Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Fremantle Highway en parkeergarage

Raadsvragen: Toch om over na te denken.                                                                                       

3 augustus 2023

12 september 2023 Met antwoord van het college

Geacht college

In de nacht van vorige week dinsdag, 25 juli brak er ten noorden van Ameland een brand uit op het vrachtschip, de Fremantle Highway, die was geladen met 3.786 auto’s, waarvan 500 elektrisch. Vermoedelijk was een van de grote en zware batterijen van een elektrische auto oorzaak van deze ramp. Inmiddels weten wij dat batterijen van deze auto’s dagenlang oncontroleerbaar kunnen branden en moeilijk of niet zijn te blussen. Zelfs als de auto helemaal in een bak water is onderdompelt gaat de brand verder.

Ondanks dat bij de Fremantle Highway voldoende water in de omgeving beschikbaar was, heeft het toch nog een week moeten duren alvorens het vuur was gedoofd. Een parkeergarage is veelal te laag om daar de auto in een bak water onder te takelen, maar zo’n locatie heeft ook meerdere beperkingen en te veel ‘voedsel’ om zo’n autobrand adequaat te bestrijden. Ook al omdat het vuur snel langs het lage plafon haar weg zoekt naar andere brandbare obstakels. En dat vuur bijzonder snel kan zijn is bekend.

Ook in ons land rijden onder druk van de energietransitie, een toekomstig verbod en prijsopdrijving van fossiele brandstoffen steeds meer elektrische auto’s. Nu heeft onze stad een aantal ondergrondse parkeergarages, waarvan de oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s wel meestal dicht bij de uitgang zijn te vinden, maar dan nog is de brandbestrijding een groot probleem. Al met al is er geen enkele garantie dat achterin of op de andere verdieping niet meer elektrische auto’s staan, die spontaan in brand kunnen vliegen of door een andere brand worden aangestoken.

Het is aannemelijk dat dit aantal spontane oncontroleerbare autobranden in verhouding zal toenemen met het aantal te verkopen elektrische auto’s. De verzekeringsmaatschappijen zijn, zo hebben wij de laatste dagen kunnen zien en horen, geschrokken van de impact die deze recente brand voor hen heeft veroorzaakt.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

  • Heeft het college het verloop van de ramp met de Fremantle Highway gevolgd?

  • Heeft het college zich afgevraagd hoe de brandweer in onze stad moet (of kan) handelen als er in de parkeergarage van bijvoorbeeld de ‘Heuvel’ of onder het ‘Mercadogebouw’ de batterij van een elektrische auto spontaan oncontroleerbaar vlam vat?

  • Kan het college zich voorstellen wat er met de betonnen constructie van de parkeergarage kan gebeuren als daar zo’n ramp gebeurt?

  • Verwacht het college van verzekeringsmaatschappijen nadere regels omtrent het gebruik van elektrische auto’s in parkeergarages?

  • Verwacht het college extra veiligheidsstappen van exploitanten van deze parkeergarages?

  • Heeft of gaat het college overwegen om elektrische auto’s te verbieden om te parkeren in een parkeergarage?

Rudy Reker, fractievoorzitter

03/08/2023 https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1366

08/08/2023 https://dagblad010.nl/landelijk/brandweer-bezorgd-over-veiligheidsrisicos-elektrische-autos?fbclid=IwAR1NkXn9cpGJ5V9RFoMjME3rVEHGL_Z_UmjG1Tf3UIE1c696AAb4ZqQ6474

08/08/2023 https://nieuwrechts.nl/93981-brandweer-luidt-noodklok-over-elektrische-autos-wil-strengere-regels-

08/08/2023 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5400629/elektrische-auto-kortsluiting-brand-moeilijk-te-blussen?fbclid=IwAR3AJW8DmxSaygbRshbfFuEwjjPnVKjMCO6RGNmm7AoYZ1r3IPDKr41gcew

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Heeft het college het verloop van de ramp met de Fremantle Highway gevolgd?

Ja, via de reguliere nieuws en mediakanalen hebben wij de ontwikkeling van dit ongeval gevolgd. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de exacte oorzaak van de brand.

