Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvergadering + Meningsvorming

31 oktober & 7 november 2023

Inwonersparticipatie

Voorzitter, dank u wel,

De raad heeft kennis kunnen nemen van de begroting 2024. Een begroting van ruim 1.2 miljard en ja, Eindhoven is op weg naar 300 duizend inwoners. En hiermee zijn we gelijk bij het probleem. Namelijk waar kunnen of moeten deze mensen wonen en … Hoe gaan we de mobiliteit of zeg liever hoe kunnen wij de bereikbaarheid van de binnenstad garanderen. In mooie plannen kun je niet wonen en niet iedereen kan vanwege zijn werk of privé zonder auto.


Voorzitter,
Hoewel wij als LPF ons kunnen vinden over de financiële kant van deze begroting zijn wij over de uitvoering van het beleid niet overal mee eens. Een advies willen wij het college wel meegeven en dat is. Laten we realistisch blijven. En laten wij elkaar vooral niet gek maken over de luchtkwaliteit.

Wij leven niet in een glazen kooi en als wij hier elk jaar enkele keren woestijnzand op onze auto’s aantreffen kun je nagaan wat er onze kant op waait met de oorlogen in Zuid Europa en het MO.

Verder hebben wij ten zuiden en aan de oostkant van de grens ook nog bedrijven die een niet al te schone uitstoot hebben. Als we hier – net zoals bijna 50 jaar geleden – een autoloze zondag in onze stad zouden invoeren zal de luchtkwaliteit niet beter worden. En ook worden mensen, ook in Eindhoven steeds ouder.Er is nog een zaak die ik hier wil benoemen en dat is de toenemende armoede onder Eindhovenaren, waar ons inziens in deze begroting te weinig aandacht voor is. Eindhovenaren waarvoor de maand te lang duurt en deze mensen op het eind van de maand geen geld meer hebben om eten op tafel te zetten.

Voorzitter, wij zien dat niet, maar dat gebeurt ook in onze stad.


Vorige week voorzitter heb ik hier gesproken over de problemen van cliënten die via de Sociale Werkvoorziening arbeid verrichten via de ERGON. Mensen die door omstandigheden geen hele werkweken kunnen maken en dan ook maar navenant betaald krijgen.


Voorzitter,
Hier spreken wij letterlijk over werkende armen. En daar zullen wij de komende maanden veel aandacht aan moeten besteden. In een stad als Eindhoven moeten wij dat niet willen. En als we deze aandachtspinten kunnen doen met minder bureaucratie in onze organisatie ben ik voor vandaag tevreden.

Dank u wel.

Meningsvorming Begroting 2024

31 oktober 2023

Raadszaal 16.00 – 18.45

3 x Betoog Rudy Reker

Sociale stad / Levendige stad

Voorzitter, dank u wel,


Allereerst mijn complimenten aan het college en ambtenaren over de leesbaarheid van deze begroting. Dat wil niet zeggen dat de LPF het inhoudelijk overal mee eens kan zijn. Maar een begroting geeft niet alleen de beoogde geldstromen weer, maar geeft ook de bestuurlijke lijn aan.


Sociaal domein
Het doet mijn fractie goed om in de Begroting 2024 te mogen lezen dat u als college, en ik citeer; “Samen met WIJeindhoven en Ergon werken we aan het vereenvoudigen van het Sociaal Domein om het zowel voor inwoners als professionals minder complex te maken. In het raadsvoorstel definiëren we de stip op de horizon waar we naar toe willen werken” Dit kunt u lezen op pag. 42.

En u als college zal zich nu afvragen waarom het ons als LPF goed doet, dat u de zaken gaat vereenvoudigen? Het antwoord op deze vraag is eenvoudiger dan u denkt. Al meer dan 15 jaar zeggen en schrijven wij als LPF dat de gemeente Eindhoven de kostbare en tijdrovende bureaucratie achter ons moeten laten. Vele beleidsnota’s gaan niet soepel met méér mensen, maar werkt veelal effectiever met minder mensen. Effectiever met minder mensen die langs meer verantwoordelijkheid dan ook meer bevoegdheden moeten krijgen.


Voorzitter,
Niet werken naar de stip op de horizon, want bij deze stip zult u in deze steeds veranderde wereld nooit aankomen. Dat weet u ondertussen ook wel. Maar daar gelijk na de koffiepauze naar toe gaan werken. Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen. ‘Niet lullen, maar poetsen’, zo heeft Pim Fortuyn dit Rotterdamse gezegde meerdere keren aangehaald. Uw clientèle, dus de mensen die genoodzaakt zijn om gebruik te maken van zorg en deze diensten zullen u dankbaar zijn.


Voorzitter,
Eindhoven mag zich in de handen wrijven dat wij in onze stad een instelling hebben met de naam ERGON. Een Sociale Werkvoorziening die maatwerk kan leveren aan mensen die minder redzaam zijn en om die redenen bij reguliere banen buiten de boot vallen.


