Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Komt er een asielzoekerscentrum in of nabij de Orangerie?

Eindhoven, 20 mei 2014 Omwonenden maken zich ongerust

TOCH ASIELZOEKERS IN ORANGERIE
20/9 Eindhovens Dagblad
UPDATE: INTERN ANTWOORD VAN HET COLLEGE ONDERAAN DIT ARTIKEL
(maar wel door het college 'vergeten' om het 4 maanden geleden te publiceren)

Geacht college,

Uit betrouwbare bron heeft onze fractie vernomen dat eind deze week (week 21) de laatste bewoners zullen vertrekken uit verzorgingshuis de Orangerie, gelegen aan de Castiliëlaan 15. Daarna zal de Orangerie dienst gaan doen als asielzoekerscentrum. Bewoners uit zowel Blixembosch als uit de Achtse Barrier maken zich ongerust over te verwachten overlast.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

1. Is het juist dat de laatste bewoners eind deze week de Orangerie hebben verlaten?

2. Is het bericht juist dat het college vergevorderde plannen heeft (en wellicht al heeft toegezegd) om aldaar asielzoekers in te huisvesten?

3. Zo nee, kunt u dit bericht dan tegenspreken? En wat gaat er met de huidige bebouwing en/of locatie gebeuren en binnen welke termijn kunnen de burgers dat verwachten?  

4. Zo ja: 

a. Waarom is de gemeenteraad hiervan niet in kennis gesteld?

b. Waarom zijn de bewoners in Blixembosch en de Achtse Barrier niet eerder op de hoogte gesteld?   

c. Per wanneer worden daar de eerste asielzoekers gehuisvest?   

d. Hoeveel asielzoekers en uit welk(e) land(en) worden daar gehuisvest?   

e. Zijn dit asielzoekers die via mensensmokkelaars naar ons land zijn gebracht?   

f. Is huisvesting van asielzoekers niet in strijd met het vigerende bestemmingsplan?   

g. Zijn daar in of rond de huidige bebouwing nog bouwactiviteiten te verwachten door b.v. uitbreiding van meer wooneenheden voor asielzoekers?   

h. Moet voor bouwactiviteiten het bestemmingsplan worden aangepast?   

i. Zijn voor het inrichten van een asielzoekerscentrum voor de Gemeente Eindhoven financiële consequenties aan verbonden? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten?

j. Zijn behalve voor huisvesting ook kosten voor onze gemeente betreffende b.v. levensonderhoud, scholing en ziektekostenverzekering? Hoe hoog verwacht u deze kosten op jaarbases.

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker _________________________________________________________________________________________ 21 mei 2014 Intern bericht van de raadsgriffier • De LPF heeft heel recentelijk raadsvragen gesteld over geruchten over het vrijkomen van de Orangerie in relatie tot opvang van asielzoekers. Wethouder mw. Scholten heeft verzocht het onderstaande antwoord te verspreiden onder de raad. Voor het beantwoorden van raadsvragen bestaat een standaard procedure. Dat vraagt binnen de organisatie een bepaalde behandeltijd. Vanwege de vermelde ontstane onrust en vragen vanuit de media is het toch zinvol om snel duidelijkheid te geven en nu niet de standaardprocedure te doorlopen. Jan Verheugt (Griffier) 21mei 2014
Intern antwoord aan de gemeenteraad • Door de LPF zijn raadsvragen gesteld over de mogelijke huisvesting van asielzoekers in de Oranjerie. Het antwoord luidt: er zijn geen plannen om in de vrijgekomen containerwoningen asielzoekers onder te brengen. Een korte toelichting daarbij. De Orangerie is geplaatst t.b.v. tijdelijke huisvesting voor de Archipel (ouderenhuisvesting). Dat was oorspronkelijk alleen voor Gagelbosch. Daarna is het ook gebruikt voor tijdelijke huisvesting voor de vervangende nieuwbouw van De Landrijt. De laatste bewoners keren nu terug naar hun nieuwe huisvesting. Het is voor de eigenaar van het complex niet mogelijk het complex voor andere doeleinden in te zetten. Gelet op de tijdelijkheid van de indertijd verstrekte vergunning kan dit alleen als er een nieuwe procedure wordt doorlopen. Daarmee vervallen een groot aantal raadsvragen. Graag horen we van de LPF of er nog vragen zijn die ze alsnog beantwoord willen zien. Lenie Scholten (Wethouder GroenLinks)