Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Hoe nu verder?

 Raadsvragen naar aanleiding van wanordelijkheden van moslimjongeren.

UPDATE 19 juli 2019 Met beantwoording door B&W én een feitenrelaas

Geacht college,

Nu de rook is opgetrokken is het tijd de balans op te maken. Evenwicht & Energie heet het huidige coalitieakkoord: “Zuinig op elkaar, op de stad en op de toekomst”. Dat is de rode draad van deze coalitie die op zondag 26 mei jl. compleet knapte. Na dit geweld zijn er ook de bedreigingen die nadien door islamitische organisatie(s) (w.o. moslimbeweging Oemmah en lokale moslimjongeren) via mail en de media geuit.

Als burgemeester, die verantwoordelijk is voor Openbare Orde en Veiligheid heeft deze wat aan de inwoners van Eindhoven uit te leggen. Zeker aan de omwonenden van de Al Fourqaan moskee die met een grote emotionele kater en vernielde eigendommen achterblijven. Het verbaast de LPF-fractie dat uw adviseurs geen lering hebben getrokken uit de hevige schermutselingen bij de intocht van Sinterklaas of andere soortgelijke gebeurtenissen. Keer op keer hetzelfde patroon, waarbij de bestuursdienst o.a. faalt.

Wij delen uw mening dat iedereen het recht heeft om te demonstreren. Dat mag in geen geval leiden tot verstoring van de openbare orde. De wetgever geeft u als burgemeester in Artikel 9 van de Grondwet de mogelijkheid dit demonstratierecht te beperken. Juist ter voorkoming van wanordelijkheden. In dit geval, zegt Artikel 9: De burgemeester kan ‘regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’. Einde citaat.

Ondertussen zitten college en burgemeester met een kater en een duivels dilemma. Als burgemeester doet u afbreuk aan uw eigen veel uitgesproken woorden: “de vrijheid van demonstreren”. Bij de Pegida demonstratie gaat u nu, na bedreiging en druk van extreme organisaties en moslimjongeren, een nieuwe vergunning aan Pegida om bij de Al-Fourqaan moskee te demonstreren weigeren. Het zou LPF Eindhoven heel wat waard zijn geweest, als u al eerder, op 17 november 2018, van dit verbod gebruik had gemaakt. U ziet wat een beoordelingsfout bij de KOZP-provocatie voor gevolgen heeft gehad. Het college was meervoudig, tijdig gewaarschuwd. Los of u of wij voor- of tegen deze manier van demonsteren zijn. De honderden moslimjongeren waren zondag 26 mei jl. in dit geval de agressors.

Dat brengt LPF Eindhoven tot de volgende vragen voor burgemeester en college:

1. Hebt u tijdens de contacten met Pegida aangegeven, dat er op alternatieve locaties kan worden gedemonstreerd?

2. Is de berichtgeving in de media juist dat de honderden moslimjongeren de agressors waren en de hevige onlusten de reden waren dat deze demonstratie door het college vroegtijdig moest worden afgebroken (Los of u deze manier van demonstreren kunt waarderen.)?

3. De indruk is gewekt dat het college na ernstige bedreigingen vanuit islamitische hoek toegeeft aan de wensen van de agressors. Bent u het met onze fractie eens dat dit een gevaarlijk en geheel verkeerd signaal is, en wat gaat u aan dit signaal doen (hoe treedt de veiligheidsdriehoek op of bijv. het OM)?

4. Is het college het met de LPF Eindhoven eens dat het college door de beslissing na bedreiging te weigeren, haar eigen gezag ondermijnt?

5. Wat gaat het college doen om dit ondermijnen verder tegen te gaan?

6. Wat gaat dit college doen, om dit geschonden vertrouwen bij haar burgers en bewoners weer terug te winnen?

7. Hoever wil het college gaan met ‘het naar de pijpen dansen’ van de islamitische gemeenschap?

8. Hoeveel raddraaiers heeft de politie opgepakt? Gaat u het OM adviseren om deze raddraaiers, in navolging van 17 november 2018, ook actief te vervolgen?

9. Wat heeft het college gedaan, gaat zij nog doen richting alle betrokken ambtenaren die in functie waren, die zijn bedreigd of gewond zijn geraakt, w.o. de 4 politieagenten van de Regionale Eenheid Oost-Brabant?

10. Waar kunnen de buurtbewoners terecht die schade hebben opgelopen aan privé-eigendommen? Hoe houdt u de raad op de hoogte over de voortgang van herstel van dit proces?

11. Wat is tot op heden de totaal geleden schade voor de gemeenschap?

12. Hoe groot is de financiële schade voor de gemeente zelf op dit moment? Hoe houdt u de raad op de hoogte over de voortgang van herstel van dit proces?

13. Gaat de burgemeester, als hoofdverantwoordelijke van de veiligheidsdriehoek, maar ook dit college er nog actief voor zorgdragen dat al het resterend beschikbare beeldmateriaal van de gewelddadigheden van 26 mei jl. beschikbaar wordt gesteld aan o.a. het TV programma Opsporing Verzocht, waardoor de resterende raddraaiers, snel worden opgepakt, om te worden vervolgd? Hoe gaan burgemeester en college de raad en haar burgers hiervan op de hoogte houden?

14. Wat zijn uw additionele acties om uw coalitieakkoord “Evenwicht & Energie” aan te scherpen? Hoe gaat u de raddraaiers weer op het rechte pad brengen, naast een eventueel justitiële traject dat wordt doorlopen? Of te wel: “Hoe buigt u deze negatieve situatie voor de Eindhovenaren, Brainport om in iets positiefs? Iets constructief opbouwends voor de samenleving als individu en collectief?”

In afwachting van uw schriftelijke reactie verblijven wij,

Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Hebt u tijdens de contacten met Pegida aangegeven, dat er op alternatieve locaties kan worden gedemonstreerd?

Zie het feitenrelaas dat de burgemeester naar de raad heeft gestuurd.

2. Is de berichtgeving in de media juist dat de honderden moslimjongeren de agressors waren en de hevige onlusten de reden waren dat deze demonstratie door het college vroegtijdig moest worden afgebroken (Los of u deze manier van demonstreren kunt waarderen.)?

Zie het feitenrelaas.

3. De indruk is gewekt dat het college na ernstige bedreigingen vanuit islamitische hoek toegeeft aan de wensen van de agressors. Bent u het met onze fractie eens dat dit een gevaarlijk en geheel verkeerd signaal is, en wat gaat u aan dit signaal doen (hoe treedt de veiligheidsdriehoek op of bijv. het OM)?

Die indruk is onjuist

4. Is het college het met de LPF Eindhoven eens dat het college door de beslissing na bedreiging te weigeren, haar eigen gezag ondermijnt?

Hier is geen sprake van. Zie antwoord op vraag 3.

5. Wat gaat het college doen om dit ondermijnen verder tegen te gaan?

Zie antwoord op vraag 3 en 4.

6. Wat gaat dit college doen, om dit geschonden vertrouwen bij haar burgers en bewoners weer terug te winnen?

Wij staan in contact met zowel de verschillende netwerkpartners in de wijk als ook met de burgers. Aan de ene kant bieden we hen de mogelijkheid om uiting te geven aan hun gevoelens en onvrede en aan de andere kant nemen we hen mee in het proces rondom de manifestaties en het demonstratierecht. Naar aanleiding van de gesprekken zijn wij blij te kunnen concluderen dat er in de wijk nog altijd een sterke samenhorigheid is.

7. Hoever wil het college gaan met ‘het naar de pijpen dansen’ van de islamitische gemeenschap?

Zie antwoord op vraag 3 en 4.

8. Hoeveel raddraaiers heeft de politie opgepakt? Gaat u het OM adviseren om deze raddraaiers, in navolging van 17 november 2018, ook actief te vervolgen?

Zie het feitenrelaas. Het OM zal de dossiers beoordelen. Dit doet het OM onafhankelijk.

9. Wat heeft het college gedaan, gaat zij nog doen richting alle betrokken ambtenaren die in functie waren, die zijn bedreigd of gewond zijn geraakt, w.o. de 4 politieagenten van de Regionale Eenheid Oost-Brabant?

Zorg voor personeel staat hoog in het vaandel bij de politie. De gewonde medewerkers worden daar waar dit noodzakelijk is bijgestaan in zowel eventuele juridische procedures als op andere wijze.

10. Waar kunnen de buurtbewoners terecht die schade hebben opgelopen aan privéeigendommen? Hoe houdt u de raad op de hoogte over de voortgang van herstel van dit proces?

Gedupeerden kunnen hiervoor bij hun verzekeraar terecht.

11. Wat is tot op heden de totaal geleden schade voor de gemeenschap?

Dit is niet bekend.

12. Hoe groot is de financiële schade voor de gemeente zelf op dit moment? Hoe houdt u de raad op de hoogte over de voortgang van herstel van dit proces?

Daar hebben we geen zicht op.

13. Gaat de burgemeester, als hoofdverantwoordelijke van de veiligheidsdriehoek, maar ook dit college er nog actief voor zorgdragen dat al het resterend beschikbare beeldmateriaal van de gewelddadigheden van 26 mei jl. beschikbaar wordt gesteld aan o.a. het TV programma Opsporing Verzocht, waardoor de resterende raddraaiers, snel worden opgepakt, om te worden vervolgd? Hoe gaan burgemeester en college de raad en haar burgers hiervan op de hoogte houden?

Het OM gaat over de strafvervolging.

14. Wat zijn uw additionele acties om uw coalitieakkoord “Evenwicht & Energie” aan te scherpen? Hoe gaat u de raddraaiers weer op het rechte pad brengen, naast een eventueel justitiële traject dat wordt doorlopen? Of te wel: “Hoe buigt u deze negatieve situatie voor de Eindhovenaren, Brainport om in iets positiefs? Iets constructief opbouwends voor de samenleving als individu en collectief?”

Vanuit het sociale-, ruimtelijke- en veiligheidsdomein, wordt gezamenlijk ingezet op nazorg. We richten ons hierbij niet alleen op de wijk maar ook op jongeren. Hier worden betrokken partners uit de stad ook bij betrokken. Om de ontstane spanningen in stad op een Eindhovense manier aan te pakken moeten we samen optrekken. Het begint met naar elkaar luisteren en proberen om elkaar te begrijpen. Personen die alleen maar zenden en niet openstaan voor een gesprek dragen niets bij aan onze stad. Vanuit het programma Polarisatie en Radicalisering, een van de prioriteiten in het Beleidskader Veiligheid, wordt dit opgepakt.

Eindhoven, 19 juli 2019.

Feitenrelaas

Betreft: Manifestatie Pegida 26 mei 2019

Geachte leden van de Raad,

Zoals ik u heb laten weten in mijn brief d.d. 26 mei 2019 hebben de ernstige ongeregeldheden tijdens de manifestatie van Pegida op 26 mei 2019 ertoe geleid dat locoburgemeester Richters, in afstemming met mijzelf en de Gezagsdriehoek, op tijdstip 20.31 uur de manifestatie terstond heeft beëindigd. Conform mijn toezegging aan u doe ik u hierbij het feitenrelaas toekomen. Ook neem ik u mee in de vervolgfase die ten tijde van deze brief nog gaande is.

Toelichting:

Hieronder geef ik in chronologische volgorde de gebeurtenissen weer van voor, tijdens en na de manifestatie van Pegida in Eindhoven op 26 mei 2019. Ik baseer me op het feitenrelaas van de gemeente en van de politie.

Voor de manifestatie van Pegida op 26 mei 2019

Op 9 mei 2019 doet Pegida een kennisgeving voor een manifestatie op zondag 26 mei 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Pegida wil de manifestatie houden tegen de Islamisering en het “meten met twee maten”. Pegida geeft aan te verzamelen op de Kruisstraat en vanuit daar naar de Al Fourqaan moskee te lopen. Als hulpmiddelen willen ze gebruiken: spandoeken, geluidsinstallatie, podium, barbecue. Als vervoermiddel wordt een auto met aanhanger gebruikt. Gemeente en politie hebben, net als bij de melding van Pegida voor een manifestatie op 6 mei 2019, ook voor de melding voor 26 mei contact met elkaar gezocht en er is er een ambtelijke werkgroep geformeerd.

Op 10 mei 2019 zijn namens de gemeente aanvullende vragen gesteld aan Pegida ten aanzien van de verzamellocatie, de route naar het eindpunt en de locatie bij de moskee.

Pegida geeft aan te willen verzamelen op het kruispunt van de Kruisstraat en de Pastoor Peterstraat (CKE-gebouw) en van daaruit via de Woenselse Markt richting de Otterstraat te willen lopen, om vervolgens op de parkeerplaats bij de moskee te demonstreren.

Op 15 mei 2019 heb ik het advies van de politie ontvangen.

De politie adviseert mij om de manifestatie toe te staan alsook de ‘mars’ naar de moskee. De politie adviseert mij ten aanzien van de looproute en het eindpunt op de parkeerplaats bij de moskee. Voorts adviseert de politie om te zorgen voor gescheiden stromen rond de moskee (demonstranten en bezoekers moskee), om het gebruik van een warmtebron niet toe te staan, niet toe te staan dat de geloofsbelijdenis opzettelijk wordt verhinderd en niet toe te staan dat tegendemonstranten (indien van toepassing) op dezelfde locatie als Pegida gaan demonstreren.

Op 16 mei is door de Gezagsdriehoek, onder andere, ingestemd met:

o de door Pegida gevraagde begin- en eindtijd van de manifestatie;

o de looproute van Pegida van de kruising Kruisstraat-Pastoor Petersstraat (CKE-gebouw), Veldmaarschalk Montgomerylaan, Looierstraat, Verwerstraat, Woenselse Markt, Kloosterdreef, Robbenstraat,
naar de parkeerplaats ingang Wezelstraat, waarbij de Kruisstraat niet tot de looproute behoort, alsmede het opnemen van deze looproute in de beschikking;

o het ‘demonstratievak’, alsmede met de maatregelen ten aanzien van het hekwerk (alleen omheining en geen separaat binnenvak);

o het in de beschikking opnemen dat het statische deel van de manifestatie plaats vindt binnen het ‘afgehekte’ terrein;

o het niet toestaan van een barbecue conform het advies van politie;

o het toestaan van geluidsversterkers (acceptabel niveau), waarbij het gebed (geloofsbelijdenis) niet wordt verstoord;

o het vaststellen van de beleidsuitgangspunten tolerantiegrenzen en bejegeningsprofiel.

Op 16 mei 2019 heb ik de beschikking, een plattegrond van de statische locatie alsmede de looproute verzonden aan Pegida voor de ‘mars’ en manifestatie op 26 mei 2019.

Op 16 mei 2019 heb ik u schriftelijk op de hoogte gebracht van de manifestatie van Pegida.

Op 21 mei 2019 heb ik het besluit genomen om tijdelijk cameratoezicht in te stellen.

Op 22 mei 2019 heb ik de wijkinfo verstuurd aan de buurtbewoners. Dit om de buurt te informeren over de manifestatie en de mars van Pegida. Ik heb de omwonenden onder andere geïnformeerd over cameratoezicht en verkeersmaatregelen. De politie heeft geen bezwaar tegen het gebruik van een magnetron. Dit is niet aan te merken als een hittebron. Er is dan ook geen reden om een verbod op een
magnetron op te nemen in de beschikking.

