Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Vervolgvragen betreffende de Al-Fourqaan moskee en de brief van de burgemeester aan de raad


Eindhoven, 4 mei 2015

21 mei 2015 Met antwoord van het college.

Geacht college,

Op 28 april jl. heeft de Lijst Pim Fortuyn (en meerdere fracties) over het voorgenomen bezoek van de islamitische predikant Aaidh al-Qarni raadsvragen gesteld. Daarop heeft de burgemeester een brief aan alle raadsleden geschreven die breed is verspreid. Hij beëindigt deze brief met de volgende zin: ‘Ik ga ervan uit dat hiermee de gestelde raadsvragen afdoende zijn beantwoord.’ Helaas is deze conclusie onjuist.   Gezien de ernst van deze situatie wil onze fractie alsnog duidelijke antwoorden op alle vragen die wij op 28 april jl. hebben gesteld, aangevuld met meerdere vervolgvragen.

Deze vragen en de vervolgvragen met een korte toelichting zijn onderstaand te lezen.

1. Is (was) het college op de hoogte dat de uiterst radicale Sjeik Dr. Aaidh al-Qarni naar de conferentie komt (of zou komen) in de Al Fourqaan moskee?
    a. Zo ja, waarom is de raad hier niet over ingelicht?
    b. Zo nee, is dit onderwerp dan niet ter sprake gekomen tijdens een van de overlegbijeenkomsten, die zoals u zelf heb gezegd regelmatig met het moskeebestuur worden gevoerd?
    c. Wat zijn de frequenties van deze overlegbijeenkomsten en welke instanties zitten daarbij aan tafel?

Toelichting.
Het zou kunnen zijn dat dit bij de burgemeester bekend was maar dat hij toen er geen aanleiding in zag om in te grijpen.

2. Is (was) het college op de hoogte dat deze haatprediker Frankrijk en de VS niet in mag i.v.m. zijn radicale achtergrond en Jodenhaat?
    a. Zo ja, waarom mag (mocht) deze sjeik dan wel naar de conferentie in de Al Fourqaan moskee?
    b. Zo nee, gaat u (of zou u) deze man dan alsnog verbieden om donderdag naar de Eindhovense moskee te komen of nog beter de toegang naar ons land te laten verbieden?
    c. Is het mogelijk en is het college daartoe (eventueel) bereid om ook een straalverbinding of een verbinding via een gesloten circuit tussen de extremistische prediker Sjeikh Dr. Aaidh al-Qarni en de Al Fourqaan moskee te verbieden of via de NCTV of de AIVD te laten verbieden?

Het antwoord op vraag 2b en 2c is uitermate belangrijk omdat de LPF-fractie wil weten wat de burgemeester zou hebben gedaan als Italië de visa voor het Schengengebied niet had ingetrokken. Ook is belangrijk om te weten wat het college gaat doen bij mogelijk volgende ongewenste activiteiten van Eindhovense moskeebesturen en/of de islamitische school.

Ondertussen is uit meerdere berichten gebleken dat het bestuur van de Al Fourqaan moskee, maar ook andere burgers van deze stad en mensen van buiten Eindhoven, het niet kunnen of willen begrijpen dat de toegang tot het Schengengebied van deze islamitische predikant is ingetrokken. Dat is een ernstige en zorgelijke ontwikkeling die wij als gemeenteraad van deze stad niet zomaar terzijde kunnen schuiven.  

d. Welke stappen gaat het college tegen de Al Fourqaan moskee nemen nu de Eindhovense burgemeester in de val is getrapt die het bestuur van de moskee voor hem heeft uitgezet? Behoort sluiting tot een van de opties?

De reden van vraag 2d is dat deze in opspraak geraakte islamitische predikant bij het moskeebestuur bekend moet zijn geweest. Toch hebben zij daarna nog geprobeerd om ook de in opspraak geraakte Sheikh Adel al-Kalbani te laten optreden, die er volgens de media wel zeer orthodoxe standpunten op na houdt.

3. Heeft de NCTV of de AIVD het college getipt en/of geadviseerd over het voorgenomen bezoek van deze Sjeik?
  
 a. Zo ja, wat was dat advies en waarom is de raad niet door het college geïnformeerd?
    b. Hoe dikwijls en/of wanneer wordt het college door de NCTV of de AIVD bijgepraat?

4. Kunt u het met de LPF-fractie eens zijn dat met het bezoek van deze radicale Sjeik Dr. Aaidh al-Qarni en de in opspraak geraakt Sheikh Adel al-Kalbani de Al Fourqaan moskee nog steeds geen afstand heeft gedaan van het radicalisme en daardoor een groot gevaar blijft vormen voor onze samenleving en deze per direct gesloten dient te worden?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

5. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad met onmiddellijke ingang alle banden met de Al Fourqaan Moskee moet verbreken omdat deze moskee door zijn radicale en Salafistische achtergrond (waar het bestuur zoals nu is gebleken geen afstand van doet) een zeer slechte invloed heeft op de leerlingen (en hun ouders)?
    a. Zo nee, waarom niet?

De toelichting bij vraag 2d is ook op vraag 4 en 5 van toepassing.

6. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat de Eindhovense burgemeester tijdens de commissievergadering Financiën & Bestuur van 21 april jl. erg voorbarig is geweest in zijn conclusie dat de Salafistische Al Fourqaan Moskee niet meer radicaal is en daardoor geen gevaar meer vormt voor onze samenleving?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

Vervolgvragen

7. Heeft het bestuur van de Al Fourqaan moskee deze beslissing(en) uit eigen beweging genomen of pas na druk vanuit het college en evt. de NCTV of de AIVD?

8. Is de burgemeester nog steeds de mening toegedaan dat de Eindhovense LPF-fractie de Nederlandse burgers opzadelt met ‘bangmakerij en tegenstellingen die terroristen in de kaart spelen’, zoals hij dat onomwonden publiekelijk in de raadsvergadering van 28 april jl. verkondigde?

9. Kan en wil het college er bij de AIVD op aandringen dat zij een ‘zwarte lijst’ opstellen van radicale predikers, zolang dat nog mogelijk is, die de orthodoxe standpunten van de Salafistische Islam promoten, zodat moskeebesturen alsook het college en raadsleden er op kunnen toezien dat ongewenste activiteiten in moskeeën zoveel mogelijk worden voorkomen?

De Al Iman-school in Almere kwam enkele jaren geleden in het nieuws doordat daar een kalender opdook met extremistische propaganda en een bestuurslid van deze school een aanhanger is van de Taliban in Afghanistan. De oprichter van deze Al Iman-school, de Egyptenaar N. El Damanhoury, dus de huidige bestuursvoorzitter van de Al Fourqaan moskee was ook bestuurslid op de As Siddieq. Oud-leerkrachten van de As Siddieq omschreven de school eerder al als anti westers, anti joods en vrouw vijandig. Bovendien is duidelijk dat scholen, moskeeën, internetsites en alle stichtingen met een 'Salafistische inslag' in nauw verband staan met elkaar.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2490868/2001/10/13/Haatdragende-teksten-imam-schoolleider.dhtml

10. Is het college bekend met het feit dat Nasr El Damanhoury voordat hij voorzitter was van de Al Fourqaan moskee in Eindhoven oprichter en bestuurslid was van deze Salafistische school in Almere?
     a. Zo ja, waarom is dat niet met de raad gecommuniceerd?
     b. Zo nee, heeft het college inzage of kent het college de achtergronden van voorzitters en van andere leden van moskeebesturen?

11. Radicalisering is de laatste jaren een steeds groter probleem aan het worden. Is het college het daarom eens met het standpunt dat niet alleen het college maar ook de raadsleden goed geïnformeerd dienen te zijn?

12. In onze mondelinge bijdrage op 28 april jl. heeft de LPF-fractie gevraagd om de heer Dick Schoofs van de NCTV / AIVD uit te nodigen om de Eindhovense raadsleden zo goed mogelijk te informeren over de gevaren die onze samenleving ondermijnen? De burgemeester heeft hier toen geen antwoord op gegeven. Is de burgemeester alsnog bereid om deze uitnodiging te versturen?

13. Is het voltallig college evenals bij de LPF-fractie unaniem van mening dat de veiligheid van Eindhovense burgers bij de burgemeester van Eindhoven niet meer in goede handen is?
      a. Of zijn er naar aanleiding van deze voorvallen bij collegeleden twijfels gerezen?

14. Gaat het college naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen haar beleid ten aanzien van de Al Fourqaan moskee en andere moskeeën aanpassen?

Namens de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,

Rudy Reker en Tjerk Langman


Antwoord van burgemeester en wethouders

 

1. Is (was) het college op de hoogte dat de uiterst radicale Sjeik Dr. Aaidh al-Qarni naar de conferentie komt (of zou komen) in de Al Fourqaan moskee?
    a. Zo ja, waarom is de raad hier niet over ingelicht?
    b. Zo nee, is dit onderwerp dan niet ter sprake gekomen tijdens een van de overlegbijeenkomsten, die zoals u zelf heb gezegd regelmatig met het moskeebestuur worden gevoerd?

We zijn daarvan sinds 28 april op de hoogte. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan om dringende en belangrijke redenen gegevens over iemand aan de burgemeester geven. Dit zodat hij,indien noodzakelijk, maatregelen zou kunnen nemen om de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust te handhaven. Zo spoedig mogelijk heeft de burgemeester op 29 april de raad nader geïnformeerd middels een brief  over deSaoedische predikant in de Al-Fourqaanmoskee.

    c. Wat zijn de frequenties van deze overlegbijeenkomsten en welke instanties zitten daarbij aan tafel?

Wethouder van Kaathoven heeft minimaal twee maal per jaar overleg met de moskeebesturen en indien nodig vaker en individueel. Daarnaast heeft de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, contact met de afzonderlijke moskeeën.

Toelichting.
Het zou kunnen zijn dat dit bij de burgemeester bekend was maar dat hij toen er geen aanleiding in zag om in te grijpen.

2. Is (was) het college op de hoogte dat deze haatprediker Frankrijk en de VS niet in mag i.v.m. zijn radicale achtergrond en Jodenhaat?
    a. Zo ja, waarom mag (mocht) deze sjeik dan wel naar de conferentie in de Al Fourqaan moskee?
    b. Zo nee, gaat u (of zou u) deze man dan alsnog verbieden om donderdag naar de Eindhovense moskee te komen of nog beter de toegang naar ons land te laten verbieden?

De burgemeester heeft op 28 en 29 april meermaals over deze situatie op landelijk niveau gesproken om te vragen om ondersteuning bij het maken van een afweging op grond van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust. Op 29 april 2015 heeft de burgemeester hiertoe informatie verkregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Later op die dag (29 april) is de burgemeester geïnformeerd dat het visum door de Italiaanse autoriteiten is ingetrokken, waarmee het voor de heer Al-Qarni dus niet toegestaan is om in Nederland te verblijven. Vrijwel gelijktijdig heeft de organiserende stichting Waqf in een persbericht op 29 april 2015 aangegeven dat de gehele samenkomst niet doorging.

Het is bij de rijksoverheid onbekend of deze persoon een inreisverbod heeft voor de Verenigde Staten. De Franse autoriteiten hebben deze persoon als ongewenst vreemdeling geregistreerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS). Dit betekent dat de vreemdeling gedurende de signalering geen toegang kan verkrijgen tot de landen binnen het Schengengebied en aan de grens zal worden geweigerd, ook als hij of zij (nog) een geldig visum heeft.

    c. Is het mogelijk en is het college daartoe (eventueel) bereid om ook een straalverbinding of een verbinding via een gesloten circuit tussen de extremistische prediker Sjeikh Dr. Aaidh al-Qarni en de Al Fourqaan moskee te verbieden of via de NCTV of de AIVD te laten verbieden?

De burgemeester heeft bestuursrechtelijk geen mogelijkheden daartoe, anders dan het nemen van maatregelen, als dit noodzakelijk is,op grond van het handhaven van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust. Artikel 6 van de Grondwet geeft iedereen het recht zijn godsdienst, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en artikel 7 van de Grondwet verbiedt censuur. Strafrechtelijk optreden door politie en Openbaar Ministerie is mogelijk als gedragingen plaatsvinden die de strafwet verbiedt.

Het antwoord op vraag 2b en 2c is uitermate belangrijk omdat de LPF-fractie wil weten wat de burgemeester zou hebben gedaan als Italië de visa voor het Schengengebied niet had ingetrokken. Ook is belangrijk om te weten wat het college gaat doen bij mogelijk volgende ongewenste activiteiten van Eindhovense moskeebesturen en/of de islamitische school.

