Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen betreffende milieuzone versus roetfilters

 Op 1 juli is in Eindhoven een zogenaamde milieuzone ingesteld. Dit houdt in dat bepaalde categorieën vrachtwagens een roetfilter moeten hebben en andere categorieën niet de stad in mogen. Recentelijk heeft het EU Hof van Justitie uitgesproken dat Nederland het plaatsen van roetfilters niet eerder verplicht mag stellen dan andere EU-landen. Omdat de verplichting voor de EU pas in 2009 ingaat, mag Nederland daarop niet vooruit lopen.

Zie ook http://www.nu.nl/news/1131067/34/rss/Nederland_mag_geen_roetfilter_verplichten.html De uitspraak van het EU-Hof betreffende de roetfilters is gebaseerd op het feit dat lidstaten die eenzijdig vooruit lopen op de komende EU-regelgeving daarmee marktverstorend handelen. Fabrikanten moeten in dat geval namelijk hun trucks speciaal voor Nederland aanpassen. Een analoge redenering kan opgaan voor oudere trucks die al in gebruik zijn. Ook daarvoor bestaat immers een markt, te weten de gebruikte- of tweedehands markt. Door oudere trucks die wettelijk toegelaten zijn in Nederland éénzijdig te gaan weren en/of voor deze voertuigen een roetfilter verplicht te gaan stellen kan de markt voor tweedehandse trucks verstoord raken. Dat deze beslissing grote financiële gevolgen zal hebben voor autobedrijven en transportondernemingen is inherent aan de nu ontstane situatie en daarom naar onze mening ontoelaatbaar. De vraag is dan ook of Eindhoven deze milieuzone op dit moment in mág voeren. De invoering van een dergelijke zone impliceert immers dat bepaalde categorieën vrachtauto's een roetfilter moeten gaan plaatsen, voordat dit EU-breed verplicht is gesteld en dat laatste mag dus volgens het EU-Hof niet. Daarover heeft onze fractie de volgende vragen: 1. Is het college bekend met de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie die inhoudt dat EU-lidstaten het gebruik van roetfilters voor dieselvoertuigen niet eerder verplicht mag stellen dan andere EU-landen? 2. Is het college van mening dat de invoering van de milieuzone in Eindhoven, die als gevolg heeft dat bepaalde categorieën van oudere vrachtauto's (categorieën Euro 2 en 3) alleen met roetfilter de zone in mogen, in overeenstemming is met de regel en strekking van de hiervoor genoemde uitspraak van het EU-Hof? 3. Indien het college van mening is dat het antwoord op de vorige vraag ontkennend moet luiden, bent u dan van mening dat het volledig weren van de categorie oudste vrachtwagens (Euro 0 en 1) uit de zone in strijd is met het recht van de EU? 4. Heeft het college naar aanleiding van genoemde uitspraak van het EU Hof - die immers van na de beslissing tot instelling van milieuzone's dateert – advies ingewonnen over de vraag of de instelling van de milieuzone in overeenstemming is met het EU-recht? 5. Is het college bereid naar aanleiding van genoemde uitspraak van het EU-Hof advies de invoering van de milieuzone juridisch te laten toetsten op verenigbaarheid met het EU-recht? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 3 juli 2007


Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Ja. 2. Ja. Het Ministerie van VROM heeft naar aanleiding van het besluit van het Europe¬se Hof van Justitie de Landsadvocaat gevraagd om te bezien of de uitspraak van het Europese Hof ook gevolgen heeft voor het instellen van milieuzones (waar¬binnen roetfilters verplicht zijn). Zijn conclusie is dat dit niet het geval is en dat de instelling van milieuzones gewoon door kan gaan. Bovendien heeft Nederland de invoering van milieuzones door gemeenten vorig jaar al gemeld bij de Europese Commissie. De Commissie had daarbij geen vragen over de toelaatbaarheid van milieuzones als zodanig. 3. Het weren van vrachtwagens met een euro 0- en euro 1-motor is dus niet in strijd met de uitspraak van het EU-Hof. 4. Ja. Wij hebben het Ministerie van VROM geraadpleegd over de gevolgen van de genoemde uitspraak van het EU-Hof. Het ministerie heeft ons gewezen op het persbericht dat zij op 29 juni 2007 heeft gepubliceerd waarin zij de conclusie van de Landsadvocaat weergeeft (zie antwoord op vraag 2). 5. Nee. Deze vraag is volgens ons afdoende behandeld door de Landsadvocaat (zie antwoord op vraag 2). Eindhoven, 25 juli 2007. BE07013457  
4-7-07 Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien