Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Toezicht op verpauperde panden in Eindhoven is beneden de maat.Eindhoven, 28 januari 2015


Foto: Chris de Zeeuw Dichtbij Eindhoven

UPDATE: Met antwoord van het college


Geacht college,

Na het voormalige arbeidsbureau aan de Vestdijk, het voormalige politiebureau aan de Europalaan en de midgetgolf aan de Insulindelaan, zijn er weer twee panden in onze stad die na een lange tijd van leegstand volledig zijn verpauperd. Ditmaal gaat het om het pand aan de Hoogstraat 12/14 en het aangrenzende pand aan de Mauritsstraat 77. Draagmuren zijn daar verdwenen en delen van het plafond en dak ontbreken.

Ondanks dat deze twee panden in opdracht van de eigenaars regelmatig zijn dichtgetimmerd, worden ze desondanks opengebroken en illegaal gebruikt door zwervers en junks. De Gemeente Eindhoven en/of de politie grijpt niet in als hier eigendommen van burgers worden vernield. Dit is pure anarchie, wat u als college in Eindhoven toestaat.

Denk hierbij ook maar eens aan de Ark in Strijp in december 2012. In de hier eerder aangehaalde panden liggen overal dekens, matrassen en bergen met afval dat ongedierte aantrekt. Een gemeenteambtenaar met ongetwijfeld kennis van deze situatie kwam toevallig binnenlopen toen een lid van onze fractie daar ook aanwezig was. Deze ambtenaar constateerde tot onze verwondering geen gevaarlijke situatie ter plekke. Wij als LPF denken daar totaal anders over en vinden dat er direct actie moet worden ondernomen. Er is reëel gevaar op instorting van delen van de panden en ook brandgevaar. Als hier doden of gewonden bij vallen, wie is dan verantwoordelijk?

Uit berichten in de media hebben wij vernomen dat van alle panden de huidige eigenaars met de Gemeente Eindhoven in overleg zijn of zijn geweest om het onroerend goed weer een nieuw leven te geven. Juist omdat deze panden aan drukke verkeersroutes in de stad staan en het straatbeeld ontsieren zou je verwachten dat er snel verbeteringen worden aangebracht. Maar nee, niet in Eindhoven, de behandeling van een bouwaanvraag duurt bij onze gemeente meerdere jaren. Aan de inwoners van onze stad is dat door u niet uit te leggen. Onze fractie waagt zich er al helemaal niet aan. Wij als Lijst Pim Fortuyn maken ons ernstige zorgen over de manier waarop door de Gemeente Eindhoven toezicht wordt gehouden op leegstaande panden in onze stad. Dit laat duidelijk te wensen over en dat is nog maar een understatement.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Hoewel de (voormalige) VTH afdeling op de hoogte was van de belabberde bouwkundige staat waarin deze panden verkeren, is het de vraag of het college hiervan op de hoogte was. Zo ja, was u hiervan op de hoogte en waarom heeft u niet (eerder*) ingegrepen?

2. Bent u het met onze fractie eens dat, in tegenstelling tot uw toezichthouder, de bewuste panden een gevaar vormen voor de veiligheid van de illegale bewoners en de buurtbewoners. Denk hierbij aan het brandgevaar en verspreiding van ziektes door ongedierte. Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met onze fractie eens dat de panden per direct moeten worden afgesloten en daar dan ook toezicht op gehouden moet worden?

4. Omdat de gemeentelijke toezichthouders hiervan op de hoogte zijn en de Gemeente Eindhoven niet ingrijpt, op wiens kosten moet dat afsluiten van de panden dan gebeuren?

5. Vindt het college ook dat verpauperde leegstaande panden slecht zijn voor het imago van onze stad en een aanfluiting voor Brainport en Metropoolstad Eindhoven?

6. Hoeveel meer van dit soort ernstig verpauperde panden staan er nog in onze stad? Heeft u als college deze allemaal in het vizier en zijn daar panden bij van de Gemeente Eindhoven?