Ondertussen is uit meerdere berichten gebleken dat het bestuur van de Al Fourqaan moskee, maar ook andere burgers van deze stad en mensen van buiten Eindhoven, het niet kunnen of willen begrijpen dat de toegang tot het Schengengebied van deze islamitische predikant is ingetrokken. Dat is een ernstige en zorgelijke ontwikkeling die wij als gemeenteraad van deze stad niet zomaar terzijde kunnen schuiven.

d. Welke stappen gaat het college tegen de Al Fourqaan moskee nemen nu de Eindhovense burgemeester in de val is getrapt die het bestuur van de moskee voor hem heeft uitgezet? Behoort sluiting tot een van de opties?

De reden van vraag 2d is dat deze in opspraak geraakte islamitische predikant bij het moskeebestuur bekend moet zijn geweest. Toch hebben zij daarna nog geprobeerd om ook de in opspraak geraakte Sheikh Adel al-Kalbani te laten optreden, die er volgens de media wel zeer orthodoxe standpunten op na houdt.

De burgemeester heeft ook over de heer Al-Kalbani informatie aangevraagd. Vrijwel gelijktijdig met het verkrijgen van de informatie heeft de moskee Al-Fourqaanaangekondigd dat de lezing van de Al-Kalbani niet doorgaat.

3. Heeft de NCTV of de AIVD het college getipt en/of geadviseerd over het voorgenomen bezoek van deze Sjeik? a. Zo ja, wat was dat advies en waarom is de raad niet door het college geïnformeerd? b. Hoe dikwijls en/of wanneer wordt het college door de NCTV of de AIVD bijgepraat?

Over individuele zaken kunnen wij geen uitspraken doen. In algemene zin wordt de burgemeester periodiek geïnformeerd door de AIVD en incidenteel als daar aanleiding toe is middels een ambtsbericht.

Met betrekking tot de betrokkene heeft de burgemeester meermaals gesproken met de NCTV om te vragen om informatie op grond waarvan de burgemeester een afweging kon maken of het noodzakelijk was op grond van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust maatregelen te nemen.

4. Kunt u het met de LPF-fractie eens zijn dat met het bezoek van deze radicale Sjeik Dr. Aaidh al-Qarni en de in opspraak geraakt Sheikh Adel al-Kalbani de Al Fourqaan moskee nog steeds geen afstand heeft gedaan van het radicalisme en daardoor een groot gevaar blijft vormen voor onze samenleving en deze per direct gesloten dient te worden?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

De stichting Waqf heeft de lezingen zelf afgelast. Vrijheid van godsdienst en meningsuiting zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen. Alleen als dit noodzakelijk is wegens ernstige vrees voor verstoring van openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust kan de burgemeester hierop een inbreuk maken. Vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting zijn niet onbeperkt. Zij vinden hun grens als mensen aanzetten tot haat of geweld of als de veiligheid in het geding komt. Als dat gebeurt, is strafrechtelijk optreden door politie en Openbaar Ministerie mogelijk.

5. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat de Islamitische basisschool TarieqIbnoeZiyad met onmiddellijke ingang alle banden met de Al Fourqaan Moskee moet verbreken omdat deze moskee door zijn radicale en Salafistische achtergrond (waar het bestuur zoals nu is gebleken geen afstand van doet) een zeer slechte invloed heeft op de leerlingen (en hun ouders)?
    a. Zo nee, waarom niet?

Nee, omdat daarmee drie artikelen uit de Grondwet in het geding zijn: de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs.

6. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat de Eindhovense burgemeester tijdens de commissievergadering Financiën & Bestuur van 21 april jl. erg voorbarig is geweest in zijn conclusie dat de Salafistische Al Fourqaan Moskee niet meer radicaal is en daardoor geen gevaar meer vormt voor onze samenleving?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

Nee, de burgemeester heeft zijn uitspraken gedaan op basis van informatie die bij hem op dat moment bekend was. Uit deze informatie bleek geen risico voor de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust.

Vervolgvragen

7. Heeft het bestuur van de Al Fourqaan moskee deze beslissing(en) uit eigen beweging genomen of pas na druk vanuit het college en evt. de NCTV of de AIVD?

De stichting Waqf heeft, na overleg met de burgemeester, eigenstandig besloten de samenkomst niet door te laten gaan.

8. Is de burgemeester nog steeds de mening toegedaan dat de Eindhovense LPF-fractie de Nederlandse burgers opzadelt met ‘bangmakerij en tegenstellingen die terroristen in de kaart spelen’, zoals hij dat onomwonden publiekelijk in de raadsvergadering van 28 april jl. verkondigde?

