Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

 

Rondvraag: Gevaarlijke situatie rotonde EjkkersrijtBeantwoording rondvraag LPF over rotonde EkkersrijtMet antwoord van wethouder Jannie Visscher

Geachte heer, mevrouw,

In de commissievergadering van 6 januari 2015 zegde ik u toe de door de LPF gestelde rondvraag over de rotonde Ekkersrijt schriftelijk te zullen beantwoorden.
Onderstaand vindt u de gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Gestelde rondvraag:

In november 2012 heeft de LPF-fractie via een rondvraag de slechte verlichting en daarmee de onveilige verkeerssituatie bij en op de rotonde Ekkersrijt ter discussie gesteld. Naar aanleiding daarvan is door Rijkswaterstaat de verlichting gerepareerd en zou de rotonde en de volledige bypass naar de Kennedylaan toe worden getoetst op de verkeersveiligheid en evt. worden aangepast als daar een budget voor was.

De huidige situatie op de rotonde is weer onveilig omdat de gehele verlichting op de rotonde en de bypass weer niet werkt. Het is er daardoor erg donker, onoverzichtelijk en daardoor ontstaat er weer een gevaarlijke situatie. Ook is er nog steeds geen vangrail op de rotonde geplaatst waardoor voertuigen bij een ongeval zo het diepe talud af kunnen glijden. Indien dat gebeurd is het voor hulpverleners een haast onmogelijke taak om dat talud af te dalen om de slachtoffers te bereiken en te transporteren.

1. Bent u het met de LPF-fractie eens dat indien de verlichting op de rotonde en de bypass niet functioneert, deze onmiddellijk door Rijkswaterstaat moet worden gerepareerd? Zo ja, kunt u dan in overleg met Rijkswaterstaat hiervoor zorgdragen?

2. In november 2012 is door Rijkswaterstaat toegezegd, omdat ook zij daar ook gebreken hadden geconstateerd, de gehele rotonde en de aansluiting te toetsen op verkeersveiligheid. Kunt u ons vertellen wat er uit het rapport naar voren is gekomen en of er door Rijkswaterstaat nog een vangrail op de rand van het talud wordt geplaatst?
- Zo ja, wanneer gaat dit dan gebeuren?
- Zo nee, wat is daarvan de reden?

Tjerk Langman, Commissielid fractie LPF Eindhoven

_______________________________________________________________

Beantwoording

1. Bent u het met de LPF-fractie eens dat indien de verlichting op de rotonde en de bypass niet functioneert, deze onmiddellijk door Rijkswaterstaat moet worden gerepareerd? Zo ja, kunt u dan in overleg met Rijkswaterstaat hiervoor zorgdragen?

Ja, dat ben ik met u eens. Bij de wegbeheerder RWS bleek dit niet bekend te zijn. Naar aanleiding van de melding laat RWS zo spoedig mogelijk de situatie buiten bekijken en herstellen.

2. In november 2012 is door Rijkswaterstaat toegezegd, omdat ook zij daar ook gebreken hadden geconstateerd, de gehele rotonde en de aansluiting te toetsen op verkeersveiligheid. Kunt u ons vertellen wat er uit het rapport naar voren is gekomen en of er door Rijkswaterstaat nog een vangrail op de rand van het talud wordt geplaatst?
- Zo ja, wanneer gaat dit dan gebeuren?
- Zo nee, wat is daarvan de reden?

Het rapport van Rijkswaterstaat (RWS) is inmiddels in ons bezit. RWS meldde ons dat uit het rapport over de verkeersveiligheid naar voren kwam dat de er flankongevallen hebben plaatsvonden op de zuidelijke rotonde. Oorzaak van deze ongevallen was het – door een constructiemuur van het kunstwerk – ontnemen van het zicht van het verkeer komende vanaf de afrit op het verkeer rijdend op de rotonde komend vanaf Ekkersrijt door een constructiemuur van het kunstwerk.

Er werden 2 oplossingen aangedragen:

1. Constructiemuur kunstwerk aanpassen waardoor het zicht op de rotonde beter wordt;

2. Voor de rotonde een plateau aanbrengen waardoor het verkeer komend van de afrit gedwongen wordt om met lage snelheid de rotonde op te rijden.

RWS geeft aan dat een oplossing voor deze situatie op dit moment financieel niet haalbaar is en ook geen prioriteit heeft. Met andere woorden, de situatie is niet zodanig dat RWS het verantwoord vindt hier kosten voor te maken. Wij zien geen aanleiding om bij RWS aan te dringen op maatregelen.

De uitvoering van het talud voldoet aan de richtlijnen om deze situatie zonder vangrail uit te voeren, m.a.w.: een vangrail is niet noodzakelijk. De wegbeheerder geeft aan dat er geen meldingen zijn van ongevallen bij het talud.

De afdeling heeft contact opgenomen met de verkeerskundige van de gemeente Son en Breugel, De rotondes zijn namelijk een belangrijk verbindingsonderdeel met het bedrijventerrein Ekkersrijt. De verkeerskundige geeft aan dat er direct na openstelling van de rotondes bij hen vragen binnen kwamen over de verkeersveiligheid van de zuidelijke rotonde. De gemeente Son en Breugel heeft de vragers verwezen naar Rijkswaterstaat. Recentelijk zijn er geen vragen of klachten binnen gekomen over deze situatie.

Ik kan mij voorstellen dat de situatie onveilig lijkt. Gezien de reacties van RWS en de gemeente Son en Breugel, maar ook uit onze analyse van de geregistreerde ongevallen blijkt echter dat er geen sprake is van onveiligheid. Er zijn sinds de ingebruikname van de rotonde in 2010 twee ongevallen geregistreerd ter hoogte van de rotonde bovenaan de afrit. Uit de ongevallendata zijn geen opvallendheden naar voren gekomen.

Ik vertrouw erop hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord. Uiteraard wordt een vinger aan de pols gehouden en worden vragen/klachten over de rotonde doorgeleid naar Rijkswaterstaat.

Met vriendelijke groet,

mw. ing. J.A. Visscher
Wethouder van jeugd, onderwijs en verkeer & vervoer