Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten

 

Financieel Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2015

 

portomonee

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


31 december 2015        -           31 december 2014

 

Balans

activa

Te ontvangen

1.834

  870

Liquide middelen

   427

  569 

Totaal

2.261

1.439

passiva

Eigen vermogen

2.261

1.439

Verkiezingsfonds

-

-

Kortlopende schulden

-

-

Totaal

2.261

1.439

Baten en lasten 2015

Contributies, abonnementen

372

Portokosten

21

Advieskosten

-

Vergaderkosten

-

Bankkosten

77

Algemene kosten

50

Webpresence

388

Verkiezingen 2014

-

Onttrekking verkiezingsfonds

-

Donaties en contributies

-

1.705

Rentebaten

-

-

Verkopen promotieartikelen

-

25

Resultaat verslagjaar

823

Totaal

1.730

1.730

Toelichting op het financieel verslag 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo

Paul Verhaegh,

penningmeester

 

Laat reactieformulier zien