Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Bestuur Stichting Al Waqf van de Eindhovense Al Fourqaan moskee provoceert samenleving en overheid.

Eindhoven, 14 mei 2015

SPOED. Graag per omgaande uw antwoord.

16/5 Eindhovens Dagblad

Geacht college,

Door maatschappelijke onrust en door tussenkomst van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is het bezoek van de omstreden predikers sjeik Aaidh Al Quarni en Adil al-Kalbany uit Saoedi-Arabië, die in het recente verleden door zeer radicale uitspraken in opspraak zijn geraakt, op het laatste moment niet doorgegaan. Zij zouden eind april en begin mei jl. op uitnodiging van de Stichting Al Waqf in de orthodoxe Salafistische Al Fourqaan moskee komen preken. Het Schengen visa van Sjeik Al Quarni werd door de Italiaanse overheid op 29 april jl. ingetrokken.

Wat betreft sjeik Al-Kalbani liet de voorzitter van het bestuur van de Al Fourqaan moskee, Nasr El Damanhoury, in het Eindhovens Dagblad optekenen dat de stichting als ‘bewijs van goodwill richting de samenleving’ heeft besloten ook de lezingen van deze sjeik te schrappen. Ondanks deze mooie woorden van een wolf in schaapskleren organiseert Nasr El Damanhoury namens het bestuur van de Stichting Al Waqf van 22 t/m 25 mei a.s. een lenteconferentie in de Salafistische Al Fourqaan moskee met als gastprediker wederom een in opspraak geraakte Saudi, namelijk Sheikh Abdallah Al-Muslih. Deze sjeik vindt het prima dat er zelfmoordaanslagen worden gepleegd, maar dan wel in niet-Islamitische landen. Dat is te horen in zijn eerdere preken. Hieruit kun je concluderen dat dit ook Nederland betreft. Duidelijk is dat het bestuur van de Al Fourqaan moskee zichzelf een brevet van onvermogen geeft door na drie weken van onrust in de Nederlandse samenleving wederom een omstreden prediker uit te nodigen.

De Lijst Pim Fortuyn fractie is de mening toegedaan dat dit weer een regelrechte aanval is op onze westerse vrijheid en democratie. Te meer omdat de Helmondse Al Fadjr moskee op 'indringend advies’ van de burgemeester van Helmond, die inlichtingen had ingewonnen bij de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding, deze week ook de uitnodigingen voor twee omstreden gastsprekers heeft ingetrokken. Dit wetende kunnen acties van Nederlandse kant niet uitblijven.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college het met de LPF-fractie eens dat ook het visum van sjeik Abdallah Al-Muslih moet worden geweigerd of moet worden ingetrokken?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

2. Is het college het met de LPF-fractie eens dat ook deze sjeik, die eerder radicale boodschappen heeft verkondigd ook een verbod moet krijgen om in de Al Fourqaan moskee te preken?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

3. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat het bestuur van de Stichting Al Waqf de gemeenschap en u als college en lokale overheid provoceert en daarom dient op te stappen?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

Dit is in de loop der jaren het zoveelste geval van provocatie dat door het bestuur van deze radicale Salafistische Al Fourqaan moskee wordt gedaan.

4. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat onze vrijheid en democratie een groot gevaar loopt door de aanhoudende provocatie vanuit de Salafistische Al Fourqaan moskee en daarom direct gesloten dient te worden?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

In de afgelopen weken hebben ons berichten bereikt van Nederlandse burgers met een Islamitische achtergrond dat deze reizende predikers niet zonder bijbedoelingen naar ons land komen om hier en daar op ‘uitnodiging’ te preken. Nee, werd ons verteld. Zowel voor als na de preken worden op afspraak - jawel op afspraak (!) - Nederlandse jongeren door brainwashing geradicaliseerd. Gegeven de recente voorvallen in Eindhoven en Helmond en wellicht ook elders in ons land, maar ook wat door Nederlandse moslims aan ons als LPF-fractie is verteld, maken wij ons grote zorgen over de veiligheid in onze stad en in heel West Europa.

5. Is het college bekend met deze wijze van brainwashing c.q. radicalisering tot moslimterrorist?

6. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat er een diepgravend onderzoek door de AIVD moet komen naar de handel en wandel van alle moskeeën en haar bestuursleden in ons land?
    a. Zo nee, waarom dan niet?
    b. Zo ja, is het college dan bereid om voor zover nodig de AIVD hiervan in kennis te stellen?

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar de scheiding tussen vrije meningsuiting en haat zaaien en via brainwashing labiele jongeren radicaliseren is flinterdun.

