Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Waarom werkt het college bewust mee aan omzeilen van de rechterlijke macht?

 

Eindhoven, 26 januari 2015

"Het spreekt voor zich dat de elite van de regentenpartijen niet beschikt over het verwerpelijke orgaan van een onderbuik." - Pim Fortuyn


UPDATE: Met antwoorde van het college (25 febr. 2015)

Geacht college,

De ‘Stichting Vluchtelingen in de Knel’ heeft onlangs het boekje ‘Aangifte te doen’ voorzien van haar mening aan de wethouder aangeboden. Onze fractie heeft daarna in de media kennis-genomen van de plannen van wethouder Scholten waardoor mensen die illegaal in Eindhoven verblijven met een volmacht aangifte kunnen laten doen bij de politie, als zij menen slachtoffer te zijn van een misdrijf of id. of fraude.

Ook onze fractie betreurt het als iemand van een misdrijf slachtoffer is geworden. Maar om via derden aangifte laten doen gaat onze fractie een brug te ver. Zeker als de betreffende persoon zelf al schuldig is aan een strafbaar feit, namelijk illegaal in ons land verblijven nadat hem/haar een definitieve verblijfsstatus door onze regering is geweigerd.

Een bewuste poging van de wethouder om de rechterlijke macht te omzeilen is niet uit te leggen aan Eindhovense burgers.

Nadat onze gemeente al bed, bad en brood wil geven aan mensen die illegaal in Eindhoven verblijven is dit de volgende stap van deze mensen om op kosten van de belastingbetalers een definitieve verblijfstatus af te dwingen. Daar moet het college niet aan mee willen werken.

Een illegaal dient namelijk zo snel mogelijk ons land te verlaten. Dat feit moet het college en ook de gemeenteraad nu eindelijk eens onder ogen willen zien. Illegaliteit is nu eenmaal strafbaar! Mocht dit onzinnige plan doorgaan dan is dat weer een maatregel die als een magneet werkt op nog meer illegalen om naar onze stad te trekken. Eindhovense burgers zullen zich dan nog meer achtergesteld voelen.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat het oneerlijk en verkeerd is als illegalen via derden aangifte mogen doen terwijl ze zichzelf al schuldig maken aan een strafbaar feit, namelijk illegaal in ons land verblijven? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat een poging om de rechterlijke macht te omzeilen verwerpelijk is? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat dit leidt tot een magneetwerking waardoor er nog meer illegalen naar Eindhoven trekken? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat deze regeling samen met het plan bed, bad en brood een verkeerde en onduidelijke boodschap afgeeft aan de illegalen, waardoor deze nog meer vertwijfeld raken over hun toekomst? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe verantwoord het college zich bij de Eindhovense burgers die gewoon zelf aangifte(s) moeten doen?

Rudy Reker en Tjerk Langman Fractie Lijst Pim Fortuyn


Eindhovens Dagblad 26 januari 2015


"Het spreekt voor zich dat de elite van de regentenpartijen niet beschikt over het verwerpelijke orgaan van een onderbuik." - Pim Fortuyn

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u het met ons eens dat het oneerlijk en verkeerd is als illegalen via derden aangifte mogen doen terwijl ze zichzelf al schuldig maken aan een strafbaar feit, namelijk illegaal in ons land verblijven? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat een poging om de rechterlijke macht te omzeilen verwerpelijk is? Zo nee, waarom niet?

Ieder mens heeft het recht om aangifte te doen van een strafbaar feit waarvan hij kennis draagt. Dit fundamentele recht is vastgelegd in zowel nationale wetgeving (artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering) als internationale verdragen en resoluties. Er wordt geen enkele poging gedaan om de rechterlijke macht te omzeilen. In tegenstelling, in artikel 163 van het wetboek van Strafvordering wordt de mogelijkheid geboden om aangifte te doen per volmacht. Overigens veronderstelt u ten onrechte dat illegaliteit een strafbaar feit is.

3. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat dit leidt tot een magneetwerking waardoor er nog meer illegalen naar Eindhoven trekken? Zo nee, waarom niet?

Het realiseren dat mensen veilig aangifte kunnen doen, zal niet leiden tot een magneetwerking. We maken hiervoor namelijk gebruik van bestaande wetgeving die door iedere gemeente kan worden toegepast. Recentelijk is door het ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot uitgevoerd om aangifte te realiseren via een veilig loket. Het ministerie onderschrijft hiermee het belang dat men hecht aan het feit dat ieder mens aangifte moet kunnen doen van een strafbaar feit.

4. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat deze regeling samen met het plan bed, bad en brood een verkeerde en onduidelijke boodschap afgeeft aan de illegalen, waardoor deze nog meer vertwijfeld raken over hun toekomst? Zo nee, waarom niet?

Op 10 juli 2014 heeft het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa bepaald dat iedereen recht heeft op adequate opvang, eten en kleding ongeacht de status van een persoon, dus of men uitgeprocedeerd of illegaal is. Er zijn inmiddels diverse gerechtelijke uitspraken die gemeenten verplichten om opvang te bieden. Daarnaast heeft ieder mens het basisrecht om aangifte te kunnen doen van een strafbaar feit. Door invulling te geven aan de hierboven genoemde basisrechten voorkomt Nederland dat het mensenrechten schendt. Daarnaast blijkt uit diverse projecten, waaronder de activeringstrajecten die door het Rijk zijn ingezet, dat, indien wordt voorzien in een aantal basisvoorzieningen, men beter in staat is om een toekomstperspectief te ontwikkelen.

5. Hoe verantwoord het college zich bij de Eindhovense burgers die gewoon zelf aangifte(s) moeten doen?

Iedere burger in Nederland, dus ook de Eindhovense burger, kan gebruik maken van de mogelijkheid om aangifte te doen per volmacht. Dit is niet exclusief voorbehouden aan ongedocumenteerden.

Eindhoven, 17 februari 2015