Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Worden beslissingen over nieuwe locaties voor AZC’s weer in de achterkamer genomen?

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Na verkregen informatie heeft de LPF-fractie in mei 2014 raadsvragen gesteld over de toekomst van de Orangerie in relatie tot een Asielzoekers Centrum (AZC). Op diezelfde dag van de ingediende raadsvragen werd door het college pertinent ontkend dat daar sprake van zou zijn. Nog geen 4 maanden later nam het college buiten medeweten van de gemeenteraad in het achterkamertje alsnog het besluit om de Orangerie aan het COA te verhuren als AZC.

U hebt eerder al laten weten dat de Orangerie in 2018 zal worden gesloten en vervolgens gesloopt. ‘Daarom vervolgen COA en gemeente hun zoektocht naar (een) permanente opvanglocatie(s) in Eindhoven.´ Zo mogen wijkbewoners in Blixembosch en de Achtse Barrier dit in een huis aan huis bericht lezen. In een enquête geeft 62 % van de wijkbewoners aan geen overlast te ondervinden. Daar tegenover staat dat 38% wel hinder of overlast van asielzoekers ondervindt. Een aantal overlast ondervindende wijkbewoners heeft zich neergelegd bij het feit dat de Orangerie in 2018 zal worden gesloten en zij verlost worden van deze overlast. Maar ook nu weer heeft onze fractie informatie ontvangen dat in het Sint Marie gebouw op de Castiliëlaan, gelegen tegenover de Orangerie, een permanente AZC zou komen van 200 asielzoekers.

Uit getuigenverklaringen heeft onze fractie vernomen dat de politie en ambulancedienst veelvuldig assistentie heeft moeten verlenen in de Orangerie. Als er meerdere AZC’s binnen de gemeente Eindhoven en regio komen zullen hulpverleningsorganisaties zoals politie en ambulancedienst, die nu al capaciteit te weinig hebben, nog meer verspreid moeten gaan werken.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Is de hier voornoemde informatie juist? En zo ja, waarom is dit niet aan de gemeenteraad en buurtbewoners meegedeeld of wordt dit weer in een achterkamertje geregeld?

2. Komt het toekomstige AZC Sint Marie met 200 asielzoekers in plaats van de Orangerie of is het een dependance van de Orangerie?

3. Indien het bericht juist is, vreest het college dan niet voor nog meer ontevreden wijkbewoners als Sint Marie een permanente opvanglocatie wordt?

4. Heeft het college nog meer al dan niet permanente opvanglocaties voor asielzoekers op het oog? Zo ja, is het dan tijd om dit te delen met raadsleden en wijkbewoners?

5. Is de capaciteit van de hulpverleningsorganisaties zoals politie en ambulance toegerust op verspreid liggende opvanglocaties?

6. Zijn de scholen in de buurt van de nieuwe AZC  toegerust op de toestroom van kinderen van asielzoekers en wie betaalt de extra kosten voor hun (speciaal) onderwijs?

7. Wie betaalt de kosten voor het bewoonbaar maken van de opvanglocaties?

Rudy Reker

10 april 2016

11/4 Eindhovens Dagblad

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is de hier voornoemde informatie juist? En zo ja, waarom is dit niet aan de gemeenteraad en buurtbewoners meegedeeld of wordt dit weer in een achterkamertje geregeld?

Zoals bekend is er in Nederland behoefte aan adequate opvang van asielzoekers. Die opvang gebeurt onder regie van het Centraal Orgaan Asiel (COA). De gemeente heeft in 2015 op verzoek van het COA een locatieonderzoek gedaan en hieruit is 1 voorkeur voor een permanente opvanglocatie (de huidige Orangerie) binnen Eindhoven gekomen. De Orangerie is – zoals bekend – echter een tijdelijke locatie. 

Naar aanleiding van een motie van de raad is onderzocht of en hoe van de Orangerie een permanente locatie kan worden gemaakt. Omwonenden hebben aangegeven open te staan voor een eventuele verlenging, maar niet voor het permanent maken van AZC de Orangerie. Besloten is toen om de tijdelijkheid te verlengen tot en met november 2018. We moeten de zoektocht, het locatieonderzoek, opnieuw opstarten.

Inmiddels heeft het COA aangegeven open te staan – mede op ons aandringen – voor kleinschaliger opvang. Dat maakt dat de lijst met te onderzoeken locaties anders wordt. Er is nog geen lijst, geen onderzoek en dus ook geen keuze voor een specifieke locatie gemaakt. Wel zijn we bezig om het proces in te richten. Daarbij willen we Eindhovenaren betrekken. De eerste stap hiertoe is gezet door in de enquête voor bewoners van de Achtse Barrier en Blixembosch vragen op te nemen over de zoektocht naar een permanente locatie. We horen graag wat de huidige bewoners, als ervaringsdeskundigen, ons willen meegeven in die zoektocht.

In tegenstelling tot 2014 hebben we deze keer de tijd om het proces van de zoektocht goed in te richten en bewoners hierbij te betrekken. Daarnaast doet zich een landelijke actualiteit voor. Zoals u weet is er rond de zomer in Nederland een verwacht tekort van het aantal opvangplekken voor asielzoekers, doordat vakantiewoningen niet meer beschikbaar zijn. Dit zou kunnen betekenen dat het COA bij gemeenten, en dus bij ook Eindhoven, met verzoeken komt voor de opvang van minderjarigen (AMV’ers) of asielzoekers. Dergelijke verrzoeken worden op hun merites beoordeeld, waarbij de mogelijkheden van de door u vastgestelde bestemmingsplannen een belangrijk juridisch toetsingskader zijn. Ons streven is om de raad en omwonenden adequaat in samenspraak mee te nemen. Het staat het COA vrij om zelf ook naar oplossingen binnen en buiten Eindhoven te zoeken. Ons is geen verzoek voor een andere locatie dan de Orangerie bekend.

Aansluitend, de provincie is voornemens om in mei plannen te presenteren om de in het bestuursakkoord genoemde extra asiellocaties te realiseren. Wij hopen dat de inzet van de Provincie om gemeenten zonder asielopvang te activeren een gedeelde inzet zal opleveren.

2. Komt het toekomstige AZC Sint Marie met 200 asielzoekers in plaats van de Orangerie of is het een dependance van de Orangerie?

Er is, zoals in vraag 1 aangegeven, door ons nog geen zoektocht gestart, laat staan een locatiekeuze gemaakt. Het staat het COA vrij zelf gesprekken te voeren, echter in onze gesprekken met het COA geven wij voortdurend aan zeer nauw betrokken te willen zijn bij deze processen zodat wij een adequate samenspraak kunnen organiseren.

3. Indien het bericht juist is, vreest het college dan niet voor nog meer ontevreden wijkbewoners als Sint Marie een permanente opvanglocatie wordt?

Niet van toepassing.

4. Heeft het college nog meer al dan niet permanente opvanglocaties voor asielzoekers op het oog? Zo ja, is het dan tijd om dit te delen met raadsleden en wijkbewoners?

Zie eerdere antwoorden. 

5. Is de capaciteit van de hulpverleningsorganisaties zoals politie en ambulance toegerust op verspreid liggende opvanglocaties?

Niet van toepassing.

6. Zijn de scholen in de buurt van de nieuwe AZC toegerust op de toestroom van kinderen van asielzoekers en wie betaalt de extra kosten voor hun (speciaal) onderwijs?

7. Wie betaalt de kosten voor het bewoonbaar maken van de opvanglocaties?

Het COA betaalt de kosten voor het bewoonbaar maken van de opvanglocatie.

Eindhoven, 17 mei 2016