Gedurende de week is de locoburgemeester op de hoogte gebracht van de manifestatie en het proces daaromtrent. In verband met een dienstreis ben ik op het moment dat de manifestatie plaats vindt niet in Nederland. Op 22 mei 2019 en 24 mei 2019 heeft er een ambtelijke briefing plaatsgevonden, waarbij de locoburgemeester de laatste stand van zaken is medegedeeld. De locoburgemeester is uitgenodigd voor de briefing van de politie en de ME (Mobiele Eenheid) op 26 mei 2019.

Tot op de dag van de manifestatie, 26 mei 2019, is geen kennisgeving ingediend door tegendemonstranten.

Tijdens de manifestatie 26 mei 2019

Op de dag van de manifestatie is er bij de politie om 15.00 uur geen informatie over tegendemonstraties of andere acties.

Rond 15.30 uur is de locoburgemeester aanwezig bij de briefing van de politie en de ME. De locoburgemeester spreekt de politieagenten toe en benadrukt daarbij het belang van het recht op demonstratie, recht op godsdienst alsmede veiligheid voor de demonstranten, moskeebezoekers en omwonenden.

Vanaf 18.00 uur zijn de eenheden van de politie paraat en het actuele beeld is volgens de politie rustig.

Om 18.30 uur komt de Gezagsdriehoek bijeen, de situatie is op dat moment nog rustig.

Tussen 19.00 uur en 19.15 uur wordt de sfeer grimmiger. Tegendemonstranten gooien met stenen en vuurwerk richting politie.

Tussen 19.25 uur en 20.00 uur: De stoet met leden van Pegida wordt omringd door ongeveer 100 tegendemonstranten. Een bus van de ME schermt de auto en aanhanger van Pegida af. De ME wordt bekogeld met stenen en er staan enkele honderden jongeren in groepen te wachten op de route. Enkele tegendemonstranten dragen bivakmutsen en gezichtsbedekkende kleding. Er wordt met vuurwerk en met eieren gegooid. Op de Woenselse Markt staan ongeveer 50 personen. Bericht komt binnen bij politie dat er stoeptegels uit de grond worden gehaald. De kruising Robbenstraat-Kloosterdreef wordt door meer dan 30 jongeren op scooters geblokkeerd. De aanwezige politieagenten voelen zich bedreigd. De stoet van Pegida bereikt rond 19.45 uur de kruising van de Woenselse Markt en de
Kronehoefstraat. Er wordt veel geweld gebruikt door de tegendemonstranten tegen de politie en de ME moet verschillende charges uitvoeren. Op de Kloosterdreef is een “sitdown” actie. Enkele honderden jongeren blokkeren zittend en staand de doorgang. De jongeren worden toegesproken door ambassadeurs van de moskee met als doel om de jongeren te kalmeren, maar dit heeft geen invloed op de situatie.

Rond 20.15 uur: De politie en ME hebben veel moeite om de groepen gescheiden te houden en er wordt veel geweld gebruikt tegen de politie. Er worden vernielingen aangebracht door de tegendemonstranten.

Rond 20.20 uur worden er door de politie drie scenario’s voorgelegd aan de Gezagsdriehoek:

1. Manifestatie door laten gaan en barrières van tegendemonstranten doorbreken, zodat Pegida het eindpunt (de moskee) bereikt. De politie geeft aan dat de verwachting is dat hierbij langdurig en zwaar geweld moet worden gebruikt door de ME;

2. Manifestatie van Pegida door laten gaan, maar dan op de locatie die op dat moment bereikt is. De stoet zal niet verder gaan naar de Al Fourqaan moskee;

3. Manifestatie van Pegida per direct beëindigen op aanwijzing van de (loco)burgemeester en Gezagsdriehoek. Dit in verband met ernstige wanordelijkheden en de bestrijding van deze wanordelijkheden.

De veiligheid van de demonstranten van Pegida kan niet worden gewaarborgd. Het evacuatiescenario wordt dan in gang gezet en de demonstranten worden zo snel mogelijk naar de bus gebracht.

Bij deze afweging in de Gezagsdriehoek is van groot belang te realiseren dat het geweld (de wanordelijkheden) niet uit gaat van de demonstranten van Pegida, maar van de tegendemonstranten. Een burgemeester moet alles in het werk stellen om het recht op demonstratie doorgang te laten vinden.

Ten tijde van de afweging wordt om 20.30 uur door de algemeen commandant van de politie gebeld met de Gezagsdriehoek. Er wordt grootschalig geweld gebruikt.

Het is niet langer mogelijk om de veiligheid van Pegida, omstanders, politieambtenaren en omwonenden te waarborgen. De algemeen commandant legt aan de Gezagsdriehoek voor om de manifestatie, om die redenen, per direct te beëindigen of (zwaar) geweld te laten gebruiken door de ME.

Om 20.31 uur besluit de locoburgemeester om de manifestatie per direct te beëindigen ter bestrijding van wanordelijkheden en ter voorkoming van verdere wanordelijkheden.

Vanaf het moment dat het besluit genomen is wordt Pegida geëvacueerd en onder begeleiding van de ME naar de gereedstaande touringcar begeleid. De situatie rondom de moskee wordt iets rustiger.

Rond 21.00 uur is het zeer onrustig op de Kronehoefstraat (rondweg). Er ontstaat chaos door rondrennende jongeren die ijzeren palen uit de grond trekken en verkeershinder veroorzaken.

Vanaf 21.15 uur zijn geen nieuwe meldingen ontvangen van vernielingen en geweld. In en rondom de moskee is het rustig en is de voorbereiding op de Iftar gestart. Op de Woenselse Markt is een groep van 100 – 150 jongeren met auto’s en scooters.

Om 22.00 uur vraagt de Gezagsdriehoek nogmaals een actueel beeld. De situatie op de Kruisstraat is rustig. Op de Woenselse Markt zijn nog 50 jongeren aanwezig. Deze worden door wijkagenten aangesproken. De ME begint langzaam met een terugtrekkende beweging uit de wijk.

Om 23.00 uur is alle ME uit de wijk en besluit de Gezagsdriehoek om verder af te schalen. Er gaat een integraal persbericht uit. Er is gehandeld conform de in de Gezagsdriehoek hoek vastgestelde beleidsuitgangspunten. om verdere escalatie te voorkomen zijn er geen grootschalige aanhoudingen. Vervolgonderzoek achteraf

Om 23.18 uur sluit de Gezagsdriehoek de vergadering.

Er zijn tien tegendemonstranten aangehouden en vier leden van de Mobiele Eenheid van de politie gewond geraakt.

Vervolg

Op 28 mei 2019 is een nieuwe kennisgeving ingediend door Pegida. Pegida wil op 2 juni 2019 een manifestatie houden “tegen de islamisering en geweld door moslims tegen vreedzame demonstranten”.

Op 31 mei 2019 heb ik, na consultatie met de leden van de Gezagsdriehoek, besloten om deze manifestatie te verbieden. De kennisgeving was niet tijdig ingediend door Pegida. Dat én gelet op de ernstige wanordelijkheden van de manifestatie van 26 mei 2019 in combinatie met de zeer korte voorbereidingstijd om de noodzakelijke maatregelen te treffen, is in samenspraak met politie en overige
partners een zorgvuldig besluit genomen.

Op 31 mei 2019 is dit gecommuniceerd richting de media.

Op 31 mei 2019 is een nieuwe kennisgeving ingediend door Pegida om op 6 juni 2019 een manifestatie te houden. Ik heb op 3 juni 2019 besloten om ook deze manifestatie te verbieden. Dit omdat, mede gelet op de ernstige wanordelijkheden van de manifestatie van 26 mei 2019, er ook nu bij een manifestatie op dezelfde locatie en met dezelfde route een grote kans bestaat op ernstige wanordelijkheden.
Hierbij heb ik mij mede gebaseerd op het advies van de politie.

