Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Raadsleden willen de waarheid en niets anders dan de waarheid

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Alle raadsleden maar ook commissieleden van de Gemeente Eindhoven offeren hun vrije tijd op in dienst van de burgers en hun stad. Daar staat wel een financiële vergoeding tegenover die echter in veel gevallen niet in overeenstemming is met de tijd om de taak van raadslid of commissielid goed te kunnen vervullen. Ik zal in deze raadsvragen daar niet dieper op ingaan want het is de vrije wil en keuze van de desbetreffende personen om dat werk naar eer en geweten te doen.

Waar ik wel dieper op in wil gaan is dat alle raads- en commissieleden recht hebben op eerlijke, volledige en tijdige informatie van het college om over een bepaald onderwerp een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hoewel raads- en commissieleden verschillende standpunten kunnen innemen en hun onderbuikgevoel nooit een overtuigend bewijs mag zijn, is het tegenovergestelde niet altijd met hard bewijs te staven. Toch ben ik ervan overtuigd dat wij met zowel het IJssportcentrum alsook met de Tongelreep bewust verkeerde informatie toegespeeld hebben gekregen. Om wat voor reden de raads- en commissieleden selectief verkeerde informatie hebben gekregen laat zich slecht raden.

Om een paar voorbeelden te noemen over de twee hierboven genoemde accommodaties.

Er wordt gegoocheld met exploitatiecijfers door bewust hoge externe kosten zoals bij De Genneper Parken deel uit te laten maken van beide accommodaties, die nul komma nul te maken hebben met de exploitatie zelf. Maar ook de veel te hoge gemeentelijke overheadskosten die men ten laste brengt van beide accommodaties drukken het resultaat verder in de rode cijfers. Op de vraag naar het aantal fte’s dat is gemoeid met de gemeentelijke overhead, kan men geen antwoord geven. De honderdduizenden euro’s die er nu staan is mijn inziens gewoon een slag in de lucht. Bij dezelfde vraag over de Genneper Parken verslikken de woordvoerders zich er zowat in. Het gevolg is dat er meerdere raadsleden gaan twijfelen over alle andere cijfers en afname van bezoekers die ons als een worst worden voorgehouden. Maar ja, goed rekenen is de Gemeente Eindhoven ook niet gegeven.

Tijdens de meningsvormingsbijeenkomst op 29 maart jl. waar wij technische vragen konden stellen werden namens het college, even los van de cijfertjes, meerdere bewijsbare onjuistheden genoemd.

‘’De renovatie van De Tongelreep was echt hard nodig want het bad was al 40 jaar oud’’.
Nee college, dit is onjuist. Dit bad is in 1986 in gebruik genomen en bij de officiële opening in 1987 waren er al een miljoen badgasten geweest (met dank aan Eindhoven in Beeld). De Tongelreep is dus 30 jaar oud. Dit is geen vergissing, dit is bewust liegen!

- “De opstaande rand rond het zwembad zou wettelijk verboden zijn”.
Daarom moet het worden afgebroken en voor ruim 11 miljoen euro een nieuw bad worden gebouwd. Dit is pure onzin want dit onderwerp wordt nergens in het Bouwbesluit van Zwembaden en in de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden genoemd. Natuurlijk als je een aannemer vraagt een nieuw zwembad te bouwen zal het eigentijds worden gebouwd en ingericht. Dat heeft echter niets te maken met de huidige veiligheid of verboden bouwwerken in het zwembad.

- Het golfslagbad uit de exploitatie halen en later (!) kijken hoe je die plaats invult, slopen of verhuren aan derden of wellicht beide, klonk ook niet geruststellend uit de mond van mensen die gaan over honderden miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. Het is heel jammer dat deze rekenwonders die ons 29 maart jl. hebben voorgelicht niets kunnen bedenken wat zij na een eventuele sluiting met het golfslagbad zouden kunnen doen.

Onze voorkeur is het openhouden en de toegangsprijs naar beneden bijstellen hetgeen het aantal bezoekers positief kan beïnvloeden. Het college heeft destijds toen de prijsverhogingen werden toegepast beloofd de bezoekersaantallen in verhouding tot de toegangsprijs goed te blijven volgen maar daar is, blijkt nu weinig tot niets van terecht gekomen.

- De argumenten van het college waarom de beweegbare bodem in het springbad destijds niet is gerepareerd klonk absoluut niet overtuigend. Men zit elkaar aan te staren wie er wat over gaat zeggen. Wat er is gezegd werd ter plaatse uit de duim gezogen. Al met al een trieste constatering. Het argument, zo werd ons wijsgemaakt, was dat de bodem te vaak omhoog is gegaan en daarom is versleten. Maar daar is zo’n vloer juist voor gemaakt! Het heet niet voor niets een beweegbare bodem! Een ruitenwissertje van een autootje van 500 euro gaat langer mee als deze beweegbare bodem van ca. een miljoen euro. Ik heb de indruk dat het college en deze woordvoerders absoluut niet weten waar zij het over hebben. En dat is niet alleen op de hier genoemde punten! Dat is een trieste constatering.

