Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 Algemene Ledenvergadering 

Eindhoven, 15 juli 2021

Jaarverslag voorzitter

Het is mij een verdeeld genoegen om als vicevoorzitter van de Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven het Jaarverslag over 2020 in deze Algemene Ledenvergadering te mogen presenteren. Ik zeg met nadruk verdeeld genoegen, omdat ons bestuur dit verslag graag aan een nieuwe partijvoorzitter had overgelaten. Maar daarover straks meer.

Vanaf 2006 en nu vier collegeperioden later, mogen wij stellen dat onze politieke partij LPF geen grijze muis is in de gemeenteraad van Eindhoven. Ook nooit geweest. Integendeel zelfs. Zoals u van het bestuur en de fractie bent gewend nemen wij geen blad voor de mond en spreken, in navolging van onze naamgever duidelijke taal. Met respect voor iedereen, maar zonder ontzag voor welke positie dan ook. Ja, dat dit wel eens botst is inherent aan het democratisch recht wat elk lid van de fractie onderschrijft. Het bestuur wordt daar ook niet koud of warm van, omdat wij allen weten dat de LPF-fractie een realistisch beleid voert. Wij laten ons dan ook door niemand in de racistische rechtse hoek drukken. Recht is recht en krom is krom, moet voor iedereen duidelijk zijn. Of zoals Rita Verdonk ooit heeft gezegd: “we zijn niet links en we zijn niet rechts, maar we zijn rechtdoor zee”.

Onze standpunten
Deze zijn onveranderd helder en duidelijk, waardoor deze veel meer mensen dan alléén onze stemmers moeten aanspreken. Denk alleen maar aan de ongecontroleerde massa-immigratie en de nadelige gevolgen die hiervan het gevolg zijn. Uw en onze kinderen worden daardoor jaren op wachtlijsten voor een woning naar achter geschoven. Dan zijn wij er nog niet. Vele statushouders blijven jarenlang en zelfs levenslang in een uitkering zitten omdat ze geen baan hebben. Om welke reden dan ook. Dat betekent een aanslag op ons sociaal stelsel. En dan heb ik het nog niet over de leefbaarheid door het toenemende aantal islamieten die veelal in hun eigen bubbel leven en het sterk verminderde veiligheidsgevoel van onze medeburgers.

Leden
Het aantal leden van de partij is al enkele jaren nagenoeg constant gebleven en in het afgelopen jaar zelfs licht gestegen. Daar zijn wij hen dankbaar voor, want zonder leden heeft de LPF geen bestaansrecht. Uiteraard zijn méér leden van harte welkom om de basis te verstevigen en een hogere verkiezingsuitslag te halen. Bij deze vraag ik dan ook aan u allen, om als ambassadeur voor de Lijst Pim Fortuyn op te willen treden, om daardoor meer leden binnen te halen. Met uw hulp en enthousiasme moeten wij het ledenaantal dit jaar zien te verdubbelen. Voor de hoogte van de contributie hoeft men het niet te laten.

Ambities en beleid
Jazeker, ambities hebben wij als LPF genoeg. Onze stad Eindhoven heeft dringend een realistisch beleid nodig. De huidige coalitie, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voert nog steeds rigoureus het funeste eenzijdig GroenLinks beleid uit, zonder het zelf in de gaten te hebben.

Zo is het ook noodzakelijk dat de bureaucratie wordt verminderd en de onderlinge communicatie sterk verbetert. Want dat is er niet of nauwelijks. Zo willen wij als LPF ook een realistisch energiebeleid, want alles en iedereen van het gas af is absurd. Windmolens kunnen wij in Eindhoven niet kwijt, voor zonneparken is ook te weinig ruimte, terwijl men u wel de storingsgevoelige en onrendabele warmtepomp en het onbetaalbare warmtenet wil opdringen.

Ook willen wij de binnenstad voor auto’s bereikbaar houden met voldoende parkeergelegenheid. En niet zoals deze coalitie wil, dat er in 2025, al over drie jaar binnen de Ring alleen fossielvrije voertuigen mogen rijden. Dit college is een club van linkse dromers en heeft totaal geen benul van de realiteit.

Verder is het bestuur content te vernemen dat in Breda bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook een Lijst Pim Fortuyn Breda mee zal doen. Daar is het afgelopen jaar en zelfs langer, ook door het Eindhovens bestuur hard aan gewerkt. Maar ook wij in Eindhoven hebben ambities. En dat zijn niet de GroenLinks standpunten, dat zult u begrijpen.

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 om precies te zijn zullen wij als Lijst Pim Fortuyn weer meedoen aan deze verkiezingen. Al enige tijd zijn we op zoek naar gemotiveerde en strijdbare kandidaten die onze kieslijst daadwerkelijk kunnen versterken. Dat is voor alle partijen geen eenvoudige opgave en ik vraag u allen om eens goed om u heen te kijken of er in uw omgeving geschikte mensen rondlopen. En vraag dan om ze z.s.m. met het bestuur contact willen opnemen. De uitslag van de verkiezingen is altijd ongewis en wij willen als LPF niet voor verrassingen komen te staan.

Bestuur
Ik ben als vicevoorzitter dit verslag begonnen door te zeggen, dat het mij een verdeeld genoegen is om dit verslag te mogen presenteren. Nadat onze vorige partijvoorzitter in maart 2019 bekend had gemaakt om de voor hem motiverende redenen van verlenging af te zien, zijn er door mij meerdere gesprekken gevoerd met kandidaten voor het voorzitterschap. Maar hij/zij moet wel ons partijprogramma onderschrijven. Meerdere kandidaten zouden goed bij ons passen, maar door drukke werkzaamheden durven en willen zij het niet aan. Wie wel bereid waren voor het voorzitterschap, waren niet de juiste personen. Ik kan u zeggen dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg.

Tot slot wil ik mijn dank uitbrengen aan mijn mede bestuursleden en heel de fractie voor hun loyaliteit in het afgelopen jaar. Mede door hen kunnen we zeggen dat wij aan de vooravond van nieuwe verkiezingen een gezonde politieke partij hebben.Wie ik ook wil bedanken is onze oud-voorzitter Charles Stroek, omdat hij nog steeds hand-en-spandiensten voor onze partij verricht. Zo is hij bijvoorbeeld ook voorzitter van de kandidatencommissie die de selectie voor haar rekening neemt.

Was getekend:

Rudy Reker, fractievoorzitter en (tijdelijk) partijvoorzitter

 

 Jaarverslag secretaris 2019 en 2020 

Geachte leden,

Zoals men door de jaren heen van de LPF-fractie gewend is, hebben wij ook de afgelopen 2 jaar weer veelvuldig van ons laten horen op diverse dossiers. Op bouwkundig gebied hebben Rudy en Mari zich hard gemaakt voor de aanpak van overlast rondom woningsplitsing. Diverse vergaderingen zijn hieraan gewijd, met als resultaat dat er nieuwe randvoorwaarden opgesteld zijn. Nu het handhaven nog.

Ook rondom een aantal nieuwbouwprojecten hebben we van ons laten horen. Denk hierbij aan het Vogelzangterrein, het Van de Ven en Co terrein, maar ook de perikelen rondom de Hoogbouwvisie en de plannen voor een Boeiende binnenstad. Al met al dossiers die nogal wat impact hebben voor ons als stad, en voor alle burgers.

In samenhang met deze bouwprojecten, probeerde de Groen Links wethouder ook om mee te gaan in de hype om woningen van het gas af te krijgen. Hierop ageerden wij nagenoeg als enige dat dit verre van verstandig is, en zeker te snel gaat allemaal. Hoon en tegengas kregen we van nagenoeg iedereen, maar gelukkig zien we nu overal een kentering hierin. Keer op keer haalde Rudy waterstof en thorium aan als oplossing, wat ook weer tegengesproken werd, maar ook hierop zie je nu landelijk al dat we ook hier weer gelijk in krijgen.

