Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens college strooit met geld

  

Raadsvragen: Onverantwoorde subsidieverstrekking met een politieke reden

UPDATE: met antwoord van het college 31/10/17

Eindhoven, 12 oktober 2017

Geacht college,

In het ED van 27 september jl. stond het artikel ‘Cursus ouderschap in theater Eindhoven’. Dit artikel ging over de theatervoorstelling DAD met acteur Nasrdin Dchar, dat op 2 oktober jl. werd opgevoerd in het Parktheater. Het was een initiatief van de Stichting Omnia. De voorstelling ging over ouders met een migratie-achtergrond die in Nederland hun kind opvoeden in een tijd van ‘groeiende haat tegen buitenlanders’.

In hetzelfde artikel staat dat de gemeente heeft ingestemd met deze voorstelling en dat het Parktheater een ‘goede prijs’ heeft geboden zodat Stichting Omnia 950 ouders geheel gratis deze voorstelling kon laten bijwonen. De gemeente Eindhoven steunt Omnia ook dit jaar met 249.000 euro subsidie zodat ouders ook nu weer gratis mee kunnen doen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Wat is de reden dat u als college Stichting Omnia in 2017 249.000 euro subsidie heeft gegeven terwijl de Gemeente Eindhoven met een miljoenenschuld kampt? 2. Is het juist (zoals hieronder aangegeven) dat de Stichting Omnia in 2015 en 2016 voor 522.706 euro subsidie heeft gekregen?

Som van brutobedrag

Jaar

 

Zoeknaam 0mnia

2015

2016

Eindtotaal

 

251903 Stg. Omnia Zuidoost-Brabant

195.476

327.230

     522.706

 

Eindtotaal

195.476

327.230

     522.706

 

3. Heeft het college voorafgaand aan de jaren 2015 en 2016 nog meer subsidie aan de Stichting Omnia gegeven? 4. Waarom geeft het college goedkeuring om subsidiegeld te besteden aan een politiek gekleurde voorstelling waarmee wordt gesuggereerd dat er in Nederland ‘een groeiende haat is tegen buitenlanders’?

De initiatiefnemer, Stichting Omnia vond het publiek bij de voorstelling in Nijmegen te wit en wilde in het Parktheater een meer divers publiek. Doordat de kaartjes (na goedkeuring door de gemeente Eindhoven) nu gratis werden aangeboden is dat gelukt. Dit riekt naar discriminatie.

5. Kan dit college deze subsidieverstrekking uitleggen aan de Eindhovense belastingbetaler?

Rudy Reker
Tjerk Langman

https://www.ed.nl/eindhoven/cursus-ouderschap-in-theater-eindhoven~a26d90c0/ 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders Voor een goed begrip schetsen wij eerst de context van de subsidieverlening. Het gemeentelijke jeugdbeleid heeft als doel eraan bij te dragen dat alle kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Opvoeden en opgroeien gaat gepaard met onzekerheden, met vallen en opstaan. Als ouders en kinderen daarbij hulp en ondersteuning nodig hebben of problemen ervaren zien wij dat graag zo vroeg mogelijk in beeld. Met ons jeugdbeleid zetten wij dan ook stevig in op preventie en ontwikkelden we dit jaar het programma Versterken opvoedondersteuning binnen de sociale basis.

Hiermee willen wij escalatie van problemen voorkomen, zetten wij in op de beweging van “problematiseren” naar “normaliseren” van het gewone opvoeden en het faciliteren van ontmoeting tussen ouders/opvoeders. Juist ook om tegengas te geven aan de landelijke tendens dat steeds sneller naar gespecialiseerde jeugdzorg wordt verwezen in plaats van te proberen in de eigen omgeving van kinderen problemen te tackelen. Stichting Omnia biedt in Eindhoven naar tevredenheid opvoedondersteuning aan vele gezinnen en ontvangt hiervoor onder de gebruikelijke voorwaarden subsidie van de gemeente Eindhoven. 1. Wat is de reden dat u als college Stichting OMNIA in 2017 249.000 euro subsidie heeft gegeven terwijl de Gemeente Eindhoven met een miljoenenschuld kampt? Antwoord:
In de vraag spreekt de LPF-fractie over een “miljoenenschuld”. Dit klopt niet: de gemeente Eindhoven heeft geen miljoenenschuld, (Redactie: 642 miljoen euro op 1 januari 2017) maar binnen het sociaal domein is er onder meer sprake van een tekort op middelen voor specialistische jeugdzorg. Stichting Omnia ontvangt zoals gezegd subsidie voor opvoedondersteuning in de sociale basis, waarmee we juist het beroep op de specialistische (duurdere) jeugdzorg willen terugdringen. St. OMNIA heeft (als veel andere organisaties) in 2016 een beroep gedaan op de subsidiemogelijkheden in het kader van de Opdracht Sociaal Domein 2017. Het aanbod van st. OMNIA paste inde door het college vastgestelde doelstelling van de deelopdracht Onderwijs, Leren en Opvoeden van de Subsidiegids 2017. Op basis van het collegebesluit van 6 december 2016 (dos.nr. 16.49.802) is vervolgens voor 2017 aan stichting OMNIA € 248.964,70 subsidie verleend. Hierin is voor activiteiten gedurende de week van de opvoeding een bedrag van € 5.000 opgenomen. 2. Is het juist (zoals hieronder aangegeven) dat de Stichting OMNIA in 2015 en 2016 voor € 522.706 euro subsidie heeft gekregen? Antwoord:
Nee, dat is niet juist. Over 2015 is de subsidie aan Stichting OMNIA definitief vastgesteld op € 195.476 en over het jaar 2016 definitief op € 265.710,81. (Redactie: Het grafiekje met cijfers is gekopieerd uit het excel subsidiebestand van het college)  

3. Heeft het college voorafgaand aan de jaren 2015 en 2016 nog meer subsidie aan de Stichting OMNIA gegeven? Antwoord:
Nee.