Op 4 juni 2019 is door Pegida een kennisgeving ingediend om op 8 juni 2019 een manifestatie te houden.

Op 4 juni 2019 om 16.15 uur heb ik een extra vergadering ingelast voor de leden van de Gezagsdriehoek.

Op 4 juni 2019 heb ik verschillende media te woord gestaan, waaronder de NOS en Omroep Brabant. Ik heb onder andere aangegeven dat ik met een groot dilemma (“duivels dilemma”) zit met enerzijds het recht om te demonstreren, wat een groot goed is in Nederland en anderzijds de verantwoordelijkheid die ik heb ten aanzien van de veiligheid van de inwoners van mijn stad. Tevens heb ik toegelicht waarom ik de manifestatie van 6 juni 2019 verboden heb en dat ik voornemens was om ook de manifestatie van 8 juni 2019 te verbieden. Op 6 juni 2019 heb ik, vanwege de grote kans op ernstige wanordelijkheden en mede gebaseerd op het advies van de politie, besloten om de manifestatie van 8 juni 2019 te verbieden.

Vervolgens zijn er kennisgevingen ingediend voor manifestaties op 11, 12, 13 en 14 juni 2019. Op al deze aanvragen is door mij op 11 juni 2019 positief beschikt. Ik heb wel voorschriften verbonden aan de beschikking ten aanzien van datum en locatie.

- Ik sta niet toe dat Pegida een manifestatie houdt in de nabijheid van de Al Fourqaan moskee.

- Ik heb als voorschrift aan de beschikking verbonden dat Pegida mag demonstreren op 19 juni 2019 op het Stadhuisplein in Eindhoven en dus niet, zoals door Pegida aangevraagd bij de Al Fourqaan moskee. In algemene zin geldt dat ik op grond van de WOM (Wet openbare manifestaties) de mogelijkheid heb om voorschriften te verbinden aan de beschikking.

Ik ben op 12 juni 2019 te gast geweest bij het programma ‘Pauw’ en heb daar mijn “duivels dilemma” nogmaals verwoord.

Op 12 juni 2019 zijn kennisgevingen ingediend door Pegida om op 16 juni 2019 en 17 juni 2019 een manifestatie te houden. Op 14 juni 2019 is ook ten aanzien van deze aanvragen positief door mij beschikt. Ik heb als voorschrift aan de beschikking verbonden dat Pegida op 19 juni 2019 mag demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven.

Ondanks mijn positieve beschikkingen met voorschriften ten aanzien van datum en locatie is door Pegida geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun mening te verkondigen op 19 juni 2019 op het Stadhuisplein.

Op 15 juni 2019 melden enkele personen van Pegida zich op het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven om aangifte te doen tegen de burgemeester van Eindhoven. Na het doen van deze aangifte lopen de leden van Pegida naar de Al Fourqaan moskee. Bij de moskee is door politiemedewerkers gezien dat er zeven/acht leden van Pegida aanwezig zijn, die worden aangesproken door omstanders.

Er is niet waargenomen is door de politie dat sprake is van het uitdelen van flyers. Wel is geconstateerd dat een mevrouw een camera of iets dergelijks wegduwt en dat hierop enkele jongeren zich in de richting van de aanhangers van Pegida bewegen. Politiemedewerkers nemen waar dat één van de aanhangers van Pegida in hun richting rent en achterna wordt gezeten door enkele personen. Door de politie zijn geen aanhoudingen verricht. De aanwezige aanhangers van Pegida zijn uiteindelijk op eigen verzoek door politiemedewerkers in veiligheid gebracht, toen de sfeer grimmig werd. Er is aangifte gedaan door een vrouw uit de wijk (wegens het uit haar handen slaan van een telefoon) en door een vrouwelijke aanhanger van Pegida (mishandeling)

Op 18 juni 2019 is een kennisgeving ingediend door Pegida en op 19 juni 2019 zijn twee kennisgevingen ingediend door Pegida om manifestaties te houden op 21, 23 en 24 juni 2019 bij de Al Fourqaan moskee in Eindhoven. Ik heb op 21 juni 2019 positief beschikt ten aanzien van al deze ingediende kennisgevingen. Als voorschrift heb ik aan de beschikking verbonden dat Pegida op 24 juni 2019 op het
Stadhuisplein in Eindhoven een manifestatie mag houden.

