Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Initiatiefvoorstel tot het verlenen van een garantstelling aan PSV

 

Hieronder volgt het door de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven ingediende initiatiefvoorstel rondom het verlenen van een garantstelling aan PSV Eindhoven.

Initiatiefvoorstel tot het verlenen van een garantstelling aan PSV

1 Inleiding en probleemstelling

PSV Stadionexploitatie BV, hierna te noemen PSV, heeft een garantstelling van 45 miljoen euro gevraagd aan de Gemeente Eindhoven. Met deze garantstelling wordt het voor PSV mogelijk om de dure stadionhypotheek over te sluiten naar een nieuwe hypotheek, waardoor PSV heel noodzakelijk en structureel ca. 4 miljoen euro per jaar kan besparen.

Deze financiële herregeling is derhalve voor PSV noodzakelijk om continuïteit te kunnen waarborgen. In een eerder stadium is deze aanvraag voor garantstelling echter door het college geweigerd.

Momenteel wordt er in opdracht van het college onderzoek gedaan naar alternatieven voor deze garantstelling. Het onderzoek naar deze alternatieven neemt echter te veel tijd in beslag. Tijd die PSV niet meer heeft. Voor PSV is het inmiddels ’twéé voor twaalf’. Bovendien voldoen deze alternatieven niet aan de noodzakelijke wensen en behoeften van PSV omdat daarmede de structurele rentelasten van de huidige hypotheek niet worden verlaagd. Daar komt bij dat het Philips concern ten behoeve van PSV ook een garantstelling wil verlenen van 35 miljoen euro, dit echter wel onder de voorwaarde – en Philips verwacht dit ook – dat de gemeente Eindhoven een garantstelling aan PSV verleent van 45 miljoen euro.

In dit initiatiefvoorstel wordt bekeken op welke wijze door de gemeente kan worden voorzien in het verzoek van PSV.

2 Wat willen we bereiken

Door lagere lasten op het stadion kan worden bewerkstelligd dat PSV haar sportieve doelstelling om in de Europese top te blijven spelen haalbaar blijft. De bijdrage die PSV als Europese topclub op deze manier aan bekendheid en imago van Eindhoven levert is van onschatbare waarde.

3 Wat gaan we daarvoor doen

Bij het verlenen van garantstellingen is de gemeente allereerst gehouden aan de wettelijke bepalingen. Met name betreft dit de Wet Fido. Deze wet bepaalt dat gemeentelijke overheden alleen garantstellingen mogen verlenen uit hoofde van de publieke taak. In de toelichting op de wet staat uitdrukkelijk dat het het gemeentebestuur is die bepaalt wat er onder de publieke taak moet worden verstaan. Gelet op het belang dat PSV als Europese topclub voor Eindhoven heeft (zie ook hieronder), is er hier zeker sprake van een publieke taak.

De wijze waarop in Eindhoven wordt omgegaan met leningen en garantstellingen ligt vast in het Treasurystatuut. In oktober 2004 is het Treasurystatuut aangepast, sinds die datum ligt de bevoegdheid om te beslissen over garantstellingen bij het college. Het college houdt bij het uitoefenen van deze bevoegdheid vanzelfsprekend rekening met de opvattingen van de gemeenteraad.

In een bijlage bij het Treasurystatuut ligt het beleid vast dat het college hanteert bij garantstellingen. Voor zover hier van belang bepaalt dit beleid o.a. dat garantstelling alleen wordt verleend als de activiteit waarvoor een garantstelling wordt aangevraagd zonder de garantstelling niet exploitabel tot stand kan komen. Dit is in het geval van het PSV-Stadion vanzelfsprekend niet aan de orde. Een gemeente heeft echter het recht (en zelfs de plicht) om in individuele gevallen af te wegen of er speciale omstandigheden aanwezig zijn die afwijking van het beleid rechtvaardigen.

De voorliggende vraag is dus of er in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden. De Lijst Pim Fortuyn beantwoordt deze vraag met een volmondig ‘ja’.

Het is een bewezen feit dat de economische impuls, die ondernemers in Eindhoven dankzij PSV behalen, groot is. Ook de wereldwijde uitstraling en bekendheid van Eindhoven is voor het grootste deel te danken aan PSV (Eindhoven) en niet te vergeten ook aan het Philips concern. De bijdrage die PSV als Europese topclub op deze manier aan de Brainportstrategie levert is van onschatbare waarde. Een communicatiestrategie die vergelijkbare resultaten op zou moeten leveren is onhaalbaar en onbetaalbaar.

