Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden Eindhoven

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 9 november2021 een besluit te nemen
.
Zij hebben de Begroting 2021 gelezen die burgemeester en wethouders op 28 september 2021 presenteerden.
 
Na het gesprek daarover in de meningsvormende vergadering van 2 november 2021 en de raadsvergadering van 9 november 2021 vragen zij extra aandacht Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden.
 
Constaterende dat:
 
- Nederland het drukst bevolkte land is van Europa;
- Dat mede door de aanhoudende massa-immigratie het ook in Eindhoven wel erg druk begint te worden;
- Er jaarlijks vele tienduizenden asielzoekers onuitgenodigd in ons land bijkomen;
- De leefbaarheid daardoor in het gedrang komt;
- Er een groot tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen;
- De huur- en koopprijzen tot ongekende hoogte zijn gestegen en de top daarvan nog niet is bereikt;
- Onze stad op ondemocratische wijze jaarlijks honderden asielzoekers met voorrang een woning moet aanbieden;
- Eindhovense woningzoekenden, zowel jongeren als ouderen vele jaren op wachtlijsten staan;
 
Overwegende dat: 
 
- Het geduld van onze eigen woningzoekende inwoners daardoor zwaar op de proef wordt gesteld;
- De asielinstroom nooit meer zal ophouden, tenzij je de juiste maatregelen neemt;
- Het college zich op de eerste plaats dienstbaar naar haar eigen inwoners moet opstellen;
- Eindhoven en het stedelijk gebied nu al vele tienduizenden woningen tekortkomen;
- De bouwopgaven voor de Metropoolregio Eindhoven ongekend groot zijn en deze aantallen de komende decennia ’s door meerdere oorzaken niet meer zijn in te lopen;
- De wachtlijsten voor Eindhovense woningzoekenden alleen maar langer zullen worden;
- De Lijst Pim Fortuyn vindt dat inwoners uit Eindhoven, van welke kleur of afkomst dan ook, voorrang moeten krijgen bij woningtoewijzing;
 
Stelt de raad voor het college te verzoeken:
 
1. Weerstand bieden tegen de ondemocratische regels die vanuit de EU in Brussel en het Nederlands Kabinet tot ons komen;
2. Als gemeente Eindhoven en daarnaast in overleg met de 21 regiogemeenten de nieuwe regering te verzoeken om met onmiddellijke ingang de asielstroom naar ons land te blokkeren;
3. Het college een daad te laten stellen door de op ondemocratische wijze toebedeelde asielzoekers te weigeren;
4. Bij woningtoewijzing inwoners uit Eindhoven, van welke kleur en afkomst dan ook, voorrang moeten krijgen;
5. Deze motie te delen met alle Provinciale Staten, Nederlandse gemeenten, de leden van de Eerste- Tweede kamer en de Regering.
 
Eindhoven 9 november 2021
 
Het lid van de raad
 
Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller