Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen over ‘nieuw evenemententerrein’ op Winkelcentrum XXL in Woensel


Update: met antwoorden van het college

Tot mij wendde zich vandaag diverse mensen uit het Winkel Centrum Woensel (WCW), zowel winkeliers als omwonenden, die zich boos en verwonderd afvroegen hoe wij als gemeenteraad een besluit konden nemen om de parkeerplaats op het Winkelcentrum te bestemmen als evenemententerrein.

Dit om Turken uit de wijde omgeving van Eindhoven in de gelegenheid te stellen de EK wedstrijd Duitsland – Turkije gezamenlijk op een groot scherm te volgen, waarbij mogelijk 4 á 5 duizend luidruchtige voetbalminnende Turkse supporters op af zouden komen. Voor en na de uitzending zouden er artiesten optreden. Los van welke bevolkingsgroep of voetbalteams er moesten spelen doet even niet ter zake, maar ik kon deze mensen wel vertellen dat dit besluit geheel buiten de raad om is genomen. Het is nog erger, ook tijdens de ruim 8 uur durende raadsvergadering van 24 juni is ons als raad niets medegedeeld, terwijl dit al wel bij de burgmeester bekend was. Vandaag woensdag 25 juni hebben wij dit verhaal pas uit het Eindhovens Dagblad kunnen vernemen. Over goede communicatie gesproken! Tegelijkertijd lezen wij in hetzelfde dagblad dat Fiësta del Sol géén toestemming krijgt om op het Stratumseind bij de Oude Stadsgracht een podium te plaatsen. Citaat: "De gemeente heeft de vergunning geweigerd vanwege afspraken die gemaakt zijn met de omwonenden. Hen is beloofd dat in het voorjaar wordt vastgesteld welke evenementen een vergunning krijgen voor het Stratumseind. Evenementen die later worden aangemeld bij de gemeente krijgen alleen toestemming als de betrokken bewonersorganisaties er mee instemmen". (…) "De gemeente is er vorige week bij toeval achter gekomen dat Fiësta dat van plan was" Einde citaat. Vorige week, dat is ca 10 dagen voor het evenement Fiësta del Sol krijgt de vrijwilligers organisatie, die dit 3-daagse evenement al tal van jaren met groot succes voor honderdduizenden mensen heeft georganiseerd, dus geen vergunning, terwijl de vergunning voor het evenement op het WCW binnen 3 dagen uit de achterzak van onze nieuwe burgemeester werd getoverd, of zien de burgers dat verkeerd? Het oordeel hierover is aan het college, maar dit gebeuren schept wel een precedent voor vele andere evenementen in onze stad, tenzij het college met 2 maten wil meten, maar dat lijkt ons niet verstandig. Dat evenementen ook vlug en snel geregeld moeten kunnen worden, klinkt de fractie van de Lijst Pim Fortuyn als muziek in de oren, natuurlijk, maar dan doe je dit niet midden in een woonwijk, in een druk winkelcentrum en op gehaktdag, midden in de week. Zeker niet zonder dat zoiets met de omgeving is gecommuniceerd. Op de eerste plaats denk je bij dit soort evenementen aan het Stadhuisplein, de Markt, Stationsplein of een voetbalstadion waar niemand er dan (over)last van heeft. Maar goed de winkeliers en de bewoners op het WCW is helemaal niets gevraagd! Zij kregen op dinsdag 24 juni op het eind van de middag pas een briefje in de bus waarop was te lezen wat er de volgende dag in het WCW zou gebeuren. Dan kun je als gemeente wel ruim 6 miljoen euro uitgeven aan communicatiecursussen, maar als zelfs de burgemeester zich laat leiden door geldingsdrang naar allochtone medeburgers of wellicht door emotie (deze zin zijn letterlijke woorden van de klagers) kun je de ambtenaren daarna niets verwijten, indien zij de dure cursussen niet in de praktijk toepassen. Daar komt bij, dat door de afsluiting van een groot stuk van de parkeerplaats gedurende de hele dag – tegelijkertijd met de weekmarkt – enkele winkeliers een fikse omzetderving hebben doorstaan. Bovendien moeten juweliers, die ook in het WCW zijn gevestigd evenementen tijdig doorgeven aan hun verzekeringsmaatschappijen, omdat zij extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Diverse winkeliers hebben hun etalages uit voorzorg leeg laten ruimen, terwijl de vraag open blijft of de verzekering bij dat soort calamiteiten – indien zij uit de hand lopen – wel tot een uitkering komt. Ja inderdaad, deze vragen en twijfels leven er wel degelijk bij de ondernemers. Tel deze gemaakte kosten op bij de omzetderving van de dag en dan kan het college zich afvragen of deze locatie wel zo geschikt was voor dit soort evenementen. Dat brengt mij tot de volgende vragen. 1. Is het bericht in het Eindhovens Dagblad juist dat er op zondag 22 juni het initiatief werd geboren voor dit evenement? 2. Wat is de reden dat er voor dit evenement – geheel tegen de gewoonte van onze gemeente in – is gekozen voor een parkeerplaats op het WCW terwijl men tegelijkertijd duizenden luidruchtige Turken verwachtte? 3. Waarom hebben de bewoners(organisaties) of de winkeliersvereniging geen informatie of inspraak gehad bij dit evenement? 4. Is het college het met de winkeliers en bewoners eens dat de communicatie hen veel te laat heeft bereikt? 5. Begrijpt u de zorg die ondernemers in het WCW hebben aangaande dit evenement of wellicht over toekomstige ad-hoc evenementen? 6. Wie neemt de schade voor hun rekening van omzetderving en gemaakte kosten die naar aanleiding van dit evenement zijn geleden? 7. Hoeveel geld heeft het ons als gemeente aan deze doelgroep gekost en uit welke middelen is dit betaald? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 25 juni 2008


Antwoord van burgemeester en wethouders

Algemeen Eindhoven behoort tot de top tien van evenementensteden in Nederland. Dit is een bewuste keuze geweest om daardoor de stedelijke allure van Eindhoven te versterken. Sommige evenementen hebben een langere voorbereidingsperiode terwijl anderen gekenmerkt worden door spontane initiatieven, dus vaak een korte voorbereiding kennen. Zo werd begin april tweemaal een kampioensfeest voor PSV georganiseerd. Het definitieve besluit voor het feest van 13 april werd slechts enkele dagen daarvoor genomen. Vergelijkbaar zijn besluiten in relatie tot uitzendingen in de publieke ruimte voor het Nederlands team. Voorzien was om daar de mogelijkheid toe te geven vanaf de halve finale. Een besluit daartoe kan pas genomen worden nadat het Nederlands voetbalteam zich daarvoor gekwalificeerd heeft, wat helaas dit keer niet het geval was. Wat Nederland niet lukte, lukte het Turkse team wel. Op 22 juni, de dag nadat Turkije zich voor de halve finale had geplaatst, kwam het verzoek voor een scherm in de publieke ruimte. Dit verzoek is, zoals vereist, op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en financierbaarheid getoetst, uitgaande van de waarborg van openbare orde en veiligheid. Op geen van de punten kwam een negatief advies. Op dinsdagmiddag 24 juni, om 14.30 uur, is ingestemd met het verzoek van de vergunningaanvrager.

1. Is het bericht in het Eindhovens Dagblad juist dat er op zondag 22 juni het initiatief werd geboren voor dit evenement? Op zondag 22 juni is tijdens het culturele evenement Po-Der door het bestuur van de Fatih Moskee aan de aanwezige bestuurders van Eindhoven, burgemeester Van Gijzel en wethouder Don, de vraag gesteld of het mogelijk is om gezamenlijk (de Turkse gemeenschap en voetballiefhebbers van Eindhoven) naar de wedstrijd Duitsland - Turkije te kijken op een groot beeldscherm? Aangegeven is dat deze vraag niet direct te beantwoorden is, maar dat de mogelijkheid daartoe wel verkend kunnen worden. Maandag is deze vraag uitgezet binnen het ambtelijke apparaat en besproken met de afdeling voetbal en evenementen van de politie.

