Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering van onze partij op vrijdag 17 mei 2019, aanvang 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in het Stadskantoor (tegenover het Stadhuis). De ingang is gelegen links van het kantoor op de parkeerplaats. Omdat het Stadskantoor op dat tijdstip voor het publiek is gesloten, verzoeken wij u om daar op 19.15 uur aanwezig te zijn. U zult dan door een van de bestuursleden worden opgehaald. Indien u bent vertraagd, belt u naar 0654 90 59 59.

Agenda.
01. Opening.
02. Mededelingen en behandeling van de bij het secretariaat ingekomen stukken voor de ALV.
03. Vaststellen agenda, mede a.d.h.v. de door leden aangereikte agendapunten*).
04. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 8 juni 2018.
05. Jaarverslag voorzitter.
06. Jaarverslag secretaris.
07. Jaarverslag penningmeester.
08. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2018.
09. (Her)verkiezen leden kascommissie voor controle jaarstukken 2019.
10. Aftreden van de voorzitter en benoeming opvolging. Kandidaten kunnen zich via mail aanmelden.
11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
12. Sluiting

*) U wordt als lid in de gelegenheid gesteld extra agendapunten aan te leveren. Het bestuur zal deze agendapunten beoordelen en vervolgens wel of niet toevoegen aan de officiƫle agenda. Extra agendapunten kunt u aanleveren via

Wilt u zo goed zijn om ons d.m.v. een e-mail te laten weten of wij op uw komst mogen rekenen? Ons e-mailadres is . De notulen van de ALV 08062018 kunt u eveneens via dit
e-mailadres opvragen.

Namens het bestuur,
Charles M. Stroek, voorzitter