Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen betreffende de kosten van een inburgeringscursus in Eindhoven


Update met antwoorden van het college

Op de laatste raadsvergadering van 30 januari 2007 is bij agendapunt VIII – 2 het ‘’Voorstel inzake de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering 2007 en regeling 2007’’ behandeld. (Voorstel 06.R1889.001)

Zoals bekend is de fractie Lijst Pim Fortuyn een groot voorstander van inburgering. Zowel in de commissievergadering van 12 december 2006, evenals in de raadsvergadering van 30 januari 2007, hebben wij dan ook zonder voorbehoud voor akkoord gestemd.


Wel stelden wij in de laatste raadsvergadering een vraag over de hoge kosten van een inburgeringscursus in Eindhoven t.o.v. Amsterdam, waar onze fractie ondertussen kennis van had genomen. Een vraag die door wethouder Don in de raadsvergadering niet naar onze tevredenheid kon worden beantwoord.

Volgens het raadsvoorstel is de gemiddelde trajectprijs voor een inburgeringscursus in Eindhoven ¤ 9.000 euro per persoon. Ondertussen heeft onze fractie via het weekblad Elsevier* en De Telegraaf** vernomen dat in Amsterdam de inburgeringscursus maar ¤ 6.000 euro kost p/p. Op de website van de gemeente Amsterdam*** komen wij zelfs nog een lager gemiddeld bedrag tegen van ¤ 5.000 euro p/p.

Als gevolg van nieuwe aanbesteding en marktwerking zal volgens verwachting van het college de prijs in 2008 dalen naar ¤ 8.500 p/p. Toch nog steeds een fiks bedrag en een véél te groot verschil met Amsterdam, waar onze fractie geen genoegen mee kan nemen. Dit mede gezien in het licht van de inburgeraars omdat zij – die deze cursus moeten volgen en met goed gevolg hebben afgelegd – ten hoogste 70% met een maximum van ¤ 3.000 euro terugbetaald krijgen. Uitgaande van de dure Eindhovense ROC variant, in vergelijking met ROC Amsterdam, zou dat betekenen, dat de inburgeraars in Eindhoven per traject ¤ 4.000 euro tevéél betalen. Mijn fractie vindt dit ontoelaatbaar.

Daarbij mogen wij niet vergeten dat er vele inburgeraars zijn, die niet over deze hoge bedragen kunnen beschikken. In deze gevallen wil de gemeente Eindhoven via allerlei fondsen participeren door belastinggeld van Eindhovense burgers aan te spreken. Mijn fractie vindt dit onaanvaardbaar!

Tot slot een situatie waar wij door een Eindhovense inburgeraar op werden geattendeerd. Een dame van allochtone afkomst – volgens de gehanteerde normen een oudkomer – werd bij een onderzoek naar haar kwaliteiten tijdens de begintoets van het ROC, geschikt bevonden voor niveau 4. Toch diende zij te beginnen in niveau 2, daar het ROC naar hun zeggen wegens geldgebrek nog niet op niveau 4 les kan geven. Erger kun je deze allochtone mensen niet beledigen en kunnen wij hierbij niet over motivatie spreken, maar eerder over demotivatie.

Hierbij komen wij tot de volgende vragen:

1. Hebt u inmiddels kennis genomen van de berichten in Elsevier en De Telegraaf?

2. Heeft bij het afsluiten van het ROC contract(en) in Eindhoven een openbare aanbesteding plaatsgevonden?

3. Zo ja, Hoeveel offertes heeft u vooraf opgevraagd voordat deze aanbesteding bij het ROC plaatsvond? Zo ja bij welke instanties of instituten?

4. Zo nee, wat is dan de reden dat dit niet is gebeurd?

5. Waarin onderscheiden – gelet op de hoge prijs – de inburgeringscursussen die door het ROC Eindhoven worden gegeven t.o.v. andere gemeenten in ons land, bv. bij het ROC in Amsterdam?

6. Bent u op de hoogte hoe het ROC Eindhoven deze inburgeringscursussen in opleidingsniveau indeelt, en hoe zij de gelden hiervoor per niveau verdelen?

7. Mijn fractie mag veronderstellen dat de inkopende partij – in dit geval de gemeente Eindhoven – voor de opdrachtverstrekking van diverse cursussen en opleidingen, kennis heeft kunnen nemen van de kwaliteiten en de aan te bieden opleidingsniveaus van het ROC Eindhoven. Is deze veronderstelling correct?

8. Is er, gelet op de hoge uitval op het ROC Eindhoven van 2.100 studenten in 2005 ****, tussen partijen een resultaatverplichting afgesproken, betreffende de door de gemeente Eindhoven betaalde cursussen?

9. Bent u bereidt het ROC Eindhoven om opheldering te vragen over deze absurd hoge prijs in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam?

10. Is het college bereidt om met het ROC Eindhoven in overleg te gaan om de prijs – met terugwerkende kracht – naar beneden bij te stellen tot een aanvaardbaar niveau?

11. Voor hoeveel geld aan overige cursussen heeft het college de laatste 5 jaar ingekocht bij het ROC Eindhoven? Kunt u deze bedragen per cursus specificeren?

12. Indien er teveel is betaald, is het aannemelijk dat ook de allochtonen inburgeraars in beginsel teveel in rekening is gebracht. Is het college mede van oordeel dat ook zij schadeloos gesteld dienen te worden?

13. Realiseert u zich dat de immigratie naar Nederland de Nederlandse belastingbetaler al tientallen miljarden euro’s heeft gekost en dat enige zuinigheid nu dus op zijn plaats is?

14. Is het college bekend met het feit dat er door het ROC Eindhoven lessen op het hoogste niveau 2 worden gegeven, terwijl deze cursisten op niveau 4 uit de begintoets van het ROC zijn gekomen?*****

15. Is het college mede van oordeel dat dit de motivatie van de inburgeraars zéér slecht zal beïnvloeden?

16. Waneer vindt de aanbesteding plaats voor de nieuwe cursussen in 2008 en wat wordt hiervoor de te volgen procedure?

17. Waar baseert het college de verwachte aanbestedingsprijs van ¤ 8.500 euro op?

18. Bent u het met ons eens dat een verschil van ¤ 500 euro geen significant verschil is – zeker niet in vergelijking met Amsterdam?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Eindhoven, 6 februari 2007

Website
Elsevier [link]

**
Website
De Telegraaf [link]

***
Website Gemeente Amsterdam [link]

****
Website ROC Eindhoven [link]

***** In verband met de privacy van betrokkene kan mijn fractie de gegevens van deze persoon niet bekend maken.Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Ja.

2. Ja.

3. De aanbesteding van de gemeente Eindhoven is gepubliceerd. Er zijn 50 reacties binnengekomen die gevraagd hebben om informatie. 14 Bedrijven hebben ge¬offreerd. Het is niet gebruikelijk uitspraak te doen welke bedrijven hebben ge¬offreerd.

4. Niet van toepassing.

5. Er dient gesproken te worden over inburgeringstrajecten en niet over inburge¬ringscursussen. De trajecten in de gemeente Eindhoven zijn een combinatie van én het beheersen van de Nederlandse taal én het participatiecompartiment om te komen tot het inburgeringdiploma.

6. Het ROC heeft per individu zicht op de deelnemer die het ROC in traject heeft. Het traject van iedere kandidaat is bekend wat betreft de periode, de kosten en de in¬houd.
Met andere woorden er wordt maatwerk geleverd aan de kandidaten.

7. Ja.

8. De openbare aanbesteding die door de gemeente Eindhoven is gedaan betreft de periode 2005 t/m 2007. In 2005 was er sprake van de Wet inburgering nieuwko¬mers (WIN). In de WIN bestond géén resultaatverplichting. Er was wel sprake van een inspanningsverplichting. In het lopende jaarcontract (2007) vindt invlechting van de (nieuwe) Wet Inburgering (WI) plaats.
Vanaf 1 januari 2008 is er wél sprake van een resultaatverplichting. Hiervoor wordt een nieuwe openbare aanbesteding gestart.

9. Nee, zie de toelichting bij vraag 5 en vraag 18.

10. In verband met de aanbesteding behoort dit niet tot de mogelijkheden.

11. Wat betreft de overige cursussen heeft het ROC een menukaart van 70 uiteen¬lopende cursussen (Basiseducatie en Voortgezet algemeen volwassenen onder¬wijs). Er is voor ¤ 2,5 miljoen per jaar ingekocht door de gemeente Eindhoven.

12. Er bestaat misvatting over de kosten van de cursussen inburgering. Alle trajecten die zijn aangeboden zijn gratis. De gemeente Eindhoven heeft alles betaald.
De zelfmelders (eigen initiatief) zijn niet verplicht naar het ROC te gaan. Zij kun¬nen zich ook melden bij andere opleidingen.

13. De gemeente Eindhoven voert de openbare aanbesteding uit tegen een kwaliteit / prijsverhouding.

14. Afhankelijk van het niveau van de kandidaat biedt het ROC cursussen aan van niveau 1 t/m 5. Het blijft niet beperkt tot niveau 2.

15. Niet van toepassing; zie beantwoording vraag 14.

16. Medio 2007 vindt Europees Openbare Aanbesteding (Richtlijn Diensten 95/50/EEG) plaats voor de nieuwe trajecten in 2008. De huidige ervaringen over de periode 2005 t/m 2007 worden hierin meegewogen. Het ROC kan dan een van de offrerende partijen zijn.

17. De huidige prijs is gebaseerd op een inschatting van hoeveel uren een kandidaat nodig zou moeten / kunnen hebben om een gepast traject op maat te volgen om het inburgeringsexamen te behalen.

18. Deze vergelijking wordt door de gemeente Eindhoven inzake inburgering niet gemaakt, omdat de dienstverlening niet vergelijkbaar is.

Eindhoven, 6 maart 2007.

6-2-07 Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven