Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Aangifte bij agressie tegen hulpverleners moet beter kunnen!

 
1 maart 2015


Na een positief besluit van het college op raadsvragen van onze fractie om de ambulance van de busbanen gebruik te laten maken, is nu het hete hangijzer de agressie tegen onze hulpverleners met daarbij de problematische en ontmoedigende aangifte daarvan.  


UPDATE: met antwoord van het college

Geacht College,

Onze samenleving is aan het verharden met als gevolg dat ook ambulancepersoneel steeds meer te maken krijgt met agressie.

Agressie tegen ambulancepersoneel is onaanvaardbaar en moet direct en zorgvuldig worden aangepakt. Dit proces begint bij de aangifte, die door het ambulancepersoneel op het politiebureau wordt gedaan. Nog te vaak wordt een aangifte belemmerd door bureaucratie, regelgeving en de diverse interpretaties van verschillende politiebeambten. Hierdoor wordt de aangiftebereidheid door het ambulancepersoneel sterk verminderd waardoor agressie nog steeds niet optimaal kan worden aangepakt.

Een voorbeeld: een ambulanceverpleegkundige kan een vuistslag van een familielid van de patiënt maar net ontwijken. Besloten wordt om toch aangifte tegen deze persoon te doen i.v.m. een zeer dreigende situatie. Echter de politiebeambte vindt dat er geen sprake is geweest van mishandeling omdat de ambulanceverpleegkundige niet daadwerkelijk is geraakt en daardoor geen aangifte kan worden gedaan.

Dit is zeer frustrerend voor het ambulancepersoneel waardoor ze minder bereid zijn om de volgende keer aangifte te doen. Ook kan het zijn dat twee politiebeambten op een verschillende manier naar dezelfde situatie kijken en hierdoor allebei een andere afweging maken waardoor de procedure steeds verschillend is.

Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat er binnen het politieapparaat één contactpersoon komt die agressiemeldingen tegen ambulancepersoneel afhandelt. Hierdoor kunnen misverstanden en verschillend beleid voorkomen worden en ontstaat er een betere vertrouwensband tussen de ambulancedienst (RAV) en de politie.

Ook is het noodzakelijk dat ALLE meldingen van agressie of dreigende situaties worden vastgelegd in een aangifte of in het G.I.R. (Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem) zodat duidelijk in kaart wordt gebracht hoeveel agressie er jaarlijks tegen ambulancepersoneel plaatsvindt. Hierdoor zal het ambulancepersoneel zich meer serieus genomen voelen en dat verhoogt de aangiftebereidheid. Hierdoor ontstaat er een constructievere aanpak tegen agressie.

1. Bent u het met ons eens dat ALLE vormen van agressie of dreiging tegen ambulancepersoneel zorgvuldig moet worden vastgelegd door middel van een aangifte of via het G.I.R.? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met ons eens dat als er één vaste contactpersoon binnen de politie is, die meldingen van agressie tegen ambulancepersoneel laagdrempelig afhandelt er een vertrouwensband tussen RAV en politie ontstaat dat de aangiftebereidheid van ambulancepersoneel verhoogt? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om in overleg te treden met de politie en de RAV zodat er één contactpersoon bij de politie komt die agressiemeldingen tegen ambulancepersoneel afhandelt? Zo nee, waarom niet?

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker en Tjerk Langman

Studio 040

Eindhovens Dagblad


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u het met ons eens dat alle vormen van agressie of dreiging tegen ambulancepersoneel zorgvuldig moet worden vastgelegd door middel van een aangifte of via het G.I.R.? Zo nee, waarom niet?

Agressie en geweld tegen medewerkers in publieke functies is onacceptabel. Het is belangrijk om dit soort incidenten vast te leggen. Dat kan door het doen van aangifte of het doen van een melding bij de politie. Daarnaast kunnen organisaties ervoor kiezen ook zelf een registratie bij te houden. Sinds 2014 registreert de RAV incidenten in een eigen registratiesysteem (G.I.R.). In dit systeem worden incidenten vastgelegd en wordt vastgelegd welke acties zijn ondernomen zoals het doen van een aangifte of een melding bij de politie.