Pegida heeft geen gebruik gemaakt van de positieve beschikking om een manifestatie te houden op het Stadhuisplein.

Op 22 juni 2019 is een ‘flyeractie’ van Pegida gehouden nabij de Al Fourqaan moskee in de Frankrijkstraat. Gezien de aard van de actie is deze aangemerkt als zijnde een ‘niet kennisgegeven’ manifestatie. Door Pegida is namelijk geen kennisgeving ingediend en op grond van de Wet Openbare Manifestaties had dit wel gemoeten. Ik heb toen opdracht gegeven om de manifestatie (flyeractie) te
beëindigen. De leden van Pegida zijn vervolgens aangehouden door de politie, omdat ze weigerden om hun manifestatie te beëindigen. Er waren tegendemonstranten aanwezig bij deze actie. Door hen is eveneens geen kennisgeving ingediend. De tegendemonstranten hebben wel gehoor gegeven aan de oproep om hun tegenactie te beëindigen (op grond van APV).

Demonstranten van Pegida geven aan dat er met bakstenen is gegooid, dit is niet waargenomen door de politiemensen. De politie geeft aan dat er vanaf het begin zicht is geweest op de demonstranten en dat wel is waargenomen dat er eieren zijn gegooid. Door één van de aanhangers van Pegida is gemeld aan de politie dat hij beelden heeft waarop te zien is dat er stenen zijn gegooid. Hem is aanbevolen om aangifte te doen en daarbij de beelden als bewijsmateriaal aan te leveren bij de politie. Tot op heden is dit niet gebeurd.

Op 22 juni 2019 is een tweetal journalisten aangehouden. Aanvankelijk was niet zichtbaar dat het journalisten betrof. Door politiemensen werd aangenomen, op basis van gedrag, dat deze twee personen behoorden tot Pegida. Op het politiebureau zijn beiden enkele uren later in vrijheid gesteld, toen bleek dat hun aanhouding ten onrechte had plaatsgevonden. Op het moment dat de journalisten
werden aangehouden, lieten ze hun perskaart al zien aan de politie. Door politiemedewerkers ter plaatse is besloten het onderzoek op het bureau verder voort te zetten en niet ter plaatse.

Op 29 juni 2019 is een “pop” (profeet Mohammed) geplaatst bij de Al Fourqaan moskee. De “pop” had een flyer in de hand met de tekst “geen islam wel vrijheid”.

Na een melding van een burger rond 04.00 uur is de politie ter plaatse gegaan. De pop is door de politie verwijderd en formeel in beslag genomen.

Op 30 juni 2019 is een kennisgeving ingediend om op 21 juli 2019 een manifestatie te houden. Ik heb positief beschikt op deze kennisgeving. Als voorschrift heb ik aan de beschikking verbonden dat Pegida op 21 juli 2019 op het Stadhuisplein in Eindhoven een manifestatie mag houden.

Op 8 juli 2019 zijn beelden van de relschoppers online geplaatst door de politie, nadat er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om zich vrijwillig te melden.

Op 10 juli 2019 heeft een minderjarige verdachte zich gemeld bij de politie.

Op 15 juli 2019 is van nog eens drie verdachten de identiteit vastgesteld. Er staan op dit moment nog 8 foto’s van verdachten online.

Met vriendelijke groet,

J.A. Jorritsma

Burgemeester van Eindhoven