De burgemeester heeft het belang van het bouwen aan een samenleving waar tolerantie en respect voorop staan benadrukt, in plaats van tegenstellingen te creëren. Het is de weerbaarheid van bewuste burgers in de stad die met elkaar samen willen leven en dat met elkaar organiseren. Daarin dragen we allemaal een verantwoordelijkheid.

9. Kan en wil het college er bij de AIVD op aandringen dat zij een ‘zwarte lijst’ opstellen van radicale predikers, zolang dat nog mogelijk is, die de orthodoxe standpunten van de Salafistische Islam promoten, zodat moskeebesturen alsook het college en raadsleden er op kunnen toezien dat ongewenste activiteiten in moskeeën zoveel mogelijk worden voorkomen?

Door de NCTV is een alerteringslijst opgesteld van sprekers en/of referenten die extra aandacht vragen in de beoordeling bij een visumaanvraag. Deze lijst is in gebruik en wordt continue geactualiseerd.

De Al Iman-school in Almere kwam enkele jaren geleden in het nieuws doordat daar een kalender opdook met extremistische propaganda en een bestuurslid van deze school een aanhanger is van de Taliban in Afghanistan. De oprichter van deze Al Iman-school, de Egyptenaar N. El Damanhoury, dus de huidige bestuursvoorzitter van de Al Fourqaan moskee was ook bestuurslid op de As Siddieq. Oud-leerkrachten van de As Siddieq omschreven de school eerder al als anti westers, anti joods en vrouw vijandig. Bovendien is duidelijk dat scholen, moskeeën, internetsites en alle stichtingen met een 'Salafistische inslag' in nauw verband staan met elkaar.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2490868/2001/10/13/Haatdragende-teksten-imam-schoolleider.dhtml

 10. Is het college bekend met het feit dat Nasr El Damanhoury voordat hij voorzitter was van de Al Fourqaan moskee in Eindhoven oprichter en bestuurslid was van deze Salafistische school in Almere?
      a. Zo ja, waarom is dat niet met de raad gecommuniceerd?
      b. Zo nee, heeft het college inzage of kent het college de achtergronden van voorzitters en van andere leden van moskeebesturen?

Op basis van de huidige informatie blijkt op dit moment geen aanleiding hier inzage in te krijgen. Er is dan ook geen aanleiding de raad te informeren.

11. Radicalisering is de laatste jaren een steeds groter probleem aan het worden. Is het college het daarom eens met het standpunt dat niet alleen het college maar ook de raadsleden goed geïnformeerd dienen te zijn?

Wij vinden het belangrijk dat de raad betrokken is bij en geïnformeerd is over radicalisering. Om die reden is een besloten raadscommissie georganiseerd op 21 mei 2015. Daarnaast zijn eerder, op 21 april 2015, de contouren van het Actieplan radicalisering en polarisatie behandeld in de commissie Financiën en Bestuur om aan de voorkant in gesprek te zijn met de raad over onze aanpak.

12. In onze mondelinge bijdrage op 28 april jl. heeft de LPF-fractie gevraagd om de heer Dick Schoofs van de NCTV / AIVD uit te nodigen om de Eindhovense raadsleden zo goed mogelijk te informeren over de gevaren die onze samenleving ondermijnen? De burgemeester heeft hier toen geen antwoord op gegeven. Is de burgemeester alsnog bereid om deze uitnodiging te versturen?

Tijdens de bespreking op 21 april 2015 in de commissie Financiën en Bestuur van de contouren van het Actieplan radicalisering en polarisatie en de toelichting van de burgemeester daarop is niet gebleken dat er meer informatie gewenst was op het actieplan. We zien dan ook geen reden de NCTV uit te nodigen zonder dat daar aanleiding toe is.

13. Is het voltallig college evenals bij de LPF-fractie unaniem van mening dat de veiligheid van Eindhovense burgers bij de burgemeester van Eindhoven niet meer in goede handen is? a. Of zijn er naar aanleiding van deze voorvallen bij collegeleden twijfels gerezen?

Het college zietgeen enkele reden om de mening van de LPF te ondersteunen.

14. Gaat het college naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen haar beleid ten aanzien van de Al Fourqaan moskee en andere moskeeën aanpassen?

We zetten ons beleid conform het Actieplan radicalisering en polarisatie door.

Eindhoven, 21 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Eindhoven