Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissiebehandeling Begroting 2018

 

31 oktober 2017

Meningsvorming begroting 2018

In 3 verschillende meningsvormende vergaderingen kreeg elke fractie 4 minuten spreektijd om te zeggen wat zij van de begroting over 2018 vinden. U weet dat de Lijst Pim Fortuyn fractie onverbloemd zegt hoe wij van iets vinden. Hierna de 3 betogen die door onze fractievoorzitter Rudy Reker zijn uitgesproken. 

Deel 1. Bestuur en ondersteuning, veiligheid

Een goede begroting is een begroting waarbij de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Is dat niet het geval dan kun je enerzijds snijden in de uitgaven en als dat niet mogelijk is moet je de inkomsten verhogen. Deze wet is al zo oud als Methusalem maar blijkt bij dit college onbekend te zijn. Beide mogelijkheden hebben invloed op het gemeentelijke beleid en bepalen in grote mate de inhoud van de gehele begroting.

Voorzitter
Al tien jaar op rij, in drie college perioden heeft de Lijst Pim Fortuyn en het Ouderen Appél de colleges gewezen op hun onverantwoord financieel gedrag. Maar dat was tegen dovemans oren gericht. En nu is Leiden niet in last maar kampt de Gemeente Eindhoven met levensgrote financiële problemen, waar dit college geen antwoord op heeft. Nu niet en in de komende maanden ook niet.

Zou het niet zo kunnen zijn voorzitter dat de hele gemeentelijke organisatie als los zand aan elkaar hangt? Of anders gezegd, als een puzzel waarvan alle stukjes nog los in het plastic zakje zitten? Of mogen wij stellen dat gemeentelijke afdelingen zonder een goed beleid of afstemming ieder hun eigen weg gaan?

In elk geval heeft dit college een voorstel tot verhoging van een aantal lokale heffingen in de begroting staan. Zowel voor particulieren als voor bedrijven. En dan nog voorzitter moet het college naar de bank om vele tientallen miljoenen euro’s te lenen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Tenminste, als de geplande bijsturing in 2018 van 21,5 miljoen euro in het sociaal domein met deze organisatie haalbaar is, waar mijn fractie met dit beleid ernstig aan twijfel.

- Zou juist dat, dus een goede organisatie geen prioriteit moeten hebben om orde op zaken te stellen?
 
- Is het niet beter af te zien van een aantal projecten die uitstel dulden zodat extra leningen niet noodzakelijk zijn om de begroting 2018 sluitend te krijgen?

- Is het college bereid om de komende maanden de tering naar de nering te zetten?

Voorzitter
Is het realistisch om alléén de wethouder van financiën verantwoordelijk te stellen voor de overschrijdingen van het budget? Of is het zo dat deze wethouder wordt meegesleurd in de grenzeloze ambities van het gehele college, waarbij hij de kop van Jut is?

Ik heb mij laten vertellen dat overschrijdingen in deze coalitie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het gehele college, waar de wethouder van financiën weinig tot geen invloed op heeft.
 
- Is dat juist dat de wethouder van financiën in dit college geen vetorecht had?

Veiligheid
De leefbaarheid in de stad is in belangrijke mate afhankelijk van het veiligheidsgevoel van de inwoners. Niet alleen het gevoel van onze inwoners telt maar ook de realiteit van hoe onze stad de criminaliteit en de overlast aanpakt. Juist in de eigen stad moet bij het aanpakken van overlast, in welke vorm dan ook, meerdere tandjes worden bijgezet.

Het veel gehoorde excuus van ‘het is inbreuk op de privacy’ om iets niet te willen doen vindt bij de LPF geen genade. Wij pleiten dan ook al langer voor meer en beter zichtbare wijkagenten en eventueel meer stadstoezicht in alle wijken.

- Is er voor de meer begrote € 1.5 miljoen euro al een bestemming? In de vorm van meer wijkagenten of stadstoezichthouders; of waaraan denkt dit college het geld dan te besteden?

Dank u wel.

Deel 2. Onderwijs, sport, cultuur en recreatie, sociaal domein en volksgezondheid

Voorzitter, dank u wel
“Neem sport serieus”: zeggen wij als Lijst Pim Fortuyn! Slechts twee-en-een-halve pagina van de 152 pagina’s is in de begroting 2018 gereserveerd voor sport. Dit terwijl de huisvestingslasten voor veel verenigingen te hoog zijn en er tegelijkertijd nog veel achterstallig onderhoud is aan sportvelden en accommodaties. Neem bijvoorbeeld de amateurclub FC-Eindhoven AV met 53 teams die tot op heden ver is achtergesteld.

In tegenstelling tot wat ik zojuist heb gezegd over de amateurtak van FC-Eindhoven, mag de nieuwbouw van het zwembad de Tongelreep alles kosten, terwijl de horecaexploitant eerder al en nu ook de bezoekers door het college zijn weggepest. Nee voorzitter, het huidige college is met dit niet transparante en onzorgvuldige beleid de verkeerde weg ingeslagen.

Het onderwijs en met name het IHP krijgt terecht veel aandacht. Maar door het verschuiven van financiële middelen had de Lijst Pim Fortuyn fractie toch gedacht aan een nieuwe sporthal bij de geheel gerenoveerde school in de Piuslaan.

Voorzitter
Alle aandacht gaat momenteel uit naar het miljoenenverlies in de sociale sector. Er zouden teveel zorgvragen zijn terwijl de organisatie van WIJeindhoven geen of onvoldoende controles heeft uitgevoerd of heeft kunnen uitvoeren. Dit omdat de contracten met teveel verschillende zorgverleners haast ongezien zijn ondertekend. Deze verschijnselen waren in 2015 al zichtbaar en door deze begroting van 2018 zitten wij er als gemeente tot eind 2019 aan vast.

Nee voorzitter, de LPF pleit niet voor minder zorg of het invoeren van wachtlijsten. Wij vragen ons af of het miljoenenverlies ook niet heeft te maken met de eerder aangehaalde haperende gemeentelijke organisatie. Bovendien is de vraag of de organisatie van WIJeindhoven wel op orde is? Is er ook in deze tak van sport niet teveel bureaucratie ingeslopen?

Dank u wel.

Deel 3. Verkeer, vervoer en waterstaat, Economie, Milieu, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Voorzitter, dank u wel
Met al de genoemde punten in dit tijdblok, ‘verkeer, vervoer en waterstaat, economie, milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’ is dit college radicaal de verkeerde weg ingeslagen. Het belangrijkste argument van dit college dat bij het afsluiten of versmallen van wegen wordt gebruikt is het milieu.

Juist dit argument geeft aan dat bij dit college een langetermijnvisie waar onze stad op zit te wachten totaal ontbreekt. Jaar op jaar zullen er namelijk meer vervoersmiddelen door overschakeling op elektrisch rijden of het rijden op waterstof schoner worden. Dus de noodzaak van autootje pesten onder het argument van milieu en de bezoekers aan onze binnenstad letterlijk de weg daar naar toe versperren is broodroof bij de ondernemers. Zo bloedt de binnenstad langzaam dood.

Als de parkeergarage onder de Heuvelgalerie op termijn daardoor te weinig klandizie krijgt is de Heuvel financieel gezien niet meer te exploiteren. Dat zou voor de winkelstand in onze stad een economische ramp zijn. Ondertussen wordt door de versmalling en de daarbij gepaard gaande investeringen van de Vestdijk en omliggende straten de weg geblokkeerd naar een bovenliggende oplossing. Namelijk een gedeeltelijke ondertunneling van de Vestdijk, het 18 Septemberplein en de Stationsweg.

Voorzitter
Bij een goed plan met de omschrijving van de noodzaak dat de gemeente Eindhoven door komende herindelingen en een groei van het aantal inwoners tot ca. 6 a 700.000 een te kleine binnenstad heeft, is een gedeeltelijke ondertunneling een serieuze studie waard. Goed voor alle onderdelen in dit hoofdstuk.

Het huidige beleid van postzegelplannetjes en wegafsluitingen biedt namelijk geen duurzame oplossing. Met een juiste financiële onderbouwing en het aanvragen van subsidies met een realistische afschrijvingstermijn is dat ook in deze financieel donkere tijd voor Eindhoven realistisch en haalbaar.

Voorzitter
Als je spreekt van ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing in combinatie met de eerder genoemde factoren kun je beter deze weg inslaan. De Vestdijk, het 18 Septemberplein, het Stationsplein en de Stationsweg worden dan onderdeel van de binnenstad, met bovengronds een boulevard voor voetgangers en fietsers waarbij het naar boven halen van de Gender en het water op de Vestdijk deel kunnen uitmaken. Bovendien kun je de boulevard inrichten en voor een gedeelte exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan een bloemenstalletje o.i.d.

Zo kun je dan met trots en op gepaste wijze doorgroeien naar het 800-jarig bestaan van de Gemeente Eindhoven in 2032.

Dank u wel.

 

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina