijk eens de samenwerking met Radar als subsidie slurpend links instituut te verbreken?
 

Nee. Gemeenten zijn sinds 2009 middels de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen wettelijk verplicht om inwoners toegang te bieden tot een anti-discriminatievoorziening. Voor de gemeente Eindhoven voert RADAR deze wettelijke taak uit. Er vindt samenwerking plaatst tussen politie en RADAR. Wanneer op basis van een aangifte of melding een strafrechtelijk traject ingezet kan worden, wordt dit ook altijd vanuit RADAR geadviseerd. Dit is echter niet altijd mogelijk bij ervaringen van discriminatie. Daarbij is een strafrechtelijke aanpak in veel gevallen van discriminatie niet passend, voor het slachtoffer. RADAR heeft een veel breder arsenaal aan instrumenten om burgers bij te staan, zoals bemiddeling en civiele procedures.
 

8. Nu krijgen statushouders in Eindhoven met voorrang een sociale huurwoning toegewezen, is dat niet juist discriminerend naar andere woningzoekende toe en bent u bereid om hier direct mee te stoppen? Zo
nee, waarom niet?
 

Nee. Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin mensen, omwille van uitzonderlijke noodsituaties, met voorrang gehuisvest kunnen worden in Eindhoven. Denk aan bijvoorbeeld iemand die door medische problemen heeft en door deze klachten de huidige woning niet passend is (medische urgentie). Een bepaald deel van het totaal van de sociale huurwoningen gaat naar mensen met urgentie. Deze vorm van onderscheid maken op basis van urgentie is geregeld in de huisvestingsverordening. In deze gevallen is er een legitiem doel voor het voorrang geven van mensen in bepaalde noodsituaties en zijn de maatregelen passend en noodzakelijk. Statushouders vallen, naast andere voorbeelden, ook onder de urgentieregeling. Daarnaast hebben we een wettelijke taakstelling vanuit het rijk ten aanzien van het aantal te huisvesten statushouders.
 

De campagne richt zich echter niet op de huisvesting van statushouders door corporaties, maar op de particuliere markt voor huurwoningen waar Eindhovenaren in bepaalde gevallen louter op basis van hun niet-Nederlandse naam ongelijk worden behandeld.
 

Eindhoven, 24 januari 2023