Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Functie democratische gekozen raadsleden in Eindhoven onder druk

Raadszaal Eindhoven

Eindhoven, 15 januari 2020

Raadsvragen: De functie van democratische gekozen raadsleden staat in Eindhoven onder druk.

Update  24/01: Met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Op 31 december jl. heeft er een artikel in het Eindhovens Dagblad gestaan met de kop ‘Raadslid Reker (LPF) in de clinch met Jorritsma over café Sands in Eindhoven’. U bent niet van de Lijst Pim Fortuyn gewend dat deze partij mails doorspeelt naar de media. De LPF vindt het resultaat namelijk altijd belangrijker dan de te verkrijgen publiciteit. Echter in dit geval heb ik gemeend dat namens onze partij wel te moeten doen omdat de eerste regel in het antwoord van de burgemeester begon met ‘Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’.

Het enige wat ik heb gevraagd is of de burgemeester, die daartoe de bevoegdheid heeft maar als zodanig ook als rechter fungeert, met de eigenaar van het café in gesprek wilde gaan voordat de zaak op 3 januari voor vier weken op slot zou moeten. Ik heb namelijk wél met de eigenaar een gesprek hierover gehad, vandaar mijn legitieme vraag. De burgemeester had op mijn vraag kort kunnen antwoorden met een ja of een nee. Dan was voor mij deze zaak over en uit geweest. Maar toen de burgemeester in zijn antwoord de zin begon zoals hierboven is vermeld, was dit voor mij en mijn fractieleden de bekende druppel.

De gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de gemeente heeft als taak het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college van B&W. Het is niet aan de voorzitter van de gemeenteraad om raadsleden te beknotten bij de uitoefening van hun functie of de wijze waarop raadsleden hun raadsinstrumenten gebruiken. Ook moeten alle raadsleden – als volksvertegenwoordigers – de vrijheid behouden om op te komen voor individuele gevallen, zoals in dit geval waar het de sluiting van een café op het Stratumseind betreft.

Met 45 raadsleden verdeelt over 14 partijen zal elk raadslid zijn/haar eigen werkwijze hebben. Voor onze fractie betekent dit dat wij naast het normale raadswerk veel aandacht en tijd besteden aan die Eindhovense inwoners die op een of andere wijze met de gemeente Eindhoven een meningsverschil hebben. Een soort van ombudsfunctie dus, wat door de burgers zeer wordt gewaardeerd.

Dit in tegenstelling tot de Eindhovense burgemeester die de werkwijze van de LPF-fractie maar lastig vindt. Wij zouden niet zo diep in de materie moeten duiken, zoals bij overlast van kamerpanden, een illegale verbouwing, bedreigingen tegen inwoners en vragen over de Al-Fourqaan moskee. Zo wees hij onze fractie eerder al terecht. Maar ook toen twee ambtenaren hadden geklaagd omdat ik hen vroeg of zij hun beloften waar wilden maken, viel dat niet in goede aarde bij de burgemeester. Zo zijn wij al meerdere keren bij hem op het matje moeten komen om verantwoording af te leggen over onze legitieme raadsvragen en/of handelingen. En dat heeft niets met cliëntisme te maken. Tel daarbij het onterechte integriteitsonderzoek over mijn mede-raadslid i.v.m. de onlusten bij de intocht van Sinterklaas in 2018. Dit was puur om de aandacht voor de verkeerde inschattingsfout van de burgemeester m.b.t. de veiligheidsaspecten af te leiden.

Ook herhaalde oproepen van de burgemeester aan de raad om actuele moties en raadsvragen te beperken kun je zien als het monddood maken van de raad. De hei-sessies, welke in mijn optiek meer met indoctrinatie te maken hebben dan met beleid is hier ook een voorbeeld van. Nu snap ik wel dat de burgemeester niets liever heeft dan dat wij als raadsleden eensgezind in polonaise achter hem aan lopen, maar dat geeft de taak van raadslid geen pas en is zeker niet bevorderlijk voor zijn/haar kritische blik op de gang van zaken.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Hoe kijken de overige Eindhovense collegeleden aan tegen de regel; ‘ Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’?

Ja, het staat er echt. https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1186-burgemeester

2. Deelt het college de mening en daden van de burgemeester om raadsleden te beknotten in hun functionele mogelijkheden?

3. Zo ja, probeer dat dan eens uit te leggen?

4. Zo nee, welke stappen gaat u dan als college ondernemen?

Namens de lijst Pim Fortuyn fractie,

Rudy Reker, fractievoorzitter

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Hoe kijken de overige Eindhovense collegeleden aan tegen de regel; ‘ Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’? 
 
Ja, het staat er echt. https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74commentaar/1186-burgemeester 
 
Zie het antwoord op vraag 2.
 
2. Deelt het college de mening en daden van de burgemeester om raadsleden te beknotten in hun functionele mogelijkheden? 
 
Uw relaas raakt ons, omdat het iets zegt over uw vertrouwen in onze samenwerking om zorg te dragen voor de stad Eindhoven.   Wij herkennen ons niet in uw woordkeuze. Als college stellen we namelijk voorop dat wij hier samen met u, de gemeenteraad een verantwoordelijkheid in dragen. U stelt de kaders en controleert, wij voeren uit.  Natuurlijk heeft u als volksvertegenwoordiger het recht om aandacht te vragen voor kwesties die raken aan of voortvloeien uit beleid of waarvoor de gemeente een zekere verantwoordelijkheid draagt.  Dit kunnen signalen zijn over individuele gevallen die maatschappelijke impact hebben of signalen in algemene zin over de impact van beleid.  Kritische vragen zijn van belang, zelfs noodzakelijk zodat we het publieke belang voor ogen houden en ons niet laten verleiden tot (schijn van) willekeur.  

Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het gaat om verregaande bevoegdheden die impact hebben op betrokken individuen. Het is niet voor niets dat de burgemeester, vanuit zijn neutrale positie, deze bevoegdheden heeft. De uitspraak van de burgemeester over de controleerbaarheid van de taak van het bestuursorgaan moet in dit licht worden geplaatst: ja, de gemeenteraad heeft een controlerende taak op de uitvoering van de taak van het bestuursorgaan Burgemeester volgens artikel 180 Gemeentewet . De burgemeester informeert de raad over veiligheidszaken voor zover dat nodig is voor de uitoefening van de controlerende taak van de gemeenteraad en zolang het verstrekken van deze informatie niet in strijd is met het openbaar belang. 
 
3. Zo ja, probeer dat dan eens uit te leggen? 

Zie het antwoord op vraag 2.
 
4. Zo nee, welke stappen gaat u dan als college ondernemen? 

Zie het antwoord op vraag  2. 
 
Eindhoven, 24 januari 2020

Laat reactieformulier zien