Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Legeskosten moeten realistisch en acceptabel zijn

Eindhoven, 16 juli 2013

Standplaatsvergunning voor je eigen tuin. Het moet niet gekker worden

Update met antwoorden van B&WGeacht college,

In het recente verleden heeft de gemeenteraad in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen ingestemd met het verhogen van de gemeentelijke legeskosten. Ambtelijke uren zouden op deze wijze kostendekkend moeten worden. Uren, ondermeer voor het leveren van documenten, vergunningen en/of andere diensten die volgens het beleid van het college noodzakelijk zijn. Onze fractie staat nog steeds achter deze doelstelling. Maar in schrijnende gevallen waar de leges niet in verhouding staan tot het doel waarvoor b.v. een vergunning is aangevraagd, verdienen onze aandacht en moeten worden herzien.

Het kostendekkend maken van de leges kun je op twee manieren doen. Op de verkeerde en op de goede manier. De verkeerde manier is om blindelings alle (ook de niet effectieve) arbeidsuren door te berekenen, met als gevolg dat de tarieven niet meer realistisch zijn. De juiste manier is echter om de bureaucratie, dus het aantal mensuren terug te brengen tot op realistisch niveau, waardoor je het legestarief aan de burgers op een acceptabele wijze kunt uitleggen. Hieronder een schrijnend voorbeeld, dat mij door de voorzitter van de wijkvereniging is aangereikt.

Een man in de wijk De Tempel verkoopt tegen de kerstdagen al 17 jaar kerstbomen vanuit zijn eigen tuin, afgeschermd van de openbare weg met een hoge schutting en een poort. Toch heeft deze man volgens de verkregen informatie een ‘standplaatsvergunning’ nodig, zoals vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven. In 2011 betaalde hij daarvoor ca. 70 euro. In 2012 werd dat bedrag meer dan verdubbeld naar ca. 155 euro. Navraag bij onze Gemeente Eindhoven leerde dat het bedrag wat nu betaald moest worden, was opgetrokken tot ca. 800 euro. De betreffende man van inmiddels 83 jaar was daar zo van geschrokken dat hij spontaan hartklachten kreeg en inmiddels al enkele weken in het ziekenhuis verblijft.

Dus pakte ik de telefoon en informeerde bij een uitermate vriendelijke dame van de 14040 centrale. Zij wees mij op drie artikelen in Hoofdstuk 8 aangaande een Standplaatsvergunning.
-          In art. 3.8.1.1 staat dat deze vergunning voor 1 dag 190 euro kost.
-          In art. 3.8.1.2 staat te lezen dat er voor deze vergunning, indien deze is bedoeld voor meerdere dagen, er 846 euro betaald moet worden.
-          In art. 3.8.1.3 staat dat meerdere dagen voor een maatschappelijk doel 212 euro betaald moet worden.

Dit brengt mij tot de volgende vragen:

1. Sinds wanneer moet er voor de verkoop op eigen grond een ‘Standplaatsvergunning’ worden aangevraagd en wat is het maatschappelijk nut of doel hiervan?

2. Hoeveel ambtelijke uren zijn er nodig voor een vergunning voor 1 dag en waar komen deze uren uit voort?

3. Hoe kunt u het aan onze burgers (of aan onze fractie) uitleggen dat dezelfde vergunning voor meerdere dagen 4 ½ keer meer kost dan één dag? Hoeveel is ‘meerdere dagen’ en waar komen deze uren uit voort?

4. Is het college bereidt om een herziening in dit onlogische vergunningstelsel toe te passen?

Rudy Reker

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Sinds wanneer moet er voor de verkoop op eigen grond een ‘Standplaatsvergunning’ worden aangevraagd en wat is het maatschappelijk nut of doel hiervan?

Sinds vele jaren geldt voor standplaatsen ingericht op een openbare plaats (niet perse gemeente eigendom) een vergunningplicht op grond van de Eindhovense Algemene plaatselijke verordening.
Doel hiervan is zicht te houden op het juiste gebruik van de bestemming van de grond. Daarnaast wordt beoordeeld of winkeliers in de directe omgeving worden benadeeld indien vanaf de standplaats gelijksoortige goederen worden verkocht. Omdat veel winkelstrips zich in een moeilijke positie bevinden en het bezoekersaantal van weekmarkten terugloopt hanteren we een zeer terughoudend beleid met betrekking tot het toekennen van standplaatsvergunningen.

2. Hoeveel ambtelijke uren zijn er nodig voor een vergunning voor 1 dag en waar komen deze uren uit voort?

De benodigde tijd voor het vergunnen van een standplaats voor 1 dag bedraagt 4,5 uur. Binnen dit tijdsbestek valt:
     b de intake van de aanvraag inclusief de daarbij behorende administratieve handelingen
     b het beoordelen van de aanvraag en locatie
     b bepalen van het precariobedrag
     b samenstellen en verzenden van de beschikking, leges- en precariofactuur.

3. Hoe kunt u het aan onze burgers (of aan onze fractie) uitleggen dat dezelfde vergunning voor meerdere dagen 4 ½ keer meer kost dan één dag? Hoeveel is ‘meerdere dagen’ en waar komen deze uren uit voort?

Meerdere dagen is alles tussen 2 en 365 dagen. Een vergunning voor meerdere dagen vraagt 8 uur inzet. Deze vergunning vraagt meer tijd omdat er een onderzoek wordt gestart naar de geschiktheid van de locatie, bijvoorbeeld of er water of stroom aanwezig is mocht dit gewenst zijn. Ook de afstemming met de directe omgeving vraagt meer tijd.

Binnen de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten met een commercieel karakter en die met een maatschappelijk karakter. Het tarief voor de commerciële activiteit is inderdaad bijna 4 ½ duurder; € 846 en daarmee 100% kostendekkend. Het tarief voor de maatschappelijke activiteit is bijna gelijk aan die voor een vergunning voor 1 dag (€ 190 ten opzichte van € 212).
Het kostendekkend maken van de leges is in lijn met het coalitieakkoord als het gaat om “streven naar optimale kostendekkendheid voor de gemeentelijke heffingen, met oog voor de maatschappelijke effecten van de tariefstelling”. Bij de tariefstelling voor de standplaatsvergunning is in 2013 expliciet rekening gehouden met het maatschappelijk effect van de tariefstelling door commerciële activiteiten zwaarder te belasten.

4. Is het college bereidt om een herziening in dit onlogische vergunningstelsel toe te passen?

Het college beschouwt dit soort signalen als waardevol. Met het tarievendossier 2014 zal worden voorgesteld om een categorie toe te voegen voor een 1-daagse activiteit met een maatschappelijk doel. Kijkend naar de beschreven situatie dan valt deze activiteit onder een meerdaagse activiteit met een commercieel doel indien de bewoner deze kerstbomen verkoopt voor eigen belang. Indien een scouting kerstbomen verkoopt gaat het om een meerdaagse activiteit met een maatschappelijk belang.

Eindhoven, 27 augustus 2013.