2. Heeft het college zich afgevraagd hoe de brandweer in onze stad moet (of kan) handelen als er in de parkeergarage van bijvoorbeeld de ‘Heuvel’ of onder het ‘Mercadogebouw’ de batterij van een elektrische auto spontaan oncontroleerbaar vlam vat?

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en zij is zich bewust van het feit dat een brand van een elektrische auto andere veiligheidsrisico’s met zich mee brengt dan een brand in een (conventionele) brandstof aangedreven auto. Voor de bestrijding van een brand in een parkeergarage en branden met elektrische auto’s heeft de Veiligheidsregio protocollen ontwikkeld. Voor de specifiek genoemde parkeergarages geldt dat de brandweer aanvullend beschikt over een locatie specifieke informatiekaart voor de bestrijding van een incident in de betreffende parkeergarage. Vanuit de Nationale Agenda Laadinfra (NAL) j is ook aandacht voor de brandbestrijdingstactieken en hoe te handelen in geval van brand waarbij elektrische voertuigen zijn betrokken. Op de website van de NAL is hierover alle relevante informatie en kennis gebundeld. Fysieke veiligheid en cybersecurity | Nationale Agenda Laadinfrastructuur 

3. Kan het college zich voorstellen wat er met de betonnen constructie van de parkeergarage kan gebeuren als daar zo’n ramp gebeurt?

Voor elke brand in een gebouw geldt dat deze de constructie van dit pand kan aantasten. Wanneer de brandweer vermoedt dat door een brand de constructie van een pand is aangetast wordt hierop een constructieve controle uitgevoerd en worden zo nodig passende maatregelen getroffen. Vanuit de NAL is een vraag en antwoord document opgesteld waarin veel gestelde vragen over de veiligheid bij het laden van elektrische voertuigen zijn opgenomen. Deze publicatie bevat ook een onderdeel over veilig parkeren en laden in parkeergarages. Zie voor meer informatie de link hieronder: Microsoft Word - QA veiligheid laden elektrische voertuigen versie oktober 2022 (agendalaadinfrastructuur.nl)

4. Verwacht het college van verzekeringsmaatschappijen nadere regels omtrent het gebruik van elektrische auto’s in parkeergarages?

Het stellen van nadere regels omtrent het gebruik van elektrische auto’s in parkeergarages is geen bevoegdheid van het college. Voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Met de intrede van de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Bbl worden aanvullende eisen opgenomen voor nieuw te installeren laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Het toezicht op de naleving van de regels voor brandveilig gebruik van bouwwerken wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Het is aan de verzekeringsmaatschappijen of zij bovenop de aangescherpte regelgeving extra eisen stellen aan de toepassing van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Hierover hebben wij op dit moment geen signalen ontvangen.

5. Verwacht het college extra veiligheidsstappen van exploitanten van deze parkeergarages?

Het college verwacht van exploitanten en gebouwbeheerders dat zij zich houden aan de bestaande wet- en regelgeving en adviezen vanuit experts en brandweer opvolgen voor brandveilig gebruik van elektrische voertuigen in parkeergarages. De gemeente voert via de Veiligheidsregio toezicht en handhaving uit op de wettelijke regels voor brandveilig gebruik van gebouwen. Op basis van het advies vanuit de NAL verwachten wij op dit moment geen extra veiligheidstappen. Mocht in de toekomst het advies hierin wijzigen dan zullen wij dit opnieuw bekijken.

6. Heeft of gaat het college overwegen om elektrische auto’s te verbieden om te parkeren in een parkeergarage?

Nee, op basis van de adviezen vanuit het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) en de NAL is er geen reden om dit te doen. Het NIPV heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek verricht naar de risico’s van branden met elektrische voertuigen in parkeergarages. Het NIPV is geen voorstander van een algemeen verbod op laadpalen in parkeergarages. De aanbevelingen van het NIPV zijn overgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BbL) dat 1 januari 2024 in werking treedt. Een verbod op elektrische auto’s is hier geen onderdeel van. Wel worden er aanvullende eisen gesteld aan nieuw te bouwen parkeergarages en nieuw aan te leggen laadpalen in bestaande parkeergarages. Het college volgt de aanbevelingen van het NIPV en richt zich voor de uitvoering van het toezicht op de naleving van brandveilig gebruik van bouwwerken waaronder parkeergarages tot de Veiligheidsregio.

Eindhoven, 12 september 2023