Overigens ben ik de mening toegedaan dat de bijeenkomst van 29 maart jl. waar raadsleden technische vragen konden stellen een hutspot was van het geven van onjuiste informatie. Met raadsleden is overal over te praten, ook over minder leuke zaken. M.a.w. als het college andere plannen heeft is zij verplicht deze te delen met de gemeenteraadsleden. Doet zij dat niet dan zijn moties van wantrouwen te verwachten. Hier nu uw laatste kans.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Is er in zowel bij het IJssportcentrum als bij De Tongelreep sprake van achterhouden van relevante informatie? Zo ja, waarom hebt u informatie achtergehouden?

2. Waarom geeft het college bewust de verkeerde informatie dat De Tongelreep 40 jaar oud is terwijl dit 30 jaar moet zijn?

3. Waarom zegt het college dat de beweegbare bodem te vaak is gebruikt? Daar is deze vloer juist voor gemaakt!

4. Is het juist dat het vermeende probleem van de opstaande rand bij de zwembaden uit de duim is gezogen? Zo nee, kunt u dan exact aangeven waar de raadsleden dit in het Bouwbesluit van Bad en Zweminrichtingen kunnen lezen?

5. Waar staat het in vraag 4. gestelde omschreven in de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden?

6. Als het niet in bij vraag 4 en 5 genoemde besluiten staat, kunt u dan aangeven waar dat wel in is te lezen?

7. Aangezien er overeenkomsten zijn in de onjuiste informatieverstrekking tussen het sluiten van het IJssportcentrum en het uit de exploitatie halen van het golfslagbad in De Tongelreep is de vraag waarom en met welke redenen het college onjuiste informatie aan raadsleden heeft verstrekt? Als dat niets heeft te maken met een dubbele agenda, kunt u dan als college geloofwaardig uitleggen hoe het echt zit?

8. Twee keer in twee verschillende raadsperioden 14 miljoen euro uitgeven aan de Tongelreep kan feiten verdoezelen. De tijd verzacht immers de financiële pijn. Zijn de door het college voorgestelde werkzaamheden i.v.m. de noodzakelijke voorwerkzaamheden in opmaat naar het ander en veel duurder plan van De Tongelreep? Zo ja, waarom is de raad dat niet verteld?

9. Is het college er mee eens dat er veel geld aan indirecte kosten, die de exploitatie van beide accommodaties zwaar negatief beïnvloeden, bespaard kunnen worden indien het IJssportcentrum en De Tongelreep in een nieuwe sportstichting zouden opgaan, zoals het ook was voor 1979?

10. Is het college bereid om het coalitieakkoord aan de realiteit aan te passen als blijkt dat dit deel van het akkoord en het huidige Raadsvoorstel Sluiting Golfslagbad en Omvorming Bestaande Zwembaden De Tongelreep op onjuiste informatie is gebaseerd?

11. I.v.m. de behandeling van het Raadsvoorstel sluiting golfslagbad omvorming zwembaden de Tongelreep op 19 april a.s. is het dan mogelijk dat het college uiterlijk voor 15 april de raadsvragen van 28 maart en deze raadsvragen schriftelijk heeft beantwoord?

12. En als de beantwoording van deze raadsvragen voor 15 april niet tot de mogelijkheden behoort, het agendapunt alsnog van de agenda af te halen? 

Rudy Reker

Eindhoven, 31 maart 2016

 

31/3 Studio 040

9/4 Studio 040

9/4 Eindhovens Dagblad

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is er in zowel bij het IJssportcentrum als bij De Tongelreep sprake van achterhouden van relevante informatie? Zo ja, waarom hebt u informatie achtergehouden?

Neen.

2. Waarom geeft het college bewust de verkeerde informatie dat De Tongelreep 40 jaar oud is terwijl dit 30 jaar moet zijn?

Door ons is in de technische toelichting van 29 maart aangegeven dat ieder zwembad een zekere levensduur heeft, waarbij er normaliter na 40 of 35 jaar een moment komt dat baden vervangen dienen te worden en renovatie grootschalig dient plaats te vinden. Daarbij is door ons gemeld dat dit voor het instructie en doelgroepenbad de komende jaren aan de orde is.

Mocht u hieruit geconcludeerd hebben dat deze baden nu 40 jaar oud zijn, dan betreuren we dat.

3. Waarom zegt het college dat de beweegbare bodem te vaak is gebruikt? Daar is deze vloer juist voor gemaakt!

Zie de eerder beantwoorde technische vragen.

