Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

Raadsvragen: Sloop Grafisch Lyceum

Foto: Studio040

31 augustus 2018

UPATE: met antwoord van het college

Geacht college,

Onlangs is de sloop van het voormalig Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan begonnen. Maar zoals het zich laat aanzien wordt er niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de bouwvakkers.

In een reportage van Studio040 is duidelijk te zien dat men met speciale pakken en maskers asbest aan het verwijderen is, maar dat meteen daarna bouwvakkers onbeschermd in een shirtje en zonder helm op dezelfde plek staan waar het asbest werd verwijderd (zie foto’s). Dit roept bij ons vragen op omdat zwevende asbestdeeltjes in de longen terecht kunnen komen en longkanker kunnen veroorzaken.

Niet voor niets hebben wij aan de Rekenkamer gevraagd om een onderzoek te starten naar de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente. Zeker i.v.m. alle woningsplitsingen in onze stad en de catastrofe met de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is voor het verwijderen van het asbest in het Grafisch Lyceum de benodigde saneringsvergunning aangevraagd door de eigenaar of aannemer?

2. Hoe zit het met het toezicht van de gemeente tijdens de sloopwerkzaamheden bij het Grafisch Lyceum?

3. Zijn er tijdens de sloopwerkzaamheden controles van de afdeling handhaving geweest? Zo ja, hoeveel keer is de controleur ter plaatse geweest?

4. Is bij het einde van de asbestsanering een eindoplevering geweest en is de bouwplaats hierna veilig bevonden?

5. Bent u naar aanleiding van ons genoemde voorbeeld voornemens om maatregelen te nemen tegen het sloopbedrijf c.q. de aannemer?

6. Heeft de afdeling Toezicht en Handhaving momenteel voldoende kennis en capaciteit om alle bouw- en sloopwerkzaamheden in de stad goed te controleren? Dit omdat er nog veel (hoog)bouwprojecten op stapel staan.

Tjerk Langman
i.s.m. Mari Nijs, commissielid Lijst Pim Fortuyn

31/08/2018 Studio040

Antwoord van Burgemeester en Wethouders
 
1. Is voor het verwijderen van het asbest in het Grafisch Lyceum de benodigde saneringsvergunning aangevraagd door de eigenaar of aannemer?

Er is geen saneringsvergunning aangevraagd. Bij de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is de vergunningplicht voor sloopactiviteiten komen te vervallen. Deze vergunningplicht is vervangen door een meldingsplicht voor sloopactiviteiten. De sloopmelding  is ingediend op 9 april 2018. De asbestverwijdering is separaat gemeld op 28 februari 2018.
 
2. Hoe zit het met het toezicht van de gemeente tijdens de sloopwerkzaamheden bij het Grafisch Lyceum?

Er heeft geen toezicht plaatsgevonden. Besloten is bij de vaststelling van de tarieven voor omgevingsvergunningen 2013 dat de taak van de gemeente door deze vereenvoudiging van de regelgeving beperkt kan blijven tot het sturen van een ontvangstbevestiging, het toetsen of registratie in de BAG noodzakelijk is en het archiveren van de melding. 
 
3. Zijn er tijdens de sloopwerkzaamheden controles van de afdeling handhaving geweest? Zo ja, hoeveel keer is de controleur ter plaatse geweest?

Nee, zie antwoord vraag 2
 
4. Is bij het einde van de asbestsanering een eindoplevering geweest en is de bouwplaats hierna veilig bevonden?

Er heeft geen eindoplevering plaatsgevonden. In 2015 heeft een heroverweging plaats gevonden over de invulling van de nieuwe rol van de overheid bij sloopmeldingen en is tijdelijk de rol vanaf 1 september 2015 teruggedraaid voor wat betreft het onderdeel asbest. De controles op asbestmeldingen vinden steekproefsgewijs plaats en deze melding heeft niet in de steekproef gezeten.
 
5. Bent u naar aanleiding van ons genoemde voorbeeld voornemens om maatregelen te nemen tegen het sloopbedrijf c.q. de aannemer?

Nee, de inspectie SZW heeft besloten een onderzoek te starten naar de werkzaamheden aan het C&A gebouw. Het toezicht op arbeidsrisico’s ligt bij inspectie SZW en niet bij de gemeente.
 
6. Heeft de afdeling Toezicht en Handhaving momenteel voldoende kennis en capaciteit om alle bouw- en sloopwerkzaamheden in de stad goed te controleren? Dit omdat er nog veel (hoog)bouwprojecten op stapel staan.

Er is voldoende kennis en kunde in huis om alle bouwprojecten in Eindhoven te controleren. De toename van het aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen in Eindhoven levert een evenredige toename aan legesinkomsten. Deze extra inkomsten worden ingezet voor tijdelijk extra inhuurbudget. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het wel lastiger om deskundige medewerkers te vinden om de groei bij te houden.
 
Eindhoven, 25 september 2018

 

Gravatar
Jaap Meijer
Sloopwerkzaamheden
Jullie bezorgdheid t.a.v. het veilig werken van de slopers is terecht. Dit werk moet, mede gezien het filmpje op Dumpert.nl, meteen stil gelegd worden. De sloopaannemer dient middels een werk- en veiligheidsplan duidelijk te maken hoe hij het werk veilig uit wil voeren. De beoordeling van dit plan dient door een ter zake deskundige te gebeuren en niet door een medewerker van de afdeling handhaving, maar door een veilgheidskundi ge. Indien de gemeente Eindhoven niet over deze expertise beschikt, kan contact opgenomen worden met Acta Safety Professionals te Zeewolde. Gezien de manier waarop gewerkt wordt, worden een aantal regels uit de arbowetgeving betreffend het werken op hoogte en het veilig uitvoeren van hijswerkzaamhed en met voeten getreden.
U kunt voor een nadere toelichting mij bereiken via mijn e-mail of via 06 82 149369.

Met vriendelijke groet
Jaap Meijer

1
Laat reactieformulier zien