Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

 

wonen en leefbaarheidTrots en geborgenheid creëren in een geweldige stad om te wonen

Bouwen met visie
De stad Eindhoven groeit nog steeds en wil van ca. 227.000 inwoners doorgroeien naar 300.000. De reden hiervoor is dat er dan meer belastinggelden binnenkomen om de noodzakelijke onderhoudskosten in deze stad te kunnen blijven betalen. Omdat de beschikbare grond binnen onze stadsgrenzen schaars is wil men het bouwen zoveel mogelijk doen binnen de Ring, dus in en rondom het centrum. Niet voor niets worden bij alle herontwikkelingen het bouwen van woontorens als eis aan de investeerders meegegeven. Maar een visie houdt veel meer in dan alleen het doel van 300.000 inwoners. Denk alleen maar aan de verhoudingen tussen sociale huurwoningen, koopwoningen, studio’s en studentenkamers in de gewenste prijsklasse.

Verduurzaming
De kosten gaan voor de baat uit, is zeker van toepassing als wij het hebben over het vergroenen en isoleren van woningen en bedrijven. Niet alleen zal doordoor het wooncomfort toenemen maar ook zullen de energiekosten van de bewoners aanzienlijk lager worden. De LPF wil onderzoeken of wij daar met een financiële regeling aan kunnen bijdragen.

Realistisch zijn en blijven
Ook de bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid bij de nieuwbouwprojecten zijn punten van aandacht. Het huidige Eindhovens college maakt grote inschattingsfouten door te stellen dat veel personen die in de binnenstad zijn komen wonen alleen van het openbaar vervoer en de e-bike gebruik zouden maken. Dat dit niet reëel is en problemen met zich meebrengt zien wij in Meerhoven waar op 3 woningen maar 2 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.

Eindhoven, studentenstad
Het gaat goed met het aantal studenten uit binnen- en buitenland dat naar Eindhoven komt om te studeren. De meeste van die studenten hebben behoefte aan woonruimte om zich hier te kunnen vestigen. Daar ligt een grote opgave voor de woningbouwcoöperaties i.s.m. de gemeente omdat kamerverhuurpanden in wijken veelal leiden tot meerdere soorten van overlast. Het is duidelijk dat buurtbewoners hier niet op zitten wachten.

Overlast gevende kamerverhuurpanden
Tegen alle afspraken en beloften in is de handhaving bij overlast van kamerverhuurpanden in onze stad ernstig tekortgeschoten. Huisjesmelkers hebben vrij spel en maar één doel voor ogen en dat is zoveel mogelijk en tegen een zo hoog mogelijke prijs kamers verhuren. Dan is het niet verwonderlijk dat je daar schrijnende gevallen tegenkomt van kamerbewoners. Het opkopen van panden in woonwijken en deze klaarmaken voor kamerverhuur gaat te gemakkelijk en tast de leefbaarheid in die wijken ernstig aan. De LPF is tegen teveel kamerverhuurpanden in een straat of wijk. Als er legale kamerpanden zijn zullen deze aan zeer strenge eisen moeten voldoen en waar handhaving een onlosmakelijk deel van moet uitmaken. Het recente verleden heeft onomstotelijk aangetoond dat buurtbewoners hier meer inspraak in moeten krijgen.

Omzettingsvergunningen
Al veel te lang is het de Lijst Pim Fortuyn een doorn in het oog dat eigenaren van woningen en makelaars panden opkopen en vervolgens gaan ombouwen voor kamerverhuur. Dat dit in straten en wijken een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid merken wij als LPF maar al te goed. Het gaat te gemakkelijk waarbij de huidige wijkbewoners geen stem hebben maar wel met de overlast komen te zitten. Vreemd genoeg kan een bezwaarschrift pas als het pand ondertussen als kamerverhuurpand in gebruik is genomen. Zie deze mogelijkheid maar als mosterd na de maaltijd. Door lawaaioverlast, te weinig parkeerruimte, de doorgang op trottoirs wordt belemmerd door gestalde fietsen en containers gaat de leefbaarheid achteruit. Hierdoor wordt ook het sociaal contact in de wijk aanzienlijk minder. Makelaars en huisjesmelkers slaan meedogenloos toe als de oorspronkelijke bewoners gaan verhuizen. Bestaande panden worden zo steeds minder waard doordat de wijk zichtbaar verpauperd. Helaas zien wij dat in Eindhoven in veel te veel wijken gebeuren.