4. Is het juist dat het vermeende probleem van de opstaande rand bij de zwembaden uit de duim is gezogen? Zo nee, kunt u dan exact aangeven waar de raadsleden dit in het Bouwbesluit van Bad en Zweminrichtingen kunnen lezen?

Tijdens de rondleiding op 12 april is dit nader besproken.

Tijdens de technische toelichting van 29 maart jl. is door ons desgevraagd aangegeven dat grootschalige renovatie niet alleen betrekking heeft op de technische installaties, maar ook op de baden-zelf – het beton en de randen-, inclusief de wettelijke eisen die hieraan verbonden zijn. En dat daarbij de bedoelde baden ‘op’ zijn , zowel voor wat betreft de levensduur als de functionaliteit die niet meer aansluit bij de wensen en behoeften van de zwembadgebruikers.

Mocht u hieruit geconcludeerd hebben dat de opstaande rand niet voldoet aan het door u aangehaalde bouwbesluit, dan betreuren wij dat.

5. Waar staat het in vraag 4. gestelde omschreven in de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden?

Zie antwoord bij vraag 4.

Door ons is niet specifiek gerefereerd aan de door u aangehaalde wet.

6. Als het niet in bij vraag 4 en 5 genoemde besluiten staat, kunt u dan aangeven waar dat wel in is te lezen?

Zie de antwoorden onder vragen 4 en 5.

7. Aangezien er overeenkomsten zijn in de onjuiste informatieverstrekking tussen het sluiten van het IJssportcentrum en het uit de exploitatie halen van het golfslagbad in De Tongelreep is de vraag waarom en met welke redenen het college onjuiste informatie aan raadsleden heeft verstrekt? Als dat niets heeft te maken met een dubbele agenda, kunt u dan als college geloofwaardig uitleggen hoe het echt zit?

U haalt bij uw inleiding op deze raadsvragen twee concrete zaken aan met betrekking tot ‘onjuiste informatieverstrekking’. Dat betreft de ouderdom van het zwembad en de opstaande rand bij de zwembaden. We hebben uw vragen hierover hiervoor beantwoord. Hoe vervelend wij het ook vinden dat u van mening bent dat hier sprake is van onjuiste informatieverstrekking of mogelijk andere zaken, het doet niets af aan de noodzaak tot de te nemen maatregelen en keuzes noch aan de voorliggende informatie uit de commissienotitie, eerdere technische vragen en technische toelichtingen.

8. Twee keer in twee verschillende raadsperioden 14 miljoen euro uitgeven aan de Tongelreep kan feiten verdoezelen. De tijd verzacht immers de financiële pijn. Zijn de door het college voorgestelde werkzaamheden i.v.m. de noodzakelijke voorwerkzaamheden in opmaat naar het ander en veel duurder plan van De Tongelreep? Zo ja, waarom is de raad dat niet verteld?

Wij hebben een voorstel gemaakt, om te komen tot een toekomstbestendig zwemsportcentrum. Hierin zijn alle voor het gehele complex beoogde en noodzakelijke investeringen voor de komende periode opgenomen. Na realisatie van deze maatregelen, is er een zwemcomplex dat weer ‘bij de tijd’ is en langjarig meekan. Daarbij zullen er in de periode daarna altijd periodiek investeringen plaatsvinden om de
voorzieningen in stand te houden, zoals bij iedere gemeentelijke voorziening het geval is. Hiermee is in de exploitatieramingen rekening gehouden.

9. Is het college er mee eens dat er veel geld aan indirecte kosten, die de exploitatie van beide accommodaties zwaar negatief beïnvloeden, bespaard kunnen worden indien het IJssportcentrum en De Tongelreep in een nieuwe sportstichting zouden opgaan, zoals het ook was voor 1979?

Zie de beantwoording van uw raadsvragen van 28 maart, vraag 9.

10. Is het college bereid om het coalitieakkoord aan de realiteit aan te passen als blijkt dat dit deel van het akkoord en het huidige Raadsvoorstel Sluiting Golfslagbad en Omvorming Bestaande Zwembaden De Tongelreep op onjuiste informatie is gebaseerd?

Dit is niet aan de orde.

11. I.v.m. de behandeling van het Raadsvoorstel sluiting golfslagbad omvorming zwembaden de Tongelreep op 19 april a.s. is het dan mogelijk dat het college uiterlijk voor 15 april de raadsvragen van 28 april en deze raadsvragen schriftelijk heeft beantwoord?

De behandeling is gewijzigd in een geactualiseerde commissienotitie, op een later tijdstip. Deze vragen zijn door ons tijdig voor bespreking van de commissienotitie beantwoord.

12. En als de beantwoording van deze raadsvragen voor 15 april niet tot de mogelijkheden behoort, het agendapunt alsnog van de agenda af te halen?

Zie antwoord bij vraag 11.

Eindhoven, 17 mei 2016