Verder is het een historisch en vaststaand feit dat de Gemeente Eindhoven en Philips op economisch gebied niet los van elkaar kunnen worden gezien. Ook voor de – nabije – toekomst zal een goede relatie met zowel PSV als Philips voor Eindhoven essentieel blijken te zijn. Philips verwacht en mag ook verwachten dat de Gemeente Eindhoven haar verantwoordelijkheid hierin neemt. Eindhoven heeft Philips nu en in de toekomst meer dan eens dringend nodig. Denkt u hierbij aan grote projecten zoals de High Tech Campus, de Internationale School, het Evoluon, maar ook voor Strijp-S is medewerking van Philips nodig. Zo zijn er en komen er in de toekomst nog vele zaken op ons af waarbij de medewerking van PSV en Philips noodzakelijk is en die de Gemeente Eindhoven dan ook zeer op prijs zullen stellen Niet alleen het verleden, maar ook het heden bewijst onomstotelijk het gelijk van deze stelling.

Ten aanzien van de alternatieven voor de garantstelling die het college onderzoekt kan ik kort zijn. Een garantstelling is veel goedkoper voor de Gemeente Eindhoven en veel effectiever voor PSV, dan welke andere oplossing dan ook. Bovendien ontbreekt het PSV aan tijd om een verder onderzoek af te wachten.
Het mag duidelijk zijn dat de conclusie is dat gemeente Eindhoven in dit uitzonderlijke geval een uitzondering moet maken op het bestaande beleid en de gevraagde garantstelling aan PSV moet verlenen. Hierbij is de snelheid van handelen van het grootste belang. Het is voor PSV van levensbelang en dringend noodzakelijk dat er vóór 15 juni as. duidelijkheid is, omtrent de vraag of de Gemeente Eindhoven bereid is de garantstelling van 45 miljoen euro te verlenen. Op deze dag zal door PSV de beslissing genomen dienen te worden hoe het verder moet en of het stadion verkocht dient te worden, om de komende jaren financieel te kunnen overbruggen. De beoogde verkoop zal voor PSV op termijn echter zéér onvoordelig zijn.

4 Wat kost het

Er van uitgaande dat PSV – gezien het lange verleden - de overige lasten voor het stadion op tijd en trouw zal blijven betalen, zijn er voor de gemeente Eindhoven geen kosten aan verbonden. Dit in tegenstelling tot welke alternatieven dan ook.

Stel dat PSV – na 93 jaar een goed financieel beleid gevoerd te hebben – haar betalingsverplichtingen niet meer na kan komen, dan heeft de gemeente Eindhoven kapitale onderpanden op A1 locaties als onderpand (PSV-stadion en complex ‘de Herdgang' aan de Oirschotsedijk). Overigens is PSV bereid om van de nieuwe hypotheek € 15 miljoen euro in depot te storten, ten gunste van de Gemeente Eindhoven. Bij calamiteiten is de nieuwe bank van PSV bereidt om voor de eerder genoemde onderpanden een hypothecaire lening aan de gemeente Eindhoven te verstrekken. De risico’s kunnen derhalve als zeer laag worden bestempeld, temeer omdat Philips – als oprichter en nog steeds als hoofdsponsor van PSV - in een eerder stadium positief heeft gereageerd op een garantstelling van 35 miljoen euro, ondanks de eventuele risico’s die ook voor Philips gelden.

Een ontwerp-raadsbesluit bied ik u hierbij ter vaststelling aan.

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn


Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven;
gezien het voorstel van ………………….;

besluit:

1 vast te stellen dat de bijzondere waarde die PSV heeft voor de naamsbekendheid en uitstraling van Eindhoven rechtvaardigt dat de gemeente in afwijking van het bestaande beleid een garantstelling van € 45 miljoen aan PSV Stadion Exploitatie BV verleent voor een hypothecaire lening;

2 het college op te dragen om de hiervoor noodzakelijke handelingen met de grootst mogelijke spoed te verrichten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van


, voorzitter.


, griffier. 


Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

1 juni 2006