7. Is het college bereid om bij de minister van Justitie en Veiligheid er op aan te dringen dat buitenlandse predikers, van welke religie of ideologie dan ook, een vergunning moeten hebben van de AIVD en van de betreffende gemeente om in ons land te mogen prediken?

Tot slot nog het volgende.

  • Problemen oplossen begint met het signaleren en benoemen van het probleem.
  • De volgende stap is dan om het probleem als zodanig te onderkennen, met daarbij de overweging welke maatregelen genomen kunnen of moeten worden.
  • Deze laatste stap zal je als gemeentelijke of landelijke overheid dan ook zelf moeten zetten.
  • Wegkijken en ontkennen dat er überhaupt problemen zijn, is het bewust misleiden van burgers die daardoor denken in een veilig, vrij en democratisch land te wonen.

    Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

    Rudy Reker en Tjerk Langman

13/5 Eindhovens Dagblad

13/5 Geen Stijl

Sjeik Abdallah Al-Muslih

14/5 Omroep Brabant

14/5 Studio 040


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college het met de LPF-fractie eens dat ook het visum van sjeik Abdallah Al-Muslih moet worden geweigerd of moet worden ingetrokken?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

De minister van Buitenlandse Zaken beslist over de visumverlening. Als zich ontwikkelingen voordoen of er nieuwe informatie beschikbaar komt die de toelating van een prediker tot ons land ongewenst maakt, kan een reeds verstrekt visumingetrokken worden.

2. Is het college het met de LPF-fractie eens dat ook deze sjeik, die eerder radicale boodschappen heeft verkondigd ook een verbod moet krijgen om in de Al Fourqaan moskee te preken?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

Op basis van de verkregen informatie blijkt met de komst van de heer Al-Muslih geen risico voor de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust.

3. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat het bestuur van de Stichting Al Waqf de gemeenschap en u als college en lokale overheid provoceert en daarom dient op te stappen?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

Dit is in de loop der jaren het zoveelste geval van provocatie dat door het bestuur van deze radicale orthodoxe Salafistische Al Fourqaan moskee wordt gedaan.

Zie antwoord op vraag 4.

4. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat onze vrijheid en democratie een groot gevaar loopt door de aanhoudende provocatie vanuit de orthodoxe Salafistische Al Fourqaan moskee en daarom direct gesloten dient te worden?
    a. Zo nee, waarom dan niet?

Op basis van de aan ons verstrekte informatie is er geen grond om aan te nemen dat sprake is van provocatie.

In de afgelopen weken hebben ons berichten bereikt van Nederlandse burgers met een Islamitische achtergrond dat deze reizende predikers niet zonder bijbedoelingen naar ons land komen om hier en daar op ‘uitnodiging’ te preken. Nee, werd ons verteld. Zowel voor als na de preken worden op afspraak - jawel op afspraak (!) - Nederlandse jongeren door brainwashing geradicaliseerd. Gegeven de recente voorvallen in Eindhoven en Helmond en wellicht ook elders in ons land, maar ook wat door Nederlandse moslims aan ons als LPF-fractie is verteld, maken wij ons grote zorgen over de veiligheid in onze stad en in heel West Europa.

5. Is het college bekend met deze wijze van brainwashing c.q. radicalisering tot moslimterrorist?

Op basis van de aan ons verstrekte informatie is er geen grond om aan te nemen dat dit het geval is.

6. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat er een diepgravend onderzoek door de AIVD moet komen naar de handel en wandel van alle moskeeën en haar bestuursleden in ons land?
    a. Zo nee, waarom dan niet?
    b. Zo ja, is het college dan bereid om voor zover nodig de AIVD hiervan in kennis te stellen?

Zoals we bij u bekend veronderstellen bestaat er de grondwet die iedereen het recht geeft zijn godsdienst vrij te belijden. Als sprake is van uitlatingen of gedragingen die het strafrecht verbiedt, kan justitie stappen ondernemen. De beoordeling van het genoemde onderzoek door de AIVD is voorbehouden aan de minister van Binnenlandse zaken.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar de scheiding tussen vrije meningsuiting en haat zaaien en via brainwashing labiele jongeren radicaliseren is flinterdun.

7. Is het college bereid om bij de minister van Justitie en Veiligheid Ard van der Steur er op aan te dringen dat buitenlandse predikers, van welke religie of ideologie dan ook, een vergunning moeten hebben van de AIVD en van de betreffende gemeente om in ons land te mogen prediken?

Nederland kent voor een dergelijke vergunningsstelsel geen grondslag.

Eindhoven, 21 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Eindhoven