Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

(Vervolg) Raadsvragen inzake opheffen bushalte hoek Kloosterdreef / Imkerstraat


Update: met antwoord van het college Dit naar aanleiding van antwoorden van het college d.d. 10 juni 2008

Met gefronste wenkbrauwen en in opperste verbazing heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn het antwoord gelezen, op de door ons op 20 april gestelde raadsvragen, betreffende het opheffen van de bushalte op de hoek Kloosterdreef / Imkerstraat. Overigens zijn deze menselijke trekken bij onze fractie – zoals aangehaald in de bovenste zin van deze alinea – er niet voor het eerst, maar ook meerdere keren te zien geweest bij antwoorden die wij in het verleden hebben ontvangen op onze eerder gestelde raadsvragen. Doch nu kan mijn fractie zich geheel niet aan de indruk onttrekken dat het argument, wat het college nu heeft gegeven – als antwoord bij vraag 2 – ter plaatse is verzonnen.

De énige oorzaak voor het verdwijnen van deze bushalte – zoals door de heer Paul Maas, in zijn functie als stadsdeelteam medewerker, in april is verwoord – wordt nu door het college weggezet als een bijkomend effect. Wie spreekt er nu de waarheid? Los van het feit wie het gelijk aan zijn kant heeft, vind mijn fractie dat elk bejaardenhuis – in de sociaalste stad van ons land – een bushalte voor de deur moet hebben. Een aantal jaren geleden – toen de kreet ‘de sociaalste stad van Nederland’ nog niet was uitgevonden – was dit namelijk in Eindhoven wél het geval. Dus college, zegt u het maar. Indien het college bij het antwoord in vraag 2 als belangrijkste argument aanhaalt dat de huidige bushalte een ernstige belemmering van de verkeersstroom op het kruispunt met zich mee brengt, omdat de verkeerslichten door de bussen worden ontregeld, kunnen daar andere en beter passende maatregelen tegen worden genomen. U zou de verkeerslichtregeling bij deze bejaardenhuizen – waar toch ca. 700 ouderen wonen – dichter bij het kruispunt kunnen leggen, buiten werking stellen of handmatige bediening is hier wellicht ook een optie. Aan u de keuze. Als bijkomende maatregel kunt u denken aan speciaal aangelegde in- en uitstapplaatsen op deze locatie, zodat de bussen niet op de rijbaan stil hoeven te staan. Daar is aan weerskanten van de weg voldoende ruimte voor. Creatieve alternatieven voldoende toch? Indien het college volhardt in haar mening dat het niet belemmeren van de verkeerstroom het belangrijkste gegeven is, valt er nog heel wat werk in Eindhoven te verrichten. Zelfs werk wat pas enkele jaren terug is opgeleverd, zoals voor ons stadskantoor. Ook daar zie je regelmatig vrachtwagens staan laden of lossen, waarbij zij de rechterrijbaan volledig blokkeren. Trouwens wat te denken van de op deze wijze geblokkeerde rijstroken op de Emmasingel, de Wal, Keizersgracht en op de Vestdijk. Zo kunnen we op deze wijze nog wel een rondje door onze stad maken. U zult verbaast staan en dan zullen er ook vele bushaltes verspreid over onze stad verplaatst dienen te worden, tenminste als het college het aangevoerde argument bij de bushalte op de Kloosterdreef / Imkerstraat als maatstaf neemt. Mijn fractie kan zich niet voorstellen dat dit zo is. Ter illustratie van dit betoog weet het college ook, dat de met verkeerslichtenregelaars uitgeruste stadsbussen nogal wat fileleed veroorzaken in de spits, indien deze bussen de Rondweg of Ring oversteken. Dus nogmaals als het argument om de halte te verplaatsen van het college zo zwaarwegend is dat vele ouderen, in de sociaalste stad van ons land (!) het gebruik van de stadsbus wordt ontnomen, zullen zij diep in de buidel moeten tasten om haar gelijk in de praktijk aan te tonen. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn hoopt niet dat het college het zover laat komen. Volgens uw antwoord zal het ‘bijkomend effect’ resulteren dat veel minder bewoners dan in de huidige situatie, met eventuele overlast te maken krijgen. Dit omdat de scholieren dan een andere looproute zullen volgen. Wil dit college zich serieus nemen weten zij toch ook dat overlast aan minder bewoners overlast blijft en aangepakt dient te worden. Daar doet het verplaatsen van een bushalte niets aan af. Dat het verplaatsen van een bushalte de gemakkelijkste oplossing is, wil niet zeggen dat dit ook de verstandigste oplossing is. Op de eerste plaats niet omdat navraag bij de bewonersorganisaties ons heeft geleerd dat vele ouderen dan niet meer zelfstandig de bus kunnen nemen. Op de tweede plaats mag het college niet weglopen voor haar verantwoordelijke taak om overlastgevende scholieren tot de orde te (laten) roepen. Een lesstof die de naam draagt van: ‘Normen en Waarden’. Hierbij slechts twee vragen.

1. Wil het college nog eens goed de afweging maken, wat de alternatieve mogelijkheden zijn om de bushalte op de huidige locatie te handhaven, zodat ook slecht te been zijnde ouderen zelfstandig van de bus gebruik kunnen maken? 2. De mogelijkheden overwegen wat de beste methode(s) is (zijn) om de overlastgevende scholieren de basisbeginselen bij te (laten) brengen van ‘Normen en Waarden’. Vele burgers in Eindhoven zullen u daar dankbaar voor zijn. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 16 juni 2008


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Wil het college nog eens goed de afweging maken, wat de alternatieve mogelijkheden zijn om de bushalte op de huidige locatie te handhaven, zodat ook slecht ter been zijnde ouderen zelfstandig van de bus gebruik kunnen maken? Diverse reacties uit de directe omgeving van de genoemde bushalte, zijn voor de gemeente aanleiding om, samen met de vervoerder, nader te gaan studeren op de beste oplossing, waarbij met de ingediende bezwaren rekening wordt gehouden. a In de te creëren situatie moet, ten eerste, het verkeer op de kruispunten, zeker op de Ring, zo optimaal mogelijk kunnen doorstromen. b Daarnaast moet het seniorencomplex zo goed mogelijk met openbaar vervoer worden bediend. Bevordering van de oversteekbaarheid van de Kloosterdreef, met name voor buspassagiers uit Kronehoef Oost, krijgt hierbij ook aandacht. c Ook wordt gezocht naar een situatie waarbij de scholierenstroom naar het ROC van Vorststraat en de Rooi Pannen aan de Kaakstraat voor weinig of geen problemen meer zorgt. De eindsituatie zal worden opgenomen in het halteplan en in de Concessie, het vervoerscontract met Hermes, dat per 14 december 2008 zijn beslag krijgt. Vanaf dat moment worden ook de zogenaamde scholierenlijnen ingezet die in de ochtend uitsluitend leerlingen vervoeren naar hun schoolbestemming. Ook dit draagt in deze situatie bij aan de oplossing. Meteen na deze zomervakantie kan het zogenaamde perronteam van Hermes, dat actief is bij het busstation Neckerspoel, nadrukkelijker geïnstrueerd worden de ROC-scholieren te geleiden naar de juiste buslijn en bushalte (uitstappen halte Dr. Berlagelaan), wat al meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar verlichting van de overlast kan betekenen. Zoals gezegd wordt de te creëren situatie in de tweede helft van dit jaar bestudeerd. Het stadsdeelteam wordt daarbij betrokken, o.a. voor de communicatie met de buurt en - indien gewenst - overleg met buurtbewoners te organiseren.

2. De mogelijkheden overwegen wat de beste methode(s) is (zijn) om de overlastgevende scholieren de basisbeginselen bij te (laten) brengen van “Normen en Waarden”. Vele burgers in Eindhoven zullen u daar dankbaar voor zijn. Met betrekking tot de situatie bij de Kloosterdreef e.o. is regelmatig contact met ROC en de Rooi Pannen waarbij het gedrag van scholieren en mogelijkheden om dit positief te beïnvloeden onderwerp van gesprek zijn. Ook politie en stadstoezicht hebben aandacht voor de situatie. Samen met de in antwoord 1 genoemde punten, vertrouwen wij erop dat dit een gunstige uitwerking heeft. Eindhoven, 8 juli 2008Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 11 juli 2008
Laat reactieformulier zien