Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Vervolg Jorritsma oprui-whatsappjes naar raadsleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Mary-Ann Schreurs voor het stellen van deze vragen.

26 augustus 2020. Antwoord van burgemeester John Jorritsma

27 juli 2020

Geachte griffier,

Collega Rudy Reker heeft verzocht om het vrijgeven van de appconversatie tussen de burgemeester en een deel van de fractievoorzitters van de raad en betrokken ambtenaren over de poster die de heer Reker online gezet heeft. In reactie daarop heeft de burgemeester een brief d.d. 13 juli 2020 aan de heer Reker gestuurd die 1 app bevat. Uit de brief wordt verder duidelijk dat de griffier  en het college ook meteen op 5 juni door de burgemeester betrokken zijn.
 
Hierbij doe ik het officiële verzoek het volgende app-verkeer te ontvangen:
 
1. het app-verkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de burgemeester en de andere collegeleden betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt.
 
2. het appverkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de burgemeester en de griffier betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt.
 
3. het ontbrekende app-verkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de betrokken fractievoorzitters en de burgemeester betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt. Op grond van hun bepalende politieke positie werd het verzoek aan de fractievoorzitters gericht. Bovendien is er naar gehandeld. Het app-verkeer als persoonlijke beleidsopvattingen af te doen doet daar allemaal geen recht aan.
  
4. het app-verkeer van de burgemeester aan de gemeentelijke organisatie van 5 juni  2020 en verder, inclusief het app-verkeer over het afhandelen van het verzoek tot het ter beschikking stellen van het app-verkeer.
 
De fractievoorzitter van 50 plus heeft aangegeven dat er zo vaak app-uitwisselingen plaatsvinden tussen hem en de burgemeester.
 
5. Hierbij dus ook het officiële verzoek het app-verkeer tussen de burgemeester en de fractievoorzitter van 50plus van 2018, 2019 en 2020 te ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mary-Ann Schreurs
 
 

Betreft: reactie op uw informatieverzoek van 27 juli 2020

Geachte mevrouw Schreurs,

 

Op 27 juli 2020 heeft u bij de griffie het volgende informatieverzoek ingediend:

“Collega Rudy Reker heeft verzocht om het vrijgeven van de appconversatie tussen de burgemeester en een deel van de fractievoorzitters van de raad en betrokken ambtenaren over de poster die de heer Reker online gezet heeft. In reactie daarop heeft de burgemeester een brief d.d. 13 juli 2020 aan de heer Reker gestuurd die 1 app bevat.

Uit de brief wordt verder duidelijk dat de griffier en het college ook meteen op 5 juni door de burgemeester betrokken zijn. 

Hierbij doe ik het officiële verzoek het volgende app-verkeer te ontvangen:

1. het app-verkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de burgemeester en de andere collegeleden betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt.

2. het appverkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de burgemeester en de griffier betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt.

3. het ontbrekende app-verkeer van 5 juni 2020 en daarna tussen de betrokken fractievoorzitters en de burgemeester betreffende de poster en al het app-verkeer wat daarmee samenhangt. Op grond van hun bepalende politieke positie werd het verzoek aan de fractievoorzitters gericht. Bovendien is er naar gehandeld. Het app-verkeer als persoonlijke beleidsopvattingen af te doen doet daar allemaal geen recht aan.

4. het app-verkeer van de burgemeester aan de gemeentelijke organisatie van 5 juni 2020 en verder, inclusief het app-verkeer over het afhandelen van het verzoek tot het ter beschikking stellen van het app-verkeer.

De fractievoorzitter van 50 plus heeft aangegeven dat er zo vaak app-uitwisselingen plaatsvinden tussen hem en de burgemeester.

5. Hierbij dus ook het officiële verzoek het app-verkeer tussen de burgemeester en de fractievoorzitter van 50plus van 2018, 2019 en 2020 te ontvangen.”

Uw verzoek beschouw ik als een verzoek aan mij als burgemeester om inlichtingen op grond van de artikelen 155, 169 en 180 van de Gemeentewet.

 

Reactie op de punten 1 tot en met 4
In dit deel van uw verzoek vraagt u – samengevat – om een afschrift te ontvangen van WhatsApp-conversaties die ik, naar aanleiding van de poster “John en Jerry, slopers van de Democratie”, vanaf 5 juni 2020 heb gevoerd met andere collegeleden, de griffier, fractievoorzitters en andere personen binnen de gemeentelijke organisatie.

