Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen betreft het uitblijven van antwoorden op vragen in de commissie MZFPO

Update met antwoorden van het college

 
In de commissievergadering Maatschappelijke Zorg, Financiën, Personeel en Organisatie van 10 oktober 2006 deed wethouder Don de toezegging enkele in de vergadering gestelde vragen van onze fractie schriftelijk te beantwoorden.

Voor de volledigheid heeft Lijst Pim Fortuyn commissielid A. van Hattem de volgende dag de betreffende vragen per e-mail aan de wethouder verzonden. In de pauze van een daarop volgende vergadering van deze commissie, enkele weken later, liet wethouder Don aan A. van Hattem mondeling weten dat de vragen zijn uitgezet bij de ambtenaren en momenteel in de koker zitten en het antwoord t.z.t. zal volgen. Hierop vertrouwende heeft onze fractie geduldig het antwoord afgewacht. Waar bij raadsvragen de maximale beantwoordingstermijn vier weken is, wachten we nu echter al bijna vier maanden op antwoord. Dat is naar ons idee te lang om onze democratische taak naar behoren te kunnen vervullen. Daarbij komt dat dit voorval niet op zichzelf staat. Eerder deze maand vernam onze fractie van een ambtenaar dat onze raadsvragen over de film van Al Gore in eerste instantie bij de verkeerde afdeling waren neergelegd, waardoor beantwoording langer op zich zou laten wachten. Uiteindelijk heeft de beantwoording bijna acht weken geduurd, bijna het dubbele van de maximale termijn. Ook de fractie van Leefbaar Eindhoven heeft maar liefst vier maanden op beantwoording van raadsvragen moeten wachten, zoals blijkt uit raadsvragen van mevrouw B. Habets. In de beantwoording hiervan door het college afgelopen week, blijkt dat het college het voornemen uitspreekt de termijn van beantwoording zorgvuldiger te zullen bewaken. Een ander punt van zorg hieromtrent is het onderzoek van de Nationale Ombudsman over de communicatie tussen gemeenten en burgers wat afgelopen dinsdag verscheen [link]. De conclusies hiervan zijn verontrustend: veelal worden brieven helemaal niet beantwoord – ook niet na een herinneringsbrief – en vaak duurt de termijn van beantwoording veel te lang. Hoewel de gemeente Eindhoven niet specifiek onderwerp was van dit onderzoek – wel bijna 300 andere Nederlandse gemeenten – zouden wij toch graag duidelijkheid willen hebben over het gemeentelijke beleid in onze stad, inzake de beantwoording van vragen van burgers – of in dit geval van een burgerraadslid. Daarom dienen wij de vragen uit de commissievergadering bij deze alsnog als raadsvragen in, en daarbij stellen wij u ook nog de volgende aanvullende vragen:

1. Hoe kunt u verklaren dat door onze fractie gestelde vragen na bijna vier maanden nog niet beantwoord zijn? 2. Bent u bekend met het onderzoek van de Nationale Ombudsman? 3. Wat is het beleid van de gemeente inzake vragen van burgers? Hanteert de gemeente hiervoor een bepaalde beantwoordingstermijn en hoe ziet men er op toe dat deze beantwoording tijdig plaatsvindt? Ontvangen burgers tussentijdse berichten over de status van de behandeling van hun brief? 4. De onderstaande door ons gestelde vragen uit de commissievergadering van 10 oktober 2006 willen wij graag alsnog beantwoord zien: 4.1 Hoe zijn budgetten voor zaken als 'De Jonge Onderzoekers' en het pand van Dynamo onder een prestatieveld van de WMO te scharen? 4.2 Wat moeten wij ons voorstellen bij een WMO-budget voor 'Racisme, fascisme en discriminatie'? 4.3 M.b.t. vraag 4.2: welke organisaties worden er in dit kader gefinancierd? 4.4 M.b.t. vraag 4.2: onder welk prestatieveld van de WMO-visie zou dit moeten vallen? 4.5 M.b.t. vraag 4.2: wat verstaat de gemeente onder 'fascisme'? 4.6 Kan het budget hiervoor niet beter worden aangewend voor de ondersteuning van gehandicaptenzorg? In de bijlage van deze raadsvragen treft u de e-mail aan zoals deze verzonden is op 11 oktober 2006 aan zowel de wethouder als aan de raadsgriffier. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 1 februari 2007