Bij eerdere werkbezoeken aan bedrijven, waar via Ergon mensen werken, zagen wij bij velen van hen de arbeidsvreugde vanaf stralen. Maar van arbeidsvreugde kunnen deze mensen de rekeningen niet betalen. Meerdere mensen die via Ergon werken, hebben soms zelfs geen geld om eten te kopen, en dat is niet bij wijze van spreken bedoeld, dat is de keiharde realiteit, omdat zij door hun handicap ook niet altijd volle werkweken kunnen maken.


Voorzitter,
U kunt zich voorstellen dat bij werknemers die onder de cao’s Sociale Werkvoorziening vallen, deze armoede invloed heeft op hun gezondheid, vaker ziek zijn en minder goed zullen presteren. Veelal gaat dit van kwaad tot erger, wat ons als samenleving uiteindelijk nog meer geld kost. Hier praat je dus echt over werkende armen. Een onderwerp waar, ook hier in deze raadszaal, de afgelopen jaren veelvuldig over is gesproken Nu is de tijd aangebroken om er als college daadwerkelijk iets aan te doen. Onlangs op 17 oktober is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om dit ook te realiseren. Maar een CAO voor mensen met een arbeidsbeperking is complex, zodat de uitvoering nog lang op zich kan laten wachten. Maar deze mensen kunnen wij niet langer laten wachten.


Voorzitter,
Vooruitlopend op de Haagse uitvoering stel ik voor om ruimte in deze begroting te maken om werknemers die gebruik maken van de Sociale Werkvoorziening, ongeacht het aantal gewerkte uren wat zij kunnen maken minimaal een inkomen te geven waar ze normaliter van rond kunnen komen. Dus gewoon het minimum loon. De vruchten van dit besluit plukt u later. Ook Ergon zal deze stap van goede wil toejuichen. En …… heel belangrijk; maak van uw stip op de horizon nu eens: “met ingang van januari 2024”.
Voorzitter, Ik hoor graag of u hiertoe genegen bent.


Levendige stad

Voorzitter,
Laten we vooral zorgen dat onze stad levendiger blijft. En ik zeg dit omdat wij ons zorgen maken over de financiële huishouding bij Sport en Cultuurinstellingen. De kosten voor alle organisaties zijn ook bij hen de laatste tijd enorm toegenomen. Kosten die niet in verhouding staan tot de inflatiecorrectie van 5,2 % die de Rijksoverheid en vervolgens het college aan deze organisaties toebedeeld.


Ook deze instellingen hebben niet alleen te maken met gestegen loonkosten, maar ook met gestegen energieprijzen, onderhoud, strategische voorzieningen en het aantrekken c.q. het behouden van vakbekwaam technische medewerkers. De concurrentie op dat gebied, door legio concerten, festivals en evenementen in binnen- en buitenland is moordend. En zonder goede techneuten zullen voorstellingen minder kunnen leveren, waarbij in het uiterste geval voorstellingen komen te vervallen. De vraag aan het college is dan ook of u dat in een levendige stad acceptabel vindt? Graag ook uw antwoord op deze vraag.


Dank u wel

Ondernemende stad / Onderwijs programma /Bereikbaarheid

Raadszaal 19.15 – 21.45


Voorzitter, dank u wel,
Allereerst mijn complimenten aan het college en ambtenaren over de leesbaarheid van deze begroting. Dat wil niet zeggen dat de LPF het inhoudelijk overal mee eens kan zijn. Maar een begroting geeft niet alleen de beoogde geldstromen weer, maar geeft ook de bestuurlijke lijn aan.


Voorzitter,
Bij het besturen van een stad als Eindhoven moet je vooruit kijken. Geen 4, 10 of 20 jaar, nee kijk eens 50 jaar of nog verder vooruit. Hoe laten wij onze stad achter voor onze kinderen en kleinkinderen?


Voorzitter,
In Brainport Eindhoven hanteren wij al jaren de triple helix. Dat is het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid, inclusief onze sociale partners. Dus werken aan een sterke regio die welvarend is en zorg draagt voor het welzijn van onze inwoners. Het gezamenlijke doel is om de regio nóg sterker aan de volgende generatie over te dragen. De ontwikkeling van ons onderwijs en onze arbeidsmarkt is hierbij cruciaal.  


Brede Welvaart voorzitter is zelfs in uw kompas een van de MRE-opgaven. Samen oog hebben voor ons welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Een hele mond vol. Toch laten wij hier nog steken vallen. Niet iedereen in onze stad kan door omstandigheden profiteren van deze doelstellingen. Maar toch moeten alle inwoners, het bedrijfsleven en het MKB kunnen rekenen op een eerlijke en open dialoog. Ook als je van mening verschilt.

   
Voorzitter,
De bedoeling van het college is om de HOV-4 lijn naar ASML in Veldhoven over de Mauritsstraat en de Mecklenburgstraat te laten lopen. Al het overige autoverkeer moet dan wijken. Ook voor parkeren is dan geen plaats meer. In dit voorbeeld is een meningsverschil met buurt- en wijkgenoten aan de orde.
Om de situatie ten gunste voor de gemeente te beslechten huurde het college een “onafhankelijk” adviesbureau in, dat vóóraf al krijgt te horen waar de uitkomst van dat onderzoek aan moet voldoen. Overigens had ikzelf, maar ook iemand vanuit de media zoals deze tegen mij vertelde dat al verwacht. Eén en een is immers twee, werd erbij verteld.

 
Voorzitter,
Deze situatie is mij onlangs door een oud-ambtenaar van deze gemeente geschetst en na het lezen van deze bijdrage nog eens uitdrukkelijk bevestigd. Graag een antwoord op deze gang van zaken. Bewoners maken zich zorgen.

   
Dit wetende voorzitter, zetten wij inmiddels ook onze vraagtekens bij het traject Snelfietspad  van ASML naar de High Campus, of deze route op dezelfde wijze tot stand is gekomen. Dit omdat de route door het Ooievaarsnest en over de Hunnenburg voor fietsers en aanwonenden een levensgevaarlijk traject is. Je kunt na het voltooien daarvan wachten op ongevallen.


Een ander heikel punt kwam vorige week ter sprake bij een ingediende motie over het geheel “autovrij” maken van de kleine Berg. Na jaren praten met bewoners én ondernemers was men er uit. De Kleine Berg zou openblijven voor het doorgaand verkeer. Na een jaar zou er een evaluatie plaatsvinden.


Na het indienen van een vrije motie in de raadsvergadering van 10 oktober was de wethouder de afspraak met bewoners en ondernemers van de Kleine Berg helemaal vergeten. Dat de indiener en de wethouder toevallig beide van D66 huize zijn speelt hier natuurlijk geen enkele rol. Dat begrijp ik nog wel. Maar meerdere inwoners van onze stad hoor ik inmiddels, denken hier heel anders over. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard voorzitter. 

     
Dank u wel

Woningbouw, Fijne wijken, Leefbare wijken

Raadszaal 21.45 – 00.30

           
Voorzitter, dank u wel,
Allereerst mijn complimenten aan het college en ambtenaren over de leesbaarheid van deze begroting. Dat wil niet zeggen dat de LPF het inhoudelijk overal mee eens kan zijn. Maar een begroting geeft niet alleen de beoogde geldstromen weer, maar geeft ook de bestuurlijke lijn aan.


Voorzitter,
Het onderwerp in dit blok, Woningbouw, Fijne wijken en Leefbare wijken is niet het minste waar wij onze aandacht aan moeten besteden. Want alle 3 de items hebben nauw met elkaar te maken. Net zoals heel deze begroting waarvan je de afzonderlijke stukken niet los van elkaar kunt zien.


Woningbouw


Voorzitter,
De groeispurt met 45.000 duizend inwoners naar 300.000 duizend, kunnen wij alleen bereiken als we drastische gaan bijbouwen. Maar waar in onze stad moeten deze mensen wonen en waar gaan en kunnen  we bouwen? De duizenden woningen die Eindhoven jaarlijks wil bijbouwen, zullen door landelijke regeldruk en gemeentelijke bureaucratie, nog even los van de uitvoering bij lange na niet worden gehaald. In papieren plannen, hoe mooi dan ook, kun je niet wonen Daar maken wij ons als Lijst Pim Fortuyn, met name voor geboren Eindhovenaren grote zorgen over.


Voorzitter,
Het gaat ook niet alleen om het aantal inwoners en de vele bouwplannen. Zie de beschikbaarheid van bouwgrond, bouwvakkers, bouwmaterialen, de tijdrovende vergunningverlening, mede door de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht wordt. Een vergeet ook niet de forse  onnodige renteverhogingen van de Nederlands Bank – zo zien wij dat als Lijst Pim Fortuyn – waardoor investeerders een pas op de plaats maken of zelfs afhaken.


De hulp vanuit ASML is geboren uit eigenbelang, maar ook een positieve stap om de Metropoolregio op meerdere manieren bij te staan om de beoogde woningbouw en infrastructuur te realiseren.  Maar gemeentegrenzen zijn niet van elastiek en alle afzonderlijke gemeenteraden in deze regio, zullen het eigenbelang van hun gemeente zwaar laten meewegen. Er zal dus nog heel wat water door de Dommel moeten stromen om de neuzen van 21 gemeenten met een democratische besluitvorming in deze Metropoolregio, dezelfde kant op te krijgen. Deze handicap mag je niet onderschatten. 

 
Fijne en Leefbare wijken


Voorzitter,
Afgezien van tijdelijke excessen hebben wij in onze stad hierover niet te klagen. Maar laten we dat ook zo houden. Met de eerder genoemde groeispurt met veel mensen uit andere culturen kan leuk zijn indien men onze Nederlandse waarden onderschrijft. Maar laten wij onze stad ook veilig houden, zeker omdat tegenstellingen van culturen, zoals de laatste weken door de oorlog in het Midden Oosten overduidelijk is gebleken, kan leiden tot ongewenste situaties.


 Dank u wel.