Som van brutobedrag

Jaar

 

Zoeknaam 0mnia

2015

2016

Eindtotaal

 

251903 Stg. Omnia Zuidoost-Brabant

195.476

327.230

     522.706

 

Eindtotaal

195.476

327.230

     522.706

 

4. Waarom geeft het college goedkeuring om subsidiegeld te besteden aan een politiek gekleurde voorstelling waarmee wordt gesuggereerd dat er in Nederland ‘een groeiende haat is tegen buitenlanders’?

De initiatiefnemer, Stichting OMNIA vond het publiek bij de voorstelling in Nijmegen te wit en wilde in het Parktheater een meer divers publiek. Doordat de kaartjes (na goedkeuring door de gemeente Eindhoven) nu gratis werden aangeboden is dat gelukt. Dit riekt naar discriminatie. Antwoord:
De voorstelling DAD op 2 oktober jl. door theatermaker en acteur dhr. Nasrdin Dchar vond in het kader van de landelijke week van de opvoeding 2017 plaats. De week van de opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Het gaat om het bewust worden en uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders kunnen hebben. Het thema van de week van opvoeding 2017 was ‘Buiten de Lijntjes’. Wat is een goede opvoeding? Hoe geef ik als professional passende zorg en ondersteuning? Landelijk en ook in Eindhoven vonden diverse activiteiten plaats. De voorstelling DAD -als een ‘dank je wel’ aan alle ouders en opvoeders in Eindhoven voor wat zij voor hun kinderen doen- was een van de activiteiten die stichting OMNIA tijdens de week van de opvoeding 2017 organiseerde. Door stichting OMNIA is € 4.000 betaald voor de voorstelling. Dhr. Dchar heeft speciaal voor de week van de opvoeding een lager tarief gebruikt. Zo heeft ook het Parktheater een lager tarief gehanteerd van € 3000 voor het gebruik van de grote zaal (deze zijn door stichting OMNIA uit eigen middelen betaald). Hierdoor werd het mogelijk voor ouders die om verschillende redenen normaliter niet naar het Parktheater komen om deze voorstelling konden bijwonen. Ons college herkent zich niet in uw suggestie dat er sprake is van een politieke gekleurde voorstelling. Inhoudelijk gaat de voorstelling over vragen en situaties waarmee ouders van niet westerse komaf maar ook in het algemeen gedurende het opvoeden en opgroeien van hun kind(eren) geconfronteerd (kunnen) worden. De voorstelling gaat over vaderschap, over generaties, over emigratie. En nog veel meer. Wij begrijpen uit een twitterbericht dat dhr. Nasrdin Dchar u heeft uitgenodigd voor zijn voorstelling DAD om met eigen ogen te zien wat de voorstelling inhoudt.
De opmerking dat “met goedkeuring van de gemeente gratis kaartjes werden verstrekt om een meer divers publiek te krijgen riekt naar discriminatie” zijn voor rekening van de LPF fractie. Ons college werpt deze opmerking dan ook ver van zich af. De uitnodiging was gericht aan alle ouders, opvoeders en kinderen vanaf 15 jaar woonachtig in Eindhoven. De voorstelling is door een zeer gemêleerd publiek van westerse- en niet westerse komaf bezocht. 5. Kan dit college deze subsidieverstrekking uitleggen aan de Eindhovense belastingbetaler? Antwoord:
1. Ja. Zie antwoord bij vraag 1. Tenslotte
Op 1 januari 2017 telde Eindhoven ruim 226.000 inwoners, waarvan ruim 76.000 inwoners met een migratieachtergrond. Deze mensen komen uit 170 verschillende landen.
De gemeente Eindhoven staat voor een inclusieve samenleving. Een ‘wij-zij denken’ past niet bij Eindhoven. In het werken voor de inwoners van de stad zoeken wij constant naar synergie en verbindingen in de samenleving. Ons college streeft ernaar dat eenieder – ongeacht zijn of haar afkomst, inkomsten en vooruitzicht – zich thuis voelt in onze gemeente. In onze pluriforme Eindhovense samenleving willen wij dat alle kinderen samen met elkaar kunnen opgroeien en alle ouders/ opvoeders met vragen over opvoeding en het opgroeien van kinderen gehoord en geholpen worden. Wij denken dat de verschillende activiteiten die in de week van de opvoeding in onze stad hebben plaatsgevonden, waaronder de avond in het Parktheater, hieraan een positieve bijdrage hebben geleverd. Eindhoven, 31 oktober 2017

Laat reactieformulier zien