Verder is er nogal wat ophef geweest rondom de zogenaamde Zwarte Pietenposter. Hierop stond de burgemeester afgebeeld met de voorman van Kick-Out zwarte piet. Na een aantal heftige debatten, werden we als LPF zelfs door het gros van de Raad uitgesloten middels een Cordon Sanitaire. Inmiddels is dit in 2 jaar tijd omgeturnd in elkaar samen vinden qua verbinding binnen de oppositie.

Steeds vaker vinden we aansluiting met het Ouderen Appel, Mary-Ann Schreurs en Henry de Leeuw. Ook het voorbeeld van de verscheurde brief van burgemeester Jorritsma hebben we keer op keer aangehaald. Uiteindelijk is hier door dhr. Reker recentelijk een gesprek over geweest met dhr. Jorritsma, waarbij uiteindelijk toch wel duidelijk werd dat wij het bij het rechte eind hadden. Ook al wordt dat niet volmondig toegegeven, de lichaamstaal en de gegeven ‘antwoorden’ zeggen genoeg.

Op maatschappelijk gebied heeft Petra zich beziggehouden met de volgende dossiers:
• Huishoudelijke Ondersteuning
• Verandering in de Jeugdzorg
• Maatschappelijke Opvang c.q. Thuislozenopvang
• Functioneren van WIJ Eindhoven, dit in combinatie met het functioneren van de wethouder en het servicebureau.

Tevens is er een Jeugdraad opgericht, waarbij Petra namens de LPF ook begeleiding aan geeft. Qua veiligheid heeft Tjerk regelmatig aandacht gevraagd voor het reilen en zeilen rondom Pegida. Dit alles in samenhang met het gebeuren rondom Kick-Out Zwarte Piet.

Ook de veiligheid in de Kruisstraat is door hem aangepakt en op de kaart gezet. Samen met Petra heeft hij de veiligheid en overlast in en om het Franz Lehardplein aangepakt. Ook is er energie gestoken om een extra pinautomaat in Gestel erbij te krijgen. Wat zeker niet onbenoemd mag blijven, is dat Tjerk als 1 van de eerste in de Raad, aandacht heeft gevraagd voor bodycams voor Boa’s. Ook dit is keer op keer getraineerd, maar uiteindelijk zie je dat
dit toch draagvlak gekregen heeft en dat er nu een pilot gedraaid wordt.

Een ogenschijnlijk klein en minder belangrijk ding, was het oude postzegelautomaatje in Vlokhoven. Door Tjerk zijn inspanning is dit op een gedegen manier weggehaald en bij het Eindhovens museum ondergebracht. Een ander punt van aandacht wat hij aangepakt heeft, was de onveilige bestrating in de Judealaan, waar al jarenlang over geklaagd werd. Na bemoeienis van Tjerk, kwam ook dit item weer goed in de media en zal hier op geacteerd worden.

Een minder punt van aandacht is dat er een aanval van vrijheid van meningsuiting is gepleegd op hem, doordat er een steen door hun voorruit gegooid werd. Diep triest dat zoiets moet gebeuren, vanwege een andere mening of wat dan ook.

Dennis is bij diverse zaken rondom verkeersveiligheid in Gestel betrokken geweest. Evenals zijn betrokkenheid bij de uitbreiding en omturnen van de Genneper Parken en o.a. het Prehistorisch Dorp. Tevens heeft hij zich als jongste lid qua ondersteuning met eenieder goed en gedegen samengewerkt.

Vanwege de coronapandemie die zich vanaf vorig jaar maart openbaarde, is er van ons allemaal nogal wat verwacht qua aanpassend vermogen. Ineens niet meer fysiek vergaderen, maar alles maar online vanuit thuis achter ons scherm.Uiteindelijk mogen we toch positief terugkijken op wat we als fractie de afgelopen 2 jaar hebben aangepakt en op de kaart hebben gezet.

Nu weer doorpakken en voorbereidingen treffen voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen welke in maart 2022 weer zullen plaatsvinden.

Mari Nijs, 

Secretaris

Het Jaarverslag van Penningmeester Paul Verhaegh is te lezen bij ANBI (boven in de balk)