Rudy Reker en Tjerk Langman, Fractie LPF Eindhoven

*Juist dinsdag 27 januari zijn deze panden (weer) dichtgetimmerd. Echter doet dat niets af aan de urgentie van deze raadsvragen.

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Hoewel de (voormalige) VTH afdeling op de hoogte was van de belabberde bouwkundige staat waarin deze panden verkeren, is het de vraag of het college hiervan op de hoogte was. Zo ja, was u hiervan op de hoogte en waarom heeft u niet (eerder*) ingegrepen?

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn specialisten werkzaam die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op bestaande bebouwing waarbij de focus ligt op de veiligheid van gebruikers en omgeving. Deze specialisten waren voor de inrichting van het Ruimtelijk Domein inderdaad werkzaam bij VTH en nu bij de Sector RBT.

Deze specialisten hebben in het verleden en ook bij de laatste controle op maandag 26 januari 2015 vastgesteld dat er geen direct gevaar was/is voor gebruikers en omgeving. Wel is vastgesteld dat het “bewonen” van de panden ongewenst is. Naar aanleiding van de door de gemeente uitgevoerde controle zijn daarom met de eigenaar van de panden afspraken gemaakt over het (opnieuw) afdoende afsluiten van de panden.

Het afsluiten van de panden is en blijft primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Ons college heeft gezien het bovenstaande geen reden om de ambtelijke organisatie op andere wijze in te zetten.

2. Bent u het met onze fractie eens dat, in tegenstelling tot uw toezichthouder, de bewuste panden een gevaar vormen voor de veiligheid van de illegale bewoners en de buurtbewoners. Denk hierbij aan het brandgevaar en verspreiding van ziektes door ongedierte. Zo nee, waarom niet?

De bouwkundige staat van de panden vormt geen direct gevaar voor (illegale) gebruikers en/of de omgeving. Het gebruik van de panden, zoals nu vastgesteld, vormt dit mogelijk wel, zoals u ook zelf aangeeft in uw vraagstelling. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om een dergelijk ongewenst gebruik tegen te gaan. Om die reden heeft de eigenaar daarom de panden (opnieuw) ontoegankelijk gemaakt voor derden.

3. Bent u het met onze fractie eens dat de panden per direct moeten worden afgesloten en daar dan ook toezicht op gehouden moet worden?

4. Omdat de gemeentelijke toezichthouders hiervan op de hoogte zijn en de Gemeente Eindhoven niet ingrijpt, op wiens kosten moet dat afsluiten van de panden dan gebeuren?

De panden zijn inmiddels door de eigenaar opnieuw afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van deze maatregel ligt bij de eigenaar.

5. Vindt het college ook dat verpauperde leegstaande panden slecht zijn voor het imago van onze stad en een aanfluiting voor Brainport en Metropoolstad Eindhoven?

Wij betreuren het dat dergelijke panden in onze binnenstad staan. We wijzen er daarnaast op dat het dwingen tot sloop of renovatie van dit soort panden niet zo maar kan. Er moet, zoals ook in deze beantwoording herhaaldelijk aangegeven, aantoonbaar sprake zijn van een gevaarlijke situatie willen wij in kunnen grijpen. In het verleden is dit ook gebeurd; bijvoorbeeld bij het voormalige autobedrijf Bongers bij de rotonde in de Boschdijk.

6. Hoeveel meer van dit soort ernstig verpauperde panden staan er nog in onze stad? Heeft u als college deze allemaal in het vizier en zijn daar panden bij van de Gemeente Eindhoven?

De gemeente Eindhoven houdt geen registratie bij van leegstaande panden. Wij kunnen dus geen aantallen aangeven.
De panden in eigendom van de gemeente Eindhoven die in aanmerking komen voor sloop worden op adequater wijze ontoegankelijk gemaakt of, indien sprake is van sloop op langere termijn, beheert middels leegstandsbeheer (anti-kraak bewoning).

Eindhoven, 10 februari 2015.