Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Overdaad schaadt

 

Eindhoven, 28 februari 2016

Update: Met antwoord van het college

Geacht college,

In december viel er bij de bewoners van de Frankrijkstraat een anoniem maar alarmerend briefje in de brievenbus. Daarin stond vermeld dat vanaf april 2016 in het huidige Summa-College in de Frankrijkstraat 101 een opvangcentrum voor asielzoekers zou komen.

Een dag later werd dit door Woningstichting Thuis met een huis-aan-huis bericht tegengesproken. Wel zou samen met een bouwbedrijf de mogelijkheid worden bekeken om in het Summa-College kleine appartementen te maken voor een gemengde (?) groep bewoners zoals starters, vergunninghouders en andere alleenstaande woningzoekenden. Volgens ongeruste buurtbewoners zou het huidige gebouw worden voorzien van balkons, waar de buurt niet vrolijk van wordt.

Als je naar de voorgestelde doelgroep nieuwe bewoners kijkt, zou het zomaar kunnen dat alle appartementen worden vergeven aan alleenstaande asielzoekers met een islamitische achtergrond. De meeste daarvan, zo niet allemaal, zijn de hele dag thuis omdat zij geen werk hebben en daardoor bij goed weer op de balkons hangen of doelloos door de wijk lopen. Volgens de buurtbewoners kan dat tot irritatie leiden en mogelijk de privacy van de buurtbewoners schenden. Volgens hen zijn de vrijdag en zaterdag in Woensel al een Mekka van islamitische kleding.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

1. Is het juist dan het huidige Summa-College binnenkort wordt omgebouwd tot een appartementencomplex?

2. Is het juist dat daarin dan asielzoekers worden gehuisvest?

3. Is het college zich ervan bewust dat deze voormalige sociaal gezonde wijk de laatste jaren door de komst van vele islamitische bewoners, de Salafistische Al Fourqaan moskee, de nieuwbouw van de islamitische school en nu weer een appartementencomplex voor asielzoekers zal afglijden tot een Eindhovense ‘Schilderswijk’?

4. Indien u de voorafgaande vragen met ja hebt kunnen beantwoorden, wat kunt of gaat u dan ondernemen om de huidige bewoners gerust te stellen?

Rudy Reker

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders 

Vraag 1: Is het juist dan het huidige Summa-College binnenkort wordt omgebouwd tot een appartementencomplex? 

Ja, het pand Frankrijkstraat 101 wordt omgebouwd tot 68 studio’s c.q. kleine appartementen in de sociale huur. Woonstichting ’thuis staat op het punt het pand te verwerven.

Dit past binnen de door de raad vastgesteld Woonvisie waarin is opgenomen dat Eindhoven voortvarend inzet op het produceren en op de markt brengen van ‘flexwonen’. Daarbij gaat het om snel beschikbare, vaak relatief sobere en betaalbare woonruimte, die meestal tijdelijk gehuurd wordt. De doelgroep voor flexwonen is divers: expats, studenten, arbeidsmigranten, vergunning- of statushouders, mensen die vanuit een scheiding op zoek zijn naar een woonruimte, uitstroom uit de maatschappelijke opvang, etc.

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties maken op basis van de Woonvisie prestatieafspraken. Daarin geven partijen aan de komende vijf jaar circa 1000 flexeenheden te willen realiseren. De activiteiten van ‘thuis rondom dit Summa pand aan de Frankrijkstraat passen binnen die ambitie.

Vraag 2: Is het juist dat daarin dan asielzoekers worden gehuisvest?

Nee, asielzoekers worden in Nederland opgevangen in asielzoekerscentra.  Eindhoven heeft wel een opgave in het huisvesten van vergunning- of statushouders. Op maandag 29 februari is in het Stedelijk Gebied het Actieplan Statushouders 2016-2017 ondertekend door gemeenten, het COA en de corporaties. De intenties van het Actieplan worden onderschreven door de Provincie en de stichting Vluchtelingenwerk. Op deze manier worden de handen ineengeslagen om de huisvesting van vergunninghouders in het Stedelijk Gebied Eindhoven in goede banen te leiden. Onder andere wordt de woningvoorraad uitgebreid om verdringing op de woningmarkt te voorkomen. Ook zijn afspraken gemaakt over een goede eerste begeleiding en komen er betere matches tussen de woningzoekende vergunninghouders en hun beoogde woonplaats.

De herontwikkeling van het kantoorgebouw aan de Frankrijkstraat tot kleine wooneenheden past binnen het kader van de toevoeging van betaalbare sociale huurwoningen zoals aangegeven in het regionaal Actieplan Statushouders. De eenheden zullen met name beschikbaar komen voor woningzoekenden die op korte termijn een betaalbare woning nodig hebben. Voor een deel zullen dat vergunninghouders zijn. Woonstichting ’thuis streeft uit een oogpunt van goed sociaal beheer naar een goede mix van doelgroepen. 

Vraag 3: Is het college zich ervan bewust dat deze voormalige sociaal gezonde wijk de laatste jaren door de komst van vele islamitische bewoners, de Salafistische Al Fourqaan moskee, de nieuwbouw van de islamitische school en nu weer een appartementencomplex voor asielzoekers zal afglijden tot een Eindhovense ‘Schilderswijk’? 

Wij herkennen ons niet in de beeldvorming zoals die door u wordt geschetst. 
  
Zoals reeds geantwoord op vraag 2 is hier geen sprake van een appartementencomplex voor asielzoekers. Daarnaast zien we de door u geschetste ontwikkeling niet. De wijk Kronehoef, waar de Frankrijkstraat in ligt, wijkt qua aandeel bewoners van niet-westerse allochtone afkomst nagenoeg niet af van het Eindhovense gemiddelde. De trend in de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling is hetzelfde als voor de stad Eindhoven. Wel ligt er een opgave in de wijk Kronehoef, omdat het een buurt is met een relatief hoge werkloosheid en een laag inkomens- en opleidingsniveau. Kronehoef is mede daarom aangemerkt als actiegebied 2015-2018. Over de actiegebieden bent u reeds separaat geïnformeerd.

Vraag 4: Indien u de voorafgaande vragen met ja hebt kunnen beantwoorden, wat kunt of gaat u dan ondernemen om de huidige bewoners gerust te stellen?

Niet van toepassing


Eindhoven 15 maart 2016