Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Gecombineerde commissievergadering Begroting 2016

UPDATE 22/10: Onvolledige beantwoording door het college


Eindhoven 20 oktober 2015

Voorzitter, dank u wel,

Ik zal het vandaag kort houden. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn maakt zich al jaren grote zorgen over de Eindhovense begrotingssystematiek. Nu vandaag weer over de begroting van 2016. Deze laat zien dat het college wederom niet in staat is gebleken om de jaarlijkse baten en lasten op een gezonde wijze met elkaar in evenwicht te brengen. Het college mag zich dat aanrekenen.

In 2016 moet er weer 100 miljoen euro worden bijgeleend om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Als dit incidenteel zou gebeuren voorzitter had u mij daar niets over horen zeggen. Maar iedereen in deze raadszaal weet, dat het bij-lenen van vele miljoenen euro’s al 10 jaar achtereen gebeurd. Het is kennelijk een gewoonte geworden. Een slechte en een gevaarlijke gewoonte!

Het gevolg hiervan is dat het bedrag dat de Gemeente Eindhoven alleen al schuldig is aan de bank, hierdoor stijgt naar 452 miljoen euro. De rente die de Gemeente Eindhoven in 2016 over deze schuld moet betalen overstijgt de 10 miljoen euro per jaar. 

Bovendien zal het eigen vermogen van de stad in een periode van 10 jaar, dus op het eind van 2016 met 386 miljoen zijn teruggelopen naar 189 miljoen euro Wij weten dat de Gemeente Eindhoven geen bedrijf is, maar toch wil ik een vergelijking maken.

Je moet als ondernemer eens tegen de bank zeggen dat je bij hen een schuld hebt van 452 miljoen, waar op het einde van het boekjaar een eigen vermogen tegenover staat van maar 189 miljoen euro. Ik denk dat dit gesprek voor de ondernemer niet positief zal verlopen.

Als wij daarbij de kasgeldleningen en de overige vlottende passiva, samen goed voor 236 miljoen euro aan schulden, want het zijn schulden, nog eens van het eigen vermogen van 189 miljoen aftrekken, dan komt de Gemeente Eindhoven met min 47 miljoen euro terecht op een negatief eigen vermogen. 

Het zal allemaal wel volgens de BBV regeltjes (Besluit, Begroting en Verantwoording) zijn, maar gezond kunnen wij de financiële positie niet noemen. Zelfs verre van dat.

Met de financiële onzekerheden van dit moment, waarbij ik denk aan de 12 miljoen euro tekort bij de Internationale School, het financiële vraagstuk IHP en de structurele tekorten bij het Muziekgebouw, is het vragen om, en sturen naar grote financiële problemen op zeer korte termijn.

Voorzitter,

Door het optellen van enkele bedragen zoals: de huidige bankschuld incl. de bij te lenen miljoenen euro’s, het bedrag dat de stad heeft ingeteerd op het eigen vermogen, de kasgeldleningen en de vlottende passiva is de financiële positie van deze stad in 10 jaar tijd met ruim 1 miljard euro (1.074.000.000 miljoen) gedaald.

(Bank schuld 452 mio / eigen vermogen 575 – 189 = 386 mio / Kasgeldleningen 66 mio / overige vlottende passiva 170 mio)

De financiële draagkracht van onze stad is inmiddels onvoldoende gebleken om het huidige niveau van sociale voorzieningen, maar ook de sport- en culturele activiteiten duurzaam in stand te houden. Zo schrijft het college het zelf op pagina 10 van de begroting 2016. En dan toch nog meer geld bij lenen? Dat lijkt onze fractie voor de slimste regio niet erg slim.

De LPF fractie heeft over de begroting 2016 twee brandende vragen:

1. Welk financieel risico op alle niveaus loopt de Gemeente Eindhoven als de rente weer gaat stijgen en duurder geld moet lenen om goedkope leningen af te lossen?

2. Kunt u ons uitleggen hoe de colleges die na u komen, de Eindhovense begroting structureel sluitend kunnen krijgen als zij jaarlijks ruim 10 miljoen of meer aan rente moeten betalen en tevens de schuld van 452 miljoen euro moeten afbouwen?

Voorzitter,

Ik heb in het begin van mijn betoog beloofd om het kort te houden en daar houd ik mij nu aan. Maar ik verwacht wel een eerlijk, helder en duidelijk antwoord op de 2 gestelde vragen. 

Dank u wel.

Beantwoording

De wethouder van financiën de heer drs. W. Seuren (D66) heeft tijdens zijn betoog geen aandacht geschonken aan onze zorgen. Volgens hem is de begroting tot 2019 structureel sluitend.

Ik heb hem tijdens de vergadering nog aangesproken en de vragen aan hem gemaild. De wethouder zou deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Rudy Reker

En nu de beantwoording door het college die geen antwoord geeft op de 2 gestelde vragen

Geachte heer Reker, beste Rudy,
 
Bijgaand, in afstemming met wethouder Seuren, de antwoorden op de twee vragen.
 
1. Welk financieel risico op alle niveaus loopt de Gemeente Eindhoven als de rente weer gaat stijgen en duurder geld moet lenen om goedkope leningen af te lossen?


Antwoord:
Bij herfinanciering is er altijd sprake van renterisico. De beweging van de rente wordt periodiek (meerdere keren per jaar) geanalyseerd, om de ontwikkeling te volgen en hierop te kunnen acteren. Daarnaast zijn er normen in de begroting opgenomen, zoals de renterisiconorm. Met deze norm komen gemeenten tot een dusdanige opbouw van de langlopende leningenportefeuille dat tegenvallers als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mate worden beperkt.

Het totaal aan aflossing en herfinanciering mag jaarlijks maximaal 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm wordt voor 2016 begroot op € 175 miljoen. In 2016 blijven we binnen de norm.

De aflossingen bedragen € 64 miljoen en er zijn geen renteherzieningen. Nieuwe leningen trekken we aan met looptijden tussen de 5 en 10 jaar. Dit vormt een optimale mix tussen de te betalen rente op nieuwe leningen en het renterisico bij herfinanciering. Het streven is om jaarlijks maximaal € 50 miljoen af te lossen op leningen waarvoor herfinanciering nodig is. Het renterisico is daardoor beperkt.
 
2. Kunt u ons uitleggen hoe de colleges die na u komen, de Eindhovense begroting structureel sluitend kunnen krijgen als zij jaarlijks ruim 10 miljoen of meer aan rente moeten betalen en tevens de schuld van 452 miljoen euro moeten afbouwen?


Antwoord:
Het opstellen van een sluitende begroting is afhankelijk van de politieke keuzes die bij de Kadernota worden gemaakt. De renterisiconorm, jaarlijks gepresenteerd bij de cyclische instrumenten, helpt bij de het maken van deze politieke keuzes.

De huidige jaarlijkse rente bedraagt netto ongeveer € 6½ miljoen op een exploitatiebegroting van € 880 miljoen.

Voor de rentelasten van de aangegane schulden en de rentelasten van de schulden die nog aangegaan gaan worden is structureel budget geraamd in voorliggende begroting 2016. Tevens is de waarde van de activa hoger dan de schulden.
 
Ik hoor het graag als er n.a.v. deze antwoorden nog vragen zijn.
 
Met vriendelijke groet,