Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Prikkelende raadsvragen van fractie M.A. Schreurs 

 
Na het lezen van de hier onderstaande raadsvragen van fractie M.A. Schreurs, zal voor iedereen die heeft gemist waarom deze poster door de Lijst Pim Fortuyn fractie is geplaatst veel duidelijk worden. 
 
Met antwoord van het college.
 
2 juli 2020
 
Geacht college, 
In de raadsvergadering van 16 en 17 juni 2020 was de afsluitende motie een motie over omgang met elkaar vanuit 10 fracties die feitelijk gericht was tegen de heer Reker. Ik heb de motie besmet genoemd om wat eraan voorafgegaan is. Namelijk appverkeer door de burgemeester aan een select deel van de raad over een door de heer Reker van de LPF, gefotoshopte on-line poster. De strekking van de app's van de burgemeester waren dat de burgemeester zich over de poster beklaagde en dat het niet wenselijk is dat dit soort zaken nog verder zouden voorkomen. Op geen enkel moment is daarover het gesprek met de heer Reker door indieners, burgermeester of een ander collegelid aangegaan.
 
Op mijn pleidooi de motie in te trekken en 3 hoogleraren bestuurskunde te vragen breder onderzoek te doen naar het functioneren van de democratie in Eindhoven, in welk licht je de motie, zeker gezien het eraan voorafgaande app-verkeer moet zien, is door geen van de indieners ingegaan. Het is duidelijk dat er op geen enkel moment naar andere oplossingen dan het indienen van de motie, als die al de naam oplossing verdiend, gekeken is of de bereidheid getoond is om daar naar te kijken.
Deze motie er doorheen jagen was het doel. De vraag dient zich dan aan wat het primaire doel van de motie nu precies was? Vooral omdat de heer Reker eerder niet wenste te accepteren;
1. de schriftelijke uitlatingen van de burgemeester dat de heer Reker hem, de burgemeester, niet had te controleren.
2. het geen antwoord krijgen over het preciese hoe en waarom van het intrekken van een brief van de voorganger van de burgemeester aan drie ministers.
 
De heer Reker heeft in beide casussen legitieme politieke punten, maar politieke pijnpunten, op tafel gelegd, waar het college en een meerderheid van de raad liever niet over wensen te spreken. Dus ging het hier om omgang of om een stok om de hond te slaan? Om politiek kaltstellen? Ook daar ging vanuit de indieners niemand op in.
 
Woordvoerder namens het college, opvallend omdat het de portefeuille van de burgemeester betreft, was de heer Toronoglu die aangaf dat hij in eerdere periodes echt gedoe in de omgang met elkaar, nooit had meegemaakt. Daarna was er een tweede termijn college, niet conform de regels, die de burgemeester zichzelf gaf. De burgemeester gaf daarin aan dat hij sinds zijn aantreden heel veel georganiseerd heeft ten aanzien van het functioneren van het bestuur van de gemeente Eindhoven, maar zonder resultaat. Hij wijdde daarbij geen enkele woord aan het appverkeer.
 
De motie is daarna aangenomen met de stemmen voor van de 10 indienende partijen. Sindsdien functioneert het bestuur van de stad door alsof er niets aan de hand is. Maar wegkijken lost het niet op.
Vandaar de schone democratische taak aan mij om raadsvragen te stellen.
 
Vragen:
1. Waarom heeft de burgemeester verkozen niet het gesprek met de heer Reker aan te gaan?
2. a. Waarom heeft de burgemeester slechts geappt naar een deel van de raad?
     b. En met welk doel?
3. Waarom geeft het college het app-verkeer tot op heden niet vrij? Ministers doen dat het nog dezelfde dag.
4. Waren andere collegeleden betrokken bij dit specifieke app-verkeer?
5. Het app-verkeer is te lezen als klagen en als een oproep tot het verder tegengaan van dit soort zaken vanuit de raad.
     a. Wie is volgens het college primair verantwoordelijk voor het oppakken van zaken betreffende de omgang met elkaar?
     b. Waarom was wethouder Toronoglu woordvoerder vanuit het college op de motie?
6. Opvallend is dat de motie getrokken is door twee fractievoorzitters uit de oppositie, de fractievoorzitters van CU en 50plus.
     a. Is er door de burgemeester het verzoek gedaan aan de fractievoorzitter van CU en/of van 50plus om het voortouw te nemen in het voorbereiden van de motie?
     b. Of is er na analogie van een verzoek dat aan de heer Reker kwam via een app van de fractievoorzitter van de VVD namens de burgemeester, na publicaties in de krant, hierin bemiddeld voor de burgemeester door de fractievoorzitter van de VVD?
7. De fractievoorzitter van 50plus, gaf aan dat hij en de burgemeester zo vaak appten.
 
Zowel de fractievoorzitter van de CU als van 50plus hebben eerder bij de meningsvormende vergadering over de mailwisseling tussen de burgemeester en de heer Reker dat de heer Reker hem niet had te controleren en over het intrekken van de brief aan de 3 ministers van de voorganger van de burgemeester, een opvallende positie ingenomen. Niet alleen vonden ze het niet de moeite waard op de twee zaken in te gaan, ze maakten het agenderen zelf verdacht en liepen daarin voorop.
a. Is over deze meningsvormende commissie ook vooraf geappt tussen de burgemeester en de fractievoorzitter van 50plus? En/of tussen de burgemeester en de fractievoorzitter van CU?
Zo ja, graag ommegaand het app-verkeer ter beschikking stellen.
b. Is er op een andere manier vooraf over deze agendering gecommuniceerd tussen de burgemeester en de voorzitter van 50plus? Of tussen de burgemeester en CU? Zowel direct als via bemiddeling door de fractievoorzitter van de VVD.
c. Is het usance om via fractievoorzitters van CU en/of 50plus vanuit het college het politieke proces te beïnvloeden?
8. De indieners in de raad hebben de heer Reker de hele tijd gevraagd om zelfreflectie.
 
Daarom ook de vraag om zelfreflectie aan het college.
a. Wat vindt het college ervan dat zowel wethouder Toronoglu als de burgemeester niet op het appen zijn ingegaan?
b. Vindt het college het een invulling conform de rol van burgemeester om slechts een deel van de raad te appen over wat zijn mening is over het handelen ten aanzien van zijn portefeuille en de wenselijkheid daarvan door een niet in het app-verkeer meegenomen raadslid?
c. Vindt het college met mij de motie besmet door het appverkeer?
d. Gezien de focus van de motie op gedrag. Wat is de reflectie van het college/de burgemeester op het gedrag van de burgemeester in de politieke aanvaringen met de heer Reker?
e. Of gedrag ten aanzien van burgers. Meermaals heeft de burgemeester burgers van Eindhoven als idioten omschreven.
e1. Is het college het mij mee eens dat door het gebruik van termen als idioten mensen als mens buitengesloten worden ?
e2. Vindt het college het juist termen als idioten ten opzichte van burgers te gebruiken als burgemeester?
f. De burgemeester heeft in zijn eigen termijn zijn onvermogen op tafel gelegd voor het goed laten functioneren van het bestuur van deze stad. Zijn oprechte onmacht zou in ieder geval verklaren dat via de raad zaken gespeeld worden. Maar het zelf doen is een primaire taak des burgermeester.
 
Vindt het college dat de burgemeester nog wel kan aanblijven indien hij dit belangrijke deel van zijn portefeuille, ook naar eigen zeggen, niet beheerst?
g. Deelt het college mijn opvatting dat het nodig is een aantal hoogleraren te vragen te kijken naar het functioneren van de democratie in Eindhoven omdat er wel hele rare dingen gebeuren?
 
Dan nog wat vragen in verband met de legitieme politieke kwesties die de heer Reker op tafel heeft gelegd: de brief en de controlerende rol.
 
10. De informatie uit het apparaat geeft aan dat er van alles vastgelegd is ten aanzien van het uitgaan van de brief van de vorige burgermeester aan de drie ministers, maar niets ten aanzien van het intrekken van de brief. Dus nergens is terug te vinden dat de brief ingetrokken is.
 
Er is in de meningsvormende vergadering over onder andere de brief, samenvallend met de eerste Coronamaatregelen, geen antwoord op de vragen over het intrekken van de brief gegeven. In plaats daarvan volgde een niet anders dan als tirade te omschrijven exposé over het handelen van de voorganger van de burgemeester.
a. hoe kan het dat er in de Eindhovense archieven/stukken niets bekend is over intrekken van de brief aan de 3 Ministers?
b. wat is volgens het college de formele status van de brief, gezien het feit dat er niets over intrekken vastgelegd is?
c. moet er niet nog steeds antwoord gegeven worden op de brief?
d. er heeft geen enkele consultatie met wie dan ook plaatsgevonden voor het informele intrekken van de brief door de burgemeester. Op grond van welke informatie is de brief dan ingetrokken?
 
11. Ter controle en definitieve vastlegging.
Is het echt de opvatting van de burgemeester dat hij zich niet hoeft te excuseren ten aanzien van de heer Reker over de mail die hij de heer Reker heeft geschreven dat de heer Reker hem niet heeft te controleren omdat hij (de burgemeester) niets fout heeft gedaan, zoals de burgemeester in reactie op een verzoek tot excuses tijdens de meningsvormende vergadering aangaf?
En zo ja, kan dat onderbouwd worden. Zijn nee, wanneer kan de heer Reker de excuses tegemoet zien?
 
Ik verzoek u zo snel als mogelijk is deze vragen te beantwoorden. Met de ontstane situatie het reces ingaan is niet acceptabel, omdat tegen het fundament van het democratisch proces verstoten is en in het verlengde, door er niet op te acteren, wordt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mary-Ann Schreurs
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Waarom heeft de burgemeester verkozen niet het gesprek met de heer Reker aan te gaan?
 

De burgemeester heeft de heer Reker uitgenodigd om deze kwestie bij een kop koffie te bespreken.
 

2. a. Waarom heeft de burgemeester slechts geappt naar een deel van de raad?
     b. En met welk doel?
 

De burgemeester heeft met een aantal fractievoorzitters geappt over de bewuste poster John en Jerry omdat hij vindt dat dit niet past bij de waarden en mores die de raad zelf onderling heeft afgesproken.
 

3. Waarom geeft het college het app-verkeer tot op heden niet vrij? Ministers doen dat het nog dezelfde dag.
 

Het informatieverzoek van de LPF hierover is ontvangen en afgehandeld conform de regels van Wet openbaarheid bestuur. De enige situatie die wij kennen van een minister die het app-verkeer
beschikbaar stelde was rond de demonstraties in Amsterdam. Dit was een keuze van de minister zelf en van een andere orde.
 

4. Waren andere collegeleden betrokken bij dit specifieke app-verkeer?
 

De burgemeester heeft over de kwestie van de poster zoals bedoeld in antwoord 2 ook gesproken met het college.
 

5. Het app-verkeer is te lezen als klagen en als een oproep tot het verder tegengaan van dit soort zaken vanuit de raad.
    a. Wie is volgens het college primair verantwoordelijk voor het oppakken van zaken betreffende de omgang met elkaar?
 

In de gedragscode zijn afspraken opgenomen over omgangsvormen. Ieder bestuurslid kan worden gehouden aan deze spelregels, wat betekent dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt. De burgemeester is hierbij bij wet belast om de bestuurlijke integriteit te bevorderen.
 

    b. Waarom was wethouder Toronoglu woordvoerder vanuit het college op de motie?
 

Zoals wethouder Torunoglu zelf aangaf in zijn termijn hebben wij ervoor gekozen de langstzittende wethouder het woord te laten voeren namens het college.
 

6. Opvallend is dat de motie getrokken is door twee fractievoorzitters uit de oppositie, de fractievoorzitters van CU en 50plus.
     a. Is er door de burgemeester het verzoek gedaan aan de fractievoorzitter van CU en/of van 50plus om het voortouw te nemen in het voorbereiden van de motie?
 

Nee.
 

    b. Of is er na analogie van een verzoek dat aan de heer Reker kwam via een app van de fractievoorzitter van de VVD namens de burgemeester, na publicaties in de krant, hierin bemiddeld voor de burgemeester door de fractievoorzitter van de VVD?3
 

Nee.
 

7. De fractievoorzitter van 50plus, gaf aan dat hij en de burgemeester zo vaak appten.
 

Zowel de fractievoorzitter van de CU als van 50plus hebben eerder bij de meningsvormende vergadering over de mailwisseling tussen de burgemeester en de heer Reker dat de heer Reker hem niet had te controleren en over het intrekken van de brief aan de 3 ministers van de voorganger van de burgemeester, een opvallende positie ingenomen. Niet alleen vonden ze het niet de moeite waard op de twee zaken in te gaan, ze maakten het agenderen zelf verdacht en liepen daarin voorop.
 

a. Is over deze meningsvormende commissie ook vooraf geappt tussen de burgemeester en de fractievoorzitter van 50plus? En/of tussen de burgemeester en de fractievoorzitter van CU?
   Zo ja, graag ommegaand het app-verkeer ter beschikking stellen.
 

Er is niet voorafgaand geappt.
 

   b. Is er op een andere manier vooraf over deze agendering gecommuniceerd tussen de burgemeester en de voorzitter van 50plus? Of tussen de burgemeester en CU? Zowel direct als via bemiddeling door de fractievoorzitter van de VVD.
 

Nee, dat is niet gebeurd.
 

   c. Is het usance om via fractievoorzitters van CU en/of 50plus vanuit het college het politieke proces te beïnvloeden?
 
 
Nee.
 

8. De indieners in de raad hebben de heer Reker de hele tijd gevraagd om zelfreflectie. Daarom ook de vraag om zelfreflectie aan het college.
    a. Wat vindt het college ervan dat zowel wethouder Toronoglu als de burgemeester niet op het appen zijn ingegaan?
 

De vraag naar de whatsapp berichten was geen onderdeel van de motie, maar werd naar aanleiding van de motie gesteld. Deze vraag is in behandeling genomen en beantwoord.
 

b. Vindt het college het een invulling conform de rol van burgemeester om slechts een deel van de raad te appen over wat zijn mening is over het handelen ten aanzien van zijn portefeuille en de wenselijkheid daarvan door een niet in het app-verkeer meegenomen raadslid?
 

Deze vraag heeft betrekking over de mores en onderling communicatie binnen de raad. In algemene zin komt het regelmatig voor dat voor intern beraad contact is tussen bestuur en raadsleden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van whatsapp.
 

c. Vindt het college met mij de motie besmet door het appverkeer?
 

Nee, dat vinden wij niet.
 

d. Gezien de focus van de motie op gedrag. Wat is de reflectie van het college/de burgemeester op het gedrag van de burgemeester in de politieke aanvaringen met de heer Reker?
 

Wij verwijzen naar de toelichting van de burgemeester en van het college tijdens de behandeling van de motie op 17 juni. In algemene zin vinden wij dat het politieke debat gevoerd moet worden op inhoud en niet op de persoon.
 

e. Of gedrag ten aanzien van burgers. Meermaals heeft de burgemeester burgers van Eindhoven als idioten omschreven.
e1. Is het college het mij mee eens dat door het gebruik van termen als idioten mensen als mens buitengesloten worden ?
 

Deze term is gebruikt in situaties waarbij door gedrag van personen afspraken, wet- en regelgeving overtreden werden en daarmee directe veiligheidsrisico’s zijn ontstaan voor andere personen of groepen. De term doelde dus op het gedrag. Het zijn harde woorden, maar wel vanuit de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de stad en de samenleving. Hiermee is het signaal afgegeven dat dit soort gedrag ontoelaatbaar is.
 

e2. Vindt het college het juist termen als idioten ten opzichte van burgers te gebruiken als burgemeester?
 

Zie het antwoord op vraag e1.
 

f. De burgemeester heeft in zijn eigen termijn zijn onvermogen op tafel gelegd voor het goed laten functioneren van het bestuur van deze stad. Zijn oprechte onmacht zou in ieder geval verklaren dat via de raad zaken gespeeld worden. Maar het zelf doen is een primaire taak des burgermeester. Vindt het college dat de burgemeester nog wel kan aanblijven indien hij dit belangrijke deel van zijn  portefeuille, ook naar eigen zeggen, niet beheerst?
 

Van deze suggestie nemen wij krachtig afstand. De burgemeester sprak over een gezamenlijke verantwoordelijkheid over onderlinge omgangsvormen van de raad en deed een oproep aan ieder lid om zich hieraan te houden.
 

g. Deelt het college mijn opvatting dat het nodig is een aantal hoogleraren te vragen te kijken naar het functioneren van de democratie in Eindhoven omdat er wel hele rare dingen gebeuren?
 

Nee, die opvatting delen wij niet.
 

Dan nog wat vragen in verband met de legitieme politieke kwesties die de heer Reker op tafel heeft gelegd: de brief en de controlerende rol.
 

10. De informatie uit het apparaat geeft aan dat er van alles vastgelegd is ten aanzien van het uitgaan van de brief van de vorige burgermeester aan de drie ministers, maar niets ten aanzien van het intrekken van de brief. Dus nergens is terug te vinden dat de brief ingetrokken is.
 

Er is in de meningsvormende vergadering over onder andere de brief, samenvallend met de eerste Coronamaatregelen, geen antwoord op de vragen over het intrekken van de brief gegeven. In plaats daarvan volgde een niet anders dan als tirade te omschrijven exposé over het handelen van de voorganger van de burgemeester.
 

a. hoe kan het dat er in de Eindhovense archieven/stukken niets bekend is over intrekken van de brief aan de 3 Ministers?
 

Wij verwijzen naar de beantwoording op 24 januari 2020 van de door de LPF gestelde raadsvragen “Over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaan moskee”. De brief is in wederzijds mondeling overleg tussen toenmalige minister en de burgemeester van tafel gehaald. Dit is niet verwerkt in Eindhovense archieven.


b. wat is volgens het college de formele status van de brief, gezien het feit dat er niets over intrekken vastgelegd is?
 

Zie antwoord onder a.
 

c. moet er niet nog steeds antwoord gegeven worden op de brief?
 

Nee.
 

d. er heeft geen enkele consultatie met wie dan ook plaatsgevonden voor het informele intrekken van de brief door de burgemeester. Op grond van welke informatie is de brief dan ingetrokken?
 

Wij verwijzen naar de beantwoording op 24 januari 2020 van de door de LPF gestelde raadsvragen “Over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaan moskee”.
 

11. Ter controle en definitieve vastlegging.
 

Is het echt de opvatting van de burgemeester dat hij zich niet hoeft te excuseren ten aanzien van de heer Reker over de mail die hij de heer Reker heeft geschreven dat de heer Reker hem niet heeft te controleren omdat hij (de burgemeester) niets fout heeft gedaan, zoals de burgemeester in reactie op een verzoek tot excuses tijdens de meningsvormende vergadering aangaf? En zo ja, kan dat onderbouwd worden. Zijn nee, wanneer kan de heer Reker de excuses tegemoet zien?
 

De raad heeft het recht om aandacht te vragen voor kwesties die raken aan of voortvloeien uit beleid of waarvoor de gemeente een zekere verantwoordelijkheid draagt. Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het gaat om verregaande bevoegdheden die impact hebben op betrokken individuen. Het is niet voor niets dat de burgemeester, vanuit zijn neutrale positie, deze bevoegdheden heeft. De uitspraak van de burgemeester over de controleerbaarheid van de taak van het bestuursorgaan moet in dit
licht worden geplaatst: ja, de gemeenteraad heeft een controlerende taak op de uitvoering van de taak van het bestuursorgaan Burgemeester volgens artikel 180 Gemeentewet . De burgemeester heeft dit uitgelegd in de meningsvormende vergadering waar u aan refereert.
 

Eindhoven, 8 september 2020