Ten aanzien van dit deel van uw verzoek stel ik vast dat dit op exact dezelfde informatie ziet als de informatie waar eerder door raadslid dhr. Reker (fractie LPF) om is verzocht. Voor het antwoord op dit deel van uw verzoek verwijs ik dan ook naar de door mij aan dhr. Reker gerichte brief van 13 juli 2020 die u bekend en openbaar is. Er bestaat voor mij namelijk geen aanleiding om terug te komen op dat antwoord.

 

Reactie op punt 5
In dit deel van uw verzoek vraagt u om een afschrift te ontvangen van WhatsAppconversaties die ik in de jaren 2018, 2019 en 2020 met de fractievoorzitter van 50PLUS zou hebben gevoerd. Dit deel van uw verzoek is qua periode dermate breed ingestoken en in het geheel niet nader toegespitst op een of meer concrete bestuurlijke kwesties. Waarom u de gevraagde informatie nodig heeft voor de uitoefening van uw taak als raadslid, is mij dan ook niet duidelijk.

 

Zoals ik ook in de hierboven genoemde aan dhr. Reker gerichte brief heb opgemerkt, is het voor het goede functioneren van de raad en het bestuur noodzakelijk dat degenen die daar een rol in spelen met elkaar kunnen overleggen. Dat overleg moet in vrijheid kunnen geschieden en dat wat in vertrouwen met elkaar is besproken, moet ook vertrouwelijk blijven.

 

Net zoals aan dhr. Reker is meegedeeld, wordt daarbij de grens gevormd door het waarborgen van een ‘gelijk speelveld’ voor ieder raadslid. Er mag daarom geen sprake zijn van ‘achterkamertjespolitiek’ waardoor een raadslid nadeel ondervindt bij het uitvoeren van zijn of haar taak, omdat hij of zij niet van bepaalde informatie op de hoogte is, terwijl andere raadsleden dat wel zijn.

 

Ik verzeker u dat u niet op een dergelijke informatieachterstand staat en evenmin anderszins nadeel ondervindt doordat u geen inzicht heeft in de WhatsApp-conversaties die ik vanaf het jaar 2018 met de fractievoorzitter van 50PLUS heb gevoerd.

 

Mijn uit de Gemeentewet voorvloeiende inlichtingenplicht aan de raad, in welke hoedanigheid dan ook, strekt bovendien niet zo ver dat elk contact tussen mij en een fractievoorzitter voor u als raadslid inzichtelijk moet worden gemaakt. Daarom besluit ik niet aan dit deel van uw verzoek te voldoen. Het staat u uiteraard vrij om bij de fractievoorzitter van 50PLUS persoonlijk navraag te doen naar de inhoud van de gevoerde WhatsApp-conversaties.

 

Hoogachtend,
J.A. Jorritsma
burgemeester 

Vervolgmail

28 augustus 2020

Beste Griffier, 

Ik heb niet om een brief van de burgemeester gevraagd, ik heb om de inhoud van apps gevraagd. Ik neem aan dat jij het met me eens bent dat ik die apps gewoon behoor te krijgen. Grapperhaus kon wel ommegaand leveren zonder gedoe en dat was een volstrekt vergelijkbare situatie.

Ik heb me eerder al verbaasd dat de heer Reker naar aanleiding van een niet dezelfde omvang hebbend verzoek om apps een epistel kreeg van de burgemeester ter verdediging van zijn, de burgemeester's, handelen en slechts 1 app. Uit die brief bleek trouwens dat de burgemeester ook jou en het college geïnformeerd had over wat hij gedaan had. Om deze appjes aan jou en het college heb ik in mijn verzoek gevraagd en ook om de appjes die de heer Reker niet gekregen heeft. Dat de burgemeester aangeeft in de brief aan de heer Reker dat de apps niet gegeven worden is om twee redenen niet juist


1. het is het handelen van de burgemeester als burgemeester dat ter discussie staat en dus moet je de eerste loco dit af laten handelen. 
2. de onderbouwing van het niet kunnen vrijgeven klopt niet zoals ik al eerder bij mijn verzoek onderbouwd heb.

Maar op die onderbouwing wordt in het antwoord aan mij niet op ingegaan. Als je naar de brief aan mij kijkt, valt zowiezo op dat de burgemeester zich met een Jantje van Leiden van mijn verzoek afmaakt. Uitermate incorrect.

But what else is not new.

Het gaat het mij nu om de apps. Ik heb daar wettelijk recht op. Ik verwacht dat ik die ommegaand alsnog krijg.

Met vriendelijke groet,

Mary-Ann Schreurs