Variatie en balans in woonwijken
Een ideale wijk is een veilige gevarieerde wijk. Een wijk van koop- en huurwoningen in gevarieerde prijsklassen, waar jong en oud kunnen wonen. Maar ook een wijk waar niet teveel asielzoekers of statushouders worden geplaatst omdat dat de integratie van deze groepen niet ten goede komt en gettovorming kan ontstaan wat de leefbaarheid in de wijk weer nadelig beïnvloed. Een wijk waar ook ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Op korte afstand van scholen, kinderdagverblijven, gezondheidscentra, sportverenigingen, winkelcentra en natuurlijk met voldoende parkeergelegenheid. Laat ook studenten volop genieten van Eindhoven. Er zijn meerdere stadswijken die de potentie hebben om aantrekkelijk te zijn voor jonge gezinnen, jongeren, (afgestudeerde) academici en expats. Speciaal voor ouderen in een huurwoning dient er een budget te zijn om woningen aan te passen zodat ze naar eigen wens zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als banken geen hypotheek willen verstrekken aan ouderen met een eigen woning waar het geld in stenen zit i.p.v. op de bank moet snel en zonder overtollige bureaucratie worden onderzocht of de gemeente daarvoor garant kan staan, zodat ook deze woningen kunnen worden aangepast.

Meer groen, levendiger en gezelliger
Met alleen groen aanleggen of het planten van bomen ben je er niet. Groen heeft onderhoud nodig en bomen moeten op tijd worden gesnoeid. De gemeente mag zich niet aan de verantwoordelijkheid onttrekken zoals nu gebeurd door overlast op het bordje van de bewoners te leggen. Ook natuurlijke waterplassen en het omleggen of naar boven halen van ondergrondse riviertjes, zoals de Gender en de Stadsgracht kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Maak Eindhoven een bruisende stad
Dat doe je niet op de wijze zoals nu al jaren in deze stad is gebeurd. Durf met een langetermijnvisie de stad Eindhoven op een hoger niveau te tillen, naar een stad waar het goed toeven is en waar veel is te zien en te beleven. Dat kan financieel gezien niet van vandaag op morgen maar je moet er nu al rekening mee houden. Nu geen miljoenen euro’s kostende en onherstelbare korte termijnplannen uitvoeren als deze later belemmerend werken bij hogere plannen. Blijf met plannen maken niet in een kringetje draaien. Durf in deze stad eens een keer ‘out of the box’ te denken. Uiteindelijk is Eindhoven de vijfde stad van ons land en in de nabije toekomst is niet uit te sluiten dat het de Metropoolstad is van deze regio met zevenhonderd duizend inwoners.

Van Brainport naar Mainport
Als één van de drie economische kerngebieden van Nederland moet je met een langetermijnvisie aanspraak maken op provinciale, Rijks en Europese subsidies.

Postzegelplannen
Nog steeds worden er in Eindhoven mooie plannen en ontwerpen gemaakt. Maar de finishing touch, het samensmelten van het geheel is al vele jaren een groot hiaat in het gemeentelijk beleid. In onze fractie wordt meerdere keren gekscherend gesproken van een gemeentelijke langetermijnvisie van anderhalve week. Neem nu het prachtige project dat op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het station is gepland. De wegen daaromheen worden versmald naar twee maal een rijbaan, waarvan een baan is voor het lokale verkeer en een tegengestelde rijbaan voor het HOV vervoer. Op deze wijze zullen deze wegen altijd een barrière blijven. Waarom brengen wij de wegen daar niet ondergronds in een tunnel? Te beginnen op de Vestdijk direct na de brug over de Dommel en op de Stationsweg ruim voor het Student Hotel? De gehele binnenstad wordt dan met elkaar verbonden. Dit maakt de binnenstad aantrekkelijker, gezelliger, veiliger en milieuvriendelijker. En niet op de laatste plaats is van levensbelang voor de lokale economie om de binnenstad bereikbaar te houden. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•Enkele stadswijken zodanig inrichten dat deze aantrekkelijker worden voor jonge gezinnen, jongeren en studenten

•Verduurzamen van woningen

•Meer groen in wijken met waar mogelijk natuurlijk bovengronds water

•Voldoende parkeerruimte bij de woning

•Ouderen de kans geven om zolang mogelijk thuis te blijven wonen en een bankgarantie

•Een langetermijnvisie met gedurfde plannen voor onze stad

•Als Brainport en Mainport regio een beroep doen op provinciale, Rijks- en Europese subsidies