Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen betreffende onduidelijkheden over activiteiten Vredesburo


Update met antwoorden van het college In de commissievergadering Maatschappelijke Zorg Financiën Personeel en Organisatie van 23 januari jl. stond wethouder Don bij de behandeling van de ‘Afsprakenlijst’ onder andere stil bij het punt “Toezegging uit behandeling Voorjaarsnota en Jaarrekening: functie van vredeseducatie en de organisatie voor de toekomst (al dan niet gekoppeld aan een arbeidspool)” uit de vergadering van 30-06-2006 en waarover volgens de planning het volgende te lezen valt: “Er is een dossier in de maak. Na de zomer gaat er een brief naar de Vredesorganisatie met vragen over o.a. de functie, de effectiviteit, de educatie en de toekomst.”

Volgens wethouder Don is de actuele stand van zaken als volgt: het kost het Vredesburo moeite om duidelijk te maken waar ze precies mee bezig zijn en welke activiteiten ze in de stad precies ontplooien. Voor de Lijst Pim Fortuyn fractie is het onacceptabel dat een gesubsidieerde organisatie geen verantwoording kan afleggen over haar activiteiten. Daar komt bij dat uit het recent verschenen en afgelopen week besproken rapport van de Rekenkamercommissie ‘Welk doel heiligt de middelen?’ blijkt dat raadsleden hun controlerende taak niet serieus genoeg nemen. Dit blijkt onder andere ten aanzien van het subsidiebeleid. In de commissievergadering Bestuurlijk & Economisch zaken hieromtrent van afgelopen maandag gaf onze fractie aan haar controlerende taak wel serieus te willen nemen, en daarom raadsvragen te zullen stellen over de situatie rond het Vredesburo. Daarom komt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Kunt u ons een overzicht verschaffen van de over de afgelopen 5 jaar toegekende subsidiebedragen aan het Vredesburo? 2. Kunt u ons een kopie verschaffen van de subsidieaanvragen van het Vredesburo over de afgelopen 5 jaar? 3. Kunt u ons een kopie verschaffen van de financiële jaarverslagen van het Vredesburo over de afgelopen 5 jaar? 4. Kunt u ons een overzicht verschaffen van de ambtelijke toetsing op basis van rechtmatigheid en doelmatigheid van de subsidiëring van het Vredesburo? 5. Deelt u onze mening dat het onacceptabel is dat een organisatie die geen verantwoording kan afleggen over haar activiteiten subsidie ontvangt? 6. Zo ja, bent u in dat geval bereid de subsidie aan het Vredesburo te beëindigen? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 1 februari 2007


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Uit het gemeentelijke fonds ”Fonds mondiale Bewustwording” is in de afgelopen 5 jaar (2002 t/m 2006) voor subsidiabele activiteiten een bedrag van € 9.448,-- beschikbaar gesteld. Een specificatie per jaar en activiteiten liggen voor u ter inzage. Daarnaast heeft de Stichting Vredesburo Eindhoven over deze jaren een instandhoudingsubsidie ontvangen van in totaal € 33.403,97. 2. Ja. De jaarlijkse werkplannen van de Stichting Vredesburo Eindhoven van 2002 t/m 2006 liggen voor u ter inzage. 3. Ja. De jaarrekeningen van de Stichting Vredesburo Eindhoven van 2002 t/m 2005 liggen voor u ter inzage. Het financiële verslag 2006 is nog niet ingediend. Conform de subsidieverlening dient deze voor 1 mei 2007 aan het college van burgemeester en wethouders te worden aangeboden. 4. De beoordeling van subsidieaanvragen vindt plaats in het kader van de Algemene wet bestuursrecht in het bijzonder titel 4.2. subsidies en de door de raad van de gemeente Eindhoven op 4 februari 2002 vastgestelde Subsidieverorde¬ning gemeente Eindhoven, in het bijzonder hoofdstuk 1. Voor subsidieaanvragen uit het gemeentelijke “Fonds Mondiale Bewustwording” is tevens paragraaf 3.5.3. van hoofdstuk 3 van toepassing. 5. De Stichting Vredesburo Eindhoven heeft conform de regels verantwoording afgelegd. 6. Niet van toepassing. Eindhoven, 27 februari 2007.

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Laat reactieformulier zien