Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Snelfietspad

Snelfietspad van de HTCE naar De Run/ASML door het Ooievaarsnest

Met - volgens het buurt comitee - onjuiste beantwoording door het college op 9 mei 2023. Wordt vervolgt.

17 april 2023


Geacht college,


Al vanaf 2018 loopt er een ferme discussie van een door het college van Eindhoven en Veldhoven “uitgedokterde route” van een snelfietspad van de High Tech Campus, via het bestaande fietspad langs de vijver bij Hanevoet/Ooievaarsnest naar de Hunenborg en de Ulenpas. En zo verder onder het tunneltje door naar en over De Run 4200 in Veldhoven. Eerder werd dit voornemen door een lid van onze fractie behandeld, maar omdat het leed dat snelfietspad heet, blijft aanhouden ben ik zelf uitgebreid met een van Belangengroep Leefbaar en Verkeersveilig Ooievaarsnest de beoogde route gaan bekijken.


Vooropgesteld wil ik zeggen dat ik geen HBO heb gevolgd voor verkeersdeskundige, maar dat is bij deze “uitgedokterde route” ook niet noodzakelijk. Met alle rijbewijzen op zak en meer dan een miljoen kilometer in alle werelddelen met verschillende voortuigen op de weg mag je wel spreken van enige ervaring.

Allereerst de vraag waar een snelfietspad aan moet voldoen?
“Een snelfietsroute -of hoogwaardige (door)fietsroute of fietsnelweg- in ons geval noemen wij dit een snelfietspad- is in het ideale geval een fietspad van minstens vier meter breed met weinig obstakels en flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Op deze routes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten”. (Google)De “uitgedokterde route” zoals beoogd, voldoet op geen enkele wijze aan de voorwaarden die aan een snelfietspad worden gesteld. Ik wil mij in deze raadsvragen richten op het Eindhovense deel, maar niet voordat ik de mening van Veldhovense ondernemers citeer die op De Run 4200 zijn gevestigd.


“Het beoogde tracé via De Run 4200 is een heel ongelukkige keuze. Het voornaamste bezwaar zit 'm in de verkeersveiligheid. Op De Run 4200 zitten zo'n veertien bedrijven en twee zijwegen: dat zijn zestien potentieel gevaarlijke punten met zeer beperkt zicht. De Veldhovense ondernemers hebben becijferd dat er over De Run 4200 dagelijks 500 busjes (!) en 600 vrachtwagens (!) rijden, die vanuit de bedrijven veelal uit stilstand moeten wegrijden. Bovendien bemoeilijkt de komst van grote aantallen fietsers de doorstroming op de kruising van De Run 4200 en De Run 4500”.


Doe het goed of doe het niet.
Laat veiligheid van alle weggebruikers en bewoners niet een ondergeschikte rol vervullen bij de aanleg van dit snelfietspad van de HTCE naar De Run/ASML door het Ooievaarsnest. Ook op het Eindhovense deel valt er veel op het gebied van veiligheid af te dingen. Er is niemand, zowel in Eindhoven als in Veldhoven, die nadien het verwijt wil maken naar de gemeenten Eindhoven en Veldhoven als er doden en/of gewonden zijn gevallen door de ongelukkige keuze van dit ongewenste tracé. De Lijst Pim Fortuyn is het eens met de buurtbewoners in Ooievaarsnest dat er- en niet alleen in de woonomgeving- regelmatig slachtoffers gaan vallen, als het college haar zinnen doorzet. Zeker met de huidige snelle elektrische fietsen die binnen enkele seconden voor je auto staan, vergroot de kans op ongevallen.


“De raad is de baas”.
Soms valt het kwartje later en is het verstandig om op een verkeerd genomen besluit terug te komen. Zeker als het gaat om de veiligheid van onze inwoners. Daarom zal de LPF via de griffie, vandaag nog, een verzoek indienen om als raad z.s.m. een werkbezoek te brengen aan dat beoogde gebied, waarbij leden van Belangengroep Leefbaar en Verkeersveilig Ooievaarsnest al lopend door het gebied ter plaatse uitleg zullen geven. Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega’s tot dezelfde conclusie zullen komen als de mijn fractie.


Wij als LPF zullen nooit met dit beoogde tracé in kunnen stemmen omdat wij niet medeplichtig willen zijn aan de onveiligheid van (regionale) gebruikers van dit snelfietspad. Maar ook andere weggebruikers én buurtbewoners willen wij een trauma besparen indien zij door dit ongelukkig tracé bij een ongeval zijn betrokken. En dat er grote ongevallen bij dit tracé gaan vallen, kun je op wachten.

 
Dat brengt mij tot de volgende vragen:


1.    Is het juist dat het college al in 2018, zonder enige inspraak door de buurt/wijkbewoners, met deze “uitgedokterde route” bij de buurt/wijkbewoners kwam aanzetten?


2.    Vind het college dat u met deze handelswijze het vertrouwen in burgerparticipatie een dienst heeft bewezen?


3.    Op basis van welke informatie is het college van mening dat het door u beoogde tracé wel een veilig snelfietspad is gegarandeerd?


4.    Op basis van welke informatie is het college van mening dat de route door de Hunenborg en Ulenpas geen overlast voor bedrijven en bewoners zal opleveren?


5.    Heeft het college zich afgevraagd hoe automobilisten die een in- en uitrit willen verlaten of inrijden dit veilig zouden kunnen doen?


6.    Op basis van welke informatie heeft het college besloten- zeer tegen de wil van buurt/wijkbewoners- om aan dit beoogde tracé uitvoering te (willen) geven?


7.    In welke fase bevindt zich de geplande uitvoering van dit omstreden traject?


8.    Is het college bereid om de uitvoering van het beoogde tracé on-holt te zetten, totdat het werkbezoek is geweest en de raad zich daar over heeft uitgesproken?


Rudy Reker

02/06/22  https://www.ed.nl/veldhoven/raad-van-state-kritisch-over-verkeersveiligheid-snelfietsroute-de-run~a2847cdb/?fbclid=IwAR05na_ELOXujlFFn8-AG2WIqGKoo0x_JKuxMPziQ9ZW4YJQFJPVk9QcVj4

 

02/04/23  https://www.ed.nl/opinie/eindhovense-buurt-in-alle-staten-om-doordrukken-van-snelfietspadplan~a7a208fe/

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het juist dat het college al in 2018, zonder enige inspraak door de buurt/wijkbewoners, met deze “uitgedokterde route” bij de buurt/wijkbewoners kwam aanzetten?

Op basis van een extern onderzoek van AnteaGroup en de betrokkenheid van diverse belanghebbenden hebben de colleges van Eindhoven en Veldhoven in het najaar 2018 besloten om het tracé door de Ulenpas en langs de zuidzijde van de plas richting HTCE te laten lopen. Later bleek dat de bewoners als belanghebbenden niet geconsulteerd waren en is er een uitgebreid participatieproces doorlopen, wat verschillende keren in uw raad is behandeld en waarover u diverse malen bent geïnformeerd.


2. Vind het college dat u met deze handelswijze het vertrouwen in burgerparticipatie een dienst heeft bewezen?

Nadat bleek dat bewoners niet of onvoldoende betrokken waren in 2018, is er een uitgebreid participatietraject doorlopen waar alle belanghebbenden in vertegenwoordigd zijn en transparant is gemaakt welke afwegingen er zijn gemaakt om te komen tot een definitieve routekeuze en tracé.

U kunt alle informatie hierover vinden op de hiervoor ingerichte website. Zo zijn er op natuurwaarden en verkeersveiligheid extra onderzoeken uitgevoerd op basis van het uitgebreide participatietraject. Alle belangen zijn hierin gewogen op basis van de input van het participatietraject. Helaas betekent dit niet altijd dat iedereen tevreden is met de uitkomst van het proces.


3. Op basis van welke informatie is het college van mening dat het door u beoogde tracé wel een veilig snelfietspad is gegarandeerd?

Er zijn verschillende onafhankelijke verkeersveiligheidsaudits uitgevoerd waaruit blijkt dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en zelfs verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. Deze informatie is te vinden op de website.


4. Op basis van welke informatie is het college van mening dat de route door de Hunenborg en Ulenpas geen overlast voor bedrijven en bewoners zal opleveren?

De nieuwe inrichting geeft de fietser prioriteit en maakt het voor gemotoriseerd verkeer duidelijk dat zij te gast zijn. Daarmee worden kwetsbare verkeersdeelnemers beter beschermd. Dit blijkt ook uit de verkeersveiligheidsaudits (zie vorige punt).


5. Heeft het college zich afgevraagd hoe automobilisten die een in- en uitrit willen verlaten of inrijden dit veilig zouden kunnen doen?

In- en uitrijden van de inritten is goed mogelijk door de tussenposen die tussen de verkeersdeelnemers zullen zitten. Met de nieuwe weginrichting is er meer overzicht en ontstaat een veiligere situatie. Dit komt ook uit de verkeersveiligheidsaudit (toets huidige versus nieuwe situatie).


6. Op basis van welke informatie heeft het college besloten- zeer tegen de wil van buurt/wijkbewoners- om aan dit beoogde tracé uitvoering te (willen) geven?

Tijdens 6 bijeenkomsten in 2020-2021 is er intensief samengewerkt met een klankbordgroep. Zowel in de raadsinformatiebrief van december 2021 als in de brief die naar de klankbordgroep-leden is gestuurd namens het college, legt het college uit dat de meerderheid van de klankbordgroep na deze bijeenkomsten een voorkeur voor route 1 heeft uitgesproken. Hierin wordt ook vermeld dat het college zich ervan bewust is dat er ook andere stemmen zijn binnen de klankbordgroep.

7. In welke fase bevindt zich de geplande uitvoering van dit omstreden traject?

In de Ontwerp- en Voorbereidingsfase.


8. Is het college bereid om de uitvoering van het beoogde tracé on-hold te zetten, totdat het werkbezoek is geweest en de raad zich daar over heeft uitgesproken?

Er is in de Raad afgelopen jaar verschillende keren discussie gevoerd over de fietsroute tussen HTCE en De Run, over participatie, verkeersveiligheid en over inpassing in het groen. Op dit moment is er voor het college geen aanleiding om het proces op on hold te zetten.

Eindhoven, 09 mei 2023