Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Waarom zou een aangifte van mishandeling van een Eindhovense burger volgens een politiefunctionaris niet zinvol zijn?

 pvv-vrijwilliger web

Eindhoven, 17 maart 2015

PVV-vrijwilliger geschopt en geslagen tijdens het flyeren in Eindhoven: 'Ik neuk je moeder'


Foto: Omroep Brabant


UPDATE: met antwoord van het college 

Geacht college,

Onze verworven democratie is een groot goed en moet daarom met hand en tand verdedigd worden tegen hen die daar andere gedachten op na houden. Helaas constateren wij als Lijst Pim Fortuyn dat de laatste jaren onze democratie steeds verder onder druk komt te staan. Politieke tegenstellingen worden helaas niet meer alleen in het debat uitgesproken.

Bedreigingen van personen en vernielingen van goederen bij hen die er andere politieke gedachten op na houden zijn in ons land tijdens deze verkiezingstijd aan de orde van de dag.

Helaas blijft onze stad ook niet gevrijwaard van deze uitwassen. Op maandag 16 maart jl. is een vrijwilliger van de PVV tijdens het folderen in de wijk Vaartbroek van onze stad uitgescholden, geschopt en ernstig bedreigd door een bewoner die een folder van de PVV in de brievenbus had gekregen. Voor alle duidelijkheid, deze bewoner had géén NEE/NEE of NEE/JA sticker op zijn brievenbus geplakt. De betreffende vrijwilliger besloot na de mishandeling om daarvan aangifte bij de politie te doen maar ondervond daar veel weerstand. Hij heeft moeten aandringen en uiteindelijk is het hem met veel moeite gelukt om zijn aangifte te laten opnemen. Deze houding van de hierbij betrokken politiefunctionaris vinden wij onacceptabel.

http://www.omroepbrabant.nl/?news/226320462/PVV-vrijwilliger+geschopt+en+geslagen+tijdens+het+flyeren+in+Eindhoven+Ik+neuk+je+de+moeder.aspx

Dit is in tegenstelling tot het antwoord dat u als college vandaag precies een maand geleden, namelijk op 17 februari jl. als antwoord op onze raadsvragen van 26 januari jl. heeft gegeven. Ik citeer: ‘Ieder mens heeft het recht om aangifte te doen van een strafbaar feit waarvan hij kennis draagt. Dit fundamentele recht is vastgelegd in zowel nationale wetgeving (artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering) als internationale verdragen en resoluties.’

http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/raadsvragen/937-aangifte-illegalen

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Heeft het college ook meegekregen dat er tijdens deze verkiezingscampagne in dit land vooral veel PVV kandidaten/vrijwilligers last hebben gehad van bedreiging, vernieling en mishandeling? 2. Bent u het met de fractie van de Lijst Pim Fortuyn eens dat dit de democratie in ons land steeds verder onder druk zet? 3. Bent u het met de LPF-fractie eens dat, zoals uzelf eerder hebt geschreven dat ieder mens recht heeft om aangifte te doen. Dus ook een vrijwilliger van de Partij voor de Vrijheid, de PVV? 4. Welke maatregelen gaat u treffen zodat tijdens de volgende verkiezingscampagne alle politieke partijen op een normale en veilige manier campagne kunnen voeren? 5. Kunt u het met de LPF eens zijn dat er tijdens komende verkiezingscampagne een meldpunt moet komen waar partijen een melding kunnen maken van vandalisme, geweld en intimidatie zodat er sneller en efficiënter kan worden ingegrepen. En niet minder belangrijk dat er harde cijfers beschikbaar komen over de toename van geweld en intimidatie tijdens volgende verkiezingscampagnes?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

___________________________________________________________

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Heeft het college ook meegekregen dat er tijdens deze verkiezingscampagne in dit land vooral veel PVV kandidaten/vrijwilligers last hebben gehad van bedreiging, vernieling en mishandeling?

Het college heeft meegekregen dat tijdens de verkiezingscampagne PVV kandidaten/ vrijwilligers in enkele plaatsen in Nederland last hebben gehad van bedreiging, vernieling en mishandeling. In Eindhoven heeft een incident plaatsgevonden tijdens een flyer actie. Wij hebben van de politie daarover de volgende informatie gekregen.

