Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Gaat het college het paard van Troje in Eindhoven binnenhalen?


Eindhoven, 8 oktober 2014


Hoe zien de collegeleden hun rol als gekozen volksvertegenwoordigers naar aanleiding van hun collegebesluit om van de Orangerie een asielzoekerslocatie te maken in relatie tot de uitkomst van de poll van het ED? 71% stemt tegen de komst van asielzoekers!


UPDATE: Met antwoord van het college


Geacht college,

Terreurorganisatie Islamitische Staat wil IS strijders Europa en de Verenigde Staten binnen smokkelen. Als ogenschijnlijke vluchteling zouden ze hier dan een terreurcel kunnen vormen en aanslagen kunnen plegen. Dit meldde de Duitse krant Bild am Sonntag op zondag 5 oktober jl. op basis van bronnen binnen veiligheidsdiensten. De terroristen zouden in groepjes van vier moeten afreizen naar Europa. Als ‘vluchteling’ zouden ze de beveiliging van vliegvelden beter kunnen omzeilen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van dit bericht?

2. Is het volgens het college mogelijk dat er strijders die zich voordoen als vluchteling naar Europa komen en vervolgens doorreizen naar Nederland en Eindhoven?
    a. Zo ja, welke actie gaat u daarop ondernemen?
    b. Zo nee, waar baseert u dit ontkennend antwoord op?

3. Kan het college uitsluiten dat er al IS strijders in onze stad aanwezig zijn?
    a. Zo ja, waar baseert u dit antwoord op?
    b. Zo nee, waar baseert u dit ontkennend antwoord op?

4. Hoe verloopt de screening van nieuwe vluchtelingen die in de Orangerie worden gehuisvest?
    a. Wordt de AIVD bij deze screening betrokken?
    b. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk in het geval dat de huisvesting in de Orangerie tot een catastrofe leidt?
    c. En wie betaald dan vervolgens de schade?

5. Kunt u de Eindhovense burger garanderen dat er bij de 700 vluchtelingen die in de Orangerie worden gehuisvest geen (oorlogs)criminelen en/of jihadistische terroristen zitten?

Het LOWAN (Landelijk Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers) meldt dat gemeenten en scholen zich zorgen maken over de massale toestroom van asielkinderen vanuit vooral Syrië naar Nederland. Deze kinderen kampen met een forse leerachterstand, kennen de Nederlandse taal niet en zijn vaak getraumatiseerd.

6. Hoeveel asielkinderen worden er gehuisvest in de Orangerie?

7. Zijn er voldoende plaatsen op Eindhovense scholen en daarbij gekwalificeerde leerkrachten om deze kinderen onderwijs op maat te geven?

8. Omdat deze kinderen geen Nederlands spreken is er behoefte aan gespecialiseerde leerkrachten.
    a. Waar komt het geld vandaan om dit onderwijs op maat te financieren?

9. Aangezien de meeste kinderen, zo niet allemaal, getraumatiseerd zijn door het oorlogsgeweld zullen zij ook psychische begeleiding nodig hebben.
    a. Waar halen de desbetreffende scholen hun financiering vandaan om deze extra kosten te betalen?
    b. Zijn er voldoende psychologen beschikbaar?

De Orangerie is voor twee jaar aan het COA verhuurd met de mogelijkheid om deze termijn te verlengen. Ook vindt er doorstroming plaats van asielzoekers die een woning krijgen toegewezen waarna de opengevallen plaatsen door nieuwe asielzoekers worden ingevuld. Een poll in het Eindhovens Dagblad van 22 september jl. gaf aan dat 71 % van de invullers van deze poll tégen de komst van asielzoekers is.

10. Hoe zien de collegeleden hun rol als gekozen volksvertegenwoordigers naar aanleiding van hun collegebesluit om van de Orangerie een asielzoekerslocatie te maken in relatie tot de uitkomst van de poll van het ED?

11. Kan het college het zich rechtvaardigen en het aanvaardbaar uitleggen dat Eindhovense burgers, ondermeer ook de huidige 40 bewoners van de Orangerie, meer dan vijf jaar moeten wachten op woonruimte en de nieuw aangekomen asielzoekers met voorrang worden geholpen?

12. Hoe kan het college de inwoners van Blixembosch en Achtse Barrier garanderen dat de leefbaarheid in deze wijken niet negatief wordt beïnvloed door dit asielzoekerscentrum?

13. Hoe wordt er in deze wijken toezicht gehouden om eventuele overlast te beperken?

14. Wat zijn de totale kosten op jaarbasis die voor rekening van de gemeente Eindhoven komen?

Door het stellen van deze raadsvragen mag niet de conclusie worden getrokken dat de Lijst Pim Fortuyn niet is begaan met het lot van deze asielzoekers, noch dat de Lijst Pim Fortuyn blind is voor het wrede optreden van IS en het oorlogsgeweld in diverse landen. Maar, ...

15. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat:
    a. Deze vluchtelingen beter af zouden zijn als opvang geregeld zou worden in landen zo dicht mogelijk bij hun eigen vaderland en met hun eigen cultuur zodat zij nadien terug kunnen om hun eigen land weer op te bouwen?
    b. Zo ja, waarom gebeurt dat niet en zou dat een mooie taak kunnen zijn (ook in financieel opzicht) voor de EU?
    c. Zo nee, waar baseert het college dit ontkennend antwoord dan op?

16. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat:
    a. Het voor West-Europese landen onbetaalbaar wordt en ook onbetaalbaar zal blijven, om alle vluchtelingen die zich voor een asielprocedure melden op te nemen?

17. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat:
    a. Zonder maar de intentie te hebben om te willen discrimineren, het college het met de LPF eens kan zijn dat veel Eindhovense burgers vinden dat de leefbaarheid in onze stad zwaar onder druk komt te staan?

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,
Rudy Reker,
Tjerk Langman  

22 sept. Omroep Brabant

22 sept. Studio 040

 

22 sept. Pownews

 

24 sept. Studio 040

 

25 sept. Studio 040

 

4 okt Buurtverzet 


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college op de hoogte van dit bericht?

2. Is het volgens het college mogelijk dat er strijders die zich voordoen als vluchteling naar Europa komen en vervolgens doorreizen naar Nederland en Eindhoven?
a. Zo ja, welke actie gaat u daarop ondernemen?
b. Zo nee, waar baseert u dit ontkennend antwoord op?

3. Kan het college uitsluiten dat er al IS strijders in onze stad aanwezig zijn?
a. Zo ja, waar baseert u dit antwoord op?
b. Zo nee, waar baseert u dit ontkennend antwoord op?

4. Hoe verloopt de screening van nieuwe vluchtelingen die in de Orangerie worden gehuisvest?
a. Wordt de AIVD bij deze screening betrokken?
b. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk in het geval dat de huisvesting in de Orangerie tot een catastrofe leidt? En wie betaald dan vervolgens de schade?

5. Kunt u de Eindhovense burger garanderen dat er bij de 700 vluchtelingen die in de Orangerie worden gehuisvest geen (oorlogs)criminelen en/of jihadistische terroristen zitten?

Antwoord vraag 1 tot en met 5

Het college is op de hoogte van de berichtgeving in de verschillende media over IS. Zowel de nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de veiligheidsdiensten en de minister van Veiligheid en Justitie hebben aangegeven dat er in Nederland geen aanwijzingen zijn dat IS-strijders als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen. De Nationale politie, waaronder de eenheid Oost Brabant en het district Eindhoven, zijn dagelijks bezig om informatie te verzamelen. Niet alleen rondom rekruteurs, ronselaars, uitreizigers maar ook rondom terugkeerders. Op dit moment zijn er noch bij de gemeente Eindhoven noch bij de politie signalen bekend die wijzen op de aanwezigheid van IS-strijders, ook niet na de inval van donderdag 30 oktober jongstleden.

De vluchtelingen die in de Orangerie worden opgevangen hebben al een groot deel van hun asielprocedure doorlopen. Daarbij is, door de Immigratie en Naturalisatie Dienst en de AIVD, grondig gekeken naar het vluchtverhaal, de identiteit, nationaliteit, gezondheid en reisroute. Deze aspecten worden meegenomen in de toekenning of afwijzing van een verblijfsvergunning. Het verstrekken van een verblijfsvergunning is de verantwoordelijkheid van de Immigratie en Naturalisatie Dienst.

6. Hoeveel asielkinderen worden er gehuisvest in de Orangerie?

In de meeste asielzoekerscentra maken kinderen ongeveer 17 tot 25% uit van de totale groep bewoners. Dat betekent dat er ongeveer 120 tot 175 kinderen naar de Orangerie komen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit zijn echter gemiddelde cijfers, de samenstelling van de bewoners van de opvanglocatie in de Orangerie is op dit moment nog niet bekend en kan variëren.


7. Zijn er voldoende plaatsen op Eindhovense scholen en daarbij gekwalificeerde leerkrachten om deze kinderen onderwijs op maat te geven?

Direct na het besluit van het college zijn de verschillende schoolbesturen ingelicht. Samen met hen, en het COA, bekijken wij hoe en waar wij de kinderen kunnen voorzien van onderwijs. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De kinderen zullen na aankomst in de opvanglocatie eerst naar een schakelklas gaan, waar ze Nederlands leren en hun niveau kan worden ingeschat. Daarna stromen zij door naar het reguliere onderwijs.

8. Omdat deze kinderen geen Nederlands spreken is er behoefte aan gespecialiseerde leerkrachten. Waar komt het geld vandaan om dit onderwijs op maat te financieren?

Wanneer de kinderen ‘speelplaats-Nederlands’ beheersen, en er geen additionele problemen zijn, stromen zij door naar het reguliere onderwijs. De gemeente en onderwijsinstellingen worden hierbij tegemoet gekomen door het COA, die daarvoor een aantal regelingen kent.

9. Aangezien de meeste kinderen, zo niet allemaal, getraumatiseerd zijn door het oorlogsgeweld zullen zij ook psychische begeleiding nodig hebben.
a. Waar halen de desbetreffende scholen hun financiering vandaan om deze extra kosten te betalen?
b. Zijn er voldoende psychologen beschikbaar?

Wanneer er al sprake zou zijn van getraumatiseerde kinderen moeten zij daar natuurlijk bij geholpen worden. Dat geldt ook voor Nederlandse kinderen met een trauma. Voor de scholen geldt bij deze kinderen geen andere verantwoordelijkheid dan voor de Nederlandse kinderen.

Voor de opvanglocatie geldt, dat alle bewoners, dus ook de kinderen, recht hebben op zorg. Het medische voorzieningenniveau is daarbij hetzelfde als in heel Nederland. Naast de lichamelijke gezondheid besteedt het COA ook aandacht aan de psychosociale begeleiding. Wanneer een bewoner extra zorg nodig heeft is er altijd sprake van maatwerk.

10. Hoe zien de collegeleden hun rol als gekozen volksvertegenwoordigers naar aanleiding van hun collegebesluit om van de Orangerie een asielzoekerslocatie te maken in relatie tot de uitkomst van de poll van het ED?

We constateren dat er sinds de tweede helft van 2013 een forse toename is van de instroom van het aantal vluchtelingen. De opgave voor 2014 werd geschat op de instroom van 15.000 vluchtelingen, inmiddels is dit bijgesteld tot 30.000 voor 2014 en 25.000 voor 2015. De huidige opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is daar niet op berekend. De recente ontwikkelingen onder andere in Syrië en Irak doen vermoeden dat de instroom voorlopig niet afneemt.

Op 14 september heeft staatssecretaris Teeven dan ook per brief aan de Tweede Kamer (kenmerk 559423, zie bijlage) een dringende oproep geplaatst aan zijn collega’s in het kabinet en aan gemeentes om alle mogelijkheden die er zijn voor nieuwe opvanglocaties maximaal te faciliteren. En op 17 september 2014 heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een formeel verzoek verzonden aan de burgemeester van Eindhoven om mee te werken aan de vestiging van een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen.

Het college heeft gehoor gegeven aan deze oproep en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om opvang te bieden voor mensen die uit erbarmelijke omstandigheden zijn gevlucht en buiten hun schuld om in een onmenselijke situatie terecht zijn gekomen.

11. Kan het college het zich rechtvaardigen en het aanvaardbaar uitleggen dat Eindhovense burgers, ondermeer ook de huidige 40 bewoners van de Orangerie, meer dan vijf jaar moeten wachten op woonruimte en de nieuw aangekomen asielzoekers met voorrang worden geholpen?

De voormalige bewoners van de Orangerie kiezen bewust voor wonen via een leegstandsbeheerder. Dat brengt diverse voordelen met zich mee, zoals de zeer lage kosten waarvoor je over een woonruimte beschikt. Daarbij is dan ook geen sprake van een wachttijd van meer dan 5 jaar.

12. Hoe kan het college de inwoners van Blixembosch en Achtse Barrier garanderen dat de leefbaarheid in deze wijken niet negatief wordt beïnvloed door dit asielzoekerscentrum?

13. Hoe wordt er in deze wijken toezicht gehouden om eventuele overlast te beperken?

Zowel de vluchtelingen, het COA, de gemeente, de politie en de buurtbewoners hebben er belang bij om een veilige en leefbare buurt te behouden rondom het opvangcentrum. Om dat doel te bereiken zijn er in het centrum onder andere huisregels, 24/7 beveiliging, dagactiviteiten en uiteraard wordt er nauw samengewerkt met de politie en de gemeente.
Signalen over de leefbaarheid kunnen in een vroegtijdig stadium worden ingebracht bij het omwonendenoverleg, zodat daar direct afspraken over gemaakt kunnen worden. Uit ervaringen bij andere gemeentes blijkt overigens dat de komst van een opvanglocatie voor oorlogsslachtoffers geen negatief effect heeft op de leefbaarheid.

14. Wat zijn de totale kosten op jaarbasis die voor rekening van de gemeente Eindhoven komen?

Op dit moment is de inschatting dat de tegemoetkoming door het COA de kosten voor de gemeente dekken. Daarnaast ontvangt de gemeente ook de huur van de grond. De verwachting is dan ook dat de vestiging van een opvanglocatie gezien de bovenstaande vergoedingen voor de gemeente Eindhoven kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

15. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat:
a. Deze vluchtelingen beter af zouden zijn als opvang geregeld zou worden in landen zo dicht mogelijk bij hun eigen vaderland en met hun eigen cultuur zodat zij nadien terug kunnen om hun eigen land weer op te bouwen?
b. Zo ja, waarom gebeurt dat niet en zou dat een mooie taak kunnen zijn (ook in financieel opzicht) voor de EU?
c. Zo nee, waar baseert het college dit ontkennend antwoord dan op?

16. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat:
a. Het voor West-Europese landen onbetaalbaar wordt en ook onbetaalbaar zal blijven, om alle vluchtelingen die zich voor een asielprocedure melden op te nemen?

17. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat:
a. Zonder maar de intentie te hebben om te willen discrimineren, het college het met de LPF eens kan zijn dat veel Eindhovense burgers vinden dat de leefbaarheid in onze stad zwaar onder druk komt te staan?

Natuurlijk is het het beste wanneer deze mensen helemaal niet hoeven te vluchten voor oorlogsgeweld. Dat zullen ook de vluchtelingen als eerste beamen. Wanneer zij toch moeten vluchten voor oorlogsgeweld gaat de eerste voorkeur, ook van de vluchtelingen zelf, uit naar opvang in de regio, in verband met familierelatie, werk, cultuur en vele andere factoren. Helaas is dat niet altijd mogelijk. We zien dagelijks inhumane beelden over ernstig tekortschietende opvang in de regio. In die situatie draagt Nederland vanuit het volkenrecht een grote verantwoordelijkheid waar wij ons als Eindhovense gemeenschap niet kunnen onttrekken. In de regio’s rondom een aantal brandhaarden worden nu al miljoenen mensen opgevangen. Om de vluchtelingen die in de regio niet langer terecht kunnen ook een onderdak te bieden, heeft het college haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om hier een bijdrage aan te leveren.

In overleg met alle betrokken partijen wordt ingezet op een leefbare omgeving op en rondom de Orangerie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat Eindhoven een leefbare stad is en blijft.

Eindhoven, 4 november 2014. (ontvangen op 10 november)