Indien sprake is van een strafbaar feit is het mogelijk om daarvan aangifte te doen bij de politie. Er zijn incidenten die als agressief of bedreigend worden ervaren, maar niet altijd hoeft daarbij sprake te zijn van een strafbaar feit. In die gevallen is het doen van aangifte niet mogelijk. Wel kan politie dan een melding opnemen en deze vastleggen in het politiesysteem. Na het doen van een melding vindt geen strafrechtelijk onderzoek plaats en gaat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging over.

2. Bent u het met ons eens dat als er één vaste contactpersoon binnen de politie is, die meldingen van agressie tegen ambulancepersoneel laagdrempelig afhandelt er een vertrouwensband tussen RAV en politie ontstaat dat de aangiftebereidheid van ambulancepersoneel verhoogt? Zo nee, waarom niet?

Een systeem met één vast contactpersoon bij politie die de meldingen van agressie afhandelt, draagt niet bij aan een laagdrempelig systeem dat een positieve bijdrage levert aan de aangiftebereidheid. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Wat als de vaste contactpersoon vrij is, vakantie heeft of uitvalt?

Het waarborgen van een veilige publieke taak vraagt om een breder gedragen proces waar meerdere mensen bij betrokken zijn zodat aangiften en meldingen altijd kunnen worden opgenomen. De verbinding tussen de politie en (veiligheids-)managers van organisaties met een publieke functie is daarbij belangrijk en draagt bij aan de aangiftebereidheid.

Op dit moment wordt binnen de politie verder invulling gegeven aan de wijze waarop wordt omgegaan met agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. Operationeel chefs (Operationeel Coördinatoren - OPCO's) en wijkagenten krijgen in de aansturing van die prioriteitszaken een belangrijke rol. Zij gaan fungeren als contactpersoon naar de (veiligheids-) managers van de betreffende organisaties. Deze werkwijze heeft een positief effect op de aangiftebereidheid.

3. Bent u bereid om in overleg te treden met de politie en de RAV zodat één contactpersoon bij politie komt die agressiemeldingen tegen ambulancepersoneel afhandelt? Zo nee, waarom niet?

Iedere organisatie heeft een eigen verantwoording in de wijze waarop wordt omgegaan met incidenten van agressie en dreiging tegen medewerkers. Daarnaast ondersteunt de Regionale Stuurgroep Veilige Publieke Taak organisaties op het gebied van veiligheid van medewerkers. De gemeente Eindhoven is via het afdelingshoofd Veiligheid vertegenwoordigd in die Stuurgroep. De Stuurgroep ontplooit initiatieven en legt verbindingen tussen organisaties met als doel de veiligheid van medewerkers in publieke functies te verbeteren en waarborgen. Ook de politie en het Openbaar Ministerie zijn in deze stuurgroep vertegenwoordigd.

Vanuit het programma Veilige Publieke Taak( zie www.evpt.nl) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) wordt ook ingezet op samenwerking op dit thema en is een regionaal projectleider aangesteld die verbindingen legt tussen verschillende organisaties en het onderwerp Veilige Publieke Taak verder op de kaart zet.

De RAV is via de Stuurgroep inmiddels aangesloten bij het overleg Veilige Zorg in Oost Brabant. Op 19 maart kwamen de zorgpartijen (waaronder de veiligheidsmanager van de RAV) samen om de veiligheid van medewerkers te bespreken. Ook de politie was daarbij aanwezig en heeft de werkwijze zoals omschreven in het antwoord op vraag 2 gepresenteerd. Er zijn waardevolle contacten gelegd, verwachtingen tussen organisaties zijn verhelderd en er is duidelijkheid gekomen in het aangifteproces.

Eindhoven, 31 maart 2015