Direct na het incident is de politie ter plaatse gegaan waarop bleek dat een flyeraar een trap had gekregen. Ook was grove schuttingtaal tegen hem gebruikt.
De politie heeft ter plaatse met betrokkenen gesproken. Degene die had getrapt vertelde dat hij boos was geworden door het gedrag van de flyeraar. Ter plaatse trok de politie de conclusie dat geen sprake was van strafrechtelijke bedreiging. Ook was er geen aanleiding voor een aanhouding op heterdaad voor mishandeling. Dit vanwege de geringe kracht van de trap en afwezigheid van pijn en letsel. De politie heeft dit aan de flyeraar medegedeeld maar die stond erop aangifte te willen doen. De aangifte is dezelfde dag opgenomen. De zaak is momenteel in behandeling. De verdachte is door politie uitgenodigd om op 8 april een verklaring af te leggen. Daarna wordt beoordeeld of tot vervolging wordt overgegaan of dat de zaak wordt geseponeerd.

2. Bent u het met de fractie van de Lijst Pim Fortuyn eens dat dit de democratie in ons land steeds verder onder druk zet?

Het college is het met u eens. Als personen vanwege hun politieke voorkeur worden geïntimideerd door bedreiging, vernieling, mishandeling of anderszins gaat dat in tegen de wijze waarop wij in een democratische samenleving met elkaar omgaan.

3. Bent u het met de LPF-fractie eens dat, zoals uzelf eerder hebt geschreven dat ieder mens recht heeft om aangifte te doen. Dus ook een vrijwilliger van de Partij voor de Vrijheid, de PVV?

Wij schreven eerder dat ieder mens recht heeft om aangifte te doen van een strafbaar feit waarvan hij kennis draagt. Dat geldt ook in deze situatie.

4. Welke maatregelen gaat u treffen zodat tijdens de volgende verkiezingscampagne alle politieke partijen op een normale en veilige manier campagne kunnen voeren?

Het incident in Eindhoven zoals beschreven bij het antwoord op vraag 1 is ernstig en hangt samen met meningen van mensen die niet overeenkomen. Volgens onze huidige informatie mondde een gesprek daarover uit in een incident waarbij twee mensen betrokken waren. Wij betreuren dit ten zeerste maar zien hierin nu geen aanleiding tot het nemen van aanvullende maatregelen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen elders in Nederland gedurende de afgelopen verkiezingscampagne, heeft de gemeente afstemming gehad met de politie. Daarbij is niet gebleken van risico op incidenten zoals elders in Nederland. Vanwege de incidenten heeft de politie tijdens de afgelopen campagne contact gehad met PVV kandidaten uit Eindhoven. De informatie die daaruit voortkwam gaf ook geen aanleiding tot het nemen van verdere maatregelen.

Indien zich bij nieuwe verkiezingen incidenten voordoen in Eindhoven dan treden wij met de politie en het Openbaar Ministerie in overleg zodat passende maatregelen worden genomen.

5. Kunt u het met de LPF eens zijn dat er tijdens komende verkiezingscampagne een meldpunt moet komen waar partijen een melding kunnen maken van vandalisme, geweld en intimidatie zodat er sneller en efficiënter kan worden ingegrepen. En niet minder belangrijk dat er harde cijfers beschikbaar komen over de toename van geweld en intimidatie tijdens volgende verkiezingscampagnes?

In Eindhoven geldt een protocol agressie en geweld tegen raadsleden. Aan de hand van dat protocol worden incidenten van agressie en geweld afgehandeld. Indien sprake is van een incident meldt een raadslid dat bij de raadsgriffier. De raadsgriffier zet de melding door naar de afdeling Veiligheid waarna de melding verdere opvolging krijgt. Er is daarmee in een meldpunt voorzien. Tijdens een volgende verkiezingscampagne kan inzage worden verstrekt in het aantal meldingen gekoppeld aan de campagne.

Eindhoven, 14 april 2015

Omroep Brabant