Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Financieel jaarverslag 2022

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

31 december 2022

   31 december 2021

Balans

   

activa

Apparatuur

 

1.083

Te ontvangen

-

-

Liquide middelen

3.519

13.358

Totaal

3.519

14.441

     

passiva

   

Eigen vermogen

3.519

4.941

Verkiezingsfonds

 

9.500

Kortlopende schulden

-

 

Totaal

3.519

14.441

     

Baten en lasten 2022

   

Contributies, abonnementen

Afschrijving

-

1.083

 

Portokosten

240

 

Advieskosten

-

 

Representatie

-

 

Bankkosten

170

 

Algemene kosten

  1.926

 

Verkiezingskosten

 11.163

 

Advertentiekosten

-

 -

Verkiezingsfonds

 - 9.500

Donaties en contributies

-

2.785

Jonge Fortuynisten

-

-

Verkopen promotieartikelen

 -

876

Ontvangen vergoeding

 - -

Resultaat verslagjaar

-

1.422

 Totaal 14.583 14.583

Toelichting op het financieel verslag 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een verlies.

Het jaar 2022 was een verkiezingsjaar. Het saldo van het verkiezingsfonds is vrijgevallen.

als baten en kosten van de verkiezingen zijn als kosten opgenomen.

De algemene kosten bestaan uit kantoorkosten, kosten voor de website

en nandere kantoorkosten.

Het verlies is ten laste aan het eigen vermogen gebracht.

Tevens is er een donatie van € 3.500 aan het verkiezingsfons gedaan.

Paul Verhaegh,

penningmeester