2. Wat is de reden dat er voor dit evenement - geheel tegen de gewoonte van onze gemeente in - is gekozen voor een parkeerplaats op het WCW terwijl men tegelijkertijd duizenden luidruchtige Turken verwachtte? Sinds jaren geldt voor de binnenstad het beleid dat er twee beeldschermen geplaatst mogen worden of geen. Dit met het oog op spreiding van risico (crowd management). Gezien de te verwachtte opkomst van de supporters uit de Turkse gemeenschap zo’n 3.000 tot 5.000 personen zou één scherm kunnen volstaan. Wij zagen geen goede redenen om voor de Turkse gemeenschap af te wijken van dit beleid. Temeer omdat de voorbereidingen van Fiësta del Sol (een groot meerdaags evenement in de binnenstad van Eindhoven) in volle gang waren. Als alternatief kwam al snel het Winkelcentrum XXl naar voren, omdat het al jaren mede de bestemming van evenemententerrein heeft. Jaren geleden deed het als kermisterrein dienst. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd en doet het parkeerterrein regelmatig dienst als promotieterrein van verschillende producten. Met andere woorden in het verleden zijn er ook regelmatig evenementen gehouden in en rondom het Winkelcentrum XXL.

3. Waarom hebben de bewoners(organisaties) of de winkeliersvereniging geen informatie of inspraak gehad bij dit evenement? Nadat de adviesgroep, bestaande uit de gemeente, politie, en andere hulpdiensten, haar advies op dinsdag 24 juni 2008 om 14.30 uur heeft voorgelegd aan de burgemeester is direct na besluitvorming, omstreeks 14.45 uur actie ondernomen. Zo hebben ambtenaren contact gehad met de winkeliersvereniging. De (wijk) brigadier van politie heeft contact gehad met een aantal grootwinkelbedrijven, zoals Albert Hein, de Lidl en de C1000. Er is voor de direct omwonenden een informatiebrief opgemaakt en huis aan huis bezorgd door de Ergonbedrijven. Omstreeks 17.00 uur zijn alle aan c.q. omwonende geïnformeerd. Het initiëren van evenementen binnen zulk een kort tijdsbestek vraagt de nodige creativiteit waarbij het van belang is om eerst de betrokkenen te informeren. Voor overleg was slechts beperkt ruimte, de nadruk is gelegd op adequate informatievoorziening.

4. Is het college het met de winkeliers en bewoners eens dat de communicatie hen veel te laat heeft bereikt? Binnen de mogelijkheden die de organisatie werd geboden, en het tijdpad van een finale go voor het evenement, zijn de noodzakelijke contacten uitgezet.

5. Begrijpt u de zorg die ondernemers in het WCW hebben aangaande dit evenement of wellicht over toekomstige ad hoc evenementen? Een aantal winkeliers heeft later aangegeven liever eerder en beter geïnformeerd te willen worden. Graag zagen zij, dat hun vergunningaanvragen in de toekomst met gelijke voortvarendheid afgehandeld zouden worden.

6. Wie neemt de schade voor hun rekening van omzetderving en gemaakte kosten die naar aanleiding van dit evenement zijn geleden? Van omzetderving is ook in het contact met de winkeliers later niets gebleken. De winkeliers waren zeer tevreden over de wijze waarop die avond alles verlopen is. Alleen het Snooker Center heeft er voor gekozen de deuren ’s avonds te sluitend. Er is afgesproken elkaar in de toekomst beter te informeren. 7. Hoeveel geld heeft het ons als gemeente aan deze doelgroep gekost en uit welke middelen is dit betaald? Om het evenement te organiseren is gebruik gemaakt van de kostenplaats “preventieve inzet”. De totale kosten zijn geraamd op ¤ 13.000,-- (exclusief btw). Hiertegenover staat dat bereikte resultaat goed is geweest voor een positieve beeldvorming van de stad Eindhoven. Verschillende media hebben positieve beelden en berichtgeving vanuit Eindhoven doorgezet naar verschillende media-uitingen. Met ander woorden het heeft voor Eindhoven goede PR opgeleverd. Daarnaast is er ook een zeer positief signaal aan de Turkse gemeenschap afgegeven.

Eindhoven, 24 juli 2008.

Laat reactieformulier zien