BIJLAGE 1.1

Van: "Alexander Hattem van"
Onderwerp: Vragen Lijst Pim Fortuyn Commissievergadering MZFPO 10-10-2006
Datum: Wo, 11 oktober, 2006 13:41
Aan: "Hans-Martin Don"
CC: "Jan Verheugt"
Geachte heer Don, In de commissievergadering van gisteravond heeft u toegezegd de gestelde vragen schriftelijk te zullen beantwoorden. Voor de volledigheid stuur ik u bij deze de tekst die ik gisteren namens onze fractie in de
vergadering heb uitgesproken, zie bijlage. Daarnaast treft u onderstaand een kort overzicht aan van de concrete vragen die wij op basis hiervan graag beantwoord zouden willen zien: 1. Hoe zijn budgetten voor zaken als 'De Jonge Onderzoekers' en het pand van Dynamo onder een prestatieveld van de WMO te scharen? 2. Wat moeten wij ons voorstellen bij een WMO-budget voor 'Racisme, fascisme en discriminatie'? 3. M.b.t. vraag 2: welke organisaties worden er in dit kader gefinancierd? 4. M.b.t. vraag 2: onder welk prestatieveld van de WMO-visie zou dit moeten vallen? 5. M.b.t. vraag 2: wat verstaat de gemeente onder 'fascisme'? 6. Kan het budget hiervoor niet beter worden aangewend voor de ondersteuning van gehandicaptenzorg? Met vriendelijke groet, Alexander van Hattem, Commissielid MZFPO Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
BIJLAGE 1.2 COMMISSIE MZFPO GEMEENTE EINDHOVEN 10 OKTOBER 2006 Agendapunt 3.2 Bijdrage Lijst Pim Fortuyn Eindhoven door A. van Hattem Voor de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is de nota op zichzelf duidelijk, de inzet van de WMO in het kader van m.n. de zorg is voor ons relevant. Bij het bekijken van bijlage 2 vallen ons echter enkele budgetten op in de begroting. Zo vragen we ons af hoe bijvoorbeeld ‘De Jonge Onderzoekers’ en het pand van Dynamo een prestatieveld van de WMO te scharen zijn. Nog opvallender is het budget “Racisme, fascisme en discriminatie”. Het is ons onduidelijk wat we ons hierbij moeten voorstellen, welke organisaties hiermee gefinancierd worden en onder welk prestatieveld dit zou moeten vallen. Met name een term als ‘fascisme’ is een zeer vaag en rekkelijk begrip. Naar onze indruk hoort dit zeker niet thuis in het WMO en kan dit budget beter worden aangewend voor bijvoorbeeld ondersteuning van gehandicaptenzorg. Antwoord van burgemeester en wethouders

1.De vragen die door de LPF-fractie zijn gesteld in de commissievergadering Maatschappelijke Zorg, Financiën, Personeel en Organisatie van 10 oktober 2006 zijn in de nadere toelichting (raadsnummer 06.R1797.00) beantwoord. Deze nadere toelichting betrof de beantwoording van alle door de fracties gestelde vragen ten aanzien van de visienotitie Wmo: Visie, Kaders, Keuzes en Gevolgen. Deze is op 30 november 2006 aan alle raadsleden verzonden. 2. Ja. 3. Het beleid van de gemeente inzake vragen van burgers. Schriftelijke vragen van burgers worden geregistreerd. Bij registratie in het centrale postregistratiesysteem wordt onderscheid gemaakt tussen burgers en organisaties. Niet alle binnenkomende post wordt in het centrale systeem geregistreerd. Een aantal organisatieonderdelen hebben eigen primaire systemen om documenten vast te leggen.
Het hanteren van een bepaalde beantwoordingstermijn. Voor brieven die niet gebonden zijn aan wettelijke afhandelingstermijnen geldt een standaard afhandelingstermijn van 6 weken. Voor verzoeken die betrekking hebben op besluiten, klachten, bezwaren, subsidies, ontheffingen, vergunningen etc. gelden wettelijke afhandelingstermijnen.
Het toezien op een tijdige beantwoording. In het postregistratiesysteem wordt de afhandelingstermijn van post bewaakt. Tijdige beantwoording is een primaire verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke afdelingen. Op dit moment wordt daar geen gestructureerd toezicht op gehouden. Wij hebben opdracht gegeven voor verbetervoorstellen naar aanleiding van het Burgerjaarverslag 2005. Tussentijdse berichten aan burgers over de status van de behandeling van hun brief.
Het initiatief voor het verzenden van ontvangstbevestigingen en tussentijdse berichten ligt bij de behandelende medewerkers. Bij een aantal processen worden automatisch ontvangstbevestigingen verstuurd. Dit gebeurt echter niet bij alle binnengekomen poststukken. Ook hiervoor hebben we opdracht voor verbetervoorstellen gegeven in het kader van het Burgerjaarverslag 2005. 4. De antwoorden op de gestelde vragen 4.1 t/m 4.6 zijn, zoals verwoord bij vraag 1, reeds in de nadere toelichting op 30 november 2006 aan uw raad verstrekt. Hieronder vindt u de antwoorden uit deze nadere toelichting. 4.1 De Wmo brengt behalve een aantal stromen uit de AWBZ en een tweetal gemeentelijke budgetten samen. Dit zijn de Wvg en de Welzijnswet. Vanuit deze laatste worden activiteiten op het gebied van het specifieke en brede welzijnswerk gefinancierd. Op dit moment worden vanuit de Welzijnswet projecten gefinancierd, zoals de Jonge Onderzoeker, Dynamo en projecten op het gebied van racisme, fascisme en discriminatie. Omdat deze projecten vanuit de Welzijnwet gefinancierd worden, maken ze dus met ingang van 1 januari 2007 onderdeel uit van de Wmo. Inhoudelijk kunnen deze activiteiten onder prestatieveld 1 en 2 geplaatst worden. 4.2 Specifiek ten aanzien van racisme, fascisme en discriminatie (6.620.911): dit betreft een kostenplaats, waarop het budget van subsidieparagraaf “Activiteiten Antidiscriminatie” is geboekt. De kostenplaats heeft de omschrijving “Racisme, fascisme en discriminatie”, welke niet overeenkomt met de omschrijving van de subsidieparagraaf. In de paragraaf wordt slechts de term ‘discriminatie’ genoemd. Daaronder wordt verstaan: de bewust of onbewust tot achterstelling leidende behandeling van mensen op grond van voorgegeven en door hen niet vrij te kiezen kenmerken dan wel op grond van gedragingen en opvattingen die voor de desbetreffende aangelegenheid niet ter zake doen. 4.3 In tegenstelling tot het gestelde in de subsidieparagraaf “Activiteiten Antidiscriminatie” wordt sinds jaren het budget besteed ter subsidiëring van de Stichting De Vrije Golf, ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader van “Eindhoven Samen tegen Racisme” (waaronder de bekende manifestatie “Eindhoven Kleurrijke Stad”) en subsidiëring van de jaarlijkse Fakkeltocht (respectievelijk ± € 23.000,-- en € 10.000,--). 4.4 Zie beantwoording vraag 4.1. 4.5 Zie beantwoording vraag 4.2. 4.6 Uw raad heeft in 2006 vastgesteld dat de Wmo in 2007 beleidsarm (in de vorm van een overgangsjaar) zou worden ingevoerd. Dit betekent dat in 2007 het bestaande beleid van de Welzijnswet in de Wmo wordt voortgezet. In het najaar van 2007 zal het Wmo vierjaren beleidsplan aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd. Hierin kan uw raad andere prioriteiten stellen. Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met een redelijke afbouwperiode ten aanzien van nu lopende subsidieafspraken. Eindhoven, 27 februari 2007